שחיטה דף הראשי - SHCHITA HOME PAGE
KOSHER SLAUGHTER


slaughtering knife shechita knife check בדיקת סכין שחיטה  משמרת השחיטה העולמי  slaughtering knife shechita knife check בדיקת סכין שחיטה
שעל ידי ועד הכשרות העולמי
נתייסד על ידי ועד הרבנים העולמי

Mismeres HaShechita International

A Port Of The Vaad Hakashrus International
Founded By The Vaad Harabonim International

כאן תמצא בעז"ה כל הספרים וענינים על עניני שחיטה

דף 193 PAGE

משמרת השחיטה העולמי - Mismeres HaShechita International

תלחץ בכל מספר ותגיע לשער השמים

502 דפים - 502 בגימטריא בשר

502 PAGES - 502 gimatria BASA"R
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394  395  396  397  398  399  400  401  402  403  404  405  406  407  408  409  410  411  412  413  414  415  416  417  418  419  420  421  422  423  424  425  426  427  428  429  430  431  432  433  434  435  436  437  438  439  440  441  442  443  444  445  446  447  448  449  450  451  452  453  454  455  456  457  458  459  460  461  462  463  464  465  466  467  468  469  470  471  472  473  474  475  476  477  478  479  480  481  482  483  484  485  486  487  488  489  490  491  492  493  494  495  496  497  498  499  500  501  502

 

אוצר היהדות העולמי
OTZER HYAHADUS HOILUMI

  מאגר ספרי  שחיטה העולמי 
The World
Shechita Library

שחיטה אנציקלופדיה - Shechita Encyclopedia

The Laws of Shechita

 

מיסודו של הגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א

Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

לקבלת ""קובץ ספרי שחיטה המובהקים" 16 כרכים בחינם: - לרבנים, מנקרים, שוחטים, בודקים, ומנקרים, וכוללים,

נא להתקשר למנהל "חברה מזכי הרבים העולמי" הרב אברהם ווייס, בבית המדרש "עטרת ישעיה" האלמין
רחוב נחל לכיש 24/
8  - רמת בית שמש ארץ ישראל

011 972 548 436 784


בס"ד

קונטרס

וְאָנכִי תּוֹלַעַת וְלא אִישׁ

חלק א'

u

תוכן הקונטרס:  בירור הלכה בענין הירקות הנמכרים בשוק, בחזקת נקי מתולעים, וכל שם וחניכא דאית להו, ומאיזה השגחה שיהי'.

החדרת מיליאני תולעים ג' פעמים ביום לכל בתי בני ישראל החרדים בכל מקומות מושבותיהם, הורסת את חומת הכשרות להכשיל את בני ישראל במאכלות אסורות רח"ל, עיין בלב דוד להחיד"א, שבלעיסה אחת יכולים לעבור 50 לאווין, ובסעודה אחת מצטרפים לעשרת אלפים לאווין.

*

         תשובות ודרשות, שיצאו בקול חוצב להבות אש:

    הגה"צ רבי שלו' קרויז                  אבדק"ק אודווארי

    הגה"צ רבי מנשה קליין                אבדק"ק אונגוואר

    הגה"צ רבי רפאל בלום                אבדק"ק קאשוי

    הגה"צ רבי אפרים פישל הערשקאוויטש

                                                דומ"ץ קלויזענבורג

    הגה"צ רבי אהרן ווידער               אבדק"ק לינדז

    הגה"צ רבי חיים יודא כ"ץ             אבדק"ק סערדעהעלי

    הגה"צ רבי יודא טירנויער              אבדק"ק שומר שבת

    הגה"צ רבי יוחנן  וואזנער              דומ"ץ סקווירא -מאנטר'

יו"ל חנוכה ה'תשנ"ו לפ"ק

ברוקלין, נ.י. יצ"ו

 

 

 

 

שלום קרויז

אב"ד דק"ק אודווארי יצ"ו

כעת הרב בביהמ"ד בית ישעי'

מח"ס שו"ת דברי שלום ו"ח ושאר ספרים

בס"ד

ע"ד אשר שאל חוו"ד בענין שהמציאו כאן באמעריקע שלא יצטרכו לבדוק מתולעים כל מיני ירקות אשר היו מוחזקים בתולעים כל הדורות, כמו שפינאטש, קרויט, קארפיאל וכו' וכו', אם יכולין לסמוך על המצאות חדשות ולבטל הבדיקות, ויאכלו ענוים וישבעו בלי בדיקה, ועיקר ההמצאה שמדיחין היקרות הדק היטב ועי"ז מאבידים את התולעים כי המים מדיחין התולעים ודו"ק.

הנה מיד כשנולד ההיתר לבטל הבדיקה, אמרתי בדרשה לשבה"ג זה איזה שנים, דיש לבטל היתר זה. דזה גדר איסור שנתערב בהיתר, ודיברתי ג"כ עם הרב הדיין מנייטרא דלמה לו להתיר ספק איסור דאורייתא, וסיימתי בסוגיא דהבודק צריך שיבטל, דיש לבטל היתר של ה"בודק". אבל עמד בהתירו. אמנם כעת נוכחתי לדעת מכמה עדים נאמנים שבדקו הירקות של ה"בודק" ומצאו בהם תולעים. ונזדעזעתי איך יהינו להכשיל אנשים יראים באכילת תולעים ללא דבר, אף שמשלמים בוודאי בעד נתינת ההכשר מ"מ איך שייך להתיר תולעים ואפילו ספק תולעים בשביל הפסד ממון. אבל אין דרכי ואין כוחי לצאת למלחמה. ועוררתי כמ"פ את הרב יצחק גליק נ"י ודחה אותי בקש. וכצחוק היה בעיניו בעווה"ר ואינו מתיירא בכלל שמא נכשלים אחינו בני ישראל באכילת תולעים ע"י ההכשר של ההתאחדות הרבנים. אמרו לי כמה רבנים, שהם חשבו שהשם "בודק" פירושו שבדקו את הירקות בידי אדם, אבל לא סתם המצאה להדיחם במים קרים. לכן עתה נתעוררתי ממנו ומשאר בעלי הוראה, ואמרתי לברר קצת דעתי העני' אולי ירחם ויבטלו ההכשר של ה"בודק".

הנה פסקינן ביו"ד סימן קפ"ט אם היתה לאשה ווסת קבוע, ושינתה ליום אחר, ואח"כ חזרה לראות בווסת הקבוע הקדום, חזרה הווסת הקבוע למקומה ויש לחוש לה, א"כ הני ירקות יש להם חזקה להיות בהם תולעים. ועשו המצאה לבטל החזקה של התולעים, ועתה כי מצאו בהם תולעים, חזרה החזקה קמייתא שיש בהם תולעים גם אחר עשיית ההמצאה, ואין לאוכלם בלי בדיקה, כמו שנתחזק מעולם לאכול רק ע"י בדיקה.

ועיין בטו"ז בש"ע יו"ד סימן פ"ז גבי חלב שקדים דאפילו כשיש חשש דרבנן מ"מ צריכין להניח שם שקדים, וכתב בזה"ל "דכל מאי דאפשר לן לתקוני מתקנינן" עיי"ש, וכ"ש בנידן דידן בדבר שיש לחוש לאיסור דאורייתא ויש עצה לתקנו ע"י בדיקה כנהוג מעולם, בוודאי אין לסמוך ולהתיר בלי בדיקה, ולבטל הקרא דאל תטוש תורת אמך, וכן מצינו בהרבה מקומות שיש לתקן שלא יבואו לידי איסור דאורייתא, ועיין בשו"ת אגרות משה חיו"ד סימן כ"ח במיני ירקות שהיו תמיד מוחזקין בתולעים והמציאו איזה מין ששופכין בקרקע קודם הזריעה שלא יצמיחו עם התולעים. מ"מ מסיים כיון שמה שאין בהם תולעים הוא ע"י מעשה חדשה, חשיב כאילו הוה רובא דתליא במעשה ואיתא בבכורות דף כ' שיש לחוש שמא לא נעשה המעשה כראוי. לכן יש להצריך בדיקה לכתחילה לבדוק לבטל התולעים ע"י מים וכדומה, בוודאי יש לחוש שלא עשו כראוי, ובפרט שנתגלה שיש בהם תולעים גם אחר הבדיקה, בוודאי אין לסמוך על החדשות, וכמו שאומרים העולם בשם החת"ס חד"ש אסור מן התורה. ושייך בזה לומר חכמים הזהרו בדבריכם, כי שמעתי מנשים כשרים שאומרים גם אנו יכולין להדיח הירקות הדק היטב להעביר התולעים ויכשלו גם היראים המדקדקים בכשרות שיאכלו תולעים.

ידוע שהמציאו קומפיוטע"ר לבדוק סת"ם ונתגלו הרבה חסרונות. ונתגלה כי ע"י הקומפיוטע"ר יש בדיקה יפה. מ"מ הסכימו הרבנים הגאונים שליט"א דגם צריכים בדיקה ע"י סופרים בני אדם כשרים. ולבסוף כיון שאפשר לברר ביותר מניחים לבדוק גם ע"י קומפיוטע"ר, בפרט ס"ת חדשה שלא קראו בה מעולם, שאין לו עוד חזקה שקראו בהם כמה פעמים בלי קומפיוטע"ר, ובנידון דידן ע"י ההמצאה יצאו להתיר בלי בדיקת אדם ירקות שנתחזק בהם תולעים מעולם, כדי להקל לנשים לאכול ולבשל ירקות בלי בדיקה. האיך ירהבו מורי הוראה נערים לבטל דברי הרבנים הזקנים שבכל הדורות ולהמציא היתר שנתערב באיסור, ולא לחוש לחשש איסור דאורייתא שמא יש בהם תולעים, בפרט שנמצאו כמה פעמים בהם תולעים, מ"מ רוצים דוקא להשאר בהיתרם.

ידוע מה שכתב הישמח משה על הקרא זה קרבן אהרן, חביב קרבן אהרן כקרבנות הנשיאים, אף דקרבנות הנשיאים היה רק פעם אחת והדרך הוא אם מקיימים מצוה בראשיתו עושים אותה בהתלהבות ומעט מעט נתרשל, ואהרן הכהן לא נתרשל כלל תמיד רק עשה תמיד המצוה כבראשיתו. אם כן כל שכן בהני המצאות, בודאי יתרשלו יום יום כידוע, עיין בגמ' ביצה שהחמירו ביו"ט שני של גליות דשמא ישתנה וישכחו היו"ט לכן יש לקיים מנהג אבותינו בידינו, ועיין עירובין דף י"ג תלמיד ותיק היה ביבנה שהיה מטהר השרץ בק"ן טעמים, ועי' בתוס' שם.

ונ"ל דלהכי עשה היתר בק"ן טעמים אע"פ שאינו שוה כלום, כדי שידעו הדור האחרון דלהתיר דבר שהיה מוחזק מעולם לאיסור אף שיש להתיר ע"י פלפול או המצאה חדשה אין לזוז ממנהג אבותינו ואמותינו, ואמרו חז"ל ביבמות אפילו יבא אליהו לומר נגד המנהג אין שומעין לו... ועיין בחת"ס או"ח סימן כ"ג עלינו להוסיף גדרים וסייגים, ועיין שיטה מקובצת ביצה ד"ל ובשלה"ק דבכל דור ודור צריכים גדרים וכו' ולא להתיר בלי הפסד ובלי טעם תולעים ולבטל הקרא אל תטוש תורת אמך, ומנהג היראים.

ויש להאריך בזה הרבה, אבל לענ"ד לע"ע די בזה כי אין מזרזין אלא לזריזין. ובאתי רק לעורר, ואקוה שיבטלו ההכשר מבדיק"ה שלא להכשיל כלל ישראל. בפרט כי ההכשר יצא בשם התאחדות הרבנים. ולדעתי אין שום רב מההתאחדות שהתיר לאכול הדברים הצריכין בדיקה מעולם בלי בדיקה.

ואם אינם רוצין לבטל ההכשר, אז עכ"פ יודיעו בהעתונים דהירקות הקרויין "בודק" צריכין בדיקה, ובלי בדיקה בידי אדם אין לאוכלם, רק כי הני ירקות בניקל לבדוק כי עשו פעולה לבער התולעים. אבל יוכלו למצוא תולעים גם אחר הדחת המים, לכן צריכין בדיקה קודם האכילה בביתם. וא"כ  שפינאט"ש וכדומה שחותכין לדקי דקות ואי אפשר לבודקן, אין לקנות ולאכול.

ואם אינם רוצים רק להשאר בהיתרם אז יטלו מהבדיקות הכתב שכשר ע"י התאחדות הרבנים רק מי שרוצה להשכירם יכתוב רק שמו של הרב המשכיר אבל לא יזכר עליהם שם התאחדות הרבנים.

כנלענ"ד,

יום א' לסדר "אל תונו איש את אחיו"

 

בס"ד

מנשה הקטן

אבדק"ק אונגוואר ור"מ דישיבת "בית שערים"

ברוקלין, נ.י.

ח"י למט-מנים ד' בשבת התשנ"ה בנ"י יצו"א.

מע"כ ידידי הרה"ג וו"ח פרי עץ הדר בנש"ק כולו אומר כבוד כש"ת הרב . . . שליט"א

מגדולי התורה בכולל דישיבתינו הקדושה.

אחדשכ"ת בידידות בענין בדיקת עלי חסה ושאר ירקות פה המוחזקים שנמצאים בהם תולעים ועכ"פ הו"ל מיעוט המצוי שצריכין בדיקה כיצד יעשה והראת לדעת שנחלקו בזה שני רבנים הרה"ג ... כתב שצריך לבדוק כל עלה ועלה ושכנגדו חולק עליו ועשה הלכה למעשה שדי לרחוץ היטיב הירקות באופנים שידוע לו וברחיצה זו מסיר רוב מהתולעים ונשאר רק מיעוט שאינו מצוי שאינו צריך בדיקה עוד והמציאו לה שם נאה שקורין לו "בודק" (ובאמת הי' להם לקראת לזה רחיצה, או נטילה על שם נט"י, או טבילה, או זריקה שמקלחין וזורקין המים) ומפרסמין ומוכרין ירקות כאלו בשם בדוקין בטענה שדי להסיר ולעשות ממיעוט המצוי על מיעוט שאינו מצוי ואז כבר מותר לאכול ודימה זה למיעוט שאינו מצוי בבהמות וטריפות וכגון י"ח טרפות בבהמה שאף שצריך לבדוק אחר הריאה משום דהו"ל מיעוט המצוי ואפ"ה אינו צריך לבדוק אחר המיעוט שאינו מצוי.

ולפענ"ד מתחלה עלינו לקבוע שכ"ע מודים שחסה ושאר יקרות פה מוחזקים בתולעים, וכיון דפשוט שהירקות מוחזקים בתולעים הדין פשוט דצדקו דברי האומר דצריך בדיקה כל עלה ועלה ואין לסמוך כלל על רחיצה זו מה שקוראין בדיקה לרחיצה, דכל דבר שנתחזק באיסור צריך בירור גמור להוציאו מחזקת איסור ולא די מה שממעט באיסורו ומעמידו לפי דעתו על מיעוט שאינו מצוי דמי התיר לאכול המיעוט שאינו מצוי, וכיון שכבר נאסר מדין מיעוט המצוי צריך להוציאו מחזקת איסור שלו וזה א"א באופן שנעשה מעשה להוציא חצי האיסור ואפי' לשליש ולרביע לא שמענו, ופשוט דירקות כחזרת ושאר ירקות מוחזקים הם בתולעים בכל מדינות.

וז"ל הערוך השלחן יו"ד פ"ד סעי' ס"ב עוד כתב (החכ"א כלל ל"ח) הירקות בכל המדינות מוחזקים בתולעים וכן ירק שקורין פעטרוסקא וקימ"ל ועשב שקורין הויפט או קאפ קרויט ושאר כל מיני ירקות מוחזקין בתולעים ואסור לאכלן בלי בדיקה, וכן מיני סאלאטין וכו' אבל ירק קרויט שמעמידין אותו בכבישה לכל החורף בהם הרבה תולעים ברוב השנים ובודקין כל עלה ועלה בפ"ע פעמים ושלש ואח"כ חותכין אותן ומעמידין לימות החורף. ואת זה נסינו וראינו שאותם העלים הבדוקים אם לא יחתכו אותם באותו היום להעמידם בכבישה במלח בכלי כנהוג אם יניחו את העלים עד למחר יתהוו בהם עוד תולעים ורוחשים ופורשים מעלה לעלה גם על המקום שמונחים שם והחיוב לברור מחדש וכן נהגתי בביתי עכ"ל.

הנה כתב להדיא דכן ההלכה דבכל מדינות הירקות מתולעים ובחזקת מתולעים וצריכין בדיקה פעמים ושלש כל עלה ועלה, ואדרבה הוסיף לפסוק שאם לא בשלו או מלחו הירקות לאחר הבדיקה והניחו ליום אחר צריכים בדיקה שנית מחדש כל עלה ועלה ולא נימא דנסמוך דודאי עוד לא הוי מיעוט המצוי, ובאמת כי דבר חדש זה דברתי עם אחד מהמייצרים את הירקות שכן הוא הטבע שאפי' היום נברר את כל התולעים אם נחזיק אותו ליום או יומים יחזרו וירכשו בו תולעים, או שיש מיני ביצים של תולעים שעדיין לא יצאו ולאחר יום יצאו לאויר העולם ולכן אפשר למצא שנית אם לא בשלו הירקות מיד.

וכן מבואר בש"ע במחבר וברמ"א יו"ד סי' פ"ד ס"ח כל מיני פירות שדרכן להתליע וכו' הלכך הבא לבשל לאחר י"ב חודש פירות שהתליעו יתנם לתוך מים צוננים המתולעים והמנוקבים יעלו למעלה ואחר כך יתנם בקדרת מים רותחים שאם נשאר בו תולעת ימות מיד, הג"ה ולא מהני בהם אם בדק הרוב אלא צריך לבדוק כולם דהוי מיעוט דשכיח, וכתב הש"ך ס"ק כ"ח שם וכל שמצוי אין סומכין על בדיקת הרוב ודומה לבדיקת הריאה בר"ס ל"ט שהוא מיעוט המצוי ואין סומכין המקצת על בדיקת הרוב וכ"כ הרשב"א שם עכ"ל ועיין פמ"ג.

וכן מטין דברי המחבר להדיא שכתב פירות שהתליעו יתנם לתוך מים צוננים המתולעים והמנוקבים יעלו למעלה, ואחר כך יתנם בקדרת מים רותחים שאם נשאר בו תולעת ימות מיד, ולכאורה למה ליה להניח אחר כך בקדרת מים רותחים כיון שכבר הניחם במים צוננים וצפו למעלה המתולעים והמנוקבים א"כ כבר יצא ממיעוט המצוי שהרי לא חש אלא שאם נשאר תולעת ותולעת משמע תולעת אחת ולא כתב תולעים ולמה לן למיחש לה כלל אלא פשוט דכיון דמתחלה הי' מצוי ונתחזק בתולעים אף כשנתנן במים צוננים וצפו למעלה הוציא ובירר המצוי ולא נשאר אפילו רק אחד שהוא מיעוט שאינו מצוי מ"מ לא הותרו לבשל עד שיברר ויוציא הכל וע"ז הוסיף הרמ"א ז"ל ולא מהני אם בדק הרוב אלא צריך לבדוק כולם דהוי מיעוט דשכיח והוסיף הש"ך וכל שמצוי אין סומכין על בדיקת הרוב ומבואר דכיון דהאיסור מצוי הוא אז צריך לבדוק הכל ולא די במה ששותף את החסה ומקליש האיסור ולא נשאר אלא מיעוט שאינו מצוי אלא כיון דמעיקרא הו"ל מיעוט המצוי ונתחזק כן לא מהני להתיר ע"י שטיפת מים וכיבוס עד שיבדוק כולו והיינו כל עלה ועלה כמ"ש הרמ"א אלא צריך שיבדוק כולם וזה נראה פשוט  מאד.

וקצת דמיון עוד מבדיקת חמץ שאם בדק חמץ ולא הניח פיתותי לחם ובדק או הניח ומצא כמה שהניח יצא אבל אם נאבד אחד מהפיתותים צריך לחזור ולבדוק כל הבית כולו שנית או עד שימצאנו, ופשוט שאפי' חזר ובדק ומצא פיתת לחם בבדיקה שנית ומכיר שאין זה שנאבד לא די בזה אלא חייב לבדוק עד הסוף או עד שימצא הנאבד ואפשר דכה"ג כיון שמצא בבדיקה שני' אפילו מצא הראשונה מ"מ יבדוק כל הבית שהרי נתברר שלא בדק יפה לראשונה, וגם לא מהני אם ירחץ הבית במים ולא יפטר מבדיקה בשביל זה אלא צריך לבדוק, וכיון דהבית בחזקת אינו בדוק חוזר ובודק, ויש להביא ראי' ג"כ מס"ת שמצאו בו טעות שנאבד בו המקום ונתערב עם אחרים או שתקן אות ולא יודע אם זה היא שנאבד.

ומה שרצה להביא ראי' מי"ח טריפות דהו"ל מיעוט שאינו מצוי ולא חייבו חכמים בדיקה, לא דמי כעוכלא לדנא, והמערב אלו הו"ל כמערב כלאים, חדא דלא דמי טריפות בהמה כלל לירקות דהרי טריפות בהמה מדינא סומכין ארוב דרוב בהמות כשרות הן ומה"ת השוחט בהמה אינו צריך לבדוק כלל לא הריאה ולא אחר שאר י"ח טריפות אלא דחכמים תקנו לבדוק הריאה כיון שראו שיש מיעוט המצוי שנקבה הריאה או שאר טריפות וכיון שאפשר לבדוק לא סמכו גם בזה ארוב אלא תקנו בדיקה היכא דאפשר, ולכן באמת מי שבשוגג נאבדה לו הריאה וכיוצא בו הבהמה מותרת באכילה דסומכינן ארובא וליכא כאן איתחזק איסורא, אבל תולעים הנמצאים בירקות ופירות איסורא דאורייתא ועכ"פ איסורו מחמת עצמו וחייב לבדוק אחר התולעים מדינא כמו בכל היכא דאיתחזק איסור שאסור לאכלו עד שיתברר ההיתר בבירור ולא די מה שנמעט קצת ונעשה ספק מאיתחזק דכל שאיתחזק איסור חייב לבדוק עד שיצא הספק ויהי' ודאי כשר.

ועוד דמה שאינו צריך בדיקה לאחר י"ח טריפות משום טירחא ובמקום טירחא לא גזרו היינו דוקא בשני איסורין נפרדין, ולא איתחזק איסורא כלל במיעוט הנ"ל, ושפיר לא הטריחו חכמים לבדוק אבל היכא דכבר תקנו לבדוק או שמדאורייתא חיוב בדיקה, אינו יוצא מאיסורו עד שיבדוק לגמרי. ולמשל טריפות הריאה מצוי הוא בבהמה ולכן תקנו חז"ל לבדוק הריאה ונקיבת הטחול אינו מצוי ולא תקנו לבדוק אחר נקיבת הטחול, ועיין ירושלמי ובתוה"ב להרשב"א שער ו' שכתב ג' טעמים שהצריכו לבדוק הריאה אבל פשוט דבדיקת הריאה צריך לבדוק כל הריאה ולא נאמר למשל שיבדוק רוב הריאה ושוב המיעוט הו"ל מיעוט שאינו מצוי ויכשר אלא כיון שיש חיוב בדיקה על הריאה לבדוק צריך לבדוק כל הריאה וכן צריך לבדוק אחר כל הטריפות המצוים בריאה לדעת כמה שיטות.

והגם שרוב ריאות אינם נמצאות טריפות מ"מ כיון דהוי מיעוט המצוי, וכן לא נסמוך בדיר אחת שישחטו עשרים בהמות ויבדקו הריאות ויהיו י"ט כשרות ונסמוך כבר על שאר הבהמות שהם מיעוט שאינו מצוי ולא נבדוק אלא כיון שטריפות הריאות מצוי צריך בדיקה בכל ריאה וכל הריאה ולא חצי' או רובה, וטריפות נקיבת קרום של מוח וכיוצא בו שאינו מצוי אין צריך בדיקה. ועיין רמ"א יו"ד סי' ל"ג וסי' ל"ט וכן כתבו האחרונים עיין פמ"ג ומשכנות יעקב ועוד במקומות שע"י סיבה הכבשים נמצאים תולעים במעיהם שחייבים לבדוק הכבשים ולא לסמוך על רוב.

וכבר ראיתי לרבינו הגדול כ"ק מו"ז בבית שערים יו"ד סי' קל"ה לישב שיטת רבותיו של רש"י שהיו מטריפין בנאבדה הריאה ורש"י הקשה אתמול אכלנו מחלבה ועכשיו וכו', ותי' מרן ז"ל לפי' ג' טעמי הרשב"א לבדוק הריאה דאף רבותיו ז"ל מודים דאף שהוא מיעוט המצוי אזלינן בתר רובא בחיים של בהמה רק דבאמת היה ראוי לבדוק אחר כל ח"י טריפות דכל היכא דאיכא לברורי מבררינן אלא שהוא טירחא גדולה והוי כליכא לברורי, אמנם באבר אחד דליכא טירחא ואיכא לברורי שפיר אמרו חכמים לבדוק הריאה ולברר אלא דאם אין סברא לחלק בין ריאה לשאר אברים יהיו דברי חכמים כחוכא לבדוק הריאה ולא יבדוק שאר אברים ועיין מג"א סי' תרפ"ח בשם מהרמ"פ ובפמ"ג בפתיחה לסי' ל"ט, אבל כיון שיש ג' טעמים לחלק בין ריאה לשאר אברים שוב אמרינן בריאה כיון דאיכא לברורי מבררינן, ולפ"ז לא קשה קושית רש"י אתמול אכלנו מחלבה וכו' שהרי כתב הש"ך בסי' י"ח סקכ"ה לחלק בהא דנאבד הסכין לאחר שחיטה ונמצא פגום דכשר ובין לא נאבד ומצא פגום לאחר שחיטה דשם כיון שנאבד כבר יצא בחזקת היתר לכן מוקמינן ליה בחזקה דהתירא ואמרינן דלמא שבר בו עצמות אח"כ ולאו אדעתיה משא"כ בסכין שלפנינו וצריך בדיקה לא יצא מעולם בחזקת היתר לכן דוקא אם ידעינן בודאי שנפל על חודו ע"ש קרקע קשה כשר אבל מספק אין תולין לומר שנפל על חודו ע"ש וא"כ לק"מ דאתמול (בחי' הבהמה) שלא הי' אפשר לברורי לכן אכלנו מחלבה דהיכא דליכא לברורי סמכינן ארוב אבל היום ששחטה ואפשר לברורי חל עליו לברר וכיון שלא בירר מחמרינן לאסור אף בנאבדה הריאה שהרי הי' מוטל עליו החיוב לברר מיד בפתיחת הבהמה שלא להעלים עין מן האיסור וכטעם ג' של הרשב"א משא"כ בסכין שלא הי' יכול לידע מיד עד שיבדוק ויכון שנאבד קודם בדיקה יצא בהיתר ע"כ ע"ש.

ולדידן מיהו מבואר מה שלפנינו דודאי שאם הי' לנו מין חסה וירקות שאינו מצוי בו תולעים כלל סמכינן לאכול בלי בדיקה ואף שאפשר ברחוק מאד נמצא בו תולעת הו"ל כמיעוט שאינו מצוי אבל כיון דהאי חסא שמדברין מהם ומהמונם וכ"ע מודי שנמצאים בו תולעים וכיון שנתחזק במצוי בו תולעים לא די בשטיפת מים וכיוצא בו למעט המצוי ולהעמידו על שאינו מצוי דכיון שכבר איתחזק בחזקת איסור מכח מצוי אז כבר צריך בדיקה להוציאו מחזקתו ולא מהני מה שממעט התולעים ממצוי למיעוט שאינו מצוי, אלא צריך בדיקה עד שידע ודאי שאין בו תולעים. וראי' עוד לחי' זה מדברי המג"א א"ח סי' תל"ז סק"ד שכתב דהא דאמרינן היכא דאיכא לברורי מבררינן היינו דוקא אם הי' לו פעם אחד חזקת איסור ובא להוציאו מחזקתו ע"י חזקה או רוב אז צריך בירור גמור אבל בח"י טריפות שלא הי' לו חזקת איסור א"צ לברר ולכן לא בדקינן ע"ש ועיין בי"ש א"ח סי' קל"ה שם ד"ה אך נראה, הכ"נ כיון שנתחזק איסורא במיעוט המצוי שוב צריך בדיקה ולברר והיינו בירור גמור מכל עלה ועלה ולא די במה שמכבס במים או כיוצא בזה כנלפענ"ד.

וכל זה כתבתי לפי דעתם דכיבוס במים מהני אפילו בשרצים חיים, אמנם לפענ"ד בעצם דין כיבוס במים לא מהני לתולעים שהם אחוזים בירקות או בחסה וכיוצא בו שאדרבה הבע"ח מחזיק עצמו ולפעמים אף השרץ היא נאכל בפנים הירקות ולכן צריך דוקא בדיקה בעין ולכל עלה ועלה. וכן ראיתי שוב בח"ס סי' ע"ז הובאו דבריו בפת"ש הל' תולעים הנ"ל שכתב דרחיצה במים לא הוי תיקון גמור ולא מועיל רק במילווען מתים להסיר אותם היכי דא"א לבדוק אבל במילווען חיים צריך להטריח ולבדוק וכמ"ש וז"ל אע"פ שאין זה תקון גמור (כלומר מש"כ אך ירחצו היטיב לתקן מה דאפשר היכא שכבר מת הרחש לאחר ששה חדשים) דא"כ אפי' במילווען חיים נמי טורח בדיקה למה ירחצו במים אע"כ אין זה תקון בטוח וכו' ע"ש הנה כתב להדיא דבמילווען חיים לא סגי רחיצה אלא בעי טורח בדיקה וטורח בדיקה היינו כל עלה ועלה ופשוט.

ואדרבה אומר אני דכיון דהחסה נחתכת קודם הרחיצה הנ"ל א"כ אין לו עוד תקנה כיון שנחתך לחתיכות קטנות וא"א שוב לבדקו והרחיצה לפענ"ד שלא מהני כלום בענין בדיקה וח"ו להקל באיסורי דאורייתא שכל כך החמירו רבותינו שאפילו הרבה פוסקים לא סמכו על בדיקת נשים כידוע שיטת המהרש"ל ביו"ד ועוד פוסקים אנן נסמוך על איזה שחור שזורק המים ורוחץ החתיכות יחד וטובל השרצים במים חס מלסמוך על זה ולקראתו בדוק והסומך על זה הרי זה אוכל ומאכיל טריפות שקצים ורמשים ח"ו.

שוב מצאתי שגם בשו"ת איגרות משה יו"ד סי' כ"ח בירקות מוחזקים בתולעים לא מהני מה ששופכין בקרקע שלא יצמיחו תולעין כיון שהוא דבר התלוי במעשה שמא לא עשו המעשה כראוי (כבבכורות דף כ') ואין לסמוך על בדיקות כאלו כ"ש שאיו לסמוך שע"י שטיפת התולעים ורחיצתם במים ואין אחד רואה אם נפלו או לא נפלו ואו שנתרחצו ממקום אחד והלכו למקום אחר שהרי החסה שם כמו שהם חותכין הוא בלי בדיקה שיצאו התולעים אין זה דין בדיקה כלל וחיוב על האוכלם לבדקן כראוי עלה ועלה כמו שראינו מימות עולם ושנות דור דור כנלפענ"ד.

והרבה יש להתאונן ולהצטער על שנעשה כעת זלזול באיסורים וספק איסורי דאורייתא שהתורה החמירה בה יותר מודאי וכבר אמרו חז"ל דעל ספק עבירה חמור יותר וצריך תשובה יותר מודאי שהרי חטאת בת דנקא ואשם בשתי סלעים, ועיין רבינו יונה באיגרת התשובה (אות ק) זה כלל גדול בתורה כל דבר שאינך יודע אם הוא מותר או אסור, הרי זה אסור עליך עד שתשאל לחכם ויאמר לך שהוא מותר, ועיין ברכות ל"ה ע"א אסור לו לאדם ליהנות מעוה"ז בלא ברכה אמר רבא מאי תקנתיה ילך אצל חכם מעיקרא וילמדנו ברכות כדי שלא יבא לידי מעילה, ועיין פתשגן הכתב שם.

וגדולה מזו אמרו ז"ל (חולין דף נ"ג) וברמב"ם פי"א מהל' שחיטה ה"ב וגם נתבאר בהל' מאכלות אסורות דכל ספק טריפה אפי' טריפה שנולד ספק טריפות שאפשר להתברר שימתין כ"ד שעות או כיוצא בו לא זאת שאסור לאכול אלא אפי' למכור לנכרי בתוך זמן זה אסור שמא ימכרנה לישראל ועכשיו נהפוף ודור תהפיכות המה שמעולם טוענים עד שלא נתבאר האיסור הוא היתר וכל ספיקות עושים ומספקין ומתחילה עושה ספק דאורייתא וממילא הו"ל אח"כ הפסד מרובה והו"ל עוד ספק והו"ל ס"ס וממילא נעשה מהספק דאורייתא איסור דרבנן ואח"כ מאיסור דרבנן עושין ספד"א והפסד מרובה והרי היתר גמור ויאכלו ענוים וישבעו מירוקות מלא תולעין וכיוצא בו אוי לי אם אומר אוי לי אם לא אומר, ולכן הני ירקות לא זאת שאסור לאכול ירקות אלו עד שיבדוק אלא אפי' למכור לנכרי אסור שמא ימכרם לישראל מלבד שאם יסירו הכתב הכשר, ובזה הנני ידידו דושכ"ת בלב ונפש,

מנשה הקטן

 

בס"ד

מנשה הקטן

אבדק"ק אונגוואר ור"מ דישיבת "בית שערים"

ברוקלין, נ.י.

כ"ד למט-מנים התשנ"ה בנ"י יצו"א

רץ כצבי וגבור כארי לעשות רצון אבינו שבשמים וכו'

ה"ה כש"ת הרב . . . שליט"א

לייקווד נ"ז

אחדשכ"ת יסלח לי על שלא אוכל לתוארו כי חזיתא דמר לא ידענא ויקבל כל הכבוד הראוי לו. בקשר להשיחה טעלפאנית אשר צלצל אלי בענין בדיקת עלה חזרת שהם מוחזקים במיעוט המצוי בתולעים ועיין בערה"ש יו"ד סי' פ"ד דכל הסאללאט וחסה וחזרת בחזקת מתולעים הם, בכלל מדינות, וז"ל הערוך השלחן יו"ד סי' פ"ד סעי' ס"ב עוד כתב (החכ"א כלל ל"ח) הירקות בכל המדינות מוחזקים בתולעים וכן ירק שקורין פעטרוסקא וקימ"ל ועשב שקורין הויפט או קאפ קרויט ושאר כל מיני ירקות מוחזקין בתולעים ואסור לאכלן בלי בדיקה, וכן מיני סאלאטין וכו' אבל ירק קרויט שמעמידין אותו בכבישה לכל החורף בהם הרבה תולעים ברוב השנים ובודקין כל עלה ועלה בפ"ע פעמים ושלש ואח"כ חותכין אותן ומעמידין לימות החורף.

ואת זה נסינו וראינו שאותם העלים הבדוקים אם לא יחתכו אותם באותו היום להעמידם בכבישה במלח בכלי כנהוג אם יניחו את העלים עד למחר יתהוו בהם עוד תולעים ורוחשים ופורשים מעלה לעלה גם על המקום שמונחים שם והחיוב לברור מחדש וכן נהגתי בביתי עכ"ל. הנה כתב להדיא דכן ההלכה דבכל מדינות הירקות מתולעים ובחקת מתולעים וצריכין בדיקה פעמים ושלש כל עלה ועלה, גם הוסיף לפסוק שאם לא בשלו או מלחו הירקות לאחר הבדיקה והניחו ליום אחר צריכים בדיקה שנית מחדש כל עלה ועלה ולא נימא דנסמוך דודאי עוד לא הוי מיעוט המצוי.

ומעכ"ת רצה לומר דסגי לבדוק עד שיוסר המצוי לאינו מצוי ואז מותר אפילו לכתחילה ושכנגדו חלק עליו ומעכ"ת הביא ראי' משאר י"ח טריפות דאפילו לכתחילה לא בעי בדיקה והגם שהריאה צריכה בדיקה, וגם יצא בכחה דהתירה בכבוס ורחיצה על ידי מים לשם בדיקה.

ולפענ"ד דתרי עניני נינהו וכמ"ש לו על הטעל' די"ח טריפות מעולם לא הוחזקה בבהמה זו ולא נכנסה בספק ולכן לא בעינן בדיקה אבל חזרת שנכנסה בחזקת טריפה מכח מיעוט המצוי לא יצא מידי חזקתו רק על ידי בדיקת כל העלים עלה עלה לבד ולהוציא את כל האיסור לפי ראות עיני בשר ודם. (והגם כי כבר כתבתי בזה תשובה לתלמידי היקר ואשלח לו צילום מזה) והנני לברר יותר בשו"ת הרשב"א ח"א סי' קי"ג שאלת באשה שבדקה ירקות ומצאת בהן תולעים ואחר ששלקן מצאה עוד בהן שלשה תולעים ויש מי שמתיר את הכל בבדיקה כיון שהשאר בטל בששים וכו', תשובה רואה אני בזה לאיסור וכן אנו מורים בכל יום ולא מן הטעם שאמרת שאין אני רואה בזה ענין תרי זימני וכו' אלא עקר הענין שכל שנמצאו תולעים מרובים בקדרה בין בפעם אחת בין בהרבה פעמים צריכים בדיקה יפה שהרי הוחזקו הירקות אלו בתולעים וכל שהוחזק צריך בדיקה לצאת מאותה החזקה וכשהן חיין יש להן בדיקה יפה אבל במבושלין ומבולבלין אי אפשר לבדקן ולפיכך אסורין שצריכין הן בדיקה ואין להם. עוד אמרת מנין לנו מן ההלכה שצריכין לבדוק הירקות, דעת שזו הלכה רווחת בישראל ומפורש בגמ' שכל דבר שהרחש מצוי בו אסור לאכלו ולשתותו עד שיבדוק וכדאמר שמואל הני תמרי דכדא בתר תריסר ירחי שתא שרו דאלמלא תוך תריסר ירחי אסירי בלא בדיקה מפני שמין התמרין מוחזקין ומצויין להתליע ע"ש.

למדנו מדברי הרשב"א שני דברים חדא דכל דבר שהוחזק בתלעים מכח שמצוי להתליע הרי הוא אסור לאכול עד שיבדוק וכל שהוחזק צריך בדיקה לצאת מאותה חזקה, והרי ברור מילל רבינו הרשב"א ז"ל לחלק בין דבר שהוחזק בתולעים ושנמצאו שם תולעים ובין דבר שלא הוחזק באיסור וכל דבר שהוחזק כבר באיסור אינו יוצא מידי איסורו לעולם עד שיבדוק שלא נמצא שם האיסור אם אפשר ואם א"א עוד לבדוק נאסר המאכל וחייב לזרקו או למכרו לעכו"ם מעט מעט שלא יכשל ישראל, ולכן פשוט החילוק בין י"ח טריפות שמעולם לא הוחזקה בהמה זו בחזקת איסור מי"ח טריפות לא חייבו חז"ל לבדוק אפי' לכתחילה מחמת טירחא יתירה אבל היכא דהוחזק במציאות ואפילו מיעוט המצוי אינו ניתר רק אם יבדקנו לגמרי ולא למחצה ולשליש ולרביע.

והשנית) גדולה מזו דאפילו היכא דכבר בדק כראוי ע"פ התורה אלא שלאחר הבדיקה מצא עוד במאכל ג' תולעים הגם שכבר לאחר הבדיקה לכ"ע הו"ל מיעוט שאינו מצוי ואפי' מיעוטא דמיעוטא שהרי בדק כבר והוציא מה שמצוי ואם לא מצא עוד מותר לאכול לכתחילה מ"מ אסור לאכול עד שיבדוק שנית כל הירקות ואם אינו יכול לבדוק כגון ששלקן הרי המאכל אסור ואינו בטל בששים וחייב לשפכו ולאחר השלקתן א"א עוד לבדקו.

ועוד בו שלישיה) השמיענו הרשב"א ז"ל דירקות דוקא כשהן חיין ושלמים יש להן בדיקה יפה אבל במבושלים ומבולבלין אי אפשר לבדקן ולפיכך הם אסורין שצריכין בדיקה ואין להם, ולפ"ז הירקות שחותכין אותן לחתיכות קטנות (שרעדאן בלע"ז) ורוחצים אותן לאחר החיתוך במים רבים, לא די שאסורין בלי בדיקה שהרי נתחזקו בחזקת מתולעים אלא אפילו אין להם בדיקה שוב כיון שמבולבלין ואין בדיקה מהני להם ואף שהרשב"א כתב מבושלים מ"מ אם עשה כן לירקות חיין ובלבלן ג"כ א"א לבדוק ונאסרו וחייב לזורקן ואם נתבשלו במאכל חייב לשופכן עם המאכל.

ולפענ"ד מי שלקח ירקות אלו ונתברר לו שצריך לבדקן וא"א לו לבדוק אז חייבין להחזיר לו הכסף שמכרו לו דבר איסור שצריך לזרקו, ולא מיבעיא אם עדיין לא אכלם דיכול לחזור המאכל כמבואר בח"מ סי' רל"ד ס"ד שאין בהם דין מכירה כלל, אלא אפילו כבר אכל חייבין להחזיר לו הכסף שהרי אכל איסורים ושרצים איסורי דאורייתא הם ונפשו של ישראל חותה מאיסורין ואינו נהנה כמבואר בח"מ סי' רל"ד וי"ל קצת דעכ"פ ספיקא דאורייתא הוי.

ומה שיצא להתיר שע"י רחיצת המים מוציא מידי תולעת באמת כי לפענ"ד אדרבה הרי כבר הבאתי בתשו' שני' שמרן הח"ס כתב דרחיצת מים לא מהני, וכעת ראיתי בשו"ת חינוך בית יהודה סי' נ"ו בדין תולעין הנקראים מילבן אם יש תקנה ברחיצה או לא, ויש שאמרו שבקצת מקומות התירו ברחיצה ואח"כ אוכלין הפירות, והשיב הגאון ז"ל תשובה אין ספק שעדות שקר מעידים, החוש מעיד כי לא יוכל נקיון ולשוא צריף צורף כי תרבה נתר ובורת א"א להסירם, וכו' שהחוש הראות נלאה להביטם כי אם בטורח גדול ונגד השמש ואין להם תקנה אלא למכור לנכרים מעט מעט וכו', ודינו כשחט עז שיצא דם דאסור למכור חי לעכו"ם וכן ספק דרוסה וכו' כן הוא בכנימי הגע עצמך אם נמצא מילבן ואח"כ לא ימצאו עוד וכי שרי'.

ומ"ש מעכ"ת שאינו מפורש כ"כ בפוסקים ובש"ס תמה אני והרי הוא מפורש בתורה ד' וה' לאוין שרץ השורץ על הארץ ואם שייך רחיצה לטהרם יפול איסור זה בבירא כי מה לי חטין או שעורים או קטניות או פירות, וגם החוש יעיד שמפני קטנותן נדבקין בפירות ואינן נרגשין ברחיצה, ואין תועלת בו, ואם היה באפשרות ללקוט ולברר המילבן מן הפירות הרי הוא כיוצא בו דיפול האיסור זה בבירא אלא עכ"ח הוא דבר שא"א כי מי הוא זה שימלא לבו לבדוק כל גרעין וגרעין של שעורים לאחר הרחיצה ולראות שאין בו מילבין דבוקה שם.

ומעלתו רוצה לעמוד על הנסיון והוא כנמנע, ומפני כך נפל בטעות וכו' ולפי דבריו נצעק על הפוסקים שאבדו ממונן של ישראל לאסור פירות שיש בו מילבין הלא יש היתק ברותחין וכו' ולא התירו רותחין אלא שמא יש בקטניות תולעת שלא רחשו עדיין ישימו ברותחין וימות התולעת בלי רחישה משא"כ בתולע שכבר ריחש כמו המילבן אינו מועיל רותחין ולא רחיצה והדברים מבוארים בסי' פ"ד ס"ח. ובסופו סיים וז"ל אמר הצעיר חנוך מש"כ לעיל שהעידו שביש מקומות התירו לרחוץ הפירות ותבואה שיש בהן מילבין, אמת אגיד שחקרתי באותן מקומות להרבנים ההם ואמרו שכך התירו בקיץ שחוששין שמה יתליע השעורים ופירות במלבין התייעצו לרחוץ אותם ולייבשם אח"כ ועי"ז לא יבאו בקל למילבן בהם אבל לאחר שנודע שיש בהם מילבן לא התירו כלל ומודים שאסור ע"כ.

מבואר דרחיצה לא מהני כלל לענין בדיקה וכן הבאתי בשם מרן הח"ס וכן האמת בלי פקפוק ולכן לפענ"ד אין עצה רק לבדוק כל עלה ועלה אפילו לאחר הרחיצה וכיון שנחתך הירק אין לו בדיקה ואסור לאכלו וכמ"ש הפוסקים הנ"ל ועיין גם בתשובה שכתבתי בזה. והגם שיש להאריך בדבר אמנם לאו בעל מלאכה אחת אני ומעולם אני אומר השומע ישמע בפעם ראשון ומי שאינו רוצה לשמוע באמת כי לא לו נתכוונתי ולכן אין לי להתפלפל בדברים יותר וכוונתי בעזה"י להציל בנ"י ממכשול אותם השומעים אלי ואין לי ח"ו שום נגיעות בזה.

אלו דברי ידידו בלתי מכירו מוקירו כערכו בלב ונפש,

מנשה הקטן


פתי יאמין לכל דבר
LET THE DAYS OF SILEN
CE BE ENDED

כל עניני כשרות
לפי סדר א-ב
- חדש -
שערוריית החלב בווילנא

ISRAEL613.COM | ISRAEL613.NET | ISRAEL613.INFO | ISRAEL613.ORG | vaadhakashrus.com | KLAFKOSHER.COM | HOLMININTERNATIONAL613.COM | MIKVAH613.INFO | HOLMIN613.COM | ERETZISRAEL613.INFO | GAN-EDEN.INFO | GEULAH.INFO | HATZOLAH-1.INFO | JERUSALEM613.COM | JERUSALEM613.INFO | KOTEL613.INFO | MOSHIACH613.INFO | OLAM-HABA.INFO | SEFER-TORAH-BOOKS.INFO | VAADHARABONIM.COM | VAADHARABONIM.INFO | aaronteitelbaum.com | שמיטה | שחיטה | ניקור | דפי ועד הכשרות העולמי | שנת השמיטה וצויתי את ברכתי דברים נאים ויפים על השמיטה | אתר המפות | MEZAKEIHARABIM.INFO | TREIFMEAT.COM |

WWW.KLAFKOSHER.COM

ועד הכשרות העולמי


דפי ועד הכשרות העולמי
כל עניני כשרות לפי סדר א-ב

חברה מזכי הרבים העולמי
CHEVREH MAzakei Harabim Hoilumi

סגולה גדולה

דרוש בדחיפות

עירוב לונדון
ERUV LONDON

ואמר כל העם
אמן

שערוריית השמיטה
תשס"ח (2008)
*  *  *
שנת השמיטה
וצויתי את ברכתי
דברים נאים ויפים על השמיטה

מאנסי-קראקא

מנהרות הבשר

קלף כשר

אכילה בכשרות

MAZAKEI HARABIM מזכי הרבים

בשר
בהמה

ועד הכשרות

NEWS חדשות

ובכן צדיקים

שעטנז

מכתבים
למערכת

ספרים
ומחברים

כל הספרים

ארץ
ישראל

ברסלב

ספרים חדשים

כל הטעיפס

בית
המדרש

פסח

גאולה

צדקה

דין
תורה

ציצית

דרך
אמת

צניעות

הלכה

רפורם

זוהר
הקדוש

שבת

חדשות

שולחן
ערוך

חק
לישראל
ותשובה

שחיטה

כסף

שידוכים

כשרות

שמירת הברית
והעינים

מוסר

תוכחה

מילה

תולעים

מסירה

תפילין
ומזוזות

מקוה

תנ"ך

תרי"ג
מצות

ניקור

עירוב

צור קשר

ערב רב

 מרן הרב עובדיה יוסף

LETTERS
TO
THE
EDITORS

BOOKS &
EDITORS

ALL

BOOKS

ERETZ
ISRAEL

TESHUVAH
CHOK
LEYISROEL

ZOHAR
HA KADDOSH

KASHRUT

HALACHA

SHECHITA

SHULCHAN
ARUCH

NIKKUR

MIKVAH

LIST
ENGLISH
BOOKS

ERUV

SPANISH
BOOKS

REDEMPTION
 
GEULA

FRENCH

PORTUGUES

EREV
RAV

MUSSAR

TZEDDAKA

DIN TORAH

TZITZIT

SHUL

TANACH
STUDY

SHABBAT

MESIRAH

MILAH

613
MITZVOT

TEFILLIN
MEZUZOT

TZNIUT

PASSOVER

 BUGS

THE WAY
OF TRUTH

GUARDING
THE BRIT
 EYES

CONTACT
US

REBUKE

MONEY

SHIDDUCHIM

REFORM

ALL  TAPES

eat kosher PARCHMENT KOSHER
Vaad Hakashruth
SHATNEZ VIRUS SCAN
אתר המפות MAPS SITES

remove my arrest

http://www.removemyarrest.comhttp://www.removemyarrest.com

Remove your neveilos and treifos and chailev and blood, and you not kosher tefillin and mezuzot what is written from Arab Klaf (Hamas) and from companies without a Hescher and Jewish companies without a Hescher from the Rabbanim.  The same like people who are arrested want to remove the arrest from the world.  Of you want to see what arrest is meaning, see here.  If you are eating treif, you are never going to take this from your body, the same like someone is arrested in jail.

סוף גנב לתליה - ככה נראה אחד שאוכל בשר בהמה ומאכיל נבילות וטריפות חלב ודם לכל בני ביתו - ככה יאסרו אות בזיקים בעולם הבא וישלחו אותו לגיהנם עבור שאכל והאכיל מליוני כזיתים נבילות וטריפות לבני ביתו

Hand Cups HandCups - remove my arrest removemyarrest
Remove your neveilos and treifos and chailev and blood
and you not kosher tefillin and mezuzot what is written from Arab Klaf

WELCOME TO OUR SHCHITA SITE | ברוכים הבאים לאתר השחיטה העולמי | אוצר הספרים | Torah Books | דברי תוכחה אלו מיועד לכל ארגוני וועד הכשרות, רבנים, ואדמורי"ם, וצדיקים  ושליחי חב"ד בכל העולם כולו, כל הרבנים משגיחים, ועוד.UNITED STATES and CANADA California  Igud Hakashrus of Los Angeles (Kehillah Kosher) Rabbi Avraham Teichman (323) 935-8383 186  North Citrus Ave., Los Angeles, CA 90036 Vaad Hakashrus of Northern California 510-843-8223  2520 Warring St. Berkeley, CA 94704 Rabbinical Council of California (RCC) Rabbi Nissim Davidi  (213) 489-8080 617 South Olive St. #515, Los Angeles, CA 90014 Colorado Scroll K Vaad Hakashrus  of Denver Rabbi Moshe Heisler (303) 595-9349 1350 Vrain St. Denver, CO 80204 District of Columbia  Vaad HaRabanim of Greater Washington Rabbi Binyamin Sanders 518-489-1530 7826 Eastern Ave.  NW, Suite LL8 Washington DC 20012 Florida Kosher Miami Vaad HaKashrus of Miami-Dade  Rabbi Mordechai Fried Rabbi Manish Spitz (786) 390-6620 PO Box 403225 Miami, FL 33140 Florida  K and Florida Kashrus Services Rabbi Sholom B. Dubov (407) 644-2500 642 Green Meadow Ave.  Maitland, FL 32751 South Palm Beach Vaad (ORB) Rabbi Pesach Weitz (305) 206-1524 5840 Sterling  Rd. #256 Hollywood, FL 33021 Georgia Atlanta Kashrus Commission Rabbi Reuven Stein (404) 634 -4063 1855 La Vista Rd. Atlanta, GA 30329 Illinois Chicago Rabbinical Council (cRc) Rabbi Sholem  Fishbane www.crcweb.org (773) 465-3900 2701 W. Howard, Chicago, IL 60645 Midwest Kosher  Rabbi Yehoshua H. Eichenstein Rabbi Chaim Tzvi Goldzweig 773-761-4878 Indiana Indianapolis  Beth Din Rabbi Avraham Grossbaum Rabbi Shlomo Crandall (317) 251-5573 1037 Golf Lane  Indianapolis, IN 46260 Iowa Iowa “Chai-K” Kosher Supervision Rabbi Yossi Jacobson (515) 277- 1718 943 Cummins Pkwy Des Moines, IA 50312 A Service of the Kashrus Division of the Chicago  Rabbinical Council - Serving the World Back to Top Kentucky Louisville Vaad Hakashrut 502- 459-1770 PO Box 5362 Louisville, KY 40205 Louisiana Louisiana Kashrut Committee Rabbi Nemes  504-957-4986 PO Box 55606 Metairie, LA 70055 Maryland Star-K Kosher Certification (chalav  Yisrael) Dr. Avram Pollack (410) 484-4110 122 Slade Ave. #300 Baltimore, MD 21208 Star-D  Certification (non-chalav Yisrael) Dr. Avram Pollack (410) 484-4110 122 Slade Ave. #300 Baltimore,  MD 21208 Massachusetts New England Kashrus LeMehadrin 617-789-4343 75 Wallingford, MA  02135 Vaad Hakashrus of Worcester 508-799-2659 822 Pleasant St. Worcester, MA 01602 Rabbi  Dovid Moskovitz (617) 734-5359 46 Embassy Road Brighton, MA 02135 Michigan Council of  Orthodox Rabbis of Greater Detroit (Merkaz) Rabbi Yosef Dov Krupnik (248) 559-5005 16947 West  Ten Mile Rd. Southfield, MI 48075 Minnesota United Mehadrin Kosher (UMK) Note: unless the  meat states that it is glatt, it is certified not-glatt by the UMK. The cRc only accepts Glatt Kosher  meats. Rabbi Asher Zeilingold (651) 690-2137 1001 Prior Ave. South St. Paul, MN 55116 Missouri  Vaad Hoeir of Saint Louis (314) 569-2770 4 Millstone Campus St. Louis, MO 63146 New Jersey  Badatz Mehadrin -USA 732-363-7979 1140 Forest Ave. Lakewood, NJ 08701 Double U Kashrus  Badatz Mehadrin USA Rabbi Y. Shain (732) 363-7979 1140 Forest Ave. Lakewood, NJ 08701 Rabbi  Shlomo Gissinger (732) 364-8723 170 Sunset Rd. Lakewood, NJ 08701 Kashrus Council of Lakewood  N.J. Rabbi Avrohom Weisner (732) 901-1888 750 Forest Ave. #66 Lakewood, NJ 08701 Kof-K Kosher  Supervision Rabbi Zecharia Senter (201) 837-0500 201 The Plaza Teaneck, NJ 07666 Rabbinical  Council of Bergen County 201-287-9292 PO Box 1233 Teaneck, NJ 07666 New York-Bronx Rabbi  Zevulun Charlop (718) 365-6810 100 E. Mosholu Parkway South Bronx, NY 10458 New York- Brooklyn Rabbi Yechiel Babad (Tartikover Rav) (718) 951-0952/3 5207-19th Ave. Brooklyn, NY  11204 Central Rabbinical Congress (Hisachdus HaRabanim) Rabbi Yitzchak Glick (718) 384-6765 85  Division Ave. Brooklyn, NY 11211 Rabbi Yisroel Gornish 718-376-3755 1421 Avenue O Brooklyn,  NY 11230 Rabbi Nussen Naftoli Horowitz Rabbi Benzion Halberstam (718) 234-9514 1712-57th St.  Brooklyn, NY 11204 Kehilah Kashrus (Flatbush Community Kashrus Organization) Rabbi  Zechariah Adler (718) 951-0481 1294 E. 8th St. Brooklyn, NY 11230 The Organized Kashrus  Laboratories (OK) Rabbi Don Yoel Levy (718) 756-7500 391 Troy Ave. Brooklyn, NY 11213 Rabbi  Avraham Kleinman Margaretten Rav 718-851-0848 1324 54th St. Brooklyn, NY 11219 Debraciner  Rav Rabbi Shlomo Stern (718) 853–9623 1641 56th St. Brooklyn, NY 11204 Rabbi Aaron Teitelbaum  (Nirbater Rav) (718) 851-1221 1617 46th St., Brooklyn, NY 11204 Rabbi Nuchem Efraim Teitelbaum  (Volver Rav) (718) 436-4685 58085-11th Ave. Brooklyn, NY 11225 Bais Din of Crown Heights Vaad  HaKashrus Rabbi Yossi Brook (718) 604-2500 512 Montgomery Street Brooklyn, NY 11225 Vaad  Hakashrus Mishmeres L'Mishmeres 718-680-0642 1157 42nd. St. Brooklyn, NY 11219 Kehal  Machzikei Hadas of Belz 718-854-3711 4303 15th Ave. Brooklyn, NY 11219 Vaad Harabanim of  Flatbush Rabbi Meir Goldberg (718) 951-8585 1575 Coney Island Ave. Brooklyn, NY 11230 New  York-Manhattan K’hal Adas Jeshurun (Breuer’s) Rabbi Moshe Zvi Edelstein (212) 923-3582 85-93  Bennett Ave, New York, NY 10033 Orthodox Jewish Congregations (OU) Rabbi Menachem  Genack (212) 613-8241 11 Broadway New York, NY 10004 New York-Queens Vaad HaRabonim of  Queens (718) 454-3529 185-08 Union Turnpike, Suite 109 Fresh Meadows, NY 11366 New York-Long  Island Vaad Harabanim of the Five Towns and Far Rockaway Rabbi Yosef Eisen (516) 569-4536  597A Willow Ave. Cedarhurst, NY 11516 New York-Upstate Vaad HaKashrus of Buffalo Rabbi  Moshe Taub (716) 634-3990 3940 Harlem Rd. Amherst, NY 14226 The Association for Reliable  Kashrus Rabbi Shlomo Ullman (516) 239-5306 104 Cumberland Place Lawrence, NY 11559 Rabbi  Mordechai Ungar 845-354-6632 18 N. Roosevelt Ave. New Square, NY 10977 Bais Ben Zion Kosher  Certification Rabbi Zushe Blech (845) 364-5376 30 Mariner Way Monsey, NY 10952 Vaad  Hakashrus of Mechon L’Hoyroa Rabbi Y. Tauber (845) 425-9565 ext. 101 168 Maple Ave. Monsey,  NY 10952 Rabbi Avraham Zvi Glick (845) 425-3178 34 Brewer Road Monsey, NY 10952 Rabbi  Yitzchok Lebovitz (845) 434-3060 P.O. Box 939 Woodridge, NY 12789 New Square Kashrus Council  Rabbi C.M. Wagshall (845) 354-5120 21 Truman Ave. New Square, NY 10977 Vaad Hakashruth of  the Capital District 518-789-1530 877 Madison Ave. Albany, NY 12208 Rabbi Menachem Meir  Weissmandel (845) 352-1807 1 Park Lane Monsey, NY 10952 Ohio Cleveland Kosher Rabbi Shimon  Gutman (440) 347-0264 3695 Severn Road Cleveland Heights, OH 44118 Pennsylvania Community  Kashrus of Greater Philadelphia 215-871-5000 7505 Brookhaven Philadelphia, PA 19151 Texas  Texas-K Chicago Rabbinical Council (cRc) Rabbi Sholem Fishbane (773) 465-3900 2701 W. Howard  Chicago, IL 60645 Dallas Kosher Rabbi Sholey Klein (214) 739-6535 7800 Northaven Rd. Dallas, TX  75230 Washington Vaad Harabanim of Greater Seattle (206) 760-0805 5100 South Dawson St. #102,  Seattle, WA 98118 Wisconsin Kosher Supervisors of Wisconsin Rabbi Benzion Twerski (414) 442- 5730 3100 North 52nd St. Milwaukee, WI 53216 CANADA Kashrus Council of Canada (COR)  Rabbi Mordechai Levin (416) 635-9550 4600 Bathurst St. #240, Toronto, Ontario M2R 3V2 Montreal  Vaad Hair (MK) Rabbi Peretz Jaffe (514) 739-6363 6825 Decarie Blvd. Montreal, Quebec H3W3E4  Rabbinical Council of British Columbia Rabbi Avraham Feigelstak (604) 267-7002 1100-1200 West  73rd Ave. Vancouver, B.C. V6P 6G5 A Service of the Kashrus Division of the Chicago Rabbinical  Council - Serving the World Back to Top INTERNATIONAL ARGENTINA Achdus Yisroel  Rabbi Daniel Oppenheimer (5411) 4-961-9613 Moldes 2449 (1428) Buenos Aires Rabbi Yosef  Feiglestock (5411) 4-961-9613 Ecuador 821 Buenos Aires Capital 1214 Argentina AUSTRALIA  Melbourne Kashrut Rabbi Mordechai Gutnick (613) 9525-9895 81 Balaclava Road Caulfield  Junction, Vic. 3161, Australia BELGIUM Machsike Hadass Jacob Jacobstraat 22 Antwerp 2018  Rabbi Eliyahu Shternbuch (323) 233-5567 BRAZIL Communidade Ortodoxa Israelita Kehillas  Hachareidim Departmento de Kashrus Rabbi A.M. Iliovits (5511) 3082-1562 Rua Haddock Lobo  1091, S. Paulo SP CHINA HKK Kosher Certification Service Rabbi D. Zadok (852) 2540-8661 8-B  Albron Court 99 Caine Road, Hong Kong ENGLAND Kedassia The Joint Kashrus Committee of  England Mr. Yitzchok Feldman (44208) 802-6226 140 Stamford Hill London N16 6QT Machzikei  Hadas Manchester Rabbi M.M. Schneebalg (44161) 792-1313 17 Northumberland St. Salford M7FH  Gateshead Kashrus Authority Rabbi Elazer Lieberman (44191) 477-1598 180 Bewick Road  Gateshead NE8 1UF FRANCE Rabbi Mordechai Rottenberg (Chief Orthodox Rav of Paris) (3314)  887-4903 10 Rue Pavee, Paris 75004 Adas Yereim of Paris Rabbi Y.D. Frankfurter (3314) 246-3647 10  Rue Cadet, 9e (Metro Cadet), Paris 75009 Kehal Yeraim of Paris Rabbi I Katz 33-153-012644 13 Rue  Pave Paris, France 75004 ISRAEL Badatz Mehadrin Rabbi Avraham Rubin (9728) 939-0816 10  Rechov Miriam Mizrachi 6th floor, Room 18 Rechovot, Israel 76106 Rabanut Hareishit Rechovot 2  Goldberg St. Rechovot, 76106 Beis Din Tzedek of Agudas Israel Moetzes Hakashrus Rabbi Zvi  Geffner (9722) 538-4999 2 Press St. Jerusalem Beis Din Tzedek of the Eidah Hachareidis of  Jerusalem Rabbi Naftali Halberstam (9722) 624-6935 Binyanei Zupnick 26A Rechov Strauss  Jerusalem Beis Din Tzedek of K’hal Machzikei Hadas - Maareches Hakashrus (9722) 538-5832 P.O.  Box 41109 Jerusalem 91410 Chug Chasam Sofer Rabbi Shmuel Eliezer Stern (9723) 618-8596 18  Maimon St. Bnei Brak 51273 Rabbi Moshe Landau (9723) 618-2647 Bnei Brak Rabbi Mordechai  Seckbach (9728) 974-4410 Noda Biyauda St. 5/2 Modiin Illit PHILIPPINES Far East Kashrut Rabbi  Haim Talmid 312-528-7078 Makati Philippines SOUTH AFRICA Cape Town Bais Din Rabbi D  Maizels (2721) 461-6310 191 Buitenkant St. Cape Town 8001 SWITZERLAND Beth Din Adas  Jeshurun Rabbi Pinchus Padwa (411) 201-6746 Freigulstrasse 37 8002 Zurich Jewish Community  and Central Synagogue Kiev Rabbi B. Bleich (38044) 463-7087 29 Shekavizkaya Str. Kiev  VENEZUELA Union Israelita de Caracus Rabbi Chaim Raitport (528212) 552-8222 Avenida  Marques del Toro #9 San Bernadina Caracas 1011 האלמין אהרן טייטלבוים aaronteitelbaum aaron  teitelbaum aronteitelbaum aron teitelbaum satmar סאטמאר סטמר holmin rabbi shalom y. gross  shalom j. gross shalom gross shalom juda gross shalom yehudah gross שלום יהודה גרוס שלום יהודה  גראסס שלום יודא גראסס האדמו"ר מהאלמין הרב מהאלמין מגן שאול אבדק"ק האלמין אב"ד האלמין ראב"ד  האלמין גאב"ד האלמין ביד"צ האלמין ביד"ץ האלמין בית דין האלמין באר אברהם האלמין האלמין ביתר האלמין  בית שמש האלמין ברוקלין האלמין קרית ספר איחוד האברכים קרית ספר האלמין האלמין צפת האלמין ירושלים  האלמין לעקוואוד האלמין בני ברק פראדזשעקט שוהל האלמין מקדש מעט ניקור שחיטה ועד הכשרות ספרי לימוד קידום אנציקלופדיה ספרי קודש ספרות ספרים לייבערי לייבערי KIBERY LIBRARY אוצר הספרים אוצר  החכמה מאגר MAGAR MAGEA MEGAR קונטרס קונטרסים מאגר התורה מאגר תורנית מאגר התורנית אוצר  הספרים אוצר התורנית אוצר התורני אוצר החרדי אוצר החיילי השם אוצר חיילי צבאות השם בנק הספרים Bank of  booksמחסני ספרים מחסני הספרי מחסן הספר מחסן לספרים מחסני הספר  Hebrew books Yiddish  books English books ספריה וירטואלית אדירת מימדים בית הספרים הלאומי Hebrew Catalogבלוג היהדות יהדות  בלוג פורטל היהדות פורטל הספרים עולם הספרים ספרים בינלאומי ספרים לאומי ספרים חדשים ספרים ישנים ספרים יקרי המציאות ספרים עתיקים ספרי עתיק אנטיק ספרים ספרים אנטיק ספרים פורומים פורומים הספרים פורומי  הספריםHolmin booksספרי הולמין ספרי האלמין ספרים האלמין ספרים הולמין ספרים האלמין דפי אוצר הספרים העולמי - Torah Books International Pages תלחץ בכל מספר ותגיע לשער השמים 502 דפים - 502 בגימטריא  בשר 502 PAGES - 502 gimatria BASA"R vaad hakashrus vaadhakashrus vaad hakashrut  vaadhakashrut nikkur nikur SHCHITA amalek עמלק אדום ישמעאל arab areb עשו גאולה משיח ועד הרבנים ועד הכשרות vaad harabanim mashiach moshiach geulah gen eden גן עדן עולם הבא olem haba safar torah books kotel 613 kotel613 JERUSALEM613 JERUSALEM 613 ירושלים ארץ ישראל הצלה חברה הצלה hatzolah chevra hatzolah holminer rebbe אלעד • אנטווערפן • אפער וועסט סייד • אשדוד • באלטימאר • באוקא ראטאון • באסטאן • בארא פארק • בודאפעסט • בית שמש • ביתר עילית • בני ברק • בעיסוואטער • גאלדערס גרין • געיטסעד • גרעיט נעק • דיעל • דיטרויט • וואדמיר • ווארשע • וויליאמסבורג • וויען • זשיטאמיר • חברון • טאהש • טאראנטא • טינעק • טשיקאגא • יאהאניסבורג • ירושלים • לאוער איסט סייד • לעיקוואד •לאס אנזשעלעס • מאדריד • מאנטרעאל • מאנטשעסטער • מאנסי • מאסקווע • מאונט קיסקא •מארסעי • מיאמי • מילאן • מעלבארן • ניו סקווירא • נווה יעקב • סארסעל • סטעמפארד היל • סידני • סידערהערסט • סיאטל • סי געיט • סקאוקי • עדזשווער • פאסעיק • פאר ראקעוועי • פארעסט הילס • פאריז • פלעטבוש • פייוו טאונס • פראג • פוירט • ציריך • קאשוי • קווינס • קיעוו • קליוולאנד • קרוין הייטס • קרית יואל • רוים • ריווערדעיל • שטראסבורג חסידישע הויפן אוקראינע: אליק | ברסלב | הארנסטייפל | טאלנא | טשערנאבל | מאקאראוו | מעזשביזש | ראכמסטריווקא | רוזשין | סאווראן | סקווירא | סלאוויטע | סודילקאוו | שעפעטיווקע פוילן: אזשאראוו | איזביצע | אלעקסאנדער | אמשינאוו | אפט | אשלג | ביאלא | גור | גראדזשיסק | ווארקע | זיכלין | טשענסטכאוו |כענטשין |לעלוב | לובלין | מאדזשיץ | נעשכיז | נאוואמינסק | סאכאטשאוו | סטריקעוו | פאריסוב | פרשיסחא | קאצק | קאזשניץ | קוזמיר | ראדאמסק | ראדאשיץ | ראדזין | שעדליץ | שעניצע | שידלאווצע מזרח-גאליציע: אלעסק | אניפאלי | בעלזא | בארדיטשוב | באיאן | בורושטין | וויזשניץ | יארעסלאוו | זידיטשוב | זינקאוו | זלאטשאוו | זוטשקע| טשערנאוויץ | טשארטקאוו | דאראג | דראביטש | הוסיאטין | קאמינקא | קאמארנע | קאפישעניץ | קאריץ | קאסאב | קאזלאוו | מאכניווקא | מאנעסטריטשע | פרעמישלאן | סאדיגורא | סאסוב | שפיקאוו | סקאליע | סקולע | סטאניסלאב | סטרעטין | סטראזשניץ מערב-גאליציע: בלאזשעוו | באבוב | דינוב | דאמבראוו | זשמיגראד | טשעטשניעב | ראפשיץ | דזישקוב | גלוגעוו | גארליץ | גריבוב | קשאנאוו | ליזשענסק | מעליץ | נאראל | פשעווארסק | ראפשיץ | צאנז | שינעווע | סטיטשין | סטריזוב | טשאקעווע וואלין: קארלין | לוצק | טריסק | זוויל ליטע: אווריטש | חב"ד | ליובאוויטש |לעכאוויטש | נעשכיז | פינסק-קארלין | סטראשעליע | סלאנים | קאפוסט | קארלין-סטאלין | קאברין | קוידאנאוו רומעניע: באהוש | דעעש | וואסלוי | טעמישוואר | סאטמאר | סאסערגען | סוליץ |סיגוט | סערעט | סערעט-וויזשניץ | סקולען | ספינקא | פאלטיטשאן | קערעסטיר | קלויזענבורג | ריבניץ | שאץ | שטעפענעשט אונגארן: בערעגסאז | חוסט | קאלעוו | קאשוי | קאסאן | קרעטשעניף |ליסקע | מאטעסדארף | מאקעווע | מאשלוי | מונקאטש | מוזשיי | נאדווארנע | נאסויד | נייטרא | פאפא | ראחוב | ראצפערט |סטראפקעוו | טאהש אמעריקע: באסטאן | מילוואקי | פיטסבורג | קליוולאנד ירושלים: דושינסקיא | שומרי אמונים | תולדות אהרן | תולדות אברהם יצחק | משכנות הרועים אנדערע: ניקלסבורג | אסטראוו | טולטשעוו | וויען פרומע אידישע געגנטן | ניו יארק | חסידים | חסידישע הויפן