שחיטה דף הראשי - SHCHITA HOME PAGE
KOSHER SLAUGHTER


slaughtering knife shechita knife check בדיקת סכין שחיטה  משמרת השחיטה העולמי  slaughtering knife shechita knife check בדיקת סכין שחיטה
שעל ידי ועד הכשרות העולמי
נתייסד על ידי ועד הרבנים העולמי

Mismeres HaShechita International

A Port Of The Vaad Hakashrus International
Founded By The Vaad Harabonim International

כאן תמצא בעז"ה כל הספרים וענינים על עניני שחיטה

דף 91 PAGE

משמרת השחיטה העולמי - Mismeres HaShechita International

תלחץ בכל מספר ותגיע לשער השמים

502 דפים - 502 בגימטריא בשר

502 PAGES - 502 gimatria BASA"R
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394  395  396  397  398  399  400  401  402  403  404  405  406  407  408  409  410  411  412  413  414  415  416  417  418  419  420  421  422  423  424  425  426  427  428  429  430  431  432  433  434  435  436  437  438  439  440  441  442  443  444  445  446  447  448  449  450  451  452  453  454  455  456  457  458  459  460  461  462  463  464  465  466  467  468  469  470  471  472  473  474  475  476  477  478  479  480  481  482  483  484  485  486  487  488  489  490  491  492  493  494  495  496  497  498  499  500  501  502

 

אוצר היהדות העולמי
OTZER HYAHADUS HOILUMI

  מאגר ספרי  שחיטה העולמי 
The World
Shechita Library

שחיטה אנציקלופדיה - Shechita Encyclopedia

The Laws of Shechita

 

מיסודו של הגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א

Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

לקבלת ""קובץ ספרי שחיטה המובהקים" 16 כרכים בחינם: - לרבנים, מנקרים, שוחטים, בודקים, ומנקרים, וכוללים,

נא להתקשר למנהל "חברה מזכי הרבים העולמי" הרב אברהם ווייס, בבית המדרש "עטרת ישעיה" האלמין
רחוב נחל לכיש 24/
8  - רמת בית שמש ארץ ישראל

011 972 548 436 784


אבל אנחנו ואבותינו חטאנו

...המשך מעמוד הקודם

שוחט הרוצה להפוך אופן שחיטתו מהמנהיג
צריך קבלה חדשה

י) שוחט הרוצה להפך דרכו, להתחיל לשחוט מלמטה למעלה, דעת המנחת אלעזר (ראה שרידי אש ח"א לרי"י וויינברג) שצריך קבלה חדשה לשחיטה כזו אחרי התרגלות באופן זה. אמנם המומחים יתרגלו מהר, אבל רובם לא. כי לא כל שוחט הוא אומן גדול, והמורים יעלימו עינם וידונו אותם לכף זכות שכבר הורגלו בכך ויודעים היטב איך לשחוט באופן זה, אבל אין זה האמת.

האמת לאמיתו שנתגלה בשנים שעברו שהשוחטים המומחים הגדולים, נתפסו על ידי הרבנים המכשירים שהאכילו טריפות לישראל ארבעים שנה עד שנתפסו' כמובא כבר בספר אכילת בשר הלכה למעשה.

למתוח ראש הבהמה למעלה משהו יתר על המדה יש לחוש לשבירת המרפקת - וכבר מצאו שכן הוא

יא) מלבד החששות הנ"ל בשחיטה מלמטה למעלה יש חשש נוסף בהכלוב (הפען) שתשבר מפרקת הבהמה כשימתחו הראש למעלה קצת יתר על המדה. בארץ-ישראל לא משתמשים באופן זה. גם באנגלי' לא השתמשו באופן זה. בשעתו נסע הגר"ש בוימגרטן ז"ל לארה"ב ובדק בהמה שנשחטה באופן זה ומצא שנשברה מפרקתה. כמו כן בדקו בעוד כמה מוקומות ומצאו שנשברה מפרקתה של הבהמה.

 

שעת הדחק כדיעבד דמי, זהו רק באופן עראי - אסור להתיר דבר בדיעבד שיהפך במשך הזמן ללכתחילה

יב) להנהיג דבר בתדירות מטעם שעת הדחק כדיעבד דמי, דעת המנחת אלעזר (שרידי אש ח"א) שזה אי אפשר, רק אם אירע כן במקרה. כן הוא דעת המהרי"ק (שורש ל"ט), דבריו הובאו בד"מ יו"ד (סימן ע"ו אות ה') שאין לחלק בין דיעבד ללכתחלה, רק באקראי, אך לא כשנתיר דבר ואח"כ יעשו כן לכתחילה, בודאי שאסור. ראה שאילת יעב"ץ ח"ב סימן קצ"ו.

אין הכלובים והמלקחיים שווים, לכל אחד ריעותא אחרת והמתירים לכתחילה ספק קרוב לודאי שמאכילים נבילות וטריפות

יג) לא כל הכלובים והמלקחיים שמחזיקים ראש הבהמה בשעת שחיטה שווים, ובכל אחד יש חששות אחרים. הלהורות נתן (ח"ג סימן מ') מביא שראה שחיטה מלמטה למעלה, והמלקחיים האוחזים ראש הבהמה בשעת שחיטה לא אחזוהו עד שלא יוכל לזוז כלל, ואחרי הכל עדיין הי' בכוח הבהמה להזיז ראשה, ממילא מובן שכל המתיר לכתחילה אופנים הללו ספק קרוב לודאי שהוא מאכיל נבילות וטריפות.

נניח שלדעתינו זה כשר לכתחילה,
אך אולי בעלי השו"ע והפוסקים היו פוסלים לגמרי אפילו המתוקנים שבהם

יד) אפילו לו נניח שאופנים הללו הם כשר לכתחילה לדעתינו, אבל מי יודע איך הוא דעת השו"ע והפוסקים באופנים הללו אחרי שהי' רואים ומנסים זאת, אם לא הי' פוסלים אותם לגמרי, אף המתוקנים שבהם.

באופן זה יש חשש נוסף שאינו תלוי בהלכה ואומנות השוחט רק מבחינה נוראלוגית הנדסית

טו) חשש נוסף יש באופנים הללו שאין הדבר תלוי בידיעת הרב או השוחט מבחינת ההלכה כלל, אלא מבחינה נוראלוגית הנדסית, השייכת למהנדס ורופא ויטרנארי. מי יחליט עד כמה למתוח צוואר הבהמה מבלי שיגרם בעיות, כי לא כל הצווארים שווים, גם לא כל המלקחיים המחזיקים ראש הבהמה בשעת שחיטה שווים. במתיחת הצוואר יותר מדאי או המלקחיים על הראש והפה מעכבים הנשימה עד כדי חניקת הבהמה או שבירת המפרקת גם שיעור שיהוי הזמן, אפילו ברגעים, ומי יחליט בזה - הנכרי?

על ידי מתיחת הסימנים יותר מדאי הסימן נקרע מאליו לרחבו והשחיטה בצירוף הקרע

טז) באופנים הללו חוץ ממה שיש חשש שבירת המפרקת וחניקה, אפילו כשהבהמה לא ניזוקה כלל יש חשש עיקור סימנים כמבואר במנחת הזבח (כלל יט, סוף אות א) שעל ידי מתיחת הסימנים בעת השחיטה יותר מדאי הסימן נקרע לרחבו מאליו, ושחיטתו היא בצירוף הקריעה, וזה איסור תורה, שאמרה ושחט ולא וקרע.

אפילו כשהבהמה עומדת והראש קשור, כשמתחילים לשחוט הגוף מכביד ומושך הצוואר לצד הגוף

יז) גם כשהבהמה עומדת וראשה קשור, מיד שמתחילים לחתוך, הגוף מכביד ומושך הצוואר לצד הגוף, ויש בזה חשש עיקור ח"ו כדברי המנחת הזבח הנ"ל.

באופן זה יש גם חשש דרסה ושהי'
כי מיד שמתחילים לשחוט כוח הבהמה מתרפה ושרירה נופלין ודוחקין הסכין

יח) גם דרסה גמורה וחשש שהיי' יש באופן זה, כי מיד שמתחילין לשחוט מתרפה כוח הבהמה ושרירה נופלין ומכבידין על הסכין.

גם חשש חלדה יש בזה כשעור הצוואר גדול, עב ורפה שנופל על הסכין

יט) אם הראש משוך לגובה והצוואר מתוח למעלה מאונך, יכול להיות חשש חלדה, כשעור הצוואר הוא גדול, עב ורפה יפול למטה על הסכין.

בשחיטה בעמידה, לפעמים הדם נבלע בבשרה, על ידי סתימת הסימנים, כשהראש נופל

כ) כל הדינים בשו"ע הנוגעים לשחיטה תלוי' המדובר הוא, שתיכף אחר השחיטה מפילים הבהמה לארץ ודמה קולח וזונק מהר מאוד, אבל לא כן הוא בעמידה שדמה נבלע בבשרה, לפעמים מתעכב קילוח הדם על ידי נפילת הראש שסותם הסימנים.

הכלוב כבר נאסר בזמנו על ידי מורי הוראה מובהקים

כא) כשרצו להנהיג הפען (הכלוב) פה ארה"ב, הרבה רבנים מובהקים יצאו כנגד ואסרו זאת. ראה מדריך לכשרות, שיצא אז כאן שכתב, שהיתר המתירים עדיין לא מבורר, אך כבר נאסר על ידי בעלי הוראה מובהקים.

כב) כל גדולי התורה, הפסק והיראה בארץ-ישראל מתנגדים בכל תוקף לשנות אופן השחיטה, להנהיג הפען-כלוב, כפי שסיפרו לי הרבנים שעומדים בראש הכשרות של הרבנות הראשית בארץ-ישראל. ובספרי אבן מקיר תזעק כתבתי כל השאלה ששאלו אותי הרבנים הנ"ל מארץ-ישראל.

 

גם רבני ה"רבנות הראשית" מתנגדים לזה בכל תוקף

כג) אחד מגדולי הרבנים והפוסקים בבני-ברק אמר לי שח"ו לתת דריסת רגל לכלוב הזה לבוא בשערי ארץ הקודש ולמנוע זאת הוא ילחם כארי. גם הרבנים הממונים[1] על השחיטה מטעם הרבנות הראשית מתנגדים לזה בכל תוקף ועוז. וסיפרו לי שהרבנים והשוחטים והקצבים רוצים בכוח להכניס הבשר הטרף הזה לארץ-ישראל (וראה באריכות בספרי אבן מקיר תזעק).

ישנם שחיטות בארה"ב שלא שינו ממנהג אבותיהם

כד) עדיין נמצאים פה (ארה"ב) כמה שחיטות שלא שינו ממנהג אבותיהם באירופא ואלו הן: מארגארעטן, ליובאוויטש וקהל עדת ישורון-ברויער, ששוחטים על ידי כלוב צרפתי "פאקומיא" פען, שהבהמה שוכבת על גבה, הצואר למטה והסכין למעלה. [וצריך לעמוד על המשמר ולברר כי מזמן לזמן משתנים הענינים]. כן היא השחיטה בקהילות החרדים בבלגי', צרפת והולנד. גם כשהייתי במאנטרעאל, קאנאדא, לפני שלושים שנה ראיתי איך ששחטו שם העגלים שחיטה מונחת.

ולפני עשרים ושבע שנה בקרתי אצל שחיטת מארגארעטן וקהילת בראייער והשחיטה היתה שחיטה מונחת (מקום המשחטה קראו "אינזל") ושחיטה זו עוד  התקיימה שנים רבות אחרי זה. וקהילת ברייער שחטו שם עשרות בשנים.

מהראוי שגדולי ההוראה בעולם
יתאספו לבדוק כל אופני הכלובים והמלקחיים
ויחוו דעתם על כל אחד ואחד

כה) אם יש ח"ו הכרח גדול באיזה מקום שהוא שמוכרחים לשחוט דוקא על ידי כלוב, הי' מהראוי שגדולי ההוראה שבעולם יתאספו לפונדק אחד לבדוק כל הכלובים, גם לבדוק כתריסר בהמות או יותר מצד בריאותם בכלל ובפרט לפני שיכניסו אותם לכלוב. אחרי שהיי' כמה דקות בכלוב ואחרי שמתחו צווארם להוציאם ולבדקם אם מפרקתם לא נשברה והאם יכולים ללכת על רגליהם, כי כבר קרה שאחרי שהיי' בכלוב לא יכלו ללכת על רגליהם. ברור שזה נגרם מחמת מתיחת הראש והצוואר למעלה יתר על המידה וריבוי זמן השהיי' בכלוב. יש מקומות שחוץ ממה שמותחים ראש וצוואר הבהמה למעלה מגביהים הרגליים האחוריים שלא יעמדו על הקרקע על ידי פלאטא כעין שולחן. הגם שזה מעלה, מכיון שאם רגלי הבהמה נמצאים על הקרקע היא נועצת אותם בארץ ומושכת עצמה ללמטה על ידי כבידותה, וכשמותחין הרבה הראש והצוואר למעלה יכולה להחנק, או לגרום בשעת שחיטה לעקירת וקריעת הסימנים ולא שחיטה כיבואר להלן. גם שהמציאות היא שאם רגלי' על הארץ קשה לשחוט, אך כבר קבעו מומחים גדולים המתנגדים לשחוט על ידי כלובים, שהרמת הרגליים האחוריים על ידי פלאטא כעין שולחן, זה גורם לחץ חזק על בטן וחזה הבהמה, וקיצור נשימה. גם שזה תלוי מאד כמה זמן נמצאת הבהמה בלחץ זה.

אופן שחיטה זו הוא חדש,
לכן ההכשר צריך להיות ברור בתכלית הפשטות

כו) היות שאופן שחיטה כזה הוא חדש לגמרי, שלא שיערו אותו עד כה, לכן צריכים לברר כל פרט, ופרטי דפרטי הכלובים, ולהוציא פסק אחיד מכל המשתתפים איזה כלוב הוכשר בעיניהם, איך להשתמש בה, שהיית זמן הבהמה בכלוב וכו', בשפה ברורה, שלא ישתמע לתרי אנפין, רק בתכלית הפשטות והברירות. עוד יצטרכו לברר אם לכתחילה ראוי לשחוט מלמטה למעלה.

כז) בנדון שחיטה מלמטה למעלה אפילו בסכין תלוש וראש הבהמה קשור, נביא הש"ך (סימן ו, אות ח) ד"ה או בדבר התלוש וכו' - להורות שאפילו שצוואר הבהמה הוא למטה, דוקא בדיעבד שחיטתו כשירה אבל לא לכתחילה, אפילו נעצו בדבר התלוש. ומוכח בש"ס ופוסקים, דבסכין תלושה, שלא נעצו בשום דבר, אפילו צוואר הבהמה למעלה מותר בדיעבד, דכל שתופס הסכין בידו מסתמא אינו דורס, ומשמע בש"ס שלכתחלה מיהא אסור.

כל הפוסקים הסכימו להש"ך שדבריו ברורים לדינא

כח) הגם שהפרי חדש (שם) משיג עליו מאוד, דהא ר"ז משני, שצדדים קתני וכו' הרי שאפילו לכתחילה מותר, כדקתני הכל שוחטים, בכל זאת כל הפוסקים הסכימו לדברי הש"ך שדבריו ברורים לדינא.

שחיטה מלמטה למעלה היא רק בדיעבד

כט) מצאתי הספר היקר דמשק אליעזר על מסכת חולין, למוה"ר אליעזר ז"ל, תלמיד ר' פייבוש מקראקא, חבר הב"ח ורב ור"מ באפטא שבגליל קראקא, שנדפס בלובלין שנת ת"ן, קודם להש"ך, שהי' מהגדולים והאריות שבחבורה בדור דעה ההוא, ראה הסכמות גדולי הדור: ר' נפתלי כ"ץ, בעל סמיכת חכמים; הרבי ר' העשיל; התוספות יו"ט ועוד שהרבו בשבחו. ראה גם בשה"ג מהחיד"א, שמביא שהכנה"ג מזכירו תדיר ביו"ד. מדעת עצמו הוא כותבן שם ע"ד נעץ סכין בכותל שאפילו בעופא דקלילא לא מכשרינן. וכ"מ לשון הרי"ף והרא"ש, וכ"כ הטור, הרי"ו ובת"ה להרשב"א. וכן כשצוואר הבהמה למטה והסכין למעלה ג"כ לא מכשרינן אלא בדיעבד. כן כתבו התוס' שכן מבואר בגמרא, וכן הוא לשון הפוסקים, דהא רב ענן שאמר לא שנא כו' קאי אנעץ סכין בכותל כו' ושם תניא שחיטתו כשירה בדיעבד וכו' עכ"ל.

רואים אנו מזה שהדמשק אליעזר והש"ך, שני גדולי עולם, מתנבאים בסגנון אחד, שכל זה הוא רק בדיעבד ולא לכתחילה, וכן משמע מכל הפוסקים הראשונים ז"ל.

הלשון "כשירה" הוא דיעבד ולא לכתחילה

ל) התבו"ש והפלתי, והמנה"ז והדמשק אליעזר, כולם דייקו מהתוספתא דתניא בכלהו שחיטתו כשירה, דמשמע דיעבד ולא לכתחילה, (וכ"ה גירסת התוספתא שלנו, וכן היא בהלכות גדולות. ועי' ריש חולין ב', ושחיטתן כשירה בדיעבד. ושם דגם לפעמים, לשון הכל י"ל דמיירי בדיעבד. עי' ריש תוה"ב הל' שחיטה מכלל דהכל שוחטין לכתחילה דאי דיעבד תרי דיעבד למה לי. ובפרמ"ג ובראש יוסף כאן סי' ו' חולין ט"ז).

ל*) באור זרוע, הל' שחיטה, (שס"ז) מביא השאלתות בהעלותך, שחרש שוטה וקטן אע"ג דגמרינן הל' שחיטה וכו' ואם אחרים רואים אותן שחיטתן כשירה עכ"ל, ותניא בתוספתא פ"ק יודע לשחוט שחיטתו כשירה משמע דוקא דיעבד וכו' דהכי משמע לשון תוספתא דתני שחיטתו כשירה דהיינו דיעבד. (ראה בהעמק שאלה שהאריך במשמעות הלשון כשירה). ראה בתבו"ש ס"ק ט"ו שמביא דברי הר' ירוחם (בנתיב ט"ו) שכ' וז"ל וכולן דיעבד דאי לכתחילה, אסור לעשות שום אחד מאלו (פשוט בחולין). והתבו"ש מביא שכן מפורש בדרישה ובלבוש, יעו"ש שכ' שאפילו בדבר התלוש לגמרי ואוחזו ביד יש לאסור בכה"ג שמכביד אצוואר הבהמה ויש לחוש לדרסה, וה"מ בבהמה שהיא כבידה וכו' אבל בעוף שטבעו קל וכו' מכשירין בדיעבד.

לא) לכן הא דמפרש רב זביד (להתוספתא) בכל שוחטין בין בתלוש בין במחובר, בין שהסכין למעלה וצוואר בהמה למטה, בין שהסכין למטה וצוואר בהמה למעלה, ושחיטתן כשירה (כגירסתינו וכ"ה בהלכות גדולות) הוא רק בדיעבד וכפי מה דמפרש לה רב זביד דלצדדין קתני, סכין למטה וצוואר בהמה למעלה בתלוש.

לב) ומפרש רש"י והר"ן ז"ל וז"ל, דאדם אוחז בסכין למטה, ושוחט, והבהמה תלוי' באויר, וזה מוליך ומביא הסכין. וע"כ צ"ל בכוונת רש"י ז"ל שכתב דהבהמה תלוי' באויר, כלומר שקשורה בראשה למעלה באופן שאי אפשר לה להכביד ראשה, אבל בהמה שאינה קשורה לא, דכל שכן הוא דאם אוחז הבהמה בידו בראשה וצוארה ומעבירה על הסכין אפילו הכי יש לחוש שתקפתו וירדה, כש"כ כשאינו אוחז בראשה שתנהיגהו בכבידות על הסכין.

מנלן לחלק בדבר שלא הוזכר בראשונים

לג) אך לומר שדוקא כשהבהמה עומדת על רגלי' בארץ אז מכבדת, ולא כשהיא תלוי' באויר, זהו דוחק גדול, דמנא לן לחלק בהכי דבר שלא הוזכר כלל בהראשונים ז"ל ולא עוד אלא בודאי כל דיני הגמרא בסתם אמורים אף כשהיתה הבהמה קשורה ברגלי' ומונחת על הארץ, כמו שהיו רגילין לעשות. אפי"ה הראש והצוואר מכבידין על הסכין.

עוף בטבעו אינו מכביד, בהמה אפילו דקה מכבדת

לד) ראה בתורת הבית והטור שמביאים קצת ראשונים שרצו לחלק בין בהמה גסה לגדיים וטלאים שהן קלים כעופות, וכן רצו לחלק בין עוף הדק לעוף הגס ולדינא מסקינן שאין חילוק אלא עיקר הדבר תלוי שהעוף בטבעו לא מכביד שדרכו לפרוח לעלות למעלה, ובהמה אף הדקות דרכם לירד לארץ ולהכביד. א"כ לכאורה אין הדבר תלוי ולא משנה כלל אם הבהמה רבוצה וקשורה ברגלי' או תלוי' באויר, שבעצם טבעה ראשה וצווארה נוטים לארץ ומכבידים, וא"כ באופנים הנ"ל הרי יש חשש דרוסה, ואולי עוד יותר מהיכא שמחזיק ראשה וצווארה בידו ומעבירו על הסכין דחיישינן שמא תכביד. א"כ כיון שלדברי רב זביד לפירש"י ז"ל סכין למטה וצוארה למעלה, היינו בראשה קשור ומעביר הסכין בהולכה והבאה תחת הצוואר למעלה ושחטה, שזהו כשר רק בדיעבד ולא לכתחילה.

דעת הרמב"ם: שחיטה מלמטה למעלה זהו רק בדיעבד ולא לכתחילה

לה) אמנם הדברים מבוארים כן בפירוש ברמב"ם, שחיטה, פ"ב ה"ז: כיצד שוחטין, מותח את הצואר ומוליך הסכין ומביאה עד ששוחט, בין שהיתה הבהמה רבוצה (כוונתו רבוצה על הקרקע על גבה ופנים הצוואר פונה למעלה) בין שהיתה עומדת, ואחז בערפה, והסכין בידו מלמטה ושחט הרי זו כשירה. הרי אף כשמיירי שאחז הבהמה בערפה (ואפילו בבהמה דקה) ושוחט בהולכת הסכין והבאתו ובכל זאת כתב שכשירה, כלומר בדיעבד, דאם לא כן כיון שהתחיל כיצד שוחטין למה לי' להוסיף הר"ז כשירה. הרי בהכרח שכוונת דבריו כיצד שוחטין, היינו לכתחילה, שקאי להיתה רבוצה על גבה והסכין מלמעלה על צווארה כדרך שחיטה, והיכא שהיתה עומדת וכו' ושחטה מלמטה למעלה הרי זו רק כשירה בדיעבד ולא לכתחילה. (ראה במ"מ שם שמביא גירסת התוספתא שמסיק שחיטתו כשירה).

עוף בין מלמטה למעלה בין  להיפך שחיטתו כשירה

לו) עוד כתב שם הרמב"ם: נעץ סכין בכותל והעביר הצוואר עלי' עד שנשחט שחיטתו כשרה והוא שיהי' צוואר הבהמה למטה וסכין למעלה, שאם הי' צוואר הבהמה למעלה מן הסכין שמא תרד הבהמה בכובד גופה ותחתך בלא הולכה והבאה ואין זו שחיטה, כמו שיתבאר, לפיכך אם הי' עוף בין שהי' צווארו למעלה מן הסכין הנעוצה או למטה ממנו שחיטתו כשרה. עכ"ל.

לז) ראה במגיד משנה שם, שצוואר בהמה למטה וסכין מלמעלה, שאין השחיטה כשרה אלא בדיעבד, עיי"ש. ושם הביא שדוקא במחוברת אבל אם היתה תלושה בענין שאם תכביד הבהמה יפול הסכין ולא ישחוט, אבל צוואר למעלה כשרה ע"ש, שהמדובר הוא רק בדיעבד ולא לכתחילה. ולפי"ז יש לדייק נמי בעוף שכתב שחיטתו כשירה שזהו רק בדיעבד.

הלחם משנה סובר ש"ושחט" אמנם משמעו בדיעבד בכל-זאת מותר

לח) ראה לחם משנה שם הל' ח', בסוף דבריו וז"ל: ומש"כ רבינו בין שהי' הבהמה רבוצה וכו' ואחז בערפה והסכין בידו וכו', אע"פ שכתב לשון ושחט, (דמשמע בדיעבד) אפילו לכתחילה מותר, דבה לא אשכחינן פלוגתא דרבי ור"ח כלל. עכ"ל.

לט) באמת לפי מה שכתבו הראשונים והאחרונים הנ"ל, דדוקא בדיעבד כשירה והטעם אינו כאן משום דיני תלוש ומחובר, רק מכח עצם דיני השחיטה, שלכתחילה בעינן שישחוט בסכין מלמעלה וחודו נגד צוואר הבהמה מלמטה, בדוקא נקט הר"מ ז"ל לשון ושחט, היינו בדיעבד ולא לכתחילה וכן מורה הלשון כשירה כנ"ל. (ועיקר הטעם דלכתחילה אסור מלמטה למעלה נבאר לקמן בע"ה).

הצואר למטה והסכין למעלה
אז לא משנה לאיזה צד ורוח מונח הצואר

מ) בפלתי (שם אות ב) יצא לחזק דעת הש"ך, שלכתחילה אסור, והוכחתו מזה שנאמר בגמרא "כשירה" דמשמע בדיעבד דוקא (כהתוספתא וההלכות גדולות) ומסיק לכן יש להחמיר כהש"ך. הוא מדגיש: ודע שכל זה כשמוליך הצוואר על הסכין לכן חוששין שמא ידרוס, אבל כשמוליך הסכין על הצוואר, הכל קרוי סכין למעלה. צוואר למטה, באיזה צד ורוח שלא יהי' אם הסכין על הצוואר קרוי סכין למעלה. עכ"ל.

מא) דבריו תמוהים לכאורה, שהרי רש"י והר"ן ז"ל מפרשים המציאות: סכין למטה וצוואר בהמה למעלה, כגון שמוליך הסכין על הצוואר, וכן הוא מפורש ברמב"ם הנ"ל. הרי שאף שתפס הסכין התלוש בידו והעבירו מלמטה למעלה על הצוואר קרוי נמי זה מלמטה למעלה. וכן שבבא זאת תני נמי בתוספתא כשירה, והיינו בדיעבד דוקא, ולא כדברי הפלתי הנ"ל.

מב) בהכרח צריך לומר שהפלתי מפרש להא דרב זביד סכין למטה וצוואר בהמה בתלוש, כהרבינו ירוחם שכתב, אבל אם הסכין תלושה בענין שאם ידרוס ויכביד עליו יפול הסכין שחיטתן כשירה, אפילו צוואר הבהמה למעלה שודאי בענין כזה לא יוכל לדרוס, שאם ידרוס לא ישחוט, שיפול הסכין. וכיון ששחט, בודאי כתקנה שחט ולא דרס. יעו"ש. כן מפרש גם המגיד משנה.

מג) ברם איך נעלים עין מרש"י והר"ן, וגם שכן מבואר ברמב"ם הנ"ל. גם נתבאר שאפילו תפס הסכין בידו, אם הסכין מלמטה, מיקרי צוואר למעלה, וזה כשר רק בדיעבד ולא לכתחילה. ודברי הפלתי הנ"ל צע"ג.

מג*) אמנם מדוע כל הנ"ל מותר רק בדיעבד ולא לכתחילה, מבאר השמלה חדשה, כדי שיובנו דבריו היטב, נביא כל לשונו. כבר כתב המנחת הזבח, שדברי השמ"ח הם סתומים ונעלמים מאוד, וצריכין לדקדק בכל תיבה שלו כבאחד מהראשונים.

אפילו אמר השוחט ברי לי שלא דרסתי, אסרו חז"ל שחיטתו דיעבד, שלא יעשה כן פעם אחרת

מד) שם סעיף ז. בכל ענין ששחט כשרה, בין שהסכין בידו ומעבירו על הצוואר שתחת הסכין, וזו היא עיקר דרך שחיטה, ובין שאוחז הסכין בידו, או נעצו בקורה תלושה, או מחובר שלא בטלו, והחוד של סכין למטה, והעביר הצוואר תחת הסכין בהחוד עד שנשחט כראוי, ובין שהצוואר למעלה והוא שוחט בהעברת סכין מתחתיו, בחודו למעלה, או אוחז סכין בידו והחוד למעלה, או נועצו בדרך הנזכר והעביר הצוואר על חוד הסכין עד שנשחט. בד"א בעוף, אבל בבהמה אם נעץ הסכין בין בתלוש, בין במחובר שלא בטלו, והעביר הצוואר על חודו של סכין שהוא מתחת לצוואר פסולה, דחיישינן שמא מחמת כובד הבהמה, שהכבידה על הסכין בא לידי דרסה, ואפילו אמר ברי לי שלא דרסתי אסרו חז"ל שחיטתו דיעבד שלא יעשה כן פעם אחרת ויבא לידי מכשול.

מה) ונראה לי שאפילו הסכין בידו ושוחט על ידי העברת צוואר הבהמה עלי', דינו כנעץ.

מו) עוד נראה לי דאפילו מעביר הסכין מתחת לצוואר הבהמה, לא שרי, רק כשראש הבהמה קשורה למעלה, דאז אין לחוש שתכביד על הסכין, אבל עם עומדת כדרכה או מונחת, יש לאסור בדיעבד מטעם דרסה, כנזכר.

לכתחילה אין לשחוט הן בהמה הן עוף רק כשהצוואר למטה או לצדדים ומעביר הסכין על הצוואר

מז) כל הדרכים המבוארים להיתר בסעיף שלפני זה, היינו בדיעבד, אבל לכתחילה לא. דבקצתם עדיין יש קצת חשש דרסה, וקצתם אינם דרך שחיטה, שהוא רגיל ואימן את ידו בה, ואין לשחוט לכתחילה בין בהמה בין עוף כי אם, שהצוואר יהי' למטה או בצדדים, והסכין בידו ומעבירו על הצוואר. או שהבהמה וכ"ש עוף ראשם קשור למעלה באופן שא"א להכביד על הסכין כלל, והוא מעביר הסכין בידו מלמטה בצוואר. עכ"ל.

אין לשחוט באופן זה לכתחילה משום חשש מקצת דרסה; גם מחוסר נסיון ורגילות

מח) מדבריו מבואר מדוע לכתחילה אין לשחוט באופן זה, מכיון שעוד שייך חשש דרסה ואפילו במקצת, או שאופן זה אינו הדרך שהשוחט אימן ידו והתרגל בו, ואפשר שבהעברת הצוואר על הסכין, אפילו כשהוא למטה, ידחוק אותו בכוח על הסכין. וכן בעוף למעלה וסכין למטה אפשר שידחוק הצוואר בכוח.

מט) וכן במעביר הסכין מלמטה למעלה והבהמה ראשה קשורה, עדיין יש חשש שמא ידחוק הסכין בכח, וכן החששים הנ"ל כיון שלא הרגיל ואימן ידו באופן זה ישנם כל מיני חששות של שהיי' וכו' וכו'.

נ) אך לכאורה נראה ממה שכתב שכל הדרכים המבוארים לעיל היינו רק בדיעבד, ובתוך ההתרים שזכר, בסעיף הקודם הוא נמי בראשה קשורה למעלה, ומעביר הסכין מתחת לצוואר הבהמה, שזה נמי רק בדיעבד, ובסעיף זה כתב ואין לשחוט לכתחילה וכו' או שהבהמה וכש"כ עוף ראשם קשור למעלה וכו' ומשמע שזה מותר לכתחילה. ולכאורה סותר את דבריו. גם הלא כבר ביארנו דלפי ביאורו דהלשון כשירה משמע רק בדיעבד, א"כ בזה נמי רק דיעבד ולא לכתחילה. (ראה בספרי הלכה למשה מסיני על הלכות שחיטה באריכות).

דיעבד שני משמעויות לו: דיעבד ממש - לאחר המעשה; דיעבד בשעת הדחק שהוא לכתחילה

נא) ברם הרי הערנו כבר לעיל, דישנם ב' חלוקות במובן דיעבד: דיעבד ממש, היינו שכבר שחט כן; וישנו דיעבד שאף שעוד לא שחט מ"מ בשעת הדחק וכדומה הוי כדיעבד, ומתירין לו לשחוט באופן כזה לכתחילה. ולכתחילה ממש בלי שום דוחק המצוה מן המובחר לעשות כן. (ראה או"ח סימן נ, ובב"י סימן רעד' ויו"ד סימן יח וסימן עא ועוד).

נב) הרי לפנינו ארבע אופני שחיטה: א) דרך המהודר, כשחוד הסכין הוא למטה והבהמה מונחת על הקרקע וצווארה למעלה נגד חוד הסכין ונשחטת בהולכה והבאה על צווארה.

נג) אופן ב' - בשעת הדחק וכדומה, כשקושרים ראש הבהמה ללמעלה, באופן שאי אפשר להכביד אל הסכין כלל, אז מותר לכתחילה להוליך הסכין מתחת הצוואר מלמטה למעלה.

נד) אבל שאר הדרכים המבוארים המותרים רק בדיעבד כגון בהעברת הצוואר על הסכין. הרי למעשה אסור לעשות כן לכתחילה אפילו בשעת הדחק.

אפילו להסוברים דשרי לכתחילה באופנים מסוימים בהולכת צואר בסכין, אך בדורותינו אין לעשות כן לכתחילה שבטלו האומנים המובהקים

נה) זה לשון התבואות שור שם, עוד נראה לי שאפילו לקצת מפרשים דלעיל בגמרא והפוסקים דמשמע דשרי לכתחילה בכמה גווני בהולכת צוואר בסכין, אכן בדורות אלו לא שפיר כלל למיעבד כן לכתחילה, דבטלו אנשי אומן ידים כמותם וכו', והלואי שישחטו כהוגן בהעברת סכין ע"ג צוואר, או מתחת לצוואר וראש הנשחט קשור היטב למעלה באופן שא"א לו להכביד כלל על הסכין, עכ"ל.

נו) משמעות דבריו, דבשאר אופנים אפילו בשעת הדחק אינו מתיר לכתחילה. אך בראש קשור ללמעלה, באופן שאי אפשר להכביד על הסכין כלל, אז מתיר לכתחלה רק בשעת הדחק וכנ"ל.

נז) בנתיבו צועד גם המנחת הזבח (כלל ג', ס"ו, בקומץ הנ"ל, אות ד'), שרק בשעת הדחק וראשה קשור ללמעלה אז מתיר לשחוט תחת צווארה. ראה שם בעשרון אות כ' שעורר על התבו"ש שהתיר לכתחילה גם כן על ידי קשירה ללמעלה, מהדרך החיים שאוסר בזה. אך הרי כבר ביארנו שגם התבו"ש לא מתיר לכתחילה ממש, רק בשעת הדחק וכנ"ל.

נח) באגרות משה להג' ר' משה פיינשטיין ז"ל (יו"ד ח"ב סי' י"ג) דן בשחיטה ממטה למעלה, בהולכת והבאת הסכין כשהבהמה תלוי' באויר. ורצה לתלות עצמו באילן גדול ברש"י ז"ל (בחולין ט"ז:) בד"ה סכין למטה, וצואר בהמה אתלוש. דאדם אוחז בסכין ושוחט והבהמה תלוי' באויר וזה מוליך ומביא הסכין וכו'.

נט) ומכח דברי רש"י ז"ל הנ"ל רצה לחדש דאף בלא קשור ראש הבהמה נמי אין לחוש לדרסה, כשמוליך ומביא הסכין כשהבהמה תלוי' באויר שהרי לא הזכיר שום תנאי בכשרות זה, ומדייק בזה, דאל"כ למה כתב רש"י שהבהמה תלוי' באויר ולא פירש, כשהבהמה עומדת או מונחת והצואר למעלה והוא שוחט ממטה למעלה, ולמה צייר דוקא בתלוי' באויר, אלא משום דבעומדת ומונחת כדרכה על הארץ יש לחוש לדרסה שיש לה כח להכביד במה שתרכין הראש, אבל בתלוי' באויר סובר שאינה יכולה להרכין ראשה כ"כ וחתיכת הסכין תקדים להרכנתה.

הגרמ"פ חזר מזה
משום שהשמלה חדשה לא הזכיר דין זה

ס) ראה שם שחזר מזה מכיון שהשמלה חדשה לא הזכיר דין בהמה תלוי' באויר משום דסובר שאין חילוק ואף בתלוי' באויר ס"ל שיש לחוש שתכביד על הסכין יעו"ש.

סא) תמוה מה שלא מזכיר דברי התבואות שור (שם) שמפרש להדיא לדברי רש"י ז"ל הנ"ל בכוונתו תלוי' באויר היינו שראשה קשורה למעלה, יעו"ש. וכבר הארכתי בזה למעלה.

סב) גם מה שרצה לחדש, שבתלוי' באויר מותר אף לכתחילה, הארכנו כבר לעיל דזה אינו.

סג) מה שרצה במסקנא שם להסיק, שכשהראש קשור יש להתיר לכתחילה אף לדעת המנחת הזבח כשהבהמה תלוי'. ורוצה לדייק מזה שכתב: אין להקל לשחוט כן משום שבתחילת השחיטה נרתעת ונחלשת ונופלת לארץ ומכבדת על הסכין ובקל תגרם שהיי' - שאין זה אלא בעומדת ומונחת ולא כשתלוי' וראשה קשור למעלה, ע"ש.

אפילו בראשה קשור לא התיר המנחת הזבח
רק בשעת הדחק

סד) ובמחכת"ה לא ראה דברי המנחת הזבח בפנים (שהבאתי לעיל) שאפילו בראשה קשורה לא התיר אלא בשעת הדחק, ולא חילק כלל בין עומדת על רגלי' או תלוי' באויר.

אין לנו לחדש דברים אפילו רק כסניף,
שלא נזכרו בשום פוסק

סה) גם חילוק זה שבין מונחת או עומדת על הארץ לבין תלוי' באויר לא מוזכר בשום פוסק ואין לנו לחדש דברים כאלו אפילו לצרפם לסניף בעלמא, בפרט בדבר שהוא מציאות הטבע. ודברי המנחת הזבח שמביא שראה בדרכי תשובה קאים להיכא שאינה קשורה כלל ע"ש.

סו) בעיקר דברי הש"ך הנ"ל לעיל דגם בעוף יש לחוש לכתחילה בצואר עוף למעלה, אפילו כשהסכין תלושה בידו, עיי"ש. וראיתי בס' בית אברהם על הל' שחיטה בשפתי זהב (סי' ו' אות י"ב) שהקשה מחולין ל': דרבא בדק לי' גירא לר"י ושחט עופא בהדי דפרח, דבוודאי הי' הראש למעלה כידוע והסכין מלמטה ומשמע משום שלכתחילה ג"כ מותר בעוף והניח בצע"ג.

שעת הדחק שאני - שאין בשר אחר לשבת

סז) באמת אפשר שהי' שם שעת הדחק שלא מצא בשר אחר לשבת. אך יש לעורר דבשעת פריחת היונה אם מרגישה שמשהו בא כנגדה אז בטבעה מגבהת עצמה לעוף יותר למעלה, ואז אולי אין החשש שתכביד עצמה.

סח) גם לפי"מ שכתב השמ"ח הטעם בכל אלו שאסורין לכתחילה משום שלא אימן את ידו וכדומה, ואולי ידרוס או ישהה ממילא בגוונא זה אין החשש דדרסה מחמת מעשיו (ולא משום שמא יכביד בעופא דקליל) ולא החשש דשהיי'. ובאמת אולי לכן מביא שם התבו"ש העובדא הלזו דשחט עופא בהדי דפרח שהם היו בקיאים ואומנים יעו"ש).

כל זה הי' בשעת השמד שאסרו לשחוט והוצרכו להסוות השחיטה, שיסברו שנוחרין כמוהם

סט) בעיקר דברינו לעיל שיש לישנא דלכתחילה שקאי על שעת הדחק, מצאתי לנחוץ לצטט דברי הדמשק אליעזר שם, שנוגע לעניניו וגם להמצב שלנו. דברי אש קודש. וז"ל (בדף ל"ח:) ובאתי לגלות עוד פי' מהן כדי ליתן כלל לכל התלמוד דמצינו דשקלי וטרי במלתא דלא שכיחא, וכי דרך עולם לנעוץ צור וסכין בכותל, ובמוכני או בצפורן ובשן כדי לשחוט בו, וכדי שלא יבאו המינים ללעוג על דברי חז"ל, הנני אומר דכל זה נשנית בשעת השמד, שגזרו מלשחוט, והוצרכו לעשות ענינים שלא יבאו הגויים להרגיש שהם שוחטים רק יסברו שנוחרין ואוכלין כמותם.

ע) והשתא מובן שפיר מדוע גם רבא סתם דברי האיבעיא שלו. וכן בכל מקום בכהאי גוונא אמרו בלשון סתום.

עא) וכמו כן בעית רבא: תלוש ולבסוף חיברו לענין שחיטה מאי אע"ג דלעיל קיי"ל כר' להכשיר בדיעבד, היינו אם שחט בדיעבד, ולא חיברו מתחילה לשם כך, אבל הכא שמתחילה מחבר התלוש לקרקע כדי לשחוט בו בשעת השמד הוי לי' לכתחילה ואסור, עי' במ"מ תענית פ"ב הל' ג' שגור' ביבמות ס"ג: שגזרו על הבשר הי' בימי רבא, או דילמא בשעת השמד הך לכתחילה כדיעבד דמיא, ואתי שפיר דקאמר לענין שחיטה, כלומר לשחוט לכתחלה.

עב) ופשוט מצור היוצא מן הכותל כו' דפסולה אפילו לא עשאו לשם כך כש"כ הכא דחיברו לשם כך דפסול, מיהא לכתחילה, משני, התם בכותל מערה.

עג) ופשוט דמתני' נעץ סכין בכותל דשחיטתו כשירה, אע"ג דכבר תני לעיל במחובר לקרקע כשירה, אלא ודאי הא מיירי שחיברו מתחילה שלא לשם שחיטה ואח"כ שחט בו, והא מיירי שחיברו מתחילה כדי לשחוט בו וכו', ונמצא דהאיבעיא לא איפשיטא.


 

[1] ) וז"ל ההקדמה בספרי אבן מקיר תזעק - מה' מצעדי גבר כוננו ודרכו יחפץ.

לפני כמה שבועות, בחודש מנחם-אב תשנ"ה נסעתי לאוסטראַליע לאסוף כסף להכנסת כלה בשליחותו של אחד מצדיקי הדור, והבטיח לי שאצליח בדרכי. ומובא בליקוטי תורה להאריז"ל, שהנסיעות שנוסעים הם זה רק לדוגמא: לעושר שחושב שנוסע בשביל העסקים שלו, ועני שחושב שנוסע בשביל לקבץ מעות, והאמת היא, שנוסע בשביל תיקון נשמתו, כמבואר בספרי בעל שם טוב עה"ת על הפ' ויסע אברם הלוך ונסוע הנגבה.

כמו"כ נסעתי לשם להפגש עם הנדיב הידוע הרב החסיד מוה"ר יוסף יצחק הכהן גוטניק שליט"א, שם בבית מדרשו מצאתי את הרב ר' עמרם אדרעי עם עוד רב גדול, הרב משה נחשוני, העומד בראש מחלקת הכשרות של הרבנות הראשית בא"י, וסיפרו לי מה שעומד כעת על הפרק בענין שרוצים להביא לא"י הבשר ששוחטים שם באוסטראַליע, אבל הבעי' היא, שאחר השחיטה יורים בראש של הבהמה, ובאו לראות איך זה קורה וכו'. ודברתי אתם שעה וחצי, ובקשו ממני, שהם רוצים להפגש אתי בא"י (מפני שמהרו לנסוע לשדה התעופה לחזור לאה"ק), ולדבר אתם באריכות בעניני שחיטה העומדים על הפרק.

עוד ספרו לי אודות הלחץ הגדול שיש להם משני רבנים וקצבים ביחד מב' בתי שחיטה הגדולים וויינשטאק וחיימאביטש בחו"ל שרוצים להכניס הבשר טריפה שלהם שנשחט ע"י ה"פען באקס" ונאסר ע"י גדולי ישראל והרבנים הראשיים בא"י והרבנים בחו"ל, ואמרו לנו שאם לא נסכים להתיר להכניס הבשר הטרף שלהם, אז ננהג עם הרבנים [הציונים] בא"י, כמו שנוהגים היום שיורים באקדח בראש של הבהמה וכן הורגים אותם, כ"כ ננהג עם הרבנים שיורו עליהם "באקדח הערכאות" במדינת ישראל, ובהערכאות במדינת ישראל בוודאי יצליחו, כי בערכאות הצליחו ג"כ למכור החזיר בא"י וחזיר הוא רק לאו, ובוודאי שיסכימו להכניס נו"ט חלב ודם בהכשירם של רע-בני אמעריקא, ובפרט שיאמרו שנותנים להם הרבה כסף, וכו'.

והיות שהייתי כעת באה"ק, סדרו אסיפת רבנים בירושלים עיה"ק, ודברתי אתם, ודרשתי שם בעניני כשרות בכלל, ושחיטה ובדיקות וניקור בפרט.

כאשר דברתי עם הרבנים הנ"ל, תיארתי להם את המצב באמעריקע, איך שהרבנים משוחדים הם מסוחרי הבשר ובכלל מסוחרי מזון הנקרא "כשר", ומשלמים לרבנים אלו לכה"פ מיליאן דאלאר בשנה, וכ"ש כשהם שותפים בחנות או בבית ייצור המזון, אז רווחם עולה פי כמה למעלה מזה.

 

המשך בעמוד הבא...

 

*


פתי יאמין לכל דבר
LET THE DAYS OF SILEN
CE BE ENDED

כל עניני כשרות
לפי סדר א-ב
- חדש -
שערוריית החלב בווילנא

ISRAEL613.COM | ISRAEL613.NET | ISRAEL613.INFO | ISRAEL613.ORG | vaadhakashrus.com | KLAFKOSHER.COM | HOLMININTERNATIONAL613.COM | MIKVAH613.INFO | HOLMIN613.COM | ERETZISRAEL613.INFO | GAN-EDEN.INFO | GEULAH.INFO | HATZOLAH-1.INFO | JERUSALEM613.COM | JERUSALEM613.INFO | KOTEL613.INFO | MOSHIACH613.INFO | OLAM-HABA.INFO | SEFER-TORAH-BOOKS.INFO | VAADHARABONIM.COM | VAADHARABONIM.INFO | aaronteitelbaum.com | שמיטה | שחיטה | ניקור | דפי ועד הכשרות העולמי | שנת השמיטה וצויתי את ברכתי דברים נאים ויפים על השמיטה | אתר המפות | MEZAKEIHARABIM.INFO | TREIFMEAT.COM |

WWW.KLAFKOSHER.COM

ועד הכשרות העולמי


דפי ועד הכשרות העולמי
כל עניני כשרות לפי סדר א-ב

חברה מזכי הרבים העולמי
CHEVREH MAzakei Harabim Hoilumi

סגולה גדולה

דרוש בדחיפות

עירוב לונדון
ERUV LONDON

ואמר כל העם
אמן

שערוריית השמיטה
תשס"ח (2008)
*  *  *
שנת השמיטה
וצויתי את ברכתי
דברים נאים ויפים על השמיטה

מאנסי-קראקא

מנהרות הבשר

קלף כשר

אכילה בכשרות

MAZAKEI HARABIM מזכי הרבים

בשר
בהמה

ועד הכשרות

NEWS חדשות

ובכן צדיקים

שעטנז

מכתבים
למערכת

ספרים
ומחברים

כל הספרים

ארץ
ישראל

ברסלב

ספרים חדשים

כל הטעיפס

בית
המדרש

פסח

גאולה

צדקה

דין
תורה

ציצית

דרך
אמת

צניעות

הלכה

רפורם

זוהר
הקדוש

שבת

חדשות

שולחן
ערוך

חק
לישראל
ותשובה

שחיטה

כסף

שידוכים

כשרות

שמירת הברית
והעינים

מוסר

תוכחה

מילה

תולעים

מסירה

תפילין
ומזוזות

מקוה

תנ"ך

תרי"ג
מצות

ניקור

עירוב

צור קשר

ערב רב

 מרן הרב עובדיה יוסף

LETTERS
TO
THE
EDITORS

BOOKS &
EDITORS

ALL

BOOKS

ERETZ
ISRAEL

TESHUVAH
CHOK
LEYISROEL

ZOHAR
HA KADDOSH

KASHRUT

HALACHA

SHECHITA

SHULCHAN
ARUCH

NIKKUR

MIKVAH

LIST
ENGLISH
BOOKS

ERUV

SPANISH
BOOKS

REDEMPTION
 
GEULA

FRENCH

PORTUGUES

EREV
RAV

MUSSAR

TZEDDAKA

DIN TORAH

TZITZIT

SHUL

TANACH
STUDY

SHABBAT

MESIRAH

MILAH

613
MITZVOT

TEFILLIN
MEZUZOT

TZNIUT

PASSOVER

 BUGS

THE WAY
OF TRUTH

GUARDING
THE BRIT
 EYES

CONTACT
US

REBUKE

MONEY

SHIDDUCHIM

REFORM

ALL  TAPES

eat kosher PARCHMENT KOSHER
Vaad Hakashruth
SHATNEZ VIRUS SCAN
אתר המפות MAPS SITES

remove my arrest

http://www.removemyarrest.comhttp://www.removemyarrest.com

Remove your neveilos and treifos and chailev and blood, and you not kosher tefillin and mezuzot what is written from Arab Klaf (Hamas) and from companies without a Hescher and Jewish companies without a Hescher from the Rabbanim.  The same like people who are arrested want to remove the arrest from the world.  Of you want to see what arrest is meaning, see here.  If you are eating treif, you are never going to take this from your body, the same like someone is arrested in jail.

סוף גנב לתליה - ככה נראה אחד שאוכל בשר בהמה ומאכיל נבילות וטריפות חלב ודם לכל בני ביתו - ככה יאסרו אות בזיקים בעולם הבא וישלחו אותו לגיהנם עבור שאכל והאכיל מליוני כזיתים נבילות וטריפות לבני ביתו

Hand Cups HandCups - remove my arrest removemyarrest
Remove your neveilos and treifos and chailev and blood
and you not kosher tefillin and mezuzot what is written from Arab Klaf

WELCOME TO OUR SHCHITA SITE | ברוכים הבאים לאתר השחיטה העולמי | אוצר הספרים | Torah Books | דברי תוכחה אלו מיועד לכל ארגוני וועד הכשרות, רבנים, ואדמורי"ם, וצדיקים  ושליחי חב"ד בכל העולם כולו, כל הרבנים משגיחים, ועוד.UNITED STATES and CANADA California  Igud Hakashrus of Los Angeles (Kehillah Kosher) Rabbi Avraham Teichman (323) 935-8383 186  North Citrus Ave., Los Angeles, CA 90036 Vaad Hakashrus of Northern California 510-843-8223  2520 Warring St. Berkeley, CA 94704 Rabbinical Council of California (RCC) Rabbi Nissim Davidi  (213) 489-8080 617 South Olive St. #515, Los Angeles, CA 90014 Colorado Scroll K Vaad Hakashrus  of Denver Rabbi Moshe Heisler (303) 595-9349 1350 Vrain St. Denver, CO 80204 District of Columbia  Vaad HaRabanim of Greater Washington Rabbi Binyamin Sanders 518-489-1530 7826 Eastern Ave.  NW, Suite LL8 Washington DC 20012 Florida Kosher Miami Vaad HaKashrus of Miami-Dade  Rabbi Mordechai Fried Rabbi Manish Spitz (786) 390-6620 PO Box 403225 Miami, FL 33140 Florida  K and Florida Kashrus Services Rabbi Sholom B. Dubov (407) 644-2500 642 Green Meadow Ave.  Maitland, FL 32751 South Palm Beach Vaad (ORB) Rabbi Pesach Weitz (305) 206-1524 5840 Sterling  Rd. #256 Hollywood, FL 33021 Georgia Atlanta Kashrus Commission Rabbi Reuven Stein (404) 634 -4063 1855 La Vista Rd. Atlanta, GA 30329 Illinois Chicago Rabbinical Council (cRc) Rabbi Sholem  Fishbane www.crcweb.org (773) 465-3900 2701 W. Howard, Chicago, IL 60645 Midwest Kosher  Rabbi Yehoshua H. Eichenstein Rabbi Chaim Tzvi Goldzweig 773-761-4878 Indiana Indianapolis  Beth Din Rabbi Avraham Grossbaum Rabbi Shlomo Crandall (317) 251-5573 1037 Golf Lane  Indianapolis, IN 46260 Iowa Iowa “Chai-K” Kosher Supervision Rabbi Yossi Jacobson (515) 277- 1718 943 Cummins Pkwy Des Moines, IA 50312 A Service of the Kashrus Division of the Chicago  Rabbinical Council - Serving the World Back to Top Kentucky Louisville Vaad Hakashrut 502- 459-1770 PO Box 5362 Louisville, KY 40205 Louisiana Louisiana Kashrut Committee Rabbi Nemes  504-957-4986 PO Box 55606 Metairie, LA 70055 Maryland Star-K Kosher Certification (chalav  Yisrael) Dr. Avram Pollack (410) 484-4110 122 Slade Ave. #300 Baltimore, MD 21208 Star-D  Certification (non-chalav Yisrael) Dr. Avram Pollack (410) 484-4110 122 Slade Ave. #300 Baltimore,  MD 21208 Massachusetts New England Kashrus LeMehadrin 617-789-4343 75 Wallingford, MA  02135 Vaad Hakashrus of Worcester 508-799-2659 822 Pleasant St. Worcester, MA 01602 Rabbi  Dovid Moskovitz (617) 734-5359 46 Embassy Road Brighton, MA 02135 Michigan Council of  Orthodox Rabbis of Greater Detroit (Merkaz) Rabbi Yosef Dov Krupnik (248) 559-5005 16947 West  Ten Mile Rd. Southfield, MI 48075 Minnesota United Mehadrin Kosher (UMK) Note: unless the  meat states that it is glatt, it is certified not-glatt by the UMK. The cRc only accepts Glatt Kosher  meats. Rabbi Asher Zeilingold (651) 690-2137 1001 Prior Ave. South St. Paul, MN 55116 Missouri  Vaad Hoeir of Saint Louis (314) 569-2770 4 Millstone Campus St. Louis, MO 63146 New Jersey  Badatz Mehadrin -USA 732-363-7979 1140 Forest Ave. Lakewood, NJ 08701 Double U Kashrus  Badatz Mehadrin USA Rabbi Y. Shain (732) 363-7979 1140 Forest Ave. Lakewood, NJ 08701 Rabbi  Shlomo Gissinger (732) 364-8723 170 Sunset Rd. Lakewood, NJ 08701 Kashrus Council of Lakewood  N.J. Rabbi Avrohom Weisner (732) 901-1888 750 Forest Ave. #66 Lakewood, NJ 08701 Kof-K Kosher  Supervision Rabbi Zecharia Senter (201) 837-0500 201 The Plaza Teaneck, NJ 07666 Rabbinical  Council of Bergen County 201-287-9292 PO Box 1233 Teaneck, NJ 07666 New York-Bronx Rabbi  Zevulun Charlop (718) 365-6810 100 E. Mosholu Parkway South Bronx, NY 10458 New York- Brooklyn Rabbi Yechiel Babad (Tartikover Rav) (718) 951-0952/3 5207-19th Ave. Brooklyn, NY  11204 Central Rabbinical Congress (Hisachdus HaRabanim) Rabbi Yitzchak Glick (718) 384-6765 85  Division Ave. Brooklyn, NY 11211 Rabbi Yisroel Gornish 718-376-3755 1421 Avenue O Brooklyn,  NY 11230 Rabbi Nussen Naftoli Horowitz Rabbi Benzion Halberstam (718) 234-9514 1712-57th St.  Brooklyn, NY 11204 Kehilah Kashrus (Flatbush Community Kashrus Organization) Rabbi  Zechariah Adler (718) 951-0481 1294 E. 8th St. Brooklyn, NY 11230 The Organized Kashrus  Laboratories (OK) Rabbi Don Yoel Levy (718) 756-7500 391 Troy Ave. Brooklyn, NY 11213 Rabbi  Avraham Kleinman Margaretten Rav 718-851-0848 1324 54th St. Brooklyn, NY 11219 Debraciner  Rav Rabbi Shlomo Stern (718) 853–9623 1641 56th St. Brooklyn, NY 11204 Rabbi Aaron Teitelbaum  (Nirbater Rav) (718) 851-1221 1617 46th St., Brooklyn, NY 11204 Rabbi Nuchem Efraim Teitelbaum  (Volver Rav) (718) 436-4685 58085-11th Ave. Brooklyn, NY 11225 Bais Din of Crown Heights Vaad  HaKashrus Rabbi Yossi Brook (718) 604-2500 512 Montgomery Street Brooklyn, NY 11225 Vaad  Hakashrus Mishmeres L'Mishmeres 718-680-0642 1157 42nd. St. Brooklyn, NY 11219 Kehal  Machzikei Hadas of Belz 718-854-3711 4303 15th Ave. Brooklyn, NY 11219 Vaad Harabanim of  Flatbush Rabbi Meir Goldberg (718) 951-8585 1575 Coney Island Ave. Brooklyn, NY 11230 New  York-Manhattan K’hal Adas Jeshurun (Breuer’s) Rabbi Moshe Zvi Edelstein (212) 923-3582 85-93  Bennett Ave, New York, NY 10033 Orthodox Jewish Congregations (OU) Rabbi Menachem  Genack (212) 613-8241 11 Broadway New York, NY 10004 New York-Queens Vaad HaRabonim of  Queens (718) 454-3529 185-08 Union Turnpike, Suite 109 Fresh Meadows, NY 11366 New York-Long  Island Vaad Harabanim of the Five Towns and Far Rockaway Rabbi Yosef Eisen (516) 569-4536  597A Willow Ave. Cedarhurst, NY 11516 New York-Upstate Vaad HaKashrus of Buffalo Rabbi  Moshe Taub (716) 634-3990 3940 Harlem Rd. Amherst, NY 14226 The Association for Reliable  Kashrus Rabbi Shlomo Ullman (516) 239-5306 104 Cumberland Place Lawrence, NY 11559 Rabbi  Mordechai Ungar 845-354-6632 18 N. Roosevelt Ave. New Square, NY 10977 Bais Ben Zion Kosher  Certification Rabbi Zushe Blech (845) 364-5376 30 Mariner Way Monsey, NY 10952 Vaad  Hakashrus of Mechon L’Hoyroa Rabbi Y. Tauber (845) 425-9565 ext. 101 168 Maple Ave. Monsey,  NY 10952 Rabbi Avraham Zvi Glick (845) 425-3178 34 Brewer Road Monsey, NY 10952 Rabbi  Yitzchok Lebovitz (845) 434-3060 P.O. Box 939 Woodridge, NY 12789 New Square Kashrus Council  Rabbi C.M. Wagshall (845) 354-5120 21 Truman Ave. New Square, NY 10977 Vaad Hakashruth of  the Capital District 518-789-1530 877 Madison Ave. Albany, NY 12208 Rabbi Menachem Meir  Weissmandel (845) 352-1807 1 Park Lane Monsey, NY 10952 Ohio Cleveland Kosher Rabbi Shimon  Gutman (440) 347-0264 3695 Severn Road Cleveland Heights, OH 44118 Pennsylvania Community  Kashrus of Greater Philadelphia 215-871-5000 7505 Brookhaven Philadelphia, PA 19151 Texas  Texas-K Chicago Rabbinical Council (cRc) Rabbi Sholem Fishbane (773) 465-3900 2701 W. Howard  Chicago, IL 60645 Dallas Kosher Rabbi Sholey Klein (214) 739-6535 7800 Northaven Rd. Dallas, TX  75230 Washington Vaad Harabanim of Greater Seattle (206) 760-0805 5100 South Dawson St. #102,  Seattle, WA 98118 Wisconsin Kosher Supervisors of Wisconsin Rabbi Benzion Twerski (414) 442- 5730 3100 North 52nd St. Milwaukee, WI 53216 CANADA Kashrus Council of Canada (COR)  Rabbi Mordechai Levin (416) 635-9550 4600 Bathurst St. #240, Toronto, Ontario M2R 3V2 Montreal  Vaad Hair (MK) Rabbi Peretz Jaffe (514) 739-6363 6825 Decarie Blvd. Montreal, Quebec H3W3E4  Rabbinical Council of British Columbia Rabbi Avraham Feigelstak (604) 267-7002 1100-1200 West  73rd Ave. Vancouver, B.C. V6P 6G5 A Service of the Kashrus Division of the Chicago Rabbinical  Council - Serving the World Back to Top INTERNATIONAL ARGENTINA Achdus Yisroel  Rabbi Daniel Oppenheimer (5411) 4-961-9613 Moldes 2449 (1428) Buenos Aires Rabbi Yosef  Feiglestock (5411) 4-961-9613 Ecuador 821 Buenos Aires Capital 1214 Argentina AUSTRALIA  Melbourne Kashrut Rabbi Mordechai Gutnick (613) 9525-9895 81 Balaclava Road Caulfield  Junction, Vic. 3161, Australia BELGIUM Machsike Hadass Jacob Jacobstraat 22 Antwerp 2018  Rabbi Eliyahu Shternbuch (323) 233-5567 BRAZIL Communidade Ortodoxa Israelita Kehillas  Hachareidim Departmento de Kashrus Rabbi A.M. Iliovits (5511) 3082-1562 Rua Haddock Lobo  1091, S. Paulo SP CHINA HKK Kosher Certification Service Rabbi D. Zadok (852) 2540-8661 8-B  Albron Court 99 Caine Road, Hong Kong ENGLAND Kedassia The Joint Kashrus Committee of  England Mr. Yitzchok Feldman (44208) 802-6226 140 Stamford Hill London N16 6QT Machzikei  Hadas Manchester Rabbi M.M. Schneebalg (44161) 792-1313 17 Northumberland St. Salford M7FH  Gateshead Kashrus Authority Rabbi Elazer Lieberman (44191) 477-1598 180 Bewick Road  Gateshead NE8 1UF FRANCE Rabbi Mordechai Rottenberg (Chief Orthodox Rav of Paris) (3314)  887-4903 10 Rue Pavee, Paris 75004 Adas Yereim of Paris Rabbi Y.D. Frankfurter (3314) 246-3647 10  Rue Cadet, 9e (Metro Cadet), Paris 75009 Kehal Yeraim of Paris Rabbi I Katz 33-153-012644 13 Rue  Pave Paris, France 75004 ISRAEL Badatz Mehadrin Rabbi Avraham Rubin (9728) 939-0816 10  Rechov Miriam Mizrachi 6th floor, Room 18 Rechovot, Israel 76106 Rabanut Hareishit Rechovot 2  Goldberg St. Rechovot, 76106 Beis Din Tzedek of Agudas Israel Moetzes Hakashrus Rabbi Zvi  Geffner (9722) 538-4999 2 Press St. Jerusalem Beis Din Tzedek of the Eidah Hachareidis of  Jerusalem Rabbi Naftali Halberstam (9722) 624-6935 Binyanei Zupnick 26A Rechov Strauss  Jerusalem Beis Din Tzedek of K’hal Machzikei Hadas - Maareches Hakashrus (9722) 538-5832 P.O.  Box 41109 Jerusalem 91410 Chug Chasam Sofer Rabbi Shmuel Eliezer Stern (9723) 618-8596 18  Maimon St. Bnei Brak 51273 Rabbi Moshe Landau (9723) 618-2647 Bnei Brak Rabbi Mordechai  Seckbach (9728) 974-4410 Noda Biyauda St. 5/2 Modiin Illit PHILIPPINES Far East Kashrut Rabbi  Haim Talmid 312-528-7078 Makati Philippines SOUTH AFRICA Cape Town Bais Din Rabbi D  Maizels (2721) 461-6310 191 Buitenkant St. Cape Town 8001 SWITZERLAND Beth Din Adas  Jeshurun Rabbi Pinchus Padwa (411) 201-6746 Freigulstrasse 37 8002 Zurich Jewish Community  and Central Synagogue Kiev Rabbi B. Bleich (38044) 463-7087 29 Shekavizkaya Str. Kiev  VENEZUELA Union Israelita de Caracus Rabbi Chaim Raitport (528212) 552-8222 Avenida  Marques del Toro #9 San Bernadina Caracas 1011 האלמין אהרן טייטלבוים aaronteitelbaum aaron  teitelbaum aronteitelbaum aron teitelbaum satmar סאטמאר סטמר holmin rabbi shalom y. gross  shalom j. gross shalom gross shalom juda gross shalom yehudah gross שלום יהודה גרוס שלום יהודה  גראסס שלום יודא גראסס האדמו"ר מהאלמין הרב מהאלמין מגן שאול אבדק"ק האלמין אב"ד האלמין ראב"ד  האלמין גאב"ד האלמין ביד"צ האלמין ביד"ץ האלמין בית דין האלמין באר אברהם האלמין האלמין ביתר האלמין  בית שמש האלמין ברוקלין האלמין קרית ספר איחוד האברכים קרית ספר האלמין האלמין צפת האלמין ירושלים  האלמין לעקוואוד האלמין בני ברק פראדזשעקט שוהל האלמין מקדש מעט ניקור שחיטה ועד הכשרות ספרי לימוד קידום אנציקלופדיה ספרי קודש ספרות ספרים לייבערי לייבערי KIBERY LIBRARY אוצר הספרים אוצר  החכמה מאגר MAGAR MAGEA MEGAR קונטרס קונטרסים מאגר התורה מאגר תורנית מאגר התורנית אוצר  הספרים אוצר התורנית אוצר התורני אוצר החרדי אוצר החיילי השם אוצר חיילי צבאות השם בנק הספרים Bank of  booksמחסני ספרים מחסני הספרי מחסן הספר מחסן לספרים מחסני הספר  Hebrew books Yiddish  books English books ספריה וירטואלית אדירת מימדים בית הספרים הלאומי Hebrew Catalogבלוג היהדות יהדות  בלוג פורטל היהדות פורטל הספרים עולם הספרים ספרים בינלאומי ספרים לאומי ספרים חדשים ספרים ישנים ספרים יקרי המציאות ספרים עתיקים ספרי עתיק אנטיק ספרים ספרים אנטיק ספרים פורומים פורומים הספרים פורומי  הספריםHolmin booksספרי הולמין ספרי האלמין ספרים האלמין ספרים הולמין ספרים האלמין דפי אוצר הספרים העולמי - Torah Books International Pages תלחץ בכל מספר ותגיע לשער השמים 502 דפים - 502 בגימטריא  בשר 502 PAGES - 502 gimatria BASA"R vaad hakashrus vaadhakashrus vaad hakashrut  vaadhakashrut nikkur nikur SHCHITA amalek עמלק אדום ישמעאל arab areb עשו גאולה משיח ועד הרבנים ועד הכשרות vaad harabanim mashiach moshiach geulah gen eden גן עדן עולם הבא olem haba safar torah books kotel 613 kotel613 JERUSALEM613 JERUSALEM 613 ירושלים ארץ ישראל הצלה חברה הצלה hatzolah chevra hatzolah holminer rebbe אלעד • אנטווערפן • אפער וועסט סייד • אשדוד • באלטימאר • באוקא ראטאון • באסטאן • בארא פארק • בודאפעסט • בית שמש • ביתר עילית • בני ברק • בעיסוואטער • גאלדערס גרין • געיטסעד • גרעיט נעק • דיעל • דיטרויט • וואדמיר • ווארשע • וויליאמסבורג • וויען • זשיטאמיר • חברון • טאהש • טאראנטא • טינעק • טשיקאגא • יאהאניסבורג • ירושלים • לאוער איסט סייד • לעיקוואד •לאס אנזשעלעס • מאדריד • מאנטרעאל • מאנטשעסטער • מאנסי • מאסקווע • מאונט קיסקא •מארסעי • מיאמי • מילאן • מעלבארן • ניו סקווירא • נווה יעקב • סארסעל • סטעמפארד היל • סידני • סידערהערסט • סיאטל • סי געיט • סקאוקי • עדזשווער • פאסעיק • פאר ראקעוועי • פארעסט הילס • פאריז • פלעטבוש • פייוו טאונס • פראג • פוירט • ציריך • קאשוי • קווינס • קיעוו • קליוולאנד • קרוין הייטס • קרית יואל • רוים • ריווערדעיל • שטראסבורג חסידישע הויפן אוקראינע: אליק | ברסלב | הארנסטייפל | טאלנא | טשערנאבל | מאקאראוו | מעזשביזש | ראכמסטריווקא | רוזשין | סאווראן | סקווירא | סלאוויטע | סודילקאוו | שעפעטיווקע פוילן: אזשאראוו | איזביצע | אלעקסאנדער | אמשינאוו | אפט | אשלג | ביאלא | גור | גראדזשיסק | ווארקע | זיכלין | טשענסטכאוו |כענטשין |לעלוב | לובלין | מאדזשיץ | נעשכיז | נאוואמינסק | סאכאטשאוו | סטריקעוו | פאריסוב | פרשיסחא | קאצק | קאזשניץ | קוזמיר | ראדאמסק | ראדאשיץ | ראדזין | שעדליץ | שעניצע | שידלאווצע מזרח-גאליציע: אלעסק | אניפאלי | בעלזא | בארדיטשוב | באיאן | בורושטין | וויזשניץ | יארעסלאוו | זידיטשוב | זינקאוו | זלאטשאוו | זוטשקע| טשערנאוויץ | טשארטקאוו | דאראג | דראביטש | הוסיאטין | קאמינקא | קאמארנע | קאפישעניץ | קאריץ | קאסאב | קאזלאוו | מאכניווקא | מאנעסטריטשע | פרעמישלאן | סאדיגורא | סאסוב | שפיקאוו | סקאליע | סקולע | סטאניסלאב | סטרעטין | סטראזשניץ מערב-גאליציע: בלאזשעוו | באבוב | דינוב | דאמבראוו | זשמיגראד | טשעטשניעב | ראפשיץ | דזישקוב | גלוגעוו | גארליץ | גריבוב | קשאנאוו | ליזשענסק | מעליץ | נאראל | פשעווארסק | ראפשיץ | צאנז | שינעווע | סטיטשין | סטריזוב | טשאקעווע וואלין: קארלין | לוצק | טריסק | זוויל ליטע: אווריטש | חב"ד | ליובאוויטש |לעכאוויטש | נעשכיז | פינסק-קארלין | סטראשעליע | סלאנים | קאפוסט | קארלין-סטאלין | קאברין | קוידאנאוו רומעניע: באהוש | דעעש | וואסלוי | טעמישוואר | סאטמאר | סאסערגען | סוליץ |סיגוט | סערעט | סערעט-וויזשניץ | סקולען | ספינקא | פאלטיטשאן | קערעסטיר | קלויזענבורג | ריבניץ | שאץ | שטעפענעשט אונגארן: בערעגסאז | חוסט | קאלעוו | קאשוי | קאסאן | קרעטשעניף |ליסקע | מאטעסדארף | מאקעווע | מאשלוי | מונקאטש | מוזשיי | נאדווארנע | נאסויד | נייטרא | פאפא | ראחוב | ראצפערט |סטראפקעוו | טאהש אמעריקע: באסטאן | מילוואקי | פיטסבורג | קליוולאנד ירושלים: דושינסקיא | שומרי אמונים | תולדות אהרן | תולדות אברהם יצחק | משכנות הרועים אנדערע: ניקלסבורג | אסטראוו | טולטשעוו | וויען פרומע אידישע געגנטן | ניו יארק | חסידים | חסידישע הויפן