שחיטה דף הראשי - SHCHITA HOME PAGE
KOSHER SLAUGHTER


slaughtering knife shechita knife check בדיקת סכין שחיטה  משמרת השחיטה העולמי  slaughtering knife shechita knife check בדיקת סכין שחיטה
שעל ידי ועד הכשרות העולמי
נתייסד על ידי ועד הרבנים העולמי

Mismeres HaShechita International

A Port Of The Vaad Hakashrus International
Founded By The Vaad Harabonim International

כאן תמצא בעז"ה כל הספרים וענינים על עניני שחיטה

דף 93 PAGE

משמרת השחיטה העולמי - Mismeres HaShechita International

תלחץ בכל מספר ותגיע לשער השמים

502 דפים - 502 בגימטריא בשר

502 PAGES - 502 gimatria BASA"R
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394  395  396  397  398  399  400  401  402  403  404  405  406  407  408  409  410  411  412  413  414  415  416  417  418  419  420  421  422  423  424  425  426  427  428  429  430  431  432  433  434  435  436  437  438  439  440  441  442  443  444  445  446  447  448  449  450  451  452  453  454  455  456  457  458  459  460  461  462  463  464  465  466  467  468  469  470  471  472  473  474  475  476  477  478  479  480  481  482  483  484  485  486  487  488  489  490  491  492  493  494  495  496  497  498  499  500  501  502

 

אוצר היהדות העולמי
OTZER HYAHADUS HOILUMI

  מאגר ספרי  שחיטה העולמי 
The World
Shechita Library

שחיטה אנציקלופדיה - Shechita Encyclopedia

The Laws of Shechita

 

מיסודו של הגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א

Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

לקבלת ""קובץ ספרי שחיטה המובהקים" 16 כרכים בחינם: - לרבנים, מנקרים, שוחטים, בודקים, ומנקרים, וכוללים,

נא להתקשר למנהל "חברה מזכי הרבים העולמי" הרב אברהם ווייס, בבית המדרש "עטרת ישעיה" האלמין
רחוב נחל לכיש 24/
8  - רמת בית שמש ארץ ישראל

011 972 548 436 784


אבל אנחנו ואבותינו חטאנו

...המשך מעמוד הקודם

קל-וחומר לשחוט גסה בלי סיוע, שזה ודאי אסור

קעא) מה שהציע הגר"ז סורוצקין הנ"ל, שאם השלטון לא מרשה לקשור הראש, יאחוז השוחט הבהמה בערפה וישחוט. כבר כתב המנחת הזבח שאסור לאחוז הכבש לבדו או שום דקה על ברכיו מבלי סיוע אדם אחר, וכל שכן שאסור לרכוב עליו ולשחוט הסימנים מלמטה למעלה, שזה דרסה גמורה, שהצוואר מכביד על הסכין וכו', וקל-וחומר לשחוט גסה בלי סיוע, שודאי אסור (ראה שם כלל ט"ז, עשרון אות ז).

אף שהמורגל בזה שוחט כראוי, בכל זאת אין לעשות כן

קעב) ראה בקומץ ס"ק י"ד, שאף אווזא לא ישחוט אם לא בסיוע אחר. ושם מביא מעשה ששחט עגל בעצמו והרגיש בעצמו שהי' דרסה והטריף אותה. וסיים שאף שהמורגל בכך שוחט בטוב אך לדעתו אין לעשות כן, ומביא ג"כ כן בשם מכתב אליהו יעו"ש.

במקום לחפש רבנים מתירים,
הרי כבר הובאו הרבה פוסקים האוסרים

קעג) בענינים כאלו אין לסמוך עצמו ולהביא ראי' ממה שכתב הר"מ ז"ל. ובמקום לחפש רבנים מתירים, הרי כבר הובאו הרבה פוסקים מפורסמים האוסרים.

קעד) הצעת הגר"ז הנ"ל, שאיש אחר יחזיק ראש הבהמה בשעת השחיטה, יש להבין תועלתה. כי דבר התלוי באויר מתנונע, ואף בנענוע כל שהוא יש חששות של שהיי' ודרסה כמבואר לעיל ע"ש.

קעה) אפילו שגוף הבהמה כבוש בכלוב שאינה יכולה לנענע עצמה, מכל מקום הראש והצוואר הם חפשים באויר, אם לא שיסמכו הראש על דבר קבוע. מה שאין כן אם הבהמה מונחת על הארץ על גבה, אז בקל יכולים להחזיק ולדחוק ראש הבהמה להרצפה באופן שלא תוכל לזוז ולנענע ראשה.

קעו) לקבוע מנהג חדש באופן השחיטה בתמידות ולזנוח מנהגינו מקדם, שזה נוגע גם בעצם השחיטה. והאופן המקובל לנו הוא בלי שום חשש ופקפוק, ויסודו בהררי קודש מזמן שהתחילו לשחוט כמבואר לעיל.

אנו מושבעין ועומדין לאשר ולקיים כל התקנות שהם למגדר מלתא ולעשות סייג לתורה

קעז) כבר האריך המהר"ם שיק ז"ל באו"ח סי' ש"ז ומביא בשם הרמב"ן ז"ל שמביא הירושלמי בסוטה דהאזהרה דארור אשר לא יקים את דברי התורה הזאת, הוא על בי"ד של מטה ועל כל מי שבידו להקים התורה, וכיון שהבי"ד מצווין להקים ולגזור מחוייבין הקהל לשמוע, וארור בו שבועה, והיינו דאנו מושבעין ועומדין לאשר ולקיים כל התקנות שהם למגדר מלתא ולעשות סייג לתורה ואין הכוונה דוקא בי"ד הגדול אלא כל בי"ד שיש בידו כמבואר בלשון הר"מ בפ' כ"ד מסנהדרין וכמש"כ המרדכי בפ"ק דב"ב דטובי העיר במקומם כגדולי הדור בכל מקום ובזה מבאר שם דברי המרדכי רפ"ג דשבועות ועי' ביו"ד סי' רכ"ח עיי"ש. ראה גם חת"ס (יו"ד סימן י"ג).

הרי הוא מנהג טוב ומבוסס יותר משאר מנהגים

קעח) הדבר פשוט שהגם שלא נזכרה תקנה זו בגמרא, אך מכיון שהש"ך ושאר הפוסקים סוברים שלכתחלה אין לשנות ולשחוט מלמטה למעלה הרי הוא מנהג טוב ומבוסס יותר משאר מנהגים.

אין לבטל שום מנהג או ללעוג עליו, כי לא לחנם הוקבע

קעט) ידועים דברי הרמ"א או"ח (סימן תר"ץ סעיף י"ז) שאין לבטל שום מנהג או ללעוג עליו, כי לא לחנם הוקבע. ראה שם ובנושאי כליו.

כשמגיעים לפרק כל הבשר אין פוצה פה ומצפצף
והטבחים עושים מה שלבם חפץ

קפ) בדורינו החרדים מקפידים שלא להנהיג שום דבר חדש, כי חדש אסור בכל מקום וזמן. אך כשמגיעין לפרק כל הבשר אין פוצה פה ומצפצף והטבחים עושים מה שלבם חפץ. ומדוע הוא כן, משום שההמון לגבי קניית אתרוג או שמורה משעת קצירה מחמירים מאד בהידורים, אך בעניני שחיטה סומכין על הרבנים או שאינם מבינים בעצמם הענין.

רובם דואגים רק לטובתם

קפא) הרבנים ומנהיגי הקהילות במקום שהם היו צריכים להיות דוגמא לההמון, בעו"ה זה עוד להפך. רובם דואגים רק לטובתם ויעשו כל טצדקי לספק רצונם של בעלי בית-המטבחיים מחמת רצונם להרבות מהונם וכספם כידוע. על פי רוב הרבנים המה שותפים גמורים להמשחטה כמו שמבואר באריכות בהקדמה לשו"ת הרידב"ז על הירושלמי ובספר שמירה טובה ועוד. ראה באריכות בספרי השחיטה בארצות הברית, ומדריך הכשרות חלק מ-מח באריכות.

התנהגותם גורמת שם שרבנים מקהלות מודרניות מסתכלים על נוהגם ומתייראים שאם לא יתנו בשר לאנשיהם, ח"ו יאכלו נבילות, ממילא סוברים שמוטב שחיטה כזו מנבילה.

אבל עדיין השטן מרקד בינינו

קפב) לולא היו הרבנים ומנהיגי הקהילות והצבור כולו מתאחדים בהחלטה גמורה שאין לנו "אלא דברי בן-עמרם", היינו יכולים לסדר הכל על צד הטוב ביותר, מעולה ומהודר. אבל מה נעשה שעדיין השטן מרקד בינינו, והיצר הרע מתאמץ ביתר עוז להחליף מסורת מימי משה לעשות מדיעבד לכתחילה ומנבילה לכשר.

קפג) אין זה שעת הדחק ח"ו שנצטרך לחפש היתרים דחוקים, מה גם בדבר עיקרי ביהדות. ב"ה שיש בריווח גדול בשר עופות, אווזים ותרנגולי הודו, שיכולים לוותר על בשר שור בהמה, עגלים, כבשים ועזים. גם שחוות-דעת הרופאים עתה היא שלגמרי לא בריא לאכול בשר בהמה מכמה וכמה בחינות.

חלילה לנו להחליף לכתחילה לבדיעבד ודוחק

קפד) חלילה לנו לסגת ממסורתנו, להחליף לכתחילה שבלכתחילה, לבדיעבד ודוחק שבדוחק ונבילות וטריפות, ומי יודע מה יביא המחר. אם נעמוד בתוקף על מסורתינו ה' יהי' בעזרינו ונצליח בכל הענינים.

קפה) בפרט שכאן בארה"ב הממשלה לא מתערבת בסדרי השחיטה, רק הבעלי בתים רוצים לחסוך כספם ולהרבותו לכן הנהיגו לפני יותר מחמישים שנה השחיטה תלוי', [אף שגם אז היו די שחיטות שיכולים לשחוט שחיטה מונחת כמו ביוראפ]. ובשוחד של מצוה, שהוא יותר גרוע משוחד ממון, התחילו הרבנים לתקן השחיטה על ידי פען וכלוב וכדומה.

על כל פנים צריכים לכנס חכמי הדור ורופאי ומהנדסי ענף זה לדין בכובד ראש

קפו) אם באמת אי אפשר בשום-אופן לחזור למקור, שהבהמה רבוצה על הארץ ורגלי' קשורים ומחזיקים ראשה, שהוא הדרך הכי-טוב, ומוכרחים להשתמש בשחיטה תלוי', הרי על-כל-פנים צריכים לכנס הפוסקים המובהקים שבדור ביחד עם רופאי בהמות ומהנדסים לדון בכובד ראש ולעשות נסיונות, פעם, פעמיים ואפילו מאה פעמים, ולקבוע אחרי כל ההבחנות שרק כך וכך ראוי לעשות ולא לשנות בשום-אופן אפילו כקוצו של יוד, ואולי זה יועיל.

 

 

 


 

פרק ג

תשובת הגאון האדיר בעל מנחת יצחק זצ"ל, מאסרו חג סוכות תש"ל, בהיותו עוד אב"ד מנשסתר יצ"ו - נעתיק התשובה ונבארה:

א) כפי הנהוג מעולם, היו שוחטים בהמות גסות בהרבצה ע"ג קרקע, ומחמת קטרוג של חברת צעב"ח, נעשה החוק במדינה זו להרביץ הבהמה ע"י תיבה המיוחד לזה, הנקרא "וויינבערג פען", אבל החברת צער בע"ח לא פסקו מלקטרג, וכ"פ הביאו הענין לפני כנסת המחוקקים של המדינה, וב"ה נתהפר עצתם ונתקלקל מחשבתם.

גם אני הבעתי חוות דעתי לא לשנות מהנהוג

ב) אמנם בעת אשר ישבנו לתשועה ברוב יועץ, רבני המדינה, נתעורר ההצעה,שאולי נכון להנהיג שחיטה מעומד הנהוג במדינת קאנאדא, ששם להפיס חברת צעב"ח, הנהיגו סדר שחיטת גסות, שמגביהים אותם ע"י מכונה, והבהמה נשארת עומדת על רגלי', והשחיטה כמו "צואר למעלה וסכין למטה" והשוחט צריך לשחוט מלמטה למעלה, ואיזה רבנים פקפקו על זה, באומרם שגם שם יש הרבה מפקפקים על שחיטה הנ"ל, אף שיש גם הרבה יראים שאוכלים מזה. והנה גם אני הבעתי את חוות דעתי, שלא לשנות מהנהוג פה, רק לתקן את עבודת הוויינבערג פען וכו' וישחטו אותה בצואר למטה וסכין למעלה כראוי וכנכון לכתחילה וכו'.

אף שהטה השוחט הסכין בצואר העגל לכל צד שפירכס, מכל מקום הטריפו

ג) המנחת יצחק ממשיך לפלפל באריכות בדברי הש"ך, התבו"ש ושאר הפוסקים והר"מ ז"ל, ואח"כ הביא את דברי בעל המנחת הזבח דאף בשקשר הראש למעלה אין לשחוט כך כ"א בשעת הדחק, ומביא דברי תשובות הערוגות הבשם שהי' גברא רבא, והי' בעצמו שו"ב בכמה קהלות גדולות, אבל אין לי הספר הנ"ל לעיין טעמו ונימוקו (שראהו רק בדרכי תשובה) "ואולי אפשר" דדוקא בקשור למעלה לבד החמיר, דעדיין אפשר להגבי' ראש למעלה, ולנענע לצדדין, דבודאי מיטרפא בזה. וכדאיתא במעשה שהי' המובא בתשו' הרד"מ (חיו"ד סי' ב') בא' ששחט עגל, וקודם שחיטת רוב הסימנים, תקף העגל על האוחז בו, והגבי' ראשו וצוארו בתחילה בשוה, ואח"כ פירכס עצמו לכל צד, דאף שאמר השוחט, שבכל צד שפירכס העגל, הטה הסכין בצוארו, ושחטו בהולכה והובאה, מ"מ העלה להטריף, דלא עדיף מאם נדחה יד השוחט, או הסכין לכותל או לקרקע, דטריפה, כמבואר בשמ"ח (סי' כ"ג ס"ו) ובפמ"ג שם (שפ"ד סק"ח) משום דא"א בלא שהי', וק"ו כה"ג, וגם כשהגבי' ראשו למעלה, ודאי הי' דרסה וכו', ראה שם.

אם תנועת הנשחט הוא היפך תנועת השוחט,
יתכן שהשור בנענועו שחט עצמו בהרחקת הראש

ד) כהאי גוונא איתא בתשובות אבני נזר (יו"ד סי' ו') באחד ששחט שור שאינו מסורס, ובשעת שחיטה נענע ראשו הלאה, אך לא הגבי' למעלה, וכתב לבאר, דאם תנועת הנשחט הוא היפך תנועת השוחט, אז יש לחוש, משום שהשור בנענועו שחט עצמו בהרחקת הראש, ודומה לכשר ופסול ששחטו ביחד, ואם נענוע הנשחט הי' בשוה לתנועת השוחט, יש לחוש משום דרסה עיי"ש, וכן יש ללמוד מדברי הדע"ק (רס"י כ"ד) עייש"ה.

ה) אף שבאמת אם יארע איזה נענוע למעלה או לצדדין, בודאי יטריף השוחט, מ"מ יש לחוש דכ"פ מחמת המהירות לא ירגיש, ע"כ ס"ל להבעל מנה"ז, דאין לשחוט כן אלא בשעת הדחק, אבל אם נאחז בסבך באופן שא"א לה לזוז לא למעלה ולא לצדדין, אפשר דגם הוא מודה, דמותר אף לכתחילה וכו'.

כיון שאין דרך לשחוט כן, הרי הוא כאינו מוחזק
ואסור לו לשחוט בינו לבין עצמו

ו) אבל עדיין יש דברים בגו, עפי"מ שכתב בס' יריעות שלמה על חיו"ד שם דהעיקר כדעת הפר"ח שחולק על הש"ך הנ"ל, דבתלוש וסכין למטה מותר אפילו לכתחילה, אבל בכל זאת נראה, דאם שוחט בסכין למטה, לא עדיף מן אינם מוחזקים בשחיטה, כיון דאין דרך לשחוט כן והוי כאינו מוחזק דאסור לשחוט בינו לבין עצמו עיי"ש, ואף דאם יסדרו כל השחיטות כן ל"ש טענה הנ"ל ואף דרוב השחיטות כן ל"ש טענה הנ"ל ואף דרוב השחיטות חוץ מגסות שוחטין כנהוג בסכין למעלה, מ"מ הוחזקו כן בגסות.

כפי המצב בעולם יש לחוש
שברבות הימים לא יבואו לידי מכשול

ז) אבל אי אפשר להכחיש דלא ניקל לשחוט בכה"ג, ואף בשחיטה הנהוג אנו יודעין דכשמזדמן לפעמים שצואר הבהמה אינו מונח על מקומו היטב, לא כל שוחט מסוגל לשחטו, ואף דלמעשה אין חשש בשובי"ם מומחים ויראי ד' מרבים, אבל כפי הנודע המצב במדינתינו, מסתפינא מאד, אם ברבות הימים לא יבאו לידי מכשול ח"ו.

ח) בסיכום תשובתו למעשה מחווה דעת תורה שלא לשנות מהנהוג במנשסתר (הוא מביא שעל השחיטה בקנדה יש הרבה מפקפקים אך לא מביא טעם הפקפוק) וחש לדעת המנחת הזבח.

אפילו שהראש קשור באופן שאין ביכולתה לזוז אפילו כל שהוא, בכל זאת מטעם אינם מוחזקים בשחיטה זו, אסור לשחוט בינו לבין עצמו

ט) ברצונו ללמד זכות על המשתמשים בכלוב, רוצה לחלק בדרך אפשר שאם ראשה קשור היטב אז גם המנחת הזבח מודה שאפשר לשחוט לכתחילה. ומביא שם מכתב מרב דמונטריאל שראשה קשור היטב באופן שאין ביכולת הבהמה לזוז את הצואר אף זיז כל שהוא. ואפילו הכי מסיק שאינם מוחזקים בשחיטה, ואסור לשחוט בינו לבין עצמו. ואפילו אם יאמנו את ידיהם חשש שלא יבאו לידי מכשול ח"ו, ולפיכך פסק למעשה אין לשנות.

השוחטים המשנים שחיטתם אין להם קבלה לשחוט, שזה עדות לא רק על ידיעת ההלכות
רק גם על אימון ידם

י) נודה להשי"ת שכיווננו לדעתו הגדולה ודעת היריעות שלמה שמביאו כהמבואר לעיל שכל השוחטים המשנים אופן שחיטתם מלמטה למעלה, אין להם קבלה לשחוט, כיון שהקבלה היא לא רק על הלכות שו"ב רק גם על אימון ידיהם למעשה השחיטה, ועכשיו שהם משנים מעשיהם ממה שהורגלו מכבר וכבר נעשה אצלם כטבע שני.

צריכין ללמוד מחדש לאמן ידיהם ולקבל קבלה על אומנותם, ועד אז אסורים לשחוט בינם לבין עצמם

יא) כבר פסק היריעות שלמה שאף שלכתחילה אפשר לשחוט מלמטה למעלה כדעת הפרי חדש ואפילו הכי לא מוחזקים הם. אם כן לפי זה צריכין מקודם ללמוד לאמן את ידיהם ולקבל עוד הפעם קבלה מחדש על אומנות ידיהם, ומקודם לכן אסורין לשחוט בינם לבין עצמם.

בהרבה מקומות אין ראש השוחטים מומחה מובהק שישגיח על כל השינויים; גם שהרבה ראשי השוחטים המה שותפים למסחר, כדי שיכשירו יותר טריפות

יב) שוחט שיאמן ידו להפך ממה ששחט עד כה, כמה וכמה שנים, ושיקבל קבלה חדשה זה דבר מסובך ומסבך: א) נותן הקבלה הוא בלחץ מבעלי המטבחיים, שחסרים שוחטים לספק צורך הבשר, שהרי שוחטים מומחים והגונים לא מסתובבים לבטלה, שישחטו לעת עתה מלמטה למעלה, עד שהראשונים ילמדו ויאמנו ידם לזה. זה לוקח זמן ארוך. גם אינו מוכרח ששוחט שהי' אומן מלמעלה למטה יהי' גם אומן מלמטה למעלה. ב) אפילו מאומנים לשחוט מלמטה למעלה ויש להם קבלה על זה, אבל מה נעשה עם השוחטים מלמעלה למטה. זה לא אשמתם שפנים חדשות בא לעולם ונהפך הגלגל, שתחתונים למעלה ועליונים למטה, ולא יכולים לסלקם, שהרי הם אנוסים ממש. ממילא נותני הקבלה לחוצים עד כדי יציאת נפשם לתת קבלות חדשות, ואין להתחשב עם קבלות כאלו. בפרט שהרבנים עצמם אינם מומחים[1] לשחיטה, ובהרבה מקומות אין ראש השוחטים[2] שהוא מומחה מובהק באומנות שישגיח. ג) מתכונות הנפש, שוחט שהתרגל באופן אחד, וזה נעשה אצלו כטבע שני, שילמוד אופן מהופך ויתאמן בזה כהוגן, קשה מאד להסיר הרגילות משנים, וצריך להתפלל שישכח הראשונות, בפרט שהוא שוחט עוד דקות כרגיל, מלמעלה למטה.

[בטוח אני אם הבעל מנחת יצחק זצ"ל הי' רואה כל הנ"ל בוודאי הי' צועק ככרוכיא ויוצא בחרב ובחנית נגדם, אבל לדאבונינו כל הנ"ל ידוע רק לרבנים יחידי סגולה שהיו בעלי מכשירים מומחים מובהקים לשחיטה, כמו הרידב"ז, הרב הכולל, ר' יעקב יוסף, רבי אליעזר סילבער זצ"ל, רבי שרגא פיבל מנדלוביץ, שצעקו ככרוכיא נגד השחיטה תלוי'].

אם ראשה קשור שלא תזוז אפילו כל שהוא גם לצדדין ואז גם המנחת הזבח יודה שאפשר לכתחילה
מלמטה למעלה

יג) מה שרצה המנחת יצחק לחלק ולומר בדברי המנחת הזבח שבאופן שראשה קשור היטב שלא תזוז אפילו כל שהוא גם לצדדין אז גם המנה"ז מודה שאפשר לכתחילה מלמטה למעלה. הגם שכתב זה בדרך אפשר ו"אולי". וגם לא ראה כלל את דברי הספר בפנים (רק מה שמביאו בקצור הדרכי תשובה) וגם את הספר דרך חיים שהמנה"ז מביאו ומסתמך עליו לא הביאו כלל ולא ראהו בפנים.

מזה נשמע שדעתו ודעת הדרך החיים שאפילו קשור היטב - הם אוסרים לכתחילה

יד) נעיין בדברי המנחת הזבח שכל גדולי הפוסקים שבחוהו שהי' לו סייעתא דשמיא (מהספר רואים שמחברו הי' ירא חטא וירא שמים), והי' שו"ב מומחה בקהלות גדולות, והי' לו שימוש רב באומנות השחיטה, ולא בא לסתום אלא לפרש הדק היטב ירד לפרטים ולכל דקדוקי' לבארם ולפרשם, ונחית לעומק הדברים הן להלכה הן למעשה כשלחן ערוך ומסודר לפני השוחטים. ובודאי לא הי' נמנע מלפרש כוונתו ולהציע שאם קשור היטב ואין חשש כלל שיזיק ראשו אפילו כל שהוא מן הצדדים, אז מותר לשחוט אפילו לכתחילה. גם מה שהעיר שם בעשרון אות כ' וכתב וז"ל "הגם שהתבו"ש התיר ע"י קשירה לכתחילה ג"כ אף לדעת הדרך חיים שאוסר לכתחילה כו' יעו"ש ואמאי לא מתרץ את דברי התבו"ש ודברי הדרך החיים וגם דעתו שיהיו עולים בקנה אחד ולא פליגי כלומר שדעת התבו"ש להתיר לכתחילה בראשה קשור באופן הנ"ל שא"א לה להזיז ראשה כלל אפילו לצדדין, ודעת המנה"ז והדרך חיים מיירי שרק קשור היטב למעלה באופן שלא תרד ראשה על הסכין אבל לא מן הצדדין, ומזה נשמע שדעתו ודעת הדרך חיים שאפילו קשורה היטב ג"כ דעתם שאסור לשחוט לכתחילה.

אין להביא ראי' כלל שהקפידא היא קשירת הראש
ולא הצדדים

טו) מה שכתב התבו"ש וראש הנשחט קשור היטב למעלה באופן שא"א לו להכביד כלל על הסכין וכו'. אין להביא ראי' כלל שרק קשורה באופן שא"א להכביד על הסכין אבל לא הזכיר מן הצדדים, שזה דבר פשוט שכל שחיטה שצריכין להשגיח היטב על זה ולא הביא אלא הדברים הנוגעים לענין לשחוט מלמטה למעלה שמוזכר בגמרא החששא דשמא תכביד ראשה ויביא לידי דרסה משו"ה מדגיש במיוחד זאת.

בודאי קשירה כזו בקרני'
אי אפשר לה להזיז ראשה לצדדים

טז) המנה"ז (כלל ג, בקומץ ס"ו) וז"ל: אין לשחוט לכתחילה כו' רק בשעת הדחק כו' אז צריך לקשור ראש הבע"ח בחבל סביב קרניו, ולמשוך החבל למעלה ולקשרו לאיזה מקום שהוא, ואז מותר לכתחילה לשחוט תחת צוארה וכו'. ונחית לפרט כיצד לקשור ראשה, ובודאי קשירה כזו בקרני' וכו' א"א לה לזוז ראשה לצדדים [שאם באמת הי' חשש זה להלכה איך אפשר להתיר לשחוט לכתחילה, אלא וודאי שקשורה היטב, או באופן כזה שהשוחט יראה זה בעיניו ויטריפה אם מנענעת הראש לצדדים] ועל זה כתב המנ"ז והדרך החיים שרק בדיעבד מותר, ולא עוד בעוף וראשה קשור חשש קלוש מאד שהעוף יזיז ראשו מן הצדדים באופן כזה להטריפה, עי' בכף החיים סי' כ"ד או"ק ב' בשם יע"ש [שמא יכביד זהו חששא, וסגי בראשה קשור].

גם בראשם קשור אין לשחוט לכתחילה

יז) גם הבית דוד (בה"ש סי' כ"ד ביסוד הבית סוס"ק ד' לאחר שהביא ד' התבו"ש והשמ"ח מביא דברי הדרך חיים והמנחת הזבח דגם בראשם קשור אין לשחוט לכתחילה. יעו"ש. והמחבר הי' בעצמו שו"ב מומחה ובעל נסיון גדול ולא נחית כלל לחילוק הנ"ל באופן הקשירה. והסכים עמו הרה"ג מהר"מ ברנסדורפער שליט"א מירושלים. וכבר הבאנו לעיל שגם המנחת יצחק התנגד לכלוב הזה.

יח) גם הכף החיים (שם ו, יז) מביא דברי המנהג והפוסקים שלא חילקו בין קשורה היטב או לא.

יט) אמנם זהו דעת היריעות שלמה שאף שהחליט להלכה ולמעשה כדעת הפר"ח מ"מ כתב שאינו מוחזק השוחט בשחיטה כזו לשחוט ואסור לו לשחוט בינו לבין עצמו, וממילא לפי"ז הרי נחשב שאין לו קבלה לשחוט ולכתחילה אסור לו לשחוט בעצמו בינו לבינו.

כ) לסיכום הדבר: המנחת יצחק כותב שלא ישנו אופן השחיטה כי דרך זה מכביד על השוחט. הוא צועד בנתיב הדרך החיים והמנחת הזבח שאסרו לכתחילה מפני שזה ההפך מרגילות השוחט.

וקצתם אינם דרך שחיטה שהוא רגיל ואימן את ידו בה

כא) לאמיתו של דבר, דברינו מבוארים היטב בשמלה חדשה שכותב בענין חששות שחיטה מלמטה למעלה, וז"ל: דבקצתם עדיין יש קצת חשש דרסה. "וקצתם אינם דרך שחיטה שהוא רגיל ואימן את ידו בה", עיי"ש. חששותיו מכוונים לזמן הגמרא. אמנם לכך סובר הש"ך שרק בדיעבד כשירה, כדמשמע מהפוסקים. וכבר ביארנו לעיל שהלשון "כשירה", זהו רק בדיעבד, כדמוכח מהאשכול ובעל הלכות גדולות, גדולי הראשונים. גם כבר הבאנו ראיות מכריחות שכן דעת הרמב"ם ז"ל. כמו כן ברור שאין לחלק בין קשורה ללא קשורה היטב, מכיון שהכרח הבדיעבד הוא לשון התוספתא.

כב) לסיכום: אנו בעקבתא דמשיחא, שירידת הדורות היא כבר נמוכה מהעקב, הן ברוח והן באומנות היד בשחיטה, אין לנו לשנות ח"ו אלא לשחוט מלמעלה למטה כדעת גדולי הראשונים והפוסקים.

אם נהפך אופן השחיטה, אין לדמות ולפתור ספיקות,
לכתחילה ודיעבד ושאר הבעיות

כג) עוד יש לעורר, מכיון שהעבודת הגרשוני (שו"ת) כותב: מה שנזכר שחיטה במשנה, היינו כדרך הרגיל מלמעלה למטה שנהגו כן מאז ומעולם. לפי זה כל מה שנאמר בשחיטה ובשוחט הוא רק כרגיל. והגמרא, השו"ע והפוסקים כל דבריהם מכוונים לאופן הנ"ל, וחלילה שמתכוונים לאופן המהופך. בזמנים הקדומים, אפילו לאילו הסוברים שגם לכתחלה מותר לשחוט מלמטה למעלה, הרי לא הי' להם המציאות לכך. ממילא אם נהפך דרך השחיטה לא נוכל לדמות ולפתור ספיקות, לכתחילה ודיעבד, וכן שאר הבעיות, כי הכל מדובר רק לכתחילה בדרך מלמעלה למטה, ואין להשוות האופנים.

כד) אמנם הרבה יש לדון בכשרות אופן הכלוב האמריקאי, שראש הבהמה נשען בסנטרו עליו, וכל הצואר מהחזה עד הראש הוא מגולה, ותומ"י נמשך מלמעלה בדחיקת כפתור חשמלי כמין חצי טבעת עגולה ומותח הצואר למעלה. ישנו בית אחיזה כזה שמותח הצואר למעלה הרבה, זקוף כמין קורה (ובזה יש חשש בירת המפרקת ועוד) וישנם כאלו שאינו זקוף למעלה הרבה ממש, רק באופן שהשחיטה היא עדיין מלמטה למעלה ממש.

גם אחר תפיסת הראש על ידי המלקחיים
עדיין בכח הבהמה להזיז ראשה

כה) אף שהשוחטים אומרים שהבהמה אינה יכולה להזיז ראשה כלל אפילו זיז כל שהוא, מ"מ זה נגד המציאות כידוע להשוחטים וגם כן נאמנה עלינו עדותו של הלהורות נתן (הובא כבר לעיל) שהי' בקנאדא בבית המטבחים לראות אופן השחיטה, והוא עד נאמן ואינו נוגע בדבר כלל וכותב וז"ל בא"ד: כי בעיני ראיתי שגם אחר תפיסת הראש ע"י המלקחיים עדיין בכחה של הבהמה להזיז ראשה, ובשעת השחיטה אינם אוחזים את הראש באופן מוחלט, עד שלא תוכל להזיז ראשה כלל, ועדיין בכחה להזיז צוארה וראשה יעו"ש. וכן ידוע לכל השוחטים.

הכלוב לא בנוי שיוכלו להרחיבו או לצמצמו,
רק מדה אחת לכולם

כו) הסיבה שאחרי ככלות הכל עדיין ראש הבהמה זז בריווח, מפני שהכלוב (הפען) אינו לבוש על הראש משני צדי הלחיים, רק על הפה ולא אוחז הראש היטב שלא יוכל לזוז אפילו כל שהוא. גם הכלוב אינו מסודר שיוכלו להרחיבו או לצמצמו רק מדה אחת היא. לכן כשמגיע שור כחוש וראשו יותר קטן ממדת הכלוב אז הוא מזיז ראשו איך שהוא רוצה בלי כל מעצור. ממילא, אפילו שהוא מזיז ראשו זיז כלשהו, אז יש חשש נורא של דרסה ועוד כהאבני נזר שהובא לעיל וכפסק המנחת יצחק שזה חשש נבילה וטריפה ח"ו. כמה פעמים ראיתי שראש הבהמה היה קטן מאוד והוציאו הבהמה ושחטו אותה באוויר.

כז) אבל כשהבהמה שוכבת וגבה על הארץ ופני' למעלה והשוחט מחזיק בידו השמאלית צוארה או הסימנים, אז רואה ומרגיש מה קורה. גם ישנם נכרים המחזיקים הראש בחוזק שלא יזיז ראשו כלל.

מילתא דלא רמיא עלי' לאו אדעתי'

כח) אך כשמהפכים סדר השחיטה והכל נעשה על ידי מכונה והשוחט כלל לא אוחז צוואר הבהמה וטרוד לשחוט אז לא יראה ולא ירגיש כלל אם הזיזה ראשה או לא. גם שמכניס הבהמה להתיבה ומשים בית האחיזה על ראשה הלא זה נכרי, ומה איכפת לו אם הראש קצת קטן אי לא. הגם שיאמרו או אומרים שיש מי שהוא משגיח, זה אינו' שאין משגיח בכלל, ואם יש, אינו ממונה על זה כלל.

אם יש איזה ריעותא לפנינו
לא תולין להקל רק מחמירין

כט) לפי מה שכתב הש"ך (סימן כה, ס"ק ב) שלכתחילה יש לבדוק גם אחר שמוטת הסימנים כדעת הבה"ג (הובא בטור סימן כד, עיקור, ע"ש ובב"י ובספרו "הארוך"), אבל בדיעבד כשר, כיון דבהמה בחיי' לאו בחזקת שנעקרו סימני' קיימת. לפי זה בשחיטה מלמטה למעלה יש חשש גדול שישמטו הסימנים בשעת שחיטה. ראה בדג"מ שאם יש איזה ריעותא לפנינו לא תולין להקל רק מחמירין.

כיון שאוחזים הנשחט בקרניו בחוזק וקשור בחבלים עד שאינו זז זיז כלשהו, הרי הוא כאוחז בסימנים

ל) הכתב סופר (יו"ד סימן יד) מלמד זכות על השובי"ם שאינם בודקים אחר השחיטה אם נשמטו הסימנים לפי מה שכתב הדגול מרבבה בפשיטות, שאם תפס הסימנים או דחק העור, דודאי לא נעשית שמוטה בשעת שחיטה, אם נמצא שמוטה, ודאי קודם שחיטה היא, ולפי"ז כיון דאוחזים השור הנשחט בין הקרנים בחוזק יד וקשור בחבלים, עד שא"א לו כלל שינענע בראשו ובגופו ולזוז אפילו זיז כל שהוא, הוא כמו אוחז בסימנים ויותר כש"כ בצירוף שניהם יחד, כמו שעושים השוחטים, ל"ש שיעשה שמוטה בשעת שחיטה עכ"ד.

אם הספק על קודם השחיטה,
יש לומר דבהמה בחזקת בריאה קיימא

לא) המנחת יצחק מבאר שבאמת יש חשש שמוטה קודם השחיטה בשעה שמכין עצמו לשחיטה, לאחוז בכח בסימנים, וכוונת הדג"מ שם היא על שעת שחיטה דוקא, דלא הוי ספק בשחיטה, אבל אם הספק על קודם השחיטה שפיר י"ל דבהמה בחזקת בריאה קיימא ולאו בחזקת שנעקרו הסימנים קיימא עכ"ד.

לכתחילה אין לעשות דבר
כדי לסמוך אחר כך על הרוב או חזקה

לב) ברם כל המדובר הוא בסתם בהמה והכנתה לשחיטה, שלא הי' ולא אירע שום ריעותא בה, אבל בשחיטה מלמטה למעלה עם הכלוב שמותחים הצוואר במכונה חשמלית ואם הצוואר קצר אז המתיחה פועלת יותר, ולכאורה הוי כנולד בה ריעותא, ובכגון דא ל"ש לומר דסתם בהמה בחזקת אינה עקורה קיימא, דהלא אנו דנים לא בסתם בהמה רק במתיחת הצוואר הרבה ע"י מכונה, ומי בדק בסתם בהמות הפעולה והקלקול שעושה, ואולי עוקר הסימנים מהלחי קצת או הרבה, וגם לכתחילה לא עושים דבר כדי לסמוך אח"כ על הרוב או חזקה. עי' בפוסקים.

אין צריך בדיקה אחר שמונה עשר טריפות

לג) אפילו הראשונים החולקים על הבעל הלכות גדולות מודים דשמוטת סימנים הוי טריפה כהגמרא חולין (מד, א) ראה שם סימנים שנתדלדלו וכו'. ומה שהרא"ש (שו"ת) לא מצריך בדיקה אחר העיקור אפילו לכתחלה, משום דקיימא לן שאין צריך בדיקה אחר י"ח טריפות, זולת הריאה ששכיח בה טריפות, ע"ש.

אם השוחט בקי בבדיקות הריאה והטריפות השכיחות,
הרי הוא כבר מומחה גדול

לד) לפי זה במתיחת הראש והצוואר למעלה יתר על המידה, לכאורה צריך עיון גדול אם אין צורך לבדוק אפילו לכל הראשונים, שהרי נולד כאן ריעותא, ומי בודק מה פעלה המתיחה, שבדרך כלל השוחטים אינם בודקים, ועוד יותר גרוע שאינם בקיאים להבין ולהבחין בזה. וגם שאצים לגמור העבודה מה שיותר מהר מפני אימת הבעלים, כי חשים לפרנסתם. גם הרבנים המכשירים תלוי אם הם יר"א באמת ומבינים היטב אופן הכנה זו, כי רבו הקלים והמקילים. ואם השוחטים בקיאים בבדיקת הריאה והטריפות השכיחות, זהו כבר מומחה גדול אם הי' לו שימוש כראוי בבית המטבחיים אצל שו"ב מומחה מובהק ויר"ש.

הרי אף שהי' חכים טובא וסמכו להורות,
בכל זאת הי' צריך להיות בקי במומין לידע המציאות

לה) בלי שימוש למעשה כראוי, אף שיודעים כל הלכות טריפות אינם מבינים על בורי' עניני שחיטה ובדיקה כפי שכתב הריב"ש. באמת זהו גמרא מפורשת בסנהדרין (ה, א) שרבינו הק' הגם שהסמיך לרב שיורה יורה ידין ידין בכל זאת לא סמכו להתיר בכורות. והגמרא שואלת מדוע לא הסמיכו להתיר בכורות אילימא משום דלא חכים, הא קא אמרינן דחכים טובא, אלא משום דלא בקי במומי, והאמר רב י"ח חדשים גדלתי אצל רועה בהמה לידע איזה מום קבוע ואיזה מום עובר וכו'. הרי אף שהי' חכים טובא וסמכו ליורה יורה וידין ידין מ"מ הי' צריך להיות בקי במומין לידע ממש המציאות ולילך אצל רואה שנה וחצי שהי' שם, ורק אחר זה הי' ראוי להיות נסמך להורות לדבר זה, ע"ש.

רבים מהם מכירים רק השור ובעליו,
ובקיאים יותר בצורתא דזוזתא מצורתא דשמעתא

לו) במיוחד שירידת הדורות היא נוראה, שנמצאים מקומות שמבלי התמחות בההלכות ושימוש כראוי גם נקראים דיין ופוסק בזה. ורבים מהם מכירים רק השור ובעליו, ויותר בקיאים בצורתא דזוזא מצורתא דשמעתא.

אנפי וסדר ההיתר ישתקעו ורק ההיתר ישאר במקומו

לז) נעתיק כאן לענינינו דברי השדי חמד (מערכת חמץ ומצה סימן ו, אות ג, בא"ד): ונראה דלקבוע הלכה לדורות, לעשות באופן שיש חשש איסור, אלא שנבא לעשות תיקונים להסיר החשש, אין לעשות כן, כי אחר שיתפשט ההיתר ע"י תיקונים. ההיתר יתפשט לגמרי ומעט מעט, לא יזכרו ולא יפקדו אף גם אחד מהתיקונים הצריכים וכו', כי אחר שהותר מקצתו הותר כולו בעיניהם לא יבשו ולא יכלמו לעשות זר מעשיהם, כי נשתקעו אנפי וסדר ההיתר ורק ההיתר נשאר במקומו, ונמשכים הרבה איסורין קלין וחמורין, ולולא נפתח פתח כחודה של מחט בהיתר כו' לא היו פותחים פתח כפתחו של אולם לפרוץ גדר התורה והמצוה, כיוצא בזה נמצאים מכשולות הרבה אשר נתהוו על ידי קצת היתר בדבר, ואולי דורות הראשונים (קודם השדי חמד) המה ראו את אשר נתהווה ונמשך מההיתר היו מכריזים ואומרים, דברים שאמרנו לפניכם טעות הם בידינו וכו', ובדור האחרון אשר ראינו פרצות ותקלות הנמשכות מכיוצא לזה באלו אמרו הלכה ואין מורין כן, כי אף אם באמת יהי מותר ע"פ הדין על אופני תיקון, חלילה חלילה להתיר לעשות כן לכתחילה, אחר שעינינו רואות וכלות הנמשך מכיוצא לזה, עיי"ש.

חלילה להכנס בפרצה דחוקה שזה יגרום
להאכיל כלל ישראל נבילות וטריפות

לח) דברי השד"ח כדאים לעורר הלב בנדונינו שיש חששות רבות כמבואר לעיל: חשש שבירת המפרקת, עיקור, דרסה, מסוכנת ועוד. והיות שיש הרבה מיני כלובים ודרוש בקיאות ומומחיות האיך לכוונם עד כחוט השערה, ומשהו יותר יכול לגרום לחניקת הבהמה וכו', שחלילה להכנס בפרצה דחוקה שהיוצא לפועל יכול לגרום להאכיל כלל ישראל נבילות וטריפות.

אסור לנו לעשות תחבולה
אשר לא שערו אבותינו מימי קדם

לט) בעדות נאמנה, עמוד לו, מובא מכתב מהגאון ר' שלמה זלמן ברויער, אב"ד פרנקפורט, משנ"ת תרנ"ד, וז"ל באע"ד: האמת אגיד ולא אחכד תחת לשוני, כי תאבל רוחי בקרב ולבי עלי דוי, על הלחץ זה הדחק אש חולץ מע"כ לשאול שאלה כזו אשר תברא בצדה, כי לענ"ד א"צ לפנים כי אסור לעשות לנו תחבולה כזאת, אשר לא שערו אבותינו מימי קדם, ולהכניס ראשינו אף גם בחשש ספק איסור נבילות וטריפות. לא אאריך במלין כי לדעתי דבר שפתים בה אך למותר, כי מובן מאליו כל ההיתר המדומה יהי' רק עם פירכוס אחר השחיטה. הנה כבר דיבר מזה בעל תבואות שור אשר מפיו אנו חיין בפרט בעניני שחיטות וטריפות, וז"ל שם (בסי' י"ז): ולכן נ"ל דהאידנא דנפישי המקילין להקל, ומקלו יגיד לו, ראוי לכל בעל נפש ליזהר אף ממסוכנת ישראל, אעפ"י שאינו נוהג בשאר פרישות וחסידות, ואין כאן משום יוהרא כלל, עכ"ל.

אפילו שאינו בעל נפש רק שיש לו מוח בקדקדו

מ) אם התבואות שור בזמנו כתב כן בענין מסוכנת, שזה לא קורה בכל יום, מי יהין לסמוך בקביעות על היתר הפרכוס בכל בהמה, אפילו שאינו בעל-נפש רק שיש לו מוח בקדקדו.

על ידי היתר מפי חכם מסכן, המסכן לב ונפש

מא) בזמנינו, שבעוה"ר מיום שהלכה עדת ישראל בגולה לא היו כל כך הרבה מקילין להקל, ומקלו יגיד לו וכו', אשר לדעתי הקלושה אין לזוז מהם, אומר אני, אף אם ח"ו רק בדוחק גדול ימצאו במדינתם בשר שחוטה המובאה ממדינות אחרות וכו' אין להמציא היתר ע"י הדחק, לשעת הדחק וכו', כי מי שיודע תהלוכות הזמן יבין כי אך חיש מהר יפשה ויגיע הצרעת לכל מדינות איראפא, די בכל אתר ואתר, אשר עד כה בחמלת ד' עליהם אוכלים בשר כשר, בנחת ולא בצער, בהיתר ולא באיסור וכו', והא עי"ז מוכרחין לאכול מבהמות ע"י היתר מפי חכם מסכן, המסכן לב ונפש, וד' יצילנו וכו'. עכ"ל עיי"ש.

גזירה עבידא דבטלה ותקנה לא עבידא דבטלה

מא) בעדות נאמנה (עמוד לז), מובא מכתב השבט סופר, הגרש"ב סופר מפרעשבורג ז"ל, וזה לשונו: ויפה כתב שקשה לסמוך עכשיו על אנשים שידקדקו כל כך לראות הכל בהשגחה ובעין יפה וכו'. ואם התבואות שור כתב זאת במה שנוגע באקראי בעלמא ובדורו, אנן מה נענן בתרי' לעשות תקנה קבועה לזה, וגם בדורנו דנפישי עוד יותר חבלים ירדנו עשר מעלות ויותר אחורנית בעו"ה. בפרט בדבר כזה שצריך נאמנות ביותר וכו' וצריך השגחה ודיוק ביותר לראות כל זאת בפרט בשוחט שעסוק בשחיטתו בודאי צריך נאמנות יתירה בזה ויבאו לידי תקלות הרבה וקלקולה יתר על תקנה, וכבר אמרז"ל גזירא עבידי דבטלה, ותקנה לא עבידא דבטלה וכו'.

שאין לה כח לסבול ותמות קודם גמר השחיטה

מב) בנוגע לענינינו יש להעיר, שבמסוכנת לא חיישינן למיתה דממילא, רק החשש הוא כיון שגברה עלי' החולשא כ"כ יש לחוש שתמות ע"י מעשה השחיטה. ראה בכו"פ (סי' י"ז סק"ב וכו'), מ"מ יש לחוש שגברה החולשה על הבהמה כ"כ וכו' שאין לה כח לסבול ותמות קודם גמר השחיטה וכו', ע"ש.

מתיחת הצואר למעלה יכול לגרום חולשה להבהמה וצמצום נשימתה

מג) הבאתי הנ"ל, להעיר שמתיחת הצוואר למעלה על ידי מרים חשמלי יכול לגרום חולשה להבהמה וצמצום נשימתה ועוד דברים שיש לבדוק אחריהן היטב מה ואיך זה משפיע עלי', ואולי יקרב מיתתה קודם גמר השחיטה, וצ"ע.

אין לעשות שקר בנפשינו לסמוך על הרוב
מכיון שהריעותא לפנינו

מד) בישועות יעקב (יו"ד סימן טו), הובא גם בהרי בשמים (מה"ת סימן ד), שאין לעשות תקנה כולל מחדש אף להמיעוט יעו"ש ובבית אפרים יו"ד סי' ו'. דכיון דיש לחוש אף באחד מאלף שניקב קרום של מוח, אין לסמוך על הרוב, כיון דאנו עושים מעשה ההכאה, ואנו יודעין דיש כאן מיעוט אין לעשות שקר בנפשינו לסמוך על הרוב, כיון דהריעותא היא לפנינו. ועי' במלמד להועיל אבה"ע סי' כ"ב.

מה) הבאתי כל הנ"ל להעיר בנוגע לשחיטה בעמידה בכלוב האמריקאי עם הבית האחיזה והמכונה החשמלית המגבהת הראש למעלה ומותחתו.

 


 

[1]) אעתיק כאן מה שעיני ראו ולא זר:

א. במשך עשר שנים (תשכ"ז - תשל"ז) שחטתי או שהייתי נוכח זמן רב בכל השחיטות המהודרות, ולצערי ראיתי מה שתראו בספרי "אבן מקיר תזעק" וב"קול השחיטה" וספרי "אכילת בשר הלכה למעשה", ו"במדריך הכשרות" מחלק יד - מח, ובש"ס על שחיטות ובדיקות.

ב. הדברים חרותים בזכרוני כאילו אני רואה אותם היום לפני.

ג. על אף שמשנת תשל"ז עזבתי כליל את השחיטה, המשכתי בפיקוח על מערכת השחיטה, ולכן אחזתי קשר מתמיד עם השוחטים, בודקים, משגיחים, ובעלי האיטליזים מארה"ב וקנדה, אירופה, ארץ ישראל, היתה לי הזדמנות להיווכח שה"בעל דבר" שתמיד נשתתף לשחיטה לא שכח גם מדורינו ועוד ידו נטוי' ד' ירחם.

נוכחתי לדעת שלמרות מספר התיקונים שנעשו, המצב הוא איום ונורא, כפי שתווכחו במה שכתבתי בספרי על השחיטות ובדיקות חלב ודם.

ד. כל הנ"ל כתבתי במיוחד לרבנים היראים ושלמים המפקחים על היהדות החרדית, וליהודים יראים ושלמים הרוצים לדעת את האמת למען כבוד שמים ומוכנים לוותר על חתיכת הבשר כשיווכחו האמת המר, ולא לאלו האומרים "מה איכפת לי מה נעשה שם, האם הבשר טריפה, אנו אוכלים על חשבונם של הרבנים המכשירים", הללו הינם בכלל "כל באיה לא ישובון"...

ה. סיכום:

א. הבעל עקידה כותב: "אין חכם כבעל הנסיון" אין חכם כמו זה המתנשא במציאות. אימרה זו היא אמת ויציב ומקיפה את כל מכלול החיים. כל אדם המתנשא במציאות מסויים, ואין נפ"מ במה שהוא עוסק, אם הוא סופר, או מלמד, תפרן, טבח, או אופה, אם מישהו יתן לו עצה ויאמר לו שכך טוב יותר לעשות, הוא ישיב לו אתה אולי צודק בתאוריה, אך המציאות שונה, אני נתנשאתי במציאות ומכירה.

ב. הנמשל הוא, שחיטה, בדיקה, ניקור, ומליחה, מי שהיה לו ההזדמנות והתנסה בהם, ובקי בהנעשה שם, כשהוא קורא את התאוריות של כל אלו הכותבים ומנסים להסביר איך צריך לפעול ולעשות שם יבין, כי אלו דברים בעלמא, אלו רצונות של ה"בעל דבר" הרוצה להכשיל את האנשים, כי רק מי שהיה שם והתנסה בעובדות, רק הוא יכול לדעת ולציין כי "גופא דעובדא הכי הוי", ואכן קורה שם כפי שציינתי בספרים הנ"ל.

ג. מזמן לזמן ברוב רחמי שמים, נודעים ומתפרסמים עובדות על שוחטים, שאינם יראים את ה' ונתפסים במקומות מקולקלים ועוברים על איסורים שהם בבחינת "יהרג ואל יעבור", וגם נודע על מכשולות רבים המזעזעים את הצבור כמו שוחט ששוחט בסכין פגום, ואיסור חלב וכיוצא, בכדי להוכיח לאלו הרוצים לראות שמצב הבשר ירוד כ"כ, וכי היצר הרע כל כך חזק שם, שכל מה שמספרים חייבים להאמין.

ד. למרות שכל בן תורה הפותח ספר יודע על מה שקרה בתחום זה בעבר, ואלו מכשולות היו בעת השחיטה ולאחריה, נביא כאן כמה ציטטות של גאונים וצדיקים שחיו בארה"ב והעידו על המצב, והורו איך לנהוג בתקופתנו.

ה. בכדי להבין איך קורה ששוחטים עומדים מאחורי לחץ וטעראר ממש של הקצבים, ראה בסוף הס' בקונטרס "שמירה טובה" שהדפסתי ובס' הרידב"ז והכשרות ובס' קול השחיטה באריכות גדולה.

ו. המסקנה מכל מה שהבאתי הוא שה"בעל דבר" מתערב בכל פונקצי' של השחיטה ממש:

1. השוחט בגלל המשכורת הגבוהה שהוא מקבל, נמצא תמיד בלחץ ופחד מתמיד מהבעל הבית שלו הקצב, ולכן הוא שוחט במהירות רבה, הוא נאלץ לעבוד בעייפות נוראה מיד כשמגיעים לאחר נסיעה ארוכה בת שעות רבות, ומפחדים פחד מות שלא להטריף עופות.

2. המשגיח אינו עושה דבר, ה"בעל דבר" מצליח להסוות את עיניו, ובכדי להסוות את עין הצבור לוקח הבעל הבית עובד פשוט ונותנים לו את התואר "משגיח" (בשחיטת הבהמות המשגיח הוא זה ששם את התויות (בלאמבעס) על הבהמות, ובעופות זה מישהו שיש לו תפקיד פעיל), ובזמן האחרון השגחה ידועה מינתה משגיח שכל תפקידו הוא רק לבדוק הסכינים.

3. הקצב בשל רצונו לעשות מליונים רבים הוא משתדל ככל האפשר לצמצם בהוצאות, ולכן נאלצים השוחטים והבודקים לעבוד מעל לכוחותם, והם נאלצים לעשות עבודה כפולה.

הבעל הבית ממנה מנהל שכל תפקידו לשמור ולפקח על מי שעובד לאט מדי, ומי שעושה יותר מדי טריפות, ובמיוחד על אלו שמנסים לעורר את השוחטים לשחוט במתינות וישוב הדעת ולבדוק יותר את הסכינים.

יהודים יקרים יראים ושלמים, המבקשים להקים בית כשר בישראל תדעו שנסיונות השחיטה הן גדולות מאוד, ואלו יעמדו עד ביאת משיח צדקנו (כפי שאותו צדיק גילה להגאון הצדיק ר' הלל קאלאמייער זצוק"ל), המפתח להשתמש בבשר כשר מונח בידכם.

דעו כי רק בזכותכם וכוחכם שאתם תמיד נשמעים למעוררים נגד בשר הבהמה ונזהרים מלאכול אותן, וכן נזהרים משחיטת העופות, שאת זאת חשים בעלי האיטליזים והקצבים בכיסם, כך הם נזכרים שהעולם אינו הפקר ואי אפשר לעשות ככל העולה על רוחם, ויחייב אותם להכניס תיקונים לפחות במקומות ששוחטים שם למען השחיטה המהודרת.

מעולם התיקון עדיין אנחנו רחוקים. חבל מאוד, שהצבור אינו תובע יותר כי רק כך יש סיכוי שנצליח פעם לעשות סדר בתחום זה. ברם הבעל דבר מצליח לגייס את היושבים שעות במקוה, והמשוחחים בעת התפילה, והוא מכשיל כל סיכוי מפעולה של ממש.

[2]) ברוב המקומות מצאנו [ויש עוד הרבה עדים ע"ז, רבנים ושוחטים ומשגיחים] שמה שקוראים אותם היום ראש השוחטים הם בעצמם השותפים עם בעל בית המטבחיים, והם השוחטים המאכילי טרפות ומקלקלים כל בתי השחיטה בארצות הברית ובכל העולם כמו שכתבתי כבר חיבור שלם נגד השו"ב הגדול שלקח על שכמו להכשיל את כל העולם כולו, עיין באריכות בספרי אבן מקיר תזעק ח"א. ועיי"ע במדריך הכשרות חלק י"ד עד חלק מ' ותראה מה שעשו ראשי השוחטים בדורות האחרונים בימי הרידב"ז ובימי הצדיק רבי יעקב יוסף הראש הכולל לפני מאה שנה, ועוד. ועיי"ע בספרי קול השחיטה באריכות מה שכתבתי ממה שראיתי במו עיני בכל בתי השחיטה בארצות הברית. ובספר מכתבי התעוררות. 

המשך בעמוד הבא...

 

*


פתי יאמין לכל דבר
LET THE DAYS OF SILEN
CE BE ENDED

כל עניני כשרות
לפי סדר א-ב
- חדש -
שערוריית החלב בווילנא

ISRAEL613.COM | ISRAEL613.NET | ISRAEL613.INFO | ISRAEL613.ORG | vaadhakashrus.com | KLAFKOSHER.COM | HOLMININTERNATIONAL613.COM | MIKVAH613.INFO | HOLMIN613.COM | ERETZISRAEL613.INFO | GAN-EDEN.INFO | GEULAH.INFO | HATZOLAH-1.INFO | JERUSALEM613.COM | JERUSALEM613.INFO | KOTEL613.INFO | MOSHIACH613.INFO | OLAM-HABA.INFO | SEFER-TORAH-BOOKS.INFO | VAADHARABONIM.COM | VAADHARABONIM.INFO | aaronteitelbaum.com | שמיטה | שחיטה | ניקור | דפי ועד הכשרות העולמי | שנת השמיטה וצויתי את ברכתי דברים נאים ויפים על השמיטה | אתר המפות | MEZAKEIHARABIM.INFO | TREIFMEAT.COM |

WWW.KLAFKOSHER.COM

ועד הכשרות העולמי


דפי ועד הכשרות העולמי
כל עניני כשרות לפי סדר א-ב

חברה מזכי הרבים העולמי
CHEVREH MAzakei Harabim Hoilumi

סגולה גדולה

דרוש בדחיפות

עירוב לונדון
ERUV LONDON

ואמר כל העם
אמן

שערוריית השמיטה
תשס"ח (2008)
*  *  *
שנת השמיטה
וצויתי את ברכתי
דברים נאים ויפים על השמיטה

מאנסי-קראקא

מנהרות הבשר

קלף כשר

אכילה בכשרות

MAZAKEI HARABIM מזכי הרבים

בשר
בהמה

ועד הכשרות

NEWS חדשות

ובכן צדיקים

שעטנז

מכתבים
למערכת

ספרים
ומחברים

כל הספרים

ארץ
ישראל

ברסלב

ספרים חדשים

כל הטעיפס

בית
המדרש

פסח

גאולה

צדקה

דין
תורה

ציצית

דרך
אמת

צניעות

הלכה

רפורם

זוהר
הקדוש

שבת

חדשות

שולחן
ערוך

חק
לישראל
ותשובה

שחיטה

כסף

שידוכים

כשרות

שמירת הברית
והעינים

מוסר

תוכחה

מילה

תולעים

מסירה

תפילין
ומזוזות

מקוה

תנ"ך

תרי"ג
מצות

ניקור

עירוב

צור קשר

ערב רב

 מרן הרב עובדיה יוסף

LETTERS
TO
THE
EDITORS

BOOKS &
EDITORS

ALL

BOOKS

ERETZ
ISRAEL

TESHUVAH
CHOK
LEYISROEL

ZOHAR
HA KADDOSH

KASHRUT

HALACHA

SHECHITA

SHULCHAN
ARUCH

NIKKUR

MIKVAH

LIST
ENGLISH
BOOKS

ERUV

SPANISH
BOOKS

REDEMPTION
 
GEULA

FRENCH

PORTUGUES

EREV
RAV

MUSSAR

TZEDDAKA

DIN TORAH

TZITZIT

SHUL

TANACH
STUDY

SHABBAT

MESIRAH

MILAH

613
MITZVOT

TEFILLIN
MEZUZOT

TZNIUT

PASSOVER

 BUGS

THE WAY
OF TRUTH

GUARDING
THE BRIT
 EYES

CONTACT
US

REBUKE

MONEY

SHIDDUCHIM

REFORM

ALL  TAPES

eat kosher PARCHMENT KOSHER
Vaad Hakashruth
SHATNEZ VIRUS SCAN
אתר המפות MAPS SITES

remove my arrest

http://www.removemyarrest.comhttp://www.removemyarrest.com

Remove your neveilos and treifos and chailev and blood, and you not kosher tefillin and mezuzot what is written from Arab Klaf (Hamas) and from companies without a Hescher and Jewish companies without a Hescher from the Rabbanim.  The same like people who are arrested want to remove the arrest from the world.  Of you want to see what arrest is meaning, see here.  If you are eating treif, you are never going to take this from your body, the same like someone is arrested in jail.

סוף גנב לתליה - ככה נראה אחד שאוכל בשר בהמה ומאכיל נבילות וטריפות חלב ודם לכל בני ביתו - ככה יאסרו אות בזיקים בעולם הבא וישלחו אותו לגיהנם עבור שאכל והאכיל מליוני כזיתים נבילות וטריפות לבני ביתו

Hand Cups HandCups - remove my arrest removemyarrest
Remove your neveilos and treifos and chailev and blood
and you not kosher tefillin and mezuzot what is written from Arab Klaf

WELCOME TO OUR SHCHITA SITE | ברוכים הבאים לאתר השחיטה העולמי | אוצר הספרים | Torah Books | דברי תוכחה אלו מיועד לכל ארגוני וועד הכשרות, רבנים, ואדמורי"ם, וצדיקים  ושליחי חב"ד בכל העולם כולו, כל הרבנים משגיחים, ועוד.UNITED STATES and CANADA California  Igud Hakashrus of Los Angeles (Kehillah Kosher) Rabbi Avraham Teichman (323) 935-8383 186  North Citrus Ave., Los Angeles, CA 90036 Vaad Hakashrus of Northern California 510-843-8223  2520 Warring St. Berkeley, CA 94704 Rabbinical Council of California (RCC) Rabbi Nissim Davidi  (213) 489-8080 617 South Olive St. #515, Los Angeles, CA 90014 Colorado Scroll K Vaad Hakashrus  of Denver Rabbi Moshe Heisler (303) 595-9349 1350 Vrain St. Denver, CO 80204 District of Columbia  Vaad HaRabanim of Greater Washington Rabbi Binyamin Sanders 518-489-1530 7826 Eastern Ave.  NW, Suite LL8 Washington DC 20012 Florida Kosher Miami Vaad HaKashrus of Miami-Dade  Rabbi Mordechai Fried Rabbi Manish Spitz (786) 390-6620 PO Box 403225 Miami, FL 33140 Florida  K and Florida Kashrus Services Rabbi Sholom B. Dubov (407) 644-2500 642 Green Meadow Ave.  Maitland, FL 32751 South Palm Beach Vaad (ORB) Rabbi Pesach Weitz (305) 206-1524 5840 Sterling  Rd. #256 Hollywood, FL 33021 Georgia Atlanta Kashrus Commission Rabbi Reuven Stein (404) 634 -4063 1855 La Vista Rd. Atlanta, GA 30329 Illinois Chicago Rabbinical Council (cRc) Rabbi Sholem  Fishbane www.crcweb.org (773) 465-3900 2701 W. Howard, Chicago, IL 60645 Midwest Kosher  Rabbi Yehoshua H. Eichenstein Rabbi Chaim Tzvi Goldzweig 773-761-4878 Indiana Indianapolis  Beth Din Rabbi Avraham Grossbaum Rabbi Shlomo Crandall (317) 251-5573 1037 Golf Lane  Indianapolis, IN 46260 Iowa Iowa “Chai-K” Kosher Supervision Rabbi Yossi Jacobson (515) 277- 1718 943 Cummins Pkwy Des Moines, IA 50312 A Service of the Kashrus Division of the Chicago  Rabbinical Council - Serving the World Back to Top Kentucky Louisville Vaad Hakashrut 502- 459-1770 PO Box 5362 Louisville, KY 40205 Louisiana Louisiana Kashrut Committee Rabbi Nemes  504-957-4986 PO Box 55606 Metairie, LA 70055 Maryland Star-K Kosher Certification (chalav  Yisrael) Dr. Avram Pollack (410) 484-4110 122 Slade Ave. #300 Baltimore, MD 21208 Star-D  Certification (non-chalav Yisrael) Dr. Avram Pollack (410) 484-4110 122 Slade Ave. #300 Baltimore,  MD 21208 Massachusetts New England Kashrus LeMehadrin 617-789-4343 75 Wallingford, MA  02135 Vaad Hakashrus of Worcester 508-799-2659 822 Pleasant St. Worcester, MA 01602 Rabbi  Dovid Moskovitz (617) 734-5359 46 Embassy Road Brighton, MA 02135 Michigan Council of  Orthodox Rabbis of Greater Detroit (Merkaz) Rabbi Yosef Dov Krupnik (248) 559-5005 16947 West  Ten Mile Rd. Southfield, MI 48075 Minnesota United Mehadrin Kosher (UMK) Note: unless the  meat states that it is glatt, it is certified not-glatt by the UMK. The cRc only accepts Glatt Kosher  meats. Rabbi Asher Zeilingold (651) 690-2137 1001 Prior Ave. South St. Paul, MN 55116 Missouri  Vaad Hoeir of Saint Louis (314) 569-2770 4 Millstone Campus St. Louis, MO 63146 New Jersey  Badatz Mehadrin -USA 732-363-7979 1140 Forest Ave. Lakewood, NJ 08701 Double U Kashrus  Badatz Mehadrin USA Rabbi Y. Shain (732) 363-7979 1140 Forest Ave. Lakewood, NJ 08701 Rabbi  Shlomo Gissinger (732) 364-8723 170 Sunset Rd. Lakewood, NJ 08701 Kashrus Council of Lakewood  N.J. Rabbi Avrohom Weisner (732) 901-1888 750 Forest Ave. #66 Lakewood, NJ 08701 Kof-K Kosher  Supervision Rabbi Zecharia Senter (201) 837-0500 201 The Plaza Teaneck, NJ 07666 Rabbinical  Council of Bergen County 201-287-9292 PO Box 1233 Teaneck, NJ 07666 New York-Bronx Rabbi  Zevulun Charlop (718) 365-6810 100 E. Mosholu Parkway South Bronx, NY 10458 New York- Brooklyn Rabbi Yechiel Babad (Tartikover Rav) (718) 951-0952/3 5207-19th Ave. Brooklyn, NY  11204 Central Rabbinical Congress (Hisachdus HaRabanim) Rabbi Yitzchak Glick (718) 384-6765 85  Division Ave. Brooklyn, NY 11211 Rabbi Yisroel Gornish 718-376-3755 1421 Avenue O Brooklyn,  NY 11230 Rabbi Nussen Naftoli Horowitz Rabbi Benzion Halberstam (718) 234-9514 1712-57th St.  Brooklyn, NY 11204 Kehilah Kashrus (Flatbush Community Kashrus Organization) Rabbi  Zechariah Adler (718) 951-0481 1294 E. 8th St. Brooklyn, NY 11230 The Organized Kashrus  Laboratories (OK) Rabbi Don Yoel Levy (718) 756-7500 391 Troy Ave. Brooklyn, NY 11213 Rabbi  Avraham Kleinman Margaretten Rav 718-851-0848 1324 54th St. Brooklyn, NY 11219 Debraciner  Rav Rabbi Shlomo Stern (718) 853–9623 1641 56th St. Brooklyn, NY 11204 Rabbi Aaron Teitelbaum  (Nirbater Rav) (718) 851-1221 1617 46th St., Brooklyn, NY 11204 Rabbi Nuchem Efraim Teitelbaum  (Volver Rav) (718) 436-4685 58085-11th Ave. Brooklyn, NY 11225 Bais Din of Crown Heights Vaad  HaKashrus Rabbi Yossi Brook (718) 604-2500 512 Montgomery Street Brooklyn, NY 11225 Vaad  Hakashrus Mishmeres L'Mishmeres 718-680-0642 1157 42nd. St. Brooklyn, NY 11219 Kehal  Machzikei Hadas of Belz 718-854-3711 4303 15th Ave. Brooklyn, NY 11219 Vaad Harabanim of  Flatbush Rabbi Meir Goldberg (718) 951-8585 1575 Coney Island Ave. Brooklyn, NY 11230 New  York-Manhattan K’hal Adas Jeshurun (Breuer’s) Rabbi Moshe Zvi Edelstein (212) 923-3582 85-93  Bennett Ave, New York, NY 10033 Orthodox Jewish Congregations (OU) Rabbi Menachem  Genack (212) 613-8241 11 Broadway New York, NY 10004 New York-Queens Vaad HaRabonim of  Queens (718) 454-3529 185-08 Union Turnpike, Suite 109 Fresh Meadows, NY 11366 New York-Long  Island Vaad Harabanim of the Five Towns and Far Rockaway Rabbi Yosef Eisen (516) 569-4536  597A Willow Ave. Cedarhurst, NY 11516 New York-Upstate Vaad HaKashrus of Buffalo Rabbi  Moshe Taub (716) 634-3990 3940 Harlem Rd. Amherst, NY 14226 The Association for Reliable  Kashrus Rabbi Shlomo Ullman (516) 239-5306 104 Cumberland Place Lawrence, NY 11559 Rabbi  Mordechai Ungar 845-354-6632 18 N. Roosevelt Ave. New Square, NY 10977 Bais Ben Zion Kosher  Certification Rabbi Zushe Blech (845) 364-5376 30 Mariner Way Monsey, NY 10952 Vaad  Hakashrus of Mechon L’Hoyroa Rabbi Y. Tauber (845) 425-9565 ext. 101 168 Maple Ave. Monsey,  NY 10952 Rabbi Avraham Zvi Glick (845) 425-3178 34 Brewer Road Monsey, NY 10952 Rabbi  Yitzchok Lebovitz (845) 434-3060 P.O. Box 939 Woodridge, NY 12789 New Square Kashrus Council  Rabbi C.M. Wagshall (845) 354-5120 21 Truman Ave. New Square, NY 10977 Vaad Hakashruth of  the Capital District 518-789-1530 877 Madison Ave. Albany, NY 12208 Rabbi Menachem Meir  Weissmandel (845) 352-1807 1 Park Lane Monsey, NY 10952 Ohio Cleveland Kosher Rabbi Shimon  Gutman (440) 347-0264 3695 Severn Road Cleveland Heights, OH 44118 Pennsylvania Community  Kashrus of Greater Philadelphia 215-871-5000 7505 Brookhaven Philadelphia, PA 19151 Texas  Texas-K Chicago Rabbinical Council (cRc) Rabbi Sholem Fishbane (773) 465-3900 2701 W. Howard  Chicago, IL 60645 Dallas Kosher Rabbi Sholey Klein (214) 739-6535 7800 Northaven Rd. Dallas, TX  75230 Washington Vaad Harabanim of Greater Seattle (206) 760-0805 5100 South Dawson St. #102,  Seattle, WA 98118 Wisconsin Kosher Supervisors of Wisconsin Rabbi Benzion Twerski (414) 442- 5730 3100 North 52nd St. Milwaukee, WI 53216 CANADA Kashrus Council of Canada (COR)  Rabbi Mordechai Levin (416) 635-9550 4600 Bathurst St. #240, Toronto, Ontario M2R 3V2 Montreal  Vaad Hair (MK) Rabbi Peretz Jaffe (514) 739-6363 6825 Decarie Blvd. Montreal, Quebec H3W3E4  Rabbinical Council of British Columbia Rabbi Avraham Feigelstak (604) 267-7002 1100-1200 West  73rd Ave. Vancouver, B.C. V6P 6G5 A Service of the Kashrus Division of the Chicago Rabbinical  Council - Serving the World Back to Top INTERNATIONAL ARGENTINA Achdus Yisroel  Rabbi Daniel Oppenheimer (5411) 4-961-9613 Moldes 2449 (1428) Buenos Aires Rabbi Yosef  Feiglestock (5411) 4-961-9613 Ecuador 821 Buenos Aires Capital 1214 Argentina AUSTRALIA  Melbourne Kashrut Rabbi Mordechai Gutnick (613) 9525-9895 81 Balaclava Road Caulfield  Junction, Vic. 3161, Australia BELGIUM Machsike Hadass Jacob Jacobstraat 22 Antwerp 2018  Rabbi Eliyahu Shternbuch (323) 233-5567 BRAZIL Communidade Ortodoxa Israelita Kehillas  Hachareidim Departmento de Kashrus Rabbi A.M. Iliovits (5511) 3082-1562 Rua Haddock Lobo  1091, S. Paulo SP CHINA HKK Kosher Certification Service Rabbi D. Zadok (852) 2540-8661 8-B  Albron Court 99 Caine Road, Hong Kong ENGLAND Kedassia The Joint Kashrus Committee of  England Mr. Yitzchok Feldman (44208) 802-6226 140 Stamford Hill London N16 6QT Machzikei  Hadas Manchester Rabbi M.M. Schneebalg (44161) 792-1313 17 Northumberland St. Salford M7FH  Gateshead Kashrus Authority Rabbi Elazer Lieberman (44191) 477-1598 180 Bewick Road  Gateshead NE8 1UF FRANCE Rabbi Mordechai Rottenberg (Chief Orthodox Rav of Paris) (3314)  887-4903 10 Rue Pavee, Paris 75004 Adas Yereim of Paris Rabbi Y.D. Frankfurter (3314) 246-3647 10  Rue Cadet, 9e (Metro Cadet), Paris 75009 Kehal Yeraim of Paris Rabbi I Katz 33-153-012644 13 Rue  Pave Paris, France 75004 ISRAEL Badatz Mehadrin Rabbi Avraham Rubin (9728) 939-0816 10  Rechov Miriam Mizrachi 6th floor, Room 18 Rechovot, Israel 76106 Rabanut Hareishit Rechovot 2  Goldberg St. Rechovot, 76106 Beis Din Tzedek of Agudas Israel Moetzes Hakashrus Rabbi Zvi  Geffner (9722) 538-4999 2 Press St. Jerusalem Beis Din Tzedek of the Eidah Hachareidis of  Jerusalem Rabbi Naftali Halberstam (9722) 624-6935 Binyanei Zupnick 26A Rechov Strauss  Jerusalem Beis Din Tzedek of K’hal Machzikei Hadas - Maareches Hakashrus (9722) 538-5832 P.O.  Box 41109 Jerusalem 91410 Chug Chasam Sofer Rabbi Shmuel Eliezer Stern (9723) 618-8596 18  Maimon St. Bnei Brak 51273 Rabbi Moshe Landau (9723) 618-2647 Bnei Brak Rabbi Mordechai  Seckbach (9728) 974-4410 Noda Biyauda St. 5/2 Modiin Illit PHILIPPINES Far East Kashrut Rabbi  Haim Talmid 312-528-7078 Makati Philippines SOUTH AFRICA Cape Town Bais Din Rabbi D  Maizels (2721) 461-6310 191 Buitenkant St. Cape Town 8001 SWITZERLAND Beth Din Adas  Jeshurun Rabbi Pinchus Padwa (411) 201-6746 Freigulstrasse 37 8002 Zurich Jewish Community  and Central Synagogue Kiev Rabbi B. Bleich (38044) 463-7087 29 Shekavizkaya Str. Kiev  VENEZUELA Union Israelita de Caracus Rabbi Chaim Raitport (528212) 552-8222 Avenida  Marques del Toro #9 San Bernadina Caracas 1011 האלמין אהרן טייטלבוים aaronteitelbaum aaron  teitelbaum aronteitelbaum aron teitelbaum satmar סאטמאר סטמר holmin rabbi shalom y. gross  shalom j. gross shalom gross shalom juda gross shalom yehudah gross שלום יהודה גרוס שלום יהודה  גראסס שלום יודא גראסס האדמו"ר מהאלמין הרב מהאלמין מגן שאול אבדק"ק האלמין אב"ד האלמין ראב"ד  האלמין גאב"ד האלמין ביד"צ האלמין ביד"ץ האלמין בית דין האלמין באר אברהם האלמין האלמין ביתר האלמין  בית שמש האלמין ברוקלין האלמין קרית ספר איחוד האברכים קרית ספר האלמין האלמין צפת האלמין ירושלים  האלמין לעקוואוד האלמין בני ברק פראדזשעקט שוהל האלמין מקדש מעט ניקור שחיטה ועד הכשרות ספרי לימוד קידום אנציקלופדיה ספרי קודש ספרות ספרים לייבערי לייבערי KIBERY LIBRARY אוצר הספרים אוצר  החכמה מאגר MAGAR MAGEA MEGAR קונטרס קונטרסים מאגר התורה מאגר תורנית מאגר התורנית אוצר  הספרים אוצר התורנית אוצר התורני אוצר החרדי אוצר החיילי השם אוצר חיילי צבאות השם בנק הספרים Bank of  booksמחסני ספרים מחסני הספרי מחסן הספר מחסן לספרים מחסני הספר  Hebrew books Yiddish  books English books ספריה וירטואלית אדירת מימדים בית הספרים הלאומי Hebrew Catalogבלוג היהדות יהדות  בלוג פורטל היהדות פורטל הספרים עולם הספרים ספרים בינלאומי ספרים לאומי ספרים חדשים ספרים ישנים ספרים יקרי המציאות ספרים עתיקים ספרי עתיק אנטיק ספרים ספרים אנטיק ספרים פורומים פורומים הספרים פורומי  הספריםHolmin booksספרי הולמין ספרי האלמין ספרים האלמין ספרים הולמין ספרים האלמין דפי אוצר הספרים העולמי - Torah Books International Pages תלחץ בכל מספר ותגיע לשער השמים 502 דפים - 502 בגימטריא  בשר 502 PAGES - 502 gimatria BASA"R vaad hakashrus vaadhakashrus vaad hakashrut  vaadhakashrut nikkur nikur SHCHITA amalek עמלק אדום ישמעאל arab areb עשו גאולה משיח ועד הרבנים ועד הכשרות vaad harabanim mashiach moshiach geulah gen eden גן עדן עולם הבא olem haba safar torah books kotel 613 kotel613 JERUSALEM613 JERUSALEM 613 ירושלים ארץ ישראל הצלה חברה הצלה hatzolah chevra hatzolah holminer rebbe אלעד • אנטווערפן • אפער וועסט סייד • אשדוד • באלטימאר • באוקא ראטאון • באסטאן • בארא פארק • בודאפעסט • בית שמש • ביתר עילית • בני ברק • בעיסוואטער • גאלדערס גרין • געיטסעד • גרעיט נעק • דיעל • דיטרויט • וואדמיר • ווארשע • וויליאמסבורג • וויען • זשיטאמיר • חברון • טאהש • טאראנטא • טינעק • טשיקאגא • יאהאניסבורג • ירושלים • לאוער איסט סייד • לעיקוואד •לאס אנזשעלעס • מאדריד • מאנטרעאל • מאנטשעסטער • מאנסי • מאסקווע • מאונט קיסקא •מארסעי • מיאמי • מילאן • מעלבארן • ניו סקווירא • נווה יעקב • סארסעל • סטעמפארד היל • סידני • סידערהערסט • סיאטל • סי געיט • סקאוקי • עדזשווער • פאסעיק • פאר ראקעוועי • פארעסט הילס • פאריז • פלעטבוש • פייוו טאונס • פראג • פוירט • ציריך • קאשוי • קווינס • קיעוו • קליוולאנד • קרוין הייטס • קרית יואל • רוים • ריווערדעיל • שטראסבורג חסידישע הויפן אוקראינע: אליק | ברסלב | הארנסטייפל | טאלנא | טשערנאבל | מאקאראוו | מעזשביזש | ראכמסטריווקא | רוזשין | סאווראן | סקווירא | סלאוויטע | סודילקאוו | שעפעטיווקע פוילן: אזשאראוו | איזביצע | אלעקסאנדער | אמשינאוו | אפט | אשלג | ביאלא | גור | גראדזשיסק | ווארקע | זיכלין | טשענסטכאוו |כענטשין |לעלוב | לובלין | מאדזשיץ | נעשכיז | נאוואמינסק | סאכאטשאוו | סטריקעוו | פאריסוב | פרשיסחא | קאצק | קאזשניץ | קוזמיר | ראדאמסק | ראדאשיץ | ראדזין | שעדליץ | שעניצע | שידלאווצע מזרח-גאליציע: אלעסק | אניפאלי | בעלזא | בארדיטשוב | באיאן | בורושטין | וויזשניץ | יארעסלאוו | זידיטשוב | זינקאוו | זלאטשאוו | זוטשקע| טשערנאוויץ | טשארטקאוו | דאראג | דראביטש | הוסיאטין | קאמינקא | קאמארנע | קאפישעניץ | קאריץ | קאסאב | קאזלאוו | מאכניווקא | מאנעסטריטשע | פרעמישלאן | סאדיגורא | סאסוב | שפיקאוו | סקאליע | סקולע | סטאניסלאב | סטרעטין | סטראזשניץ מערב-גאליציע: בלאזשעוו | באבוב | דינוב | דאמבראוו | זשמיגראד | טשעטשניעב | ראפשיץ | דזישקוב | גלוגעוו | גארליץ | גריבוב | קשאנאוו | ליזשענסק | מעליץ | נאראל | פשעווארסק | ראפשיץ | צאנז | שינעווע | סטיטשין | סטריזוב | טשאקעווע וואלין: קארלין | לוצק | טריסק | זוויל ליטע: אווריטש | חב"ד | ליובאוויטש |לעכאוויטש | נעשכיז | פינסק-קארלין | סטראשעליע | סלאנים | קאפוסט | קארלין-סטאלין | קאברין | קוידאנאוו רומעניע: באהוש | דעעש | וואסלוי | טעמישוואר | סאטמאר | סאסערגען | סוליץ |סיגוט | סערעט | סערעט-וויזשניץ | סקולען | ספינקא | פאלטיטשאן | קערעסטיר | קלויזענבורג | ריבניץ | שאץ | שטעפענעשט אונגארן: בערעגסאז | חוסט | קאלעוו | קאשוי | קאסאן | קרעטשעניף |ליסקע | מאטעסדארף | מאקעווע | מאשלוי | מונקאטש | מוזשיי | נאדווארנע | נאסויד | נייטרא | פאפא | ראחוב | ראצפערט |סטראפקעוו | טאהש אמעריקע: באסטאן | מילוואקי | פיטסבורג | קליוולאנד ירושלים: דושינסקיא | שומרי אמונים | תולדות אהרן | תולדות אברהם יצחק | משכנות הרועים אנדערע: ניקלסבורג | אסטראוו | טולטשעוו | וויען פרומע אידישע געגנטן | ניו יארק | חסידים | חסידישע הויפן