ISRAEL613.COM

בס"ד

 

שחיטה

KOSHER SLAUGHTER

HOME        ראשי

PAGE 4

1  2  3  4

www.israel613.com

1.000.000

1 מיליון קליקס לעולם הבא שלך

1 Milyon Clicks the ouer olam haba

 

המאגר לספרי שחיטה וכשרות ראה בדף 3

סודות השחיטה בארצינו הקדושה [ובארצות הברית] שנתגלה על ידי מכתבים שנשלחו ונתפרסמו על ידי וועד השחיטה העולמית בארצות הברית.

1. שחיטת הבקר ועגלים וצאן בארצות הברית הם כולם נבילות וטריפות חלב ודם, כידוע מכבר.

2. שחיטת הבהמות של מיל מארט בהשגחת המכשיר [המכשיל את הרבים הרבה שנים], וקוראים לו באטערער רב או רבי!. [ראה באריכות גדול בדפי הערב רב, ותבין היטב].

3. נתפרסם אודותיו בכל העולם הסיפור עם החלב שנתפס מזמן, וצריכים לדעת שכל ההכשר שלו הוא נבילות וטריפה, חלב ודם. [והוא מהרבנים האשמים שיוצאים הילדים שלנו מדת היהודי רח"ל]

4. הרבה סיפורים עליו שמור אצלינו במערכת, וכעת נספר אודותיו רק על איזה שוחטים יראים ושלימים שיש לו, ומה שהם עושים במקומות הרחוקים.

5. הביטערער הזה היה לו שחיטה בשיקאגוי, ושם שחטו הרבה שוחטים, הראש השוחטים שלהם, היה גם כן ראש השוחטים וראש הבתי זונות דשם, כל השוחטים היו יכולים לשחוט שם רק אם היו שותפים לבתי הזונות.

6. פעם אחת כשהשחיטה נתגדלה, והיה חסר שוחטים, הביאו שוחטים מארצינו הקדושה, חסידים בעל תולדות אהרן זי"ע, והם היו שוחטים טובים וגם היה להם סכינים יפים וכשרים.

7. היה רק בעיה גדולה איתם שפתאום טלפן ראש השוחטים להביטערער רב שהשוחטים אינם בסדר ולא יודעים את העבודה.

8. מה היה האמת?

9. האמת היה שאת עבודת השחיטה היו יודעים היטב, אבל לעבודת הזנות לא היו מורגלים, וראו עליהם שהם יראי שמים ולא יעשו זאת לעולם, לכן החליט ראש השוחטים שצריכים להעביר אותם מהפרנסה.

10. אחד מהשוחטים אמרו להביטערער רב, שאם לא יקח את השוחטים בחזרה יגלה הכל לכל העולם.

11. הראש השוחטים לא רצה לקחת אותם בחזרה, לכן לא היה להרב המכשיר ברירה רק העביר כל השחיטה לארגנטינא כדי שלא יתוודע הענין לעיני כל העולם, ועכשיו שם כמעט כולם הולכים למקומות המטונפים,

א כשר טאפ א כשר לעפעל! שיטת סאטמאר כידוע.

די הינט בילען און די באן פארט ווייטער!

רק עכשיו נסע הבאן [רכבת מיוחדת] לארגנטינה

12. כשאחד שאל את אחד מהשוחטים, האם זה מותר? ענה להם! מה אתה רוצה מהשוחטים, זה פריוואטע זאכען שלו, [עסקים פרטיים שלו] העיקר שהשוחטים הם נגד מדינה הציונית, ומה איכפת לך מה שהוא עושה פרייוועט? [בעסקים הפרטיים שלו!].

13. שחיטת העופות בוויינלאנד בהכשר התאחדות הרבנים בראש של המאכיל טריפות הלל וויינבערגער, (שנתפס על ידי הגה"צ נחום ראזנבערג, שהכשיל את הרבים במקוה שלו בנייטרה מאנט קיסקא ניו יארק 32 שנים היתה המקוה פסולה לחלוטין), ושם שוחטים לערך 1000 עופות לשעה, וגם שוחט שם שוחט בלי קבלה הרבה זמן, ואצל המכשיל הגדול הזה הכל בסדר. – והסיפור איך שנכנס המאכיל טריפות הזה להיות רב המכשיר שם הוא כך?

14. מעשה שהיה כך היה: בשחיטת של התאחדות הרבנים בוויינלאנד, היו שני רבנים מכשירים אחד בשם הגאון רבי משה ראזנער ממאנסי, חתן הגה"ק האדמו"ר מפאפא זי"ע, שהיה שם בודק סכינים לשני ימים בשבוע, ועוד רב אחד מלעקוואד.

15. המאכיל טריפות הלל וויינבערגער הלך להבעלי בתים ואמר להם, למה אתם צריכים את שני הרבנים האלו? אני יתן לכם הכשר תחת השם של התאחדות הרבנים בלי כסף, [ואני בעצמי הראש בית דין שלהם], רק דבר אחד אני מבקש ממך שכל פעם שאני בא, תמלא לי את כל הטראנק של הקאר עם עופות בחינם, וזה יהיה כל ההכשר געלט שאתה חייב לי, וכמובן להתאחדות אתה ממילא נותן מה שמגיע להם, וכך החריב כל הכשרות של מקום השחיטה הזאת, ואזל כל הכוח של הרב המכשיר הגה"צ רבי משה ראזנער שליט"א [שהשקיע שם הרבה שנים, ועליו סומכים כל היהודים החרדים כבר הרבה שנים] שלא יכול לעשות ולתקן כלום, וגם כן רצו לזרקו כי לא צריכים אותו כבר, כי בלאו הכי הכל כשר. ויש עוד הרבה לספר על מה שהולך שם, ואכמ"ל.

16. שחיטת הבקר שנשחט לארץ ישראל במקומות שונים ביוראפ, וכו', הם נבילות וטריפות.

17. הטעמים כדלהלן:

18. שוחטים בשחיטת באקס ותלויה שנאסרו על ידי 70 רבנים גדולי ארץ ישראל וארצות הברית, ואם כן הם כבר נטרפו לפני השחיטה, שהשחיטה לא מועלת להם כלל.

19. ישנם שם שוחטים ששוחטים עם פגימות כל ימי חייהם, כי הם נתקבלו לשוחטים, בגלל שיש להם פראטעקציע, והמשגיח הבודק סכינים לא יכול לעשות כלום וגם לא בודק הסכין שלהם כי אין להם מה לבדוק כי הם יודעים ממילא שהסכין שלם פגום.

20. השוחטים רובם ככולם שנוסעים מארצינו הקדושה ליוראפ, הם הולכים לבתי זונות, שם, ונתפרסם כבר ווידיאס מזה, ראה בעיתון הארץ, ועוד. – ומטעם זה גאון וצדיק גדול של הספרדים בארצינו הקדושה מורה להשוחטים [ששואלים אותו שהם רוצים ברכה בשביל הנסיעה], שאם רוצים לנסוע לשחיטות ביוראפ שיתגרשו מן האשה, ואחר כך יכולים ללכת לשחיטה. – ומטעם זה ישנו שחיטה אחת שבנו שם על יד המשחטה [ביוראפ] בניין אחד גדול [האטעל] שכולל שם את כל השוחטים ושוחט לא יכול לצאת משם בלי השגחה, כדי שלא ללכת למקומות המטונפים, [וכל זה נעשה רק אחרי כמה שנים שנתפרסם בהארץ כל הסיפור] אשרי חלקם של הרבנים המכשירים הנ"ל.

21. שחיטת העופות בארצינו הקדושה, הם בצרות גדולות כבר הרבה שנים כידוע, שבארצינו הקדושה מכשירים כהיום לשחוט עם פגימות גדולות ונתנו לזה שם חדש, רירל, [ועם סכין כזה מתירים לשחוט לכתחילה, שאפילו באמפאייער כשר, [שכמה שוחטים העידו את זה בפני בית דין שלנו] לא מתירים עם סכין כזה לשחוט לכתחילה, והיו זורקים את השוחטים האלו שלא יכלו להעמיד סכין טוב, (בארצינו הקדושה לא משלמים בכלל לשוחט שיוכל לקחת לו שעות להעמיד סכין טוב, והרבנים אינם יודעים בין ימינם לשמאלם, ואינם מעונינים לדעת,)] וכך מכשילים את כל ארצינו הקדושה באכילת עופות עם סכין פגום, שפגימה היא אותיות מגיפה, ומפני זה ניתוספים ל"ע כל שבוע 50 עד 70 יתומים חדשים, וכל הרבנים וגאוני ארץ ישראל עוסקים במצוות צדקה לפרנס האלמנות והיתומים רח"ל, ואין שמים אל לבם כי הם לבד אשמים בכל זה, כי הם היו צריכים לקחת אנשים מומחים משגיחים שיראו מה שנעשה בשחיטה, ואז יופסק המגיפה הגדולה הזאת. – וכמו כן כל העשירים הנותנים צדקה לעניי ארץ ישראל, וכל המוסדות בארצינו הקדושה, הלוואי ויהיה לאחד מן העשירים קצת שכל, לעשות קצת למען הכשרות בארצינו הקדושה. והם צריכים לדעת שהצדקה זה מצוה גדולה, אבל להציל את האחינו בני ישראל ממגיפה רח"ל, זה הרבה יותר גדול. [והלוואי שלא ידונו אותו בשמים למאכילי נבילות וטריפות חלב ודם]

22. כל אחד יודע כי כל ארץ ישראל מלא וגדוש בתורה ובמצוות צדקה, וישנם גמחי"ם לרוב שאין בנמצא בכל העולם כל כך הרבה גמחי"ם, ומשיח היה כבר מזמן מגיע אם היה השחיטה כהוגן!

בו יבואר עניני תוכחה מחאה וערבות

שכר ועונש - פרשת פנחס

בו יבואר עניני תוכחה מחאה וערבות - בו יבואר עניני תוכחה מהגה"ק רבי הלל מקאלאמייע

שכר ועונש - פרשת מטות

להתוודע ולהגלות

ארץ ישראל'דיגע פליישען אונטער די זעלבע פראבלעמען ווי אין מאנסי

ארץ ישראל'דיגע עופות און בהמה פלייש – נוסח מאנסי

די השגחות פון די ארץ ישראל'דיגע הכשרים אויף זייערע בוטשער'ס איז נאר אויף די שחיטה, דאס מיינט אז איר קענט קויפן אן עוף ביים בוטשער סטאר וואס האט אויף די טשיקען א פלאמבע פון די און די השגחה, אבער די פלאמבע קען זיין אז דער בוטשער סטאר האט גענומען א טרייפענע עוף און ארויף געלייגט אליין די פלאמבע, און דער עוף קומט באמת פון אונזערע קאזענס די אראבער, מיט א חילוק אז עס האט א בלאמבע פון די און די השגחה.

די רבנים המכשירים זענען מודה און האלטן זיך גרויס דערמיט אז זיי גיבען נישט קיין הכשר אויף דעם בוטשער סטאר.

ווען איר וועט פרעגען די מכשירים די שאלה? וועלען זיי אייך זאגן קלאר, מיר גיבן נישט קיין השגחה אויף קיין שום בוטשער סטאר, און מיר נעמען נישט קיין אחריות אויף קיין שום בוטשער סטאר.

דאס מיינט צו זאגען אז די אלע יארן וואס מיר אנשי ארץ הקודש האבען גיגעסען עופות פון די השגחות וואס גייען אין דעם זעלבען נוסח, דארפן מיר תשובה טוהן, ווייל מיר האבן זיך פארלאזט אויף דעם בוטשער סטאר וואס ער איז א שותף פון עמלק, ווי די חז"ל זאגען (קידושין פ"ב), טוב שבטבחים שותפו של עמלק.

עס איז געשטאנען נישט לאנג צוריק אין די ארץ ישראל'דיגע צייטונגען ווי די רבנות האט מפרסם געווען אז 30 יאר האבן די בוטשערס געקויפט פלייש פון אראבערס און מען דארף כשר'ן די כלים.

נאך דעם וואס מיר זענען געוואר געווארן די מעשה פון מאנסי און ווי מען האט געחאפט נאך 7 הייליגע בוטשער סטארס אין ברוקלין, אז זיי האבן צענדליגע יארן מאכיל טריפה געווען [און פארוואס נישט, איינער האט זיי דען געשטערט?], און די הייליגע [קאטוילישע, אנטשולדינג פאר דעם ווארט קאטוילישע, ווייל דער רמב"ם רופט זיי אזוי, עיין דגל מחנה אפרים פרשת עקב] רבנים המכשירים האבן דאס פאשוויגען, האלטן מיר אויף די זעלבע מדרגה אין הייליגען לאנד.

ווען איר וועט פרעגען די רבנים המכשירים וועלען זיי מודה זיין על האמת אז זיי גיבען נישט קיין הכשר אויף דעם בוטשער סטאר, און אויב אזוי קען ער טוהן וואס זיין הארץ גליסט.

יעצט ווען עס קומען פאר די פלוצלינגדיגע אומגליקען ווי פרויען און טאטעס פון 13 קינער און 18 קינער גייען פלוצלינג אוועק פון די וועלט און מען לאזט איבער צענדליגע יתומים יעדען חודש און אלע גדולי הרבנים פון ארץ ישראל זענען פארנעמען מיט צוזאמען נעמען געלד טאג נאך טאג פאר די יתומים [אשרי חלקם].

בעטען מיר די גרויסע רבנים דאס אויב ווילען זיי טאקע העלפען עס זאלען נישט ווערן נאר הונדערטער אדער טויזנטער יתומים זאלען אוועקלייגען פון די געשנארטע גרויסע געלטער און זאלען שטעלען משגיחים נאך צו קוקען פון ווי די צרות קומען ארויס.

ידיעות וואס מיר האבן באקומען איבער דעם הכשר פון הרב לאנדה שליט"א:

הרב לאנדה האט א משגיח אויף די בוטשער סטארס דער בעל הבית קען נישט אריינגיין אליין און עפענען דעם בוטשער סטאר אהן דעם וואס דער משגיח עפענט דעם געשעפט.

אויך ווערט יעדע ארדער פאר יעדען פריוואטען מענטש בלאמבירט מיט דעם זיגעל פונעם משגיח.

א חוץ דעם וואס עס ווערט נישט פארקויפט קין שום פעקעל ווי לעבער וכדומה אהן קיין פלאמבע.

לעצטע נייעס, וואס די רבנים פארציילען נישט.

מען האט געחאפט אין ארץ ישראל אן אינטערערדיש [מנהרות] פלאץ ווי געוויסע גרויסע בוטשערס האבען געמאכט א שותפות מיט אראבער'ס. זיי ברענגען אריין אלע מיני פליישן, זיי האבען דארט אלע מיני בלאמבעס, ווען סיי ועלעכער בטושער סטאר רופט אהן אז ער דארף פלייש פון די און די השגחה באקומט ער עס דעליווערט ביז אפאר שעה וועלעכע פלייש זיין הארץ גליסט פאר 25% ביליגער פון די געהעריגע אנגענומענע פרייז.

יא, יא, וואס וועט איר ענטפערן אויף דעם ביים בית דין של מעלה ווען מען וועט פרעגען יעדער טאטען, פארוואס האט ער געגעבען צו עסען פאר זיין גאנצע פאמילייע אמת'ע נבילות זיין גאנץ לעבען, און ער וועט ווערן פאר רעכעט פאר א מאכיל טריפות פון אלע זיינע קינדער און אייניקלעך עד כל הדורות.

געדענקט! עס וועט אייך נישט העלפען קיין שום תירוץ א בע מע מיט א שאקעל מיט די פלייצע, איך האב מיך פארלאזט אויף דעם און דעט בוטשער אדער אויף דעם הכשר פון דעם בד"ץ.

מען וועט אייך פרעגען? פארוואס זענט איר נישט געגאנגען אליין מברר זיין דעם אמת?

די שטאט קראקע איז אייך נישט געווען געניג צו פארשטיין אז די בוטשערס קענען טוהן אינטערערדיש וואס זיי ווילען?

 

דער סאטמערער רבי זי"ע שרייט, אלע בוטשער מוזן זיין מאכילי טריפות! אויב זיי האבן נישט קיין משגיח!

רבינו הקדוש מסאטמער האט געזאגט א טייער ווארט, ווען מען האט איהם געפרעגט אויף א געוויסען בוטשער אויב ער איז באגלייבט אהן א משגיח, האט עס געשריגען ווען איך וואלט געווען א בוטשער וואלט אלעס אויף די וועלט געטוהן, אלע מיינע מחשבות וואלט געגאנגען צו געבען טריפות פאר אידן, [ווען איך זאל נישט האבן קיין גיטען משגיח איבער מיר], ווייל איך בין א ביזנעס מאן, און ווי אזוי עס איז נאר שייך צו מאכען געלט וואלט איך געטוהן! ווייל אויב די חז"ל הקדושים זענען אזוי מעיד, מי יבוא אחריהם ויאמר, אז איך בין א צדיק, אין די מינוט ווען איינער איז א בוטשער ווערט ער א שותף פון עמלק, דער סמ"ך מ"ם שטיפט איהם מיט אלע כוחות, אז קיינער קען איהם נישט ביי שטיין.

על כן מיז יעדער בוטשער האבען א משגיח תמידי, עד כאן דבריו הקדושים, (ביי די באוויסטע מעשה מיט, י. ל.).

יעדער איד איז מחויב מפרסם צו זיין די מעשה.

 

ימי הרחמים והסליחות
 תיקון הכללי לאוכלי נבילות וטריפות במאנסי

לאור המכשול הנורא שקרא בעיר בתורה מאנסי לכל אלו שנכשלו באכילת נבילות וטריפות במאנסי, ומחפשים תיקון ותשובה אמיתית על עון גדול כזה שאבותינו בזמן השואה מסרו נפשם על זה ואינם יכולים למחול לנפשם על העבר ואינם יודעים מה לעשות אפילו אחר שהלכו לגדולי ישדאל ובעלי מקובלים והם יודעים ומבינים האמת לאמיתו שלא היגיעו לתכלית ולתיקון האמיתי.

דע לך שמצאנו תיקון גדול (בלי תעניתים ובלי סיגופים וכו') שאתם לבד תבינו שהתיקון הזה הוא תיקון גדול (שמסתמא חשבתם על זה רק שאין אתם יודעים להוציאו מכוח אל הפועל) ואחר 120 שנה לא יוכלו לבא בטענה אליכם שלא עשיתם את שהייתם מחוייבים לעשות על פי תורה, כמבואר בילקוט מכתבים של החפץ חיים זצ"ל, שחייל בצבא אעל אף שמסר נפשו שלא לאכול נבילות וטריפות חלב ודם, וראה איך שיהודים אחרים אוכלים ולא הזהיר אותם, יקבל עונשו בעולם העליון על כל החיילים שאכלו נו"ט חלב ודם, שומו שמים.

המעוניין בתיקון האמיתי יתקשרו לוועד הרבנים לתיקון הכללי: 011 972 548 436784

Important Notice:
MONSEY MEAT SCANDAL

To anyone that wants to cleanse their soul from inadvertently eating treif meat from kosher butcher shops:  THERE IS A TIKKUN!

This sin is so great to bear that even in the time of Hitler, Y’’M, Jews had Mesiras Nefesh not to eat even a little piece of not kosher meat that could have saved his body but destroyed his soul.  And now, in our times, due to our many sins, Jews are by mistake eating meat they were led to believe is Kosher, but is completely neveilos and treifos, as has been proven since the time of the City of Cracow through today (as known from the Monsey Kosher butcher shop recently caught selling treifos throughout the years eaten by Jews all over the United States).  These Jews cannot rest their souls because they realize the gravity of the sin they have committed and the big stain on their soul which cannot be washed away.  Even after such Jews go to Mekubbilim and big Rabbis, this will not fix the damage to their soul.

You should know there exists a Tikkun Gadol that does not require fasting and self-flaggelation.  Those that have performed this Tikkun have said there is no greater cleansing from this sin.  Perhaps you were thinking about this Tikkun, but you never knew how to perform it.  We are writing this because we have the responsibility for every Jew, so that after 120 years the Bais Din Shel Mala should not come to us with a complaint that that we did not bring this information to you and therefore you were unable to correct your soul according to H-shem’s law as brought down by all the Gedolim such as the Chofetz Chaim and the Chazon Ish Z’’L.  For more information on this TRUE tikkun, please call 011-972-54-843-6784. 

The organizers of this Tikkun do not benefit monetarily in any way, and have the support system in place to help people make this Tikkun, since the coming of Moshiach Tzidkanu is dependent upon this.

Rabbi A. Greenwald

 011 972 548 436784

 

 

THE ANALYSIS OF RUBASHKIN

IF YOU WISH TO ENJOY THEIR PRODUCTS

READ THIS REPORT AND REMEMBER:

THE BEST BUTCHER IS A PARTNER OF AMALEK (KIDDUSHIN 82A)

PDF FILE

ENGLISH                                HEBREW

 

VIDEO OF RUBASHKIN SLAUGHTERING

 

 

 כַּשְׁרוּת – חָלָב – עוֹפוֹת
- שְׁחִיטַת בְּהֵמוֹת -
חֵלֶב – נְבֵילָה וּטְרֵיפָה

 

הכשרות בישראל כהלכתה

 

דיניו - ומנהגיו

 

חלק ג' מספר נפש ישעיה על מאכלות אסורות, מבוססת להאיר עיני בני ישראל מציאות המצב בנושא חלב שחלבו עכו"ם ואין ישראל רואהו, נחוץ מאוד לכל בר ישראל בכלל לרבנים מנהלים ומשגיחים בפרט

חלב ישראל חלק א

בענין בשר ודגים שאין עליהם חותם בתוך חותם

קונטרס חותם בתוך חותם

בו יבואר המכשולות הגדולות איך שנכשלו ישראל קדושים בחומר האיסור של יין נסך.

מלחמת השם חלק א

קונטרס בעניני כשרות המאכלים ובו הרבה ידיעות מהמתרחש בעולם הכשרות וגם אזהרות והוראות איך לעמוד על המשמר כדי לשמר את עצמו ובני ביתו מליפול ברשת ובפח יוקשים של מאכלות אסורות  נאמרו ונדברו באסיפות של ועד הכשרות דהתאחדות הקהלות בחול המועד פסח שנת תשל"ו לפ"ק 

ספר דרשות שלמה     קונטרס בעניני כשרות

 

תוכן החיבור הוא לייסד יסודי ברזל ועמודי שיש ליזהר במיטב יכולתם ממאכלות אסורות ומפוקפקים

מנוחת שלום בלשון הקודש

עובדא מחרידה ומזעזעת שמכניסים חלב חזיר בתוך חלב בהמות

מלחמת השם חלק 10

וויכטיגע התעוררות וועגען די מעדעצינן אויף פסח

מלחמת השם 20

קונטרס "ואנכי תולעת ולא איש" חלק א'. בירור הלכה בענין הירקות הנמכרים בשוק, בארצות הברית מאיזה השגחה שהיא, בחזקת נקי מתולעים   קול קורא'ס וזהירות נגד החדרת מיליאני תולעים ג' פעמים בכל יום לכל בתי ישראל החרדים בכל מקומות מושבותיהם. מראה באצבע איך שבלעיסה אחת יכולים לעבור על 50 לאווין, ובסעודה אחת מצטרפים לעשרת אלפים לאווין

מלחמת השם חלק 26

בו יבואר כי שמירת הגוף והנפש ממאכלות אסורות הוא יסוד קדושת ישראל וטהרתן, גם יבואו בו דברי התעוררות לבאר גודל הפגם המגיע לנפש וגוף האדם הנכשל בהם ח"ו, והתועלת בזה ובבא למי שנזהר ונשמר ממאכלות אסורות

נפש ישעיה על מאכלות אסורות חלק א

מכיל חששות האפשריות בכל מיני מאכלות ומשקאות המורכבים ומעורבים בחומר איסור, וכדי להעיד על אמיתותם ואפשרותם, הצגנו עדותה של הממשלה – אגריקולטור דעפארטמענט – כמו"כ עדותן של חברי הבד"ץ דעדה החרדית בירושלים עיה"ק.

נפש ישעיה על מאכלות אסורות חלק ב'

דיני בשר שנתעלם מן העין

אוכל משומר

בו יבואר: הלכות נחוצות ביין ובשר ודג שצריך להיות שני חותמות, חותם בתוך חותם. יין מבושל וחומץ של יין וחלב ופת וגבינה סגי בחותם אחד. חומר איסור עריות, חומר איסור גבינות עובדי כוכבים, גילוח פאות הזקן, אזהרות מחכמי רבני וויניציא שלא לגלח בחולו של מועד. חומר הסכנה השותה יין נסך, והנהנה מהם. סיפורי מעשיות מצדיקי ישראל בענין יין נסך 

יין המשמח

על הלכות יין נסך
דניו ומנהגיו

ברוקלין תשמ"ט

סיפורים נוראים ונפלאים בעניני כשרות חלק א'

הלכות נחוצות הנוגעים לכשרות המאכלים ולבעלי שמחות בפרט. - בוטשערס האלס  והוועטערס, האטעלס, ישיבות ועוד. יצא לאור על יד 14 רבנים גדולי ישראל. בפרוס הפסח תשס"ב

קול קורא

 

שאלות ותשובות בענייני חלב טריפה

מכשול גדול שמכניסים חלב חזיר בפארמולא לתינוקות

קול קורא ומכתב להיזהר במאכל לקטנים

 

 

קול קורא בענין חששים נוראים שיש באכילת לחם ומזונות מבתי אפי' שמכשילים את האוכלים בתולעים למאות ורבבות          עוד לא נדפס המודעה

קול קורא ע"ד הכשרות באכילת הלחם ומזונות

בשר העגלים סכנה בריאותית. - אזהרה חמורה ונוראה בענין עגלים לבנים. - איסור מהגאון הגדול רבי משה פיינשטיין [שליט"א] זצ"ל-  ארגון רפואי יהודי: - כשאתם אוכלים את הבהמה - הבהמה אוכלת אתכם!!! - בשר בהמה - הסם הגדול לאדם. - בשר עגלים. - אתם חייבים לדעת את מצב העופות!!! - הסכנה באכילת בשר בהמה המפוטמות בשיטות מודרניות, מפטמים את הבהמות בזבל, ספרי טלפון ישנים, ספרים שנזרקים, פלסטיק, ותרופות חריפות ומזיקות, כמו אנטיביוטיקה, הורמונים, ועוד, זה גורם למחלת סרטן ולחץ דם גבוה להאדם, סרטן לילדים קטנים ועוד רח"ל. - לאבא ואמה היקרים. - סקר בריאותי מאלו שהפסיקו לאכול בשר בהמה

רפואה קונסומער  
גליון מספר 1,

אדר שנת תשמ"ח

 

בו יבואר המכשולות הגדולות איך שנכשלו ישראל קדושים בחומר האיסור של יין נסך.

מלחמת השם חלק א

למה עומדים העשירים בתור ללכת טשעפטער 11 - מהרב שמואל רובין בעח"ס עדותן של רבנים ב"ח

קול קורא מוועד הכשרות

ארגון מוקדש לתיקון מצב הכשרות באידיש

נערך על ידי הגה"צ רבי משה יהודה ליב לנדא שליט"א רב ואב"ד בני ברק. - מעורר על המכשולות הגדולות אלו שאוכלים עלים ירוקים כמו חסא, ופטרוזיליה, שמיר, נענע, וכוסברה בגלל הרמשים אשר עליהם. מחיוב דאורייתא של הוכח תוכיח ומתוקף תפקידי, הייתי חייב לעמוד בפתח החנויות ולהודיע לכל קונה, כי הירקות שקנה יש עליהם איסור דאורייתא, יותר חמור מנבילה וטריפה. ידע הקהל, כי האוכל ירקות אלו ללא בדיקה וסומך על המודפס על השקית, הוא אוכל במזיד, שקצים ורמשים, עליהם הוזהרנו ולא תשקצו את נפשותיכן, ואני את נפשי הצלתי.

מכתב גלוי,
על המכשול בדרך עמי
מכתב מודעה ואזהרה במכשולי אכילת תולעים

בכל העולם כולו

כ"א כסלו תשס"ד  #14

בו מבאר האיסור הגדול של חלב עכו"ם בחתימת גדולי הרבנים שליט"א.

 

להסיר מכשול - האיסור על חלב עכו"ם לאנשים וקטנים

נערך על ידי הגה"צ רבי משה יהודה ליב לנדא שליט"א רב ואב"ד בני ברק. - מעורר על המכשולות הגדולות אלו שאוכלים עלים ירוקים כמו חסא, ופטרוזיליה, שמיר, נענע, וכוסברה בגלל הרמשים אשר עליהם. מחיוב דאורייתא של הוכח תוכיח ומתוקף תפקידי, הייתי חייב לעמוד בפתח החנויות ולהודיע לכל קונה, כי הירקות שקנה יש עליהם איסור דאורייתא, יותר חמור מנבילה וטריפה. ידע הקהל, כי האוכל ירקות אלו ללא בדיקה וסומך על המודפס על השקית, הוא אוכל במזיד, שקצים ורמשים, עליהם הוזהרנו ולא תשקצו את נפשותיכן, ואני את נפשי הצלתי.

מכתב גלוי,
על המכשול בדרך עמי
מכתב מודעה ואזהרה במכשולי אכילת תולעים בכל העולם כולו

כ"א כסלו תשס"ד  #14

מכשול גדול מיין נסך בההשגחה של "התאחדות הרבנים" ד'וויליאמסבורג. - זה כמה חדשים שמאכלים שונים, הנמצאים תחת השגחת בית דין מיוחד של "התאחדות הרבנים" נעשים מחומץ מיין נסך!!! - פרוטוקול זה יוצא מועד הכשרות שעל ידי בית דין צדק דקהל האָלמין. לאחר מאות שיחות-טלפון, שהנשיא הרב דהאלמין קיבל במשך השבוע שעבר, הוחלט באסיפה סוערת שהתקיימה בוועד הכשרות לפרסם את הפרוטוקול. ועד הכשרות לוקח את האחריות המלאה על הפרוטוקול.

פרוטוקול מ"ועד הכשרות

מדוע כבודו שותק, הרב מהאלמין? - אודות שערוריית החומץ, שהשתמשו בו במוצרים רבים בהכשרים המכונים "מהדרין מן המהדרין", בדוגמת ההכשרים של "התאחדות הרבנים", שהתגלה שהחומץ נעשה מיין נסך. האם יין נסך אינו איסור חמור דיו, לעורר את הקהל להכשיר את הכלים? מאת הרב אברהם ראזענבערג, הרב דוד יוסף פערלמאן, מברוקלין, ניו יארק - שאלה לרב המכשיר אודות יין נסך, קליפ מעיתון

מדוע שותק הרב מהאלמין שליט"א?!

שעל ידי בית דין צדק דקהל האלמין בברוקלין ניו יורק אודות חומץ (Vinegar). - בקשר למחאה נגד הרב מהאלמין על כך ששתק נגד הפירצה של חומץ-יין נסך, ברצוננו לענות בשמו של הרב מהאלמין "יישר כחכם" על המחאה, יתברכו אלו המוחים, ואף שהרב מהאלמין שליט"א טעמו עמו ששתק, (אגב, בעת האסיפה הסוערת אמר הרב מהאלמין בדרך צחות: "ידוע מהרמב"ן שכל מקרי הזמן מרומזים בפרשת האזינו, הרי צריך כל ילד להבין שלא בכדי הוא המכשול של יין נסך, כי הפסוק בפרשת האזינו זועק: "אשר חלב זבחימו יאכלו – ישתו יין נסיכם" (דברים ל"ב ל"ח – לאחר חלב מגיע יין נסך).

מענה מועד הכשרות

חלב נבילה וטריפה

וועד המרכזי העולמי לקיום היהדות – הזדמנות בלתי רגילה

 בולעטין וועד הכשרות ארגון מוקדש לתיקון מצב הכשרות באמצעים של בירור, חקירה ודרישה, התיעצות, הודעה, והצעה - חדש תשרי תש"נ לפ"ק. - עד מתי נחשה ? מכתב א': על הבעיות הגדולות אצל  השחיטה מרובאשקין. מכתב עדות ממשגיח חסיד חב"ד שכותב להגה"צ מהאלמין שליט"א, -  ולהבית דין של חב"ד אודות הכשרות אצל רובאשקין.   מכתב ב' - הכתב יד של משגיח חב"ד חשוב מאוד שמתאר את כל מצב הכשרות אצל רובאשקין בדיוק נפלא. – מכתב ג' מהגה"צ רבי יוסף יצחק זצ"ל שכתב לר' אברהם אהרן שי' רובאשקין

שאלות ותשובות מהגאון רבי יצחק לוי שו"ב בירושלים עיה"ק על השחיטה של רובאשקין, עם הרבה דוקאמענטען.

מכתב למערכת ישראל 613 – שחיטה של רובאשקין נבילה וטריפה חלב ודם – סיפור נורא והשגחה פרטית - השוויגער מזיווג שני של רובאשקין הודיעו לה בחלום כי רובאשקין מאכיל חלב ליהודים, היא חלמה שהכל בגלל הסבא והבן שמאכילים חלב לעם ישראל. הדבר כבר עלה שני קרבנות ל"ע, ומאכילים חלב הלאה ואין מפחדים כי כסף מטהר ממזרים.- הרב ווייסמאן בדין תורה עם  הגה"צ ממארגארעטין שליט"א ונתגלה שהרב ממארגארעטין האכיל חלב לעם ישראל בשחיטת רובאשקין רח"ל.

 

אכן נודע הדבר - יצא לאור על ידי  תלמידי הרידב"ז על הירושלמי שנלחם להציל את הכשרות בשיקאגוי והקצבים יצאו נגדו בחרב ובחנית עם ספרים שלימים, וזה קונטרס קטן שענו להם על כל הטעראר שעשו

ספר היהודים והיהדות באמעריקא  על דבר הכשרות והטריפות שהיה אז

להתודע ולהגלות בענין חלב חזיר לקטנים  בלשון הקודש ואידיש, חנוכה תשמ"ב לפ"ק

תשובות ובירורים על חלב עכו"ם  עובדא מחרידה ומזעזעת מבית דין צדק דקהל האלמין, אלגעמיינער זשורנאל יולי 26 975'

קליפ מעיתון א טומל אין באלטימאר צוליב טרפות אויף א "כשרן קרויז", אייך שהרב היינימאן מאכיל בשר חזיר למאות יהודים בריש גלי' 7.21.89, ואין פוצה פה ומצפצף, מאלגעמיינער דזשורנאל

חלב חזיר לילדים קטנים  מכתב מהקאמפאני איך שמכניסים חלב חזיר ונותנים אחר כך את זה לילדים קטנים רח"ל


 אזהרה מטעם מרן הגאב"ד שליט"א  מבית דין צדק בירושלים, והגה"צ רבי יוסף צב"י דושינסקי זצ"ל. חליבת בהמה ע"י ישראל הוא איסור סקילה וחיוב חטאת בלי שום הוראת היתרים הפורחים באויר, אסור לקנות החלב שנחלב בשבת קודש ע"י ישראל, סיון תרצ"ו לפ"ק

מכתב תשובה על סתם יינם  מה לעשות בענין מאכלות אסורות אחר שנודע המכשול הגדול שמכרו חומץ יין (וויין עסיג בלע"ז) שהוא סתם יינם שנעשה בבית חרושת של עכו"ם בצרפת, וכו', מהגאון הגדול רבי מנשה הקטן כ"ק אדמו"ר מאונגוואר שליט"א, בעל משנה הלכות ח"י חלקים, ועוד

 חיוב תשובה לנכשל באיסור בטעות  חידושי תורה והלכה מאת הרה"ג רבי משה שטערן גאב"ד דעברעצין – נייהייזל בעל שו"ת באר משה ו"ח

מכתב גלוי על איסור תולעים  מהרב יחזקאל ראטה אבדק"ק קארלסבורג, והרב יצחק שטיין, והרב נחמן שטיינמעץ שנת תשס"ד לפ"ק


מכתב מוועד הכשרות דהתאחדות הקהילות  קריאה לאסיפה באסיפת וועד הפועל של וועד הכשרות


בשורה טובה למדריך הכשרות  מהרב יעקב מושקוביץ

מכתב בענין ספר אנציקלופדיה אויף כשרות  מהרב שלום יהודה גראס רב דקהל מגן שאול ור"מ בישיבה וכולל בית ישעי'

מכתב בענין כשרות החלב לקטנים  מהרב שלום יהודה גראס רב דקהל מגן שאול ור"מ בישיבה וכולל בית ישעי', בענגליש

 מכתב בענין כשרות החלב לקטנים  מהרב שלום יהודה גראס רב דקהל מגן שאול ור"מ בישיבה וכולל בית ישעי', באידיש

  בשורה טובה מוועד הכשרות  הופיע מדריך מספר 13 על פסח

 מכתב מוועד הכשרות  בענין חלב עכו"ם

מודעה מוועד הכשרות  על כשרות הבעקעריס, תשל"ו לפ"ק

מכתב מחאה  נוסח מכתבי הטעראר של אנטי פארוועטס ליג העומדים בראש הטעראר בקהילת סאטמאר

 ספר בית דוד – שני שוחטים  בו יבואר הענין שצריך שני שוחטים לראות הסכין, ואם לאו יאכלו חלב בשבת, מדברי הגר"א מווילנא זצ"ל

  קהל עדת ישורון  מכתב נורא על דבר הכשרות,אקטאבער 29, 973'.

קול קורא מבית דין צדק דקהל האלמין  ליום תפלה והתעוררות יום כפור קטן מוקדם, ימי השובבים שנת תשמ"ז לפ"ק

נחפשא דרכינו ונחקורה ונשובה  אודות השערורי' שהכשילו את אבנ"י בוויליאמסבורג תחת ההכשר של התאחדות הרבנים בביצים טמאים של נו"ט. (בלשון הקודש), יצא לאור אדר א' שנת תשל"ז לפ"ק

טריבונע פארן פאלק  וועגען דער מודעה פון הרב קליין, מהרב חיים יודל גרויס, מאנרא, ניו יארק אלגעמיינער זשורנאל יולי 11 986'

 מודעה מוועד הכשרות  נכנס יין יצא סוד

אכילה ובריאות וחיים  א תורה'דיגע עצה צו ווערן פטור פון אידישע צרות יצא לאור על ידי ביד"צ שע"י כשרות המזון בעיר נ"י שבט תשמ"ג לפ"ק

בולעטין על כשרות הדגים   יצא לאור על ידי הק' שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין יצ"ו

 וויכטיגע מודעה   פון היימישע קונסומער יוניאן ברוקלין נ"י, די געבלאפטע כפרות, מספר חיי אדם הלכות יו"כ

 הרימו מכשול מדרך עמי  אודות השערורי' שהכשילו את אבנ"י בוויליאמסבורג תחת ההכשר של התאחדות הרבנים בביצים טמאים של נו"ט. יצא לאור אדר א' שנת תשל"ז לפ"ק

מכתב לכ"ק האדמו"ר רבי אברהם יצחק קאהן שליט"א כ"ק האדמו"ר מתולדות אהרן, אודות משקה הסימילאק חלב עכו"ם וחלב שנכלים אחבנ"י והיה מפורסם בשבועון החרדי דער אידישער שטראל, ושם כ' שהעדה החרדית התירו משקה הנ"ל. נכתב ע"י הרה"ג שלום יהודה גראס רב דקהל מגן שאול דהאלמין שנת תשל"ח לפ"ק

  מכתב גלוי  לאפרושי מאיסורי מוועד הכשרות שע"י התאחדות הקהילות

  וועד הכשרות   מעמבערשיפ וועד הכשרות דהתאחדות הקהילות בברוקלין

כנגד המשחיתים  א פארווארט צו אן עווענטועלן לענגערן שמועס בענין הכשירים והתירים, מספר הכבי”כ

.קול קורא - דעתו של הגה"צ מקאשוי שליט"א  אודות מצב הכשרות אצל השחיטה בארצות הברית, מספר ברכות שמים עמ"ס שבת

מודעה לחניות  מילכיג דעירי, להשיג בחנם אצל וועד הכשרות

שאלות להגאון רבי משה פיינשטיין שליט"א   מהרב חיים אורי עטנער אב"ד דעדת החרדים וראש ישיבת מורי'

 מכתב להרבנים   מוועד הכשרות דהתאחדות הקהילות על חשש חמץ בפסח, ובשר שנתעלם מן העין בכל חנותי הבשר שקוראים גלאט כשר בוטשער סטארס שהוא הפקר לכל גוי שעושה משלוח הבשר, ויש לו מפתח מן החנות, וכו'.

 די געבלאפטע כפרות   מיליאנען דאלארען ווערן בארויבט פון בלוטיגע ארימע לייט ערב יום הקדוש און יעדער שווייגט, גע'גנב'טע כפרות ערב יום הקדוש, מבית דין צדק דקהל האלמין, ג' תשרי שנת תש"נ לפ"ק

דער הוניאדער רב שרייט געוואלד!  בענין הכפרות בעופות גנובים מן הצדקה, שו"ת ויען אברהם. ובערת הרע מקרבך, ברענגט נישט אריין די עבודה זרה אין די סוכה, מבית דין צדק דקהל האלמין

מסורה  על דבר כשרות הגבינה הקשה לפסח, מהרב צבי שכטר שליט"א

  מודעה מוועד הכשרות  יצא לאור על ידי וועד הכשרות דהתאחדות הקהילות

קול קורא על מאכלות אסורות   בו יבואר גודל הפגמים והעונשים שבאים על האדם האוכל מאכלות אסורות

סנאן ליאיר  עיקר הכל לתקן חטאות הצבור הנכשלים באיזה דבר.

 תולדות יעקב יוסף  אלו הדברים אשר דרשתי ועשיתי בתיקוני חיזוק הדת והיהדות, ממני יעקב יוסף, רב הכולל לאגודת הקהילות פה נ"י, חוברת א' שנת תרמ"ט, - 5649 לפ"ק

 אזהרות נחוצות  מהתאחדות הרבנים

קאנסומער רעפארט  על הטראפעקאנער דזשויס

מכתב מוועד הכשרות   יצא לאור על ידי וועד הכשרות דהתאחדות הקהילות ברוקלין נוא יארק

קליפ על הכשרות  יצא לאור על ידי וועד הכשרות

קליפ מעיתון על מכשולות הכשרות  מצאו שהכניסו טריפות במקום כשר

קליפ מעיתון שהיאנג איזראל מוחים על הסקאנדאל של הטריפות

3 קליפס מעיתונות שונות על הכשרות והטריפות  בקליפס האלו יכולים לראות מה שהעיתונים כותבים על מכשולי הכשרות בארץ ובארצות הברית

 50 קליפס מעיתונות שונות על הכשרות והטריפות והחלב בקליפס האלו יכולים לראות מה שהעיתונים כותבים על מכשולי הכשרות בארץ ובארצות הברית

50 קליפס מעיתונות שונות על הכשרות והטריפות והחלב בקליפס האלו יכולים לראות מה שהעיתונים כותבים על מכשולי הכשרות בארץ ובארצות הברית

50 קליפס מעיתונות שונות על הכשרות והטריפות  בקליפס האלו יכולים לראות מה שהעיתונים כותבים על מכשולי הכשרות בארץ ובארצות הברית

 קליפס מעיתונות שונות על הכשרות והטריפות 

60 קליפס מעיתונות שונות על הכשרות והטריפות  בקליפס האלו יכולים לראות מה שהעיתונים כותבים על מכשולי הכשרות בארץ ובארצות הברית

15 קליפס מעיתונות שונות על הכשרות והטריפות  בקליפס האלו יכולים לראות מה שהעיתונים כותבים על מכשולי הכשרות בארצות הברית

 מכתב גלוי אליך אח ואחות נכבדה   התעוררות לזהירות בעניני כשרות

 א אפענער בריוו צום האלמינער רב שליט"א   א טראגישע פאסירונג ווי אזוי אידען זיצען צוזאמען שבת צופרי און עסען בשר בחלב תחת השגחת התאחדות הרבנים, נתפרסם באלגעמיינר זשורנאל פעברואר 26 988'

 נישט יעדער הכשר איז כשר?  בית דין צדק דקהל האלמין

מודעה על הכשרות יניו יארק טיימס נאוועמבער  987'

מכתב מדעפארטמענט אויף אגריקולטור אויף מארקעטס מארצות הברית, בענין 106 מקומות שהממשלה בארצות הברית מצאו אצליהם נבילות וטריפות ונתנו להם עונש, סעפטעמבער 988' - מספר הכשרות בישראל  כהלכתה, שנת תשנ"א לפ"ק

מדריך לכשרות  כולל ידיעות, דיונים ובירורים בעניני כשרות, קונטרס כ"ז כרך ה', יצא לאור על ידי וועד הכשרות ניסן – אייר ה'תשל"ט לפ"ק

הגר"ע יוסף מזהיר בחומרא רבה אסור לאכול דגי טונה משום ספק דאורייתא

א באגעגעניש אין די הויכע פענסטער   באשרייבונג על הרב שלום רובין, יצא לאור על ידי קול בארא פארק חשון תשמ"ה לפ"ק

אזהרה חמורה מביד"צ מירושלים עם גדולי ארצות הברית הנשיאות וועד ההנהלה ועוד רבנים שלא כרעו לבעל הציוני עם שעטנז רבנים שכרעו וכורעים לבעל הציוני רח"ל, - הקו"ק הזה הוא נגד השוחטים והרבנים והעיתון מחנה החרדי מקהילת בעלז שמגלה את האמת על הכשרות ועל סאטמאר [נתגלה הסוד שרוב הרבנים לא חתמו על זה כלל, וזה רק מספר קטן של הזיופים שתוצרת סאטמאר מוציאים לאור, וכל זה הם עושים למכור להקעלבלעך שלהם, ברעין וואש בלע"ז], יצא לאור י"ג תשרי תשמ"א לפ"ק

קול קורא הרימו מכשול מדרך עמי נגד התאחדות הרבנים שמאכילים בבעקעריס שלהם ביצים של נבילות וטריפות ועוד טריפות, יצא לאור על ידי התאחדות האברכים טבת תשל"ו לפ"ק

קול קורא נגד בודק  שמכשיל את העם באכילת תולעים בכל יום באנגלית

 איך יודעים על עוף שהוא טהור? – בירור הלכה על העופות, איך יודעים שעוף זה אינו המעופות הטמאים שהתורה אסרה אותם?

להסיר מכשול – טבת תשמ"ב – צלום אגרת מבית חרושת שמכניסים חלב חזיר בפורמולעס לילדים קטנים


מדריך לכשרות כולל ידיעות, דיונים ובירורים בעניני כשרות, קונטרס ל' כרך ה', יצא לאור על ידי וועד הכשרות ניסן – כסלו ה'תש"מ לפ"ק

עלה לתרופה - מאת הגה"צ מוהר"ר יהושע אלתר ווילדמאן זצ"ל אב"ד קאנסקיוואליעהספר הזה הוא מלא וגדוש עם דינים נחוצים למען דעת האיך להתנהג בכמה ענינים דבר יום ביומו - זהירות במצוות לקרא קריאת שמע כותיקין קודם הנץ החמה, תיקון חצות, שמירת שבת, ובמצוות תפילין מזוזה ציצית קריאת שמע, נטילת ידים, ועווד

וועד הכשרות דהתאחדות הקהילות דארצות הברית וקנדה – אזהרה חמורה – להסיר מכשול על דבר המכשולות הגדולות בכשרות היין לחג הפסח ולכל ימות השנה

בולעטין וועד הכשרות – ארגון מוקדש לתיקון מצב הכשרות, חשון תשל"ח לפ"ק. קול ברמה נשמע – להבדיל בין הטמא ובין הטהור, מכתב מהגאון הגדול רבי שלמה יודא שווייצער שליט"א אבדק"ק דרכי נועם מאנסי נוא יארק, בעמח"ס לשלמה משפטיך על חו"מ, ועוד

קריסטעל נאכט אין בארא פארק - עשרות בתי מדרשים באו פריצים ויחללוה, כמו הנאצים ימ"ש, על העון הגדול והנורא שגילו את האמת לבני קהילתם שהבשר שאוכלים הוא מלא חלב ודם. יצא לאור על ידי עדה החרדית דבארא פארק

עלה לתרופה – הלכות נחוצות - מהגה"צ יהושע אלתר ווילדמאן זצ"ל

הפקעת שערים - חלק א', קול קורא'ס שיצאו לאור נגד מפקיעי שערים בכשרות המאכלים. יצא לאור על ידי התאחדות בתי דינים דארצות הברית, ברוקלין נוא יארק, שבט תשמ"ו

וויכטיגע מודעה די געבלאפטע כפרות. בולעטין תשי שנת תש"נ. דער הוניאדער רב שרייט געוואלד!. מודעה מבית דין צדק דקהל האלמין, מצוה לפרסם. ברענגט נישט אריין די עבודה זרה אין סוכה, ז' תשרי תש"נ

להסיר מכשול - האיסור על חלב עכו"ם לאנשים וקטנים בו מבאר האיסור הגדול של חלב עכו"ם בחתימת גדולי הרבנים שליט"א

 מכתב בענין חלב עכו"ם – מהגה"צ מהאלמין שליט"א

מכתב לספר מנחת יהודה בענין חלב עכו"ם לקטנים – מהגה"צ מהאלמין שליט"א

ספר הליקוטים – ליקוט גדול ונפלא מרוב ספרי ירחון הפרדס שיצאו לאור בשבעים שנים האחרונים

בולעטין אלול תשרי ה' תשלה-ו - יוצא לאור על ידי וועד הכשרות - בולעטין שיצא לאור ע"י וועד הכשרות דארצות הברית וקנדה בפיקוח הרב הגאון משה שטרן שליט"א אבדק"ק דעברעצין ברוקלין נוא יארק - ארגון מוקדש לתיקון מצב הכשרות באמצעים של בירור, חקירה ודרישה, התיעצות, הודעה, והצעה

מלחמות השם חלק ב' - קול קורא'ס שיצאו לאור נגד מפקיעי שערים בכשרות המאכלים, הוצאת אמונה שנת תשמ"ח

פנינים יקרים לכשרות המאכלים – חלק א' מהרה"ג רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ור"מ בישיבה וכולל מכון להוראה בשחיטות ובדיקות

פנינים יקרים לכשרות המאכלים – חלק ב' מהרה"ג רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ור"מ בישיבה וכולל מכון להוראה בשחיטות ובדיקות

עד מתי? - קול קורא מהגאון הצדיק רבי שרגא פייוועל מענדאלאביץ שיצא נגד הרבנים המכשירים שמאכילים נבילות וטריפות לישראל במזיד

 חדש בזמן הזה – אסור לאכול חדש – ועד לחיזוק המצות

תולעים: ווערים אין דעם וואסער פון ניו יארק – דוקאמענט מעיתון אלגעמיינער זשורנאל ט"ז סיון תשס"ד, (ולמספרם  יוני 4 04)

תולעים במים מודעות בענין איזי פילטע"ר – בעידוד ובהמלצת גדולי הרבנים שליט"א.

  

בולעטין וועד הכשרות 'ס כשרות

יצא לאור על ידי וועד הכשרות דארצות הברית וקנדה

בולעטין וועד הכשרות ר"ח תשרי תשמ"ח # 1

בולעטין וועד הכשרות ר"ח חשון תשמ"ח # 2

 

בולעטין וועד הכשרות ר"ח כסלו תשמ"ח # 3

 

בולעטין וועד הכשרות ר"ח טבת תשמ"ח # 4

 

בולעטין וועד הכשרות ר"ח שבט תשמ"ח # 5

 

בולעטין וועד הכשרות ר"ח אדר תשמ"ח # 6

בולעטין וועד הכשרות ר"ח ניסן תשמ"ח # 7

בולעטין וועד הכשרות ר"ח אייר תשמ"ח # 8

 

בולעטין וועד הכשרות ר"ח סיון תשמ"ח # 9

 

בולעטין וועד הכשרות ר"ח תמוז תשמ"ח # 10

 

בולעטין וועד הכשרות ר"ח אב תשמ"ח # 11

 

בולעטין וועד הכשרות ר"ח אלול תשמ"ח # 12

בולעטין וועד הכשרות ר"ח תשרי תשמ"ט # 13

בולעטין וועד הכשרות ר"ח חשון תשמ"ט # 14

 

בולעטין וועד הכשרות ר"ח כסלו תשמ"ט # 15

 

בולעטין וועד הכשרות ר"ח טבת תשמ"ט # 16

 

בולעטין וועד הכשרות ר"ח שבט תשמ"ט # 17

 

בולעטין וועד הכשרות ר"ח אדר תשמ"ט # 18

בולעטין וועד הכשרות ר"ח ניסן תשמ"ט # 19

בולעטין וועד הכשרות ר"ח אייר תשמ"ט # 20

 

בולעטין וועד הכשרות ר"ח סיון תשמ"ט # 21

 

בולעטין וועד הכשרות ר"ח תמוז תשמ"ט # 22

 

בולעטין וועד הכשרות ר"ח אב תשמ"ט # 23

 

בולעטין וועד הכשרות ר"ח אלול תשמ"ט # 24

בולעטין וועד הכשרות ר"ח תשרי תש"נ # 25

בולעטין וועד הכשרות ר"ח חשון תש"נ # 26

 

בולעטין וועד הכשרות ר"ח כסלו תש"נ # 27

 

בולעטין וועד הכשרות ר"ח טבת תש"נ # 28

 

בולעטין וועד הכשרות ר"ח שבט תש"נ # 29

 

בולעטין וועד הכשרות ר"ח אדר תש"נ # 30

בולעטין וועד הכשרות ר"ח ניסן תש"נ # 31

בולעטין וועד הכשרות ר"ח אייר תש"נ # 32

 

בולעטין וועד הכשרות ר"ח סיון תש"נ # 33

 

בולעטין וועד הכשרות ר"ח תמוז תש"נ # 34

 

בולעטין וועד הכשרות ר"ח אב תש"נ # 35

 

בולעטין וועד הכשרות ר"ח אלול תש"נ # 36

בולעטין וועד הכשרות ר"ח תשרי תשנ"א # 37

בולעטין וועד הכשרות ר"ח חשון תשנ"א # 38

 

בולעטין וועד הכשרות ר"ח כסלו תשנ"א # 39

 

בולעטין וועד הכשרות ר"ח טבת תשנ"א # 40

 

בולעטין וועד הכשרות  ר"ח שבט תשנ"א # 41

 

בולעטין וועד הכשרות ר"ח אדר תשנ"א # 42

בולעטין וועד הכשרות ר"ח ניסן תשנ"א # 43

בולעטין וועד הכשרות ר"ח אייר תשנ"א # 44

 

בולעטין וועד הכשרות ר"ח סיון תשנ"א # 45

 

בולעטין וועד הכשרות ר"ח תמוז תשנ"א # 46

 

בולעטין וועד הכשרות ר"ח אב תשנ"א # 47

 

בולעטין וועד הכשרות ר"ח אלול תשנ"א # 48

בולעטין וועד הכשרות ר"ח תשרי תשנ"ב # 49

בולעטין וועד הכשרות ר"ח חשון תשנ"ב # 50

 

בולעטין וועד הכשרות ר"ח כסלו תשנ"ב # 51

 

בולעטין וועד הכשרות ר"ח טבת תשנ"ב # 52

 

בולעטין וועד הכשרות ר"ח שבט תשנ"ב # 53

 

בולעטין וועד הכשרות ר"ח אדר תשנ"ב # 54

 

בולעטין וועד הכשרות ר"ח ניסן תשנ"ב # 55

בולעטין וועד הכשרות ר"ח אייר תשנ"ב # 56

בולעטין וועד הכשרות ר"ח סיון תשנ"ב # 57

 

בולעטין וועד הכשרות ר"ח תמוז תשנ"ב # 58

 

בולעטין וועד הכשרות ר"ח אב תשנ"ב # 59

 

בולעטין וועד הכשרות ר"ח אלול תשנ"ב # 60

 

בולעטין וועד הכשרות ר"ח תשרי תשנ"ג # 61

בולעטין וועד הכשרות ר"ח חשון תשנ"ג # 62

בולעטין וועד הכשרות ר"ח כסלו תשנ"ג # 63

 

בולעטין וועד הכשרות ר"ח טבת תשנ"ג # 64

 

בולעטין וועד הכשרות ר"ח שבט תשנ"ג # 65

 

בולעטין וועד הכשרות ר"ח אדר תשנ"ג # 66

 

בולעטין וועד הכשרות ר"ח ניסן תשנ"ג # 67

 

בולעטין וועד הכשרות ר"ח אייר תשנ"ג # 68

 

בולעטין וועד הכשרות ר"ח סיון תשנ"ג # 69

 

בולעטין וועד הכשרות ר"ח תמוז תשנ"ג # 70

 

בולעטין וועד הכשרות ר"ח אב תשנ"ג # 71

 

בולעטין וועד הכשרות ר"ח אלול תשנ"ג # 72

 

בולעטין וועד הכשרות ר"ח תשרי תשנ"ד # 73

 

בולעטין וועד הכשרות ר"ח חשון תשנ"ד # 74

 

בולעטין וועד הכשרות ר"ח כסלו תשנ"ד # 75

 

בולעטין וועד הכשרות ר"ח טבת תשנ"ד # 76

 

בולעטין וועד הכשרות ר"ח שבט תשנ"ד # 77

 

בולעטין וועד הכשרות ר"ח אדר תשנ"ד # 78

 

בולעטין וועד הכשרות ר"ח ניסן תשנ"ד # 79

 

בולעטין וועד הכשרות ר"ח אייר תשנ"ד # 80

 

בולעטין וועד הכשרות ר"ח סיון תשנ"ד # 81

 

בולעטין וועד הכשרות ר"ח תמוז תשנ"ד # 82

 

בולעטין וועד הכשרות ר"ח אב תשנ"ד # 83

 

בולעטין וועד הכשרות ר"ח אלול תשנ"ד # 84

 

בולעטין וועד הכשרות ר"ח תשרי תשנ"ה # 85

 

בולעטין וועד הכשרות ר"ח חשון תשנ"ה # 86

 

בולעטין וועד הכשרות ר"ח כסלו תשנ"ה # 87

 

בולעטין וועד הכשרות ר"ח טבת תשנ"ה # 88

 

בולעטין וועד הכשרות ר"ח שבט תשנ"ה # 89

 

בולעטין וועד הכשרות ר"ח אדר תשנ"ה # 90

 

בולעטין וועד הכשרות ר"ח ניסן  תשנ"ה # 91

 

בולעטין וועד הכשרות ר"ח אייר תשנ"ה # 92

 

בולעטין וועד הכשרות ר"ח סיון תשנ"ה # 93

 

בולעטין וועד הכשרות ר"ח תמוז תשנ"ה # 94

ארגון מוקדש לתיקון מצב הכשרות באמצעים של בירור, חקירה ודרישה, התיעצות, הודעה, והצעה, חודש תשרי תשנ"ה. - אמת מארץ תצמח. - האמת על התאחדות הרבנים דארה"ב וקנדה.. - מי הם? - ומה מעשיהם? - מכתב מרב גדול אחד לוועד הכשרות, בו יבואר קושט דברי אמת מה שהתרחש באסיפה של התאחדות הרבנים - עש"ק לס' יברכך (בממון) וישמרך (מן המזיקים) תשל"ה הבעל"ט.

בולעטין וועד הכשרות ר"ח אב תשנ"ה # 95

חודש אלול-תשרי תשל"ה-לו יצא לאור על ידי וועד הכשרות, ארגון מוקדש לתיקון מצב הכשרות, ברוקלין נוא יארק

בולעטין

אזהרה גדולי לשוחטי עופות, תשרי תשנ"ה בולעטין # 96 – מוועד הכשרות –
  בולעטין# 97 וועד הכשרות ר"ח אלול תשנ"ה
  בולעטין #  98וועד הכשרות
  בולעטין # 100 וועד הכשרות
  בולעטין # 101 ועד הכשרות
  בולעטין # 102 ועד הכשרות
  בולעטין # 103 - וועד הכשרות
  בולעטין # 104 - וועד הכשרות
  בולעטין # 105 - וועד הכשרות -
ארגון מוקדש לתיקון מצב הכשרות באמצעים של בירור, חקירה ודרישה, התיעצות, הודעה, והצעה - חודש אב תשנ"ה - הוצאה שביעית עם הוספות שנת תשנ"ט לפ"ק - אזהרה - קושטא קאי בולעטין # 106 - וועד הכשרות

ארגון מוקדש לתיקון מצב הכשרות באמצעים של בירור, חקירה ודרישה, התיעצות, הודעה, והצעה - חודש אלול תשנ"ה - הוצאה רביעית שנת תשנ"ט לפ"ק - דעתם של גדולי הדור שעדיין מחזיקים מ"לא תגורו מפני איש

בולעטין # 107 - וועד הכשרות -
  בולעטין # 108 - וועד הכשרות -

 

מדריך לכשרות 

ירחון דהתאחדות הקהלות, כולל תשובות, מכתבים ובירורים בענין כשרות המאכלים, י"ל ע"י וועד הכשרות, ארגון מוקדש לתיקון מצב הכשרות מדריך לכשרות 1
ירחון דהתאחדות הקהלות  מדריך לכשרות 2
ירחון דהתאחדות הקהלות  מדריך לכשרות 3
ירחון דהתאחדות הקהלות  מדריך לכשרות 4
ירחון דהתאחדות הקהלות  מדריך לכשרות 5
ירחון דהתאחדות הקהלות  מדריך לכשרות 6
ירחון דהתאחדות הקהלות מדריך לכשרות 7
 ירחון דהתאחדות הקהלות מדריך לכשרות 8
 ירחון דהתאחדות הקהלות מדריך לכשרות 9
 ירחון דהתאחדות הקהלות מדריך לכשרות 10
ירחון דהתאחדות הקהלות מדריך לכשרות 11
 ירחון דהתאחדות הקהלות מדריך לכשרות 12
 ירחון דהתאחדות הקהלות מדריך לכשרות 13
 ירחון דהתאחדות הקהלות מדריך לכשרות 13 א
 ירחון דהתאחדות הקהלות מדריך לכשרות 14
ירחון דהתאחדות הקהלות מדריך לכשרות 15
 ירחון דהתאחדות הקהלות מדריך לכשרות 16
ירחון דהתאחדות הקהלות מדריך לכשרות 17
ירחון דהתאחדות הקהלות מדריך לכשרות 18
ירחון דהתאחדות הקהלות מדריך לכשרות 19
ירחון דהתאחדות הקהלות מדריך לכשרות 20
ירחון דהתאחדות הקהלות מדריך לכשרות 21
ירחון דהתאחדות הקהלות מדריך לכשרות 22
ירחון דהתאחדות הקהלות מדריך לכשרות 25
ירחון דהתאחדות הקהלות מדריך לכשרות 26
ירחון דהתאחדות הקהלות מדריך לכשרות 27
ירחון דהתאחדות הקהלות מדריך לכשרות 28
ירחון דהתאחדות הקהלות מדריך לכשרות 30
ירחון דהתאחדות הקהלות מדריך לכשרות 31
 ירחון דהתאחדות הקהלות מדריך לכשרות 32
ירחון דהתאחדות הקהלות מדריך לכשרות 33
 ירחון דהתאחדות הקהלות מדריך לכשרות 34
ירחון דהתאחדות הקהלות מדריך לכשרות 34 א
 ירחון דהתאחדות הקהלות מדריך לכשרות 35
 ירחון דהתאחדות הקהלות מדריך לכשרות 36
 ירחון דהתאחדות הקהלות מדריך לכשרות 38
 ירחון דהתאחדות הקהלות מדריך לכשרות 39
ירחון דהתאחדות הקהלות מדריך לכשרות 40
אלול-תשרי תשלז

בולעטין ממדריך לכשרות

סיון תשל"ו בולעטין ממדריך לכשרות

מודעות שיצאו לאור על ידי וועד הכשרות דהתאחדות הקהילות שנתייסד על ידי הגה"צ רבי משה מדעברעצין זצלה"ה אשר מסר נפשו להציל הכשרות בארצות הברית, ובעלי הבשר שותפם של עמלק כמעט והרגו אותו ואת משפחתו רח"ל. [ראה באריכות בספר בשר גלאט כשר בזמן הזה, ועוד]

מודעות מוועד הכשרות

 

עם 7 מודעות נחוצות    ניסן תשל"ו בולעטין  וועד הכשרות

 

כשרות השחיטה בישראל כהלכתה

מלחמה לה' בעמלק מדור דור מלחמת הצדיקים עם רבני הערב רב (העמלקים)
בשדי כשרות השחיטה,
בד' מאות שנים האחרונים

יצא לאור על ידי וועד הכשרות דהתאחדות הקהילות - הוצאה שביעית שנת תשמ"ט

אכילת בשר הלכה למעשה חלק א'

יצא לאור על ידי וועד הכשרות דהתאחדות הקהילות - הוצאה שביעית שנת תש"ס

אכילת בשר הלכה למעשה חלק ב'

יצא לאור על ידי וועד הכשרות דהתאחדות הקהילות - הוצאה שביעית שנת תש"ס

אכילת בשר הלכה למעשה חלק ג'

יצא לאור על ידי וועד הכשרות דהתאחדות הקהילות - הוצאה שביעית שנת תש"ס

אכילת בשר הלכה למעשה חלק ד'

יצא לאור על ידי וועד הכשרות דהתאחדות הקהילות - הוצאה שביעית שנת תש"ס

אכילת בשר הלכה למעשה חלק ה'

יצא לאור על ידי וועד הכשרות דהתאחדות הקהילות - הוצאה שביעית שנת תש"ס

אכילת בשר הלכה למעשה חלק ו'

יצא לאור על ידי וועד הכשרות דהתאחדות הקהילות - הוצאה שביעית שנת תש"ס

אכילת בשר הלכה למעשה חלק ז'

יצא לאור על ידי וועד הכשרות דהתאחדות הקהילות - הוצאה שביעית שנת תש"ס

אכילת בשר הלכה למעשה חלק ח'

יצא לאור על ידי וועד הכשרות דהתאחדות הקהילות - הוצאה שביעית שנת תש"ס

אכילת בשר הלכה למעשה חלק ט'

יצא לאור על ידי וועד הכשרות דהתאחדות הקהילות - הוצאה שביעית שנת תש"ס

אכילת בשר הלכה למעשה חלק י'

מוועד העסקנים החרדים דקהילות החרדיות בלונדון, שאלות גלויות להרב פאדווא שליט"א

שאלות גלויות על השחיטה בלונדון

יצא לאור על ידי וועד הכשרות דהתאחדות הקהילות - הוצאה שביעית שנת תש"ס

סדר קליפת הסירכות חלק א'

קטעים ממאות המכתבים שקבלנו מהמשרדים הממשלתיים, ומחלקת הפרמצבטיים, ומסמכת יבוא

אכילת התרנגולים כהלכתה חלק ב

בו יבוארו המכשולות הגדולות והבעי' הרצינית בנוגע לכשרות העופות החיים מחשש זריקות העלולים להטריף את העופות, ודין גרמא מכשלה עצומה של ריבוי מאכלות אסורות בישראל חס ושלום

מלחמת השם חלק ג

והוא הוראת הגאונים באכילת תרנגולים, חלק תשיעי מספר נפש ישעיה על מאכלות אסורות
החיבור הזה מלא וגדוש במשפטים מיושרים ומצודקים שנקראו ונשמעו בקרית חוצות בארצינו הקדושה מפום הביד"צ ובראשם הראב"ד הגאון הצדיק בעמ"ח שו"ת מנחת יצחק, ובו ימצא המעיין דעת תורה אמיתית בענין זריקת העופות

זכרון יוסף

בספר דרך הנשר מגלה סודות נוראות ונפלאות וקצת ממלחמתו על השחיטה והשוחטים שהיה לו בפראנקפורט דמיין, ואם היה יכול לתקן השחיטה היה כבר מזמן הגאולה  וז"ל: מספר האבי"ב מהנוגע לדעת בדורנו: ר' נתן אדלר ותלמידו ר' משה סופר מפ"ב מקובלים בנסתר, ר' נתן אדלר רצה לפסול השוחטים דפפד"מ, ולהכניע חותם הסטרא אחרא ששורה על שוחטים פסולים בסוד על חרבך תחי' וגו' ואלמלא השיג כל רצונו בא משיח, אך הסמ"ך מ"ם העמיד עליו רודפים קצבים והוצרך לברוח מפ"ב ועל ר' משולם טימסניץ מפ"ב כ' נשמת שרף - ועל הנוב"י כ' עינו כעין חשמל - ועל מדינת מעהרן פיהם כ' נחתם היא עם חותמו של הסמ"ך מ"ם ר"ל, וישמור עצמו כל בעל נפש לעבור שם (ואין לך דבר שעומד בפני התשובה). ובעיר פראג כ"ז שהי' הנוב"י בחיים ל"ה יכול הס"מ להיות שם, רק בדוחק בבחי' אורח ועכשיו מולך שם, ותחלת הקלקול יצא ע"י חזן וראש הקהל וכו' - ועל בתי כנסיות אלו כתב שם כל תפלתם בהם תועבה כמו אשר מתפלל בבית הכבוד, וגרוע יותר כי שם אשר מזכירין שם. (ראה שם באות לא- לג ובמראה כהן שם

ספר דרך הנשר

מהגאון הקדוש המקובל האלוקי רבי נתן אדלער כהן צדק זצ"ל אב"ד באסקאוויץ ופראנקפורט דמיין יצ"ו בעל מחבר משנת רבי נתן הגהות ופירושים על ששה סדרי משנה, וספר תורת אמת אגדה וחידושי הלכה על התורה ושאלות ותשובות על ד"ח שו"ע

קורא קורא נגד מאכיל טריפות מהגה"צ רבי אליעזר סילווער זצ"ל

קול קורא

במשך שנים רבות פיטמו את המטבח היהודי בבשר טריפה ונבילה, סיפור מזעזע שאירע בעיר קראקא, בזמן כהונתו של הצדיק הקדוש רבי נתן נטע שפירא זצ"ל, בעל מחבר מגלה עמוקות

בעיר קארקא

הסתערות הבעל דבר בימי הרידב"ז בשנת תר"ס – תר"ע, ורוח קדשו של הרידב"ז על זמננו היום, שאי אפשר בשום אופן לתקן כשרות הבשר באמעריקא. דרשת הרידב"ז בעיר שיקאגא, השטן יושב וכל כת דלי' לשמור המקום ההוא ממאכלי כשרות – כל מה שיתקנו תקנות יקלקלו יותר – שלוחים נאמנים השטן. לא יאמינו זאת אנשי יורא"פ שבאמעריקא הכח ביד שטרויא אחת להשחית את כל העיר וכל המדינה. אין תרופה ואין עצה – לא תכלו לתקן בשום אופן מעתה ועד עולם. חיבר ספר גדול ונפלא על הירושלמי, שמאז נתפרסם שמו בכל אפסים כבקי בכל מכמני התורה, והגדולים בכל המדינות חרדו לקראתו ולשמו ולזכרו לחם במסירת נפש ממש על הרבה עניני חיזוק הדת וכשרות השחיטה.

ספר הרידב"ז והכשרות

מתאר רוע מצב השחיטה בניו יארק ובארצות הברית בכלל, על פי מה שראו עיני המחבר בעצמו במשך ח"י שנה היותו שו"ב במדינה זו. דפוס ראשון.

שמירה טובה

בו יבואר קצת ממלחמתו הגדולה של הגאון הצדיק רבי שרגא פייוועל מענדלוביץ, מייסד ישיבה תורה ודעת לפני שבעים שנה

מלחמת הדת - שחיטה

מתאר גודל ההזנחה ומצב השחיטה בוויליאמסבורג

מכתב לרבנים על מצב הכשרות

תולדות "מחזיקי הדת" מאת דוב חומה  - מלחמת העולם על כשרות הרבנים והשוחטים וניקור החלב, המכשולות הגדולות עלו עד לב השמים וכל הרבנים הגדולים בתוכם החפץ חיים לא היה יכול להציל את אנגלי' ממאכלות אסורת

מבצר היהדות באנגליה

תולדות "מחזיקי הדת" מאת דוב חומה  - מלחמת העולם על כשרות הרבנים והשוחטים וניקור החלב, המכשולות הגדולות עלו עד לב השמים וכל הרבנים הגדולים בתוכם החפץ חיים לא היה יכול להציל את אנגלי' ממאכלות אסורת

מבצר היהדות באנגליה

מהגאון הגדול רבי נתן געשטעטנער אבדק"ק קרית אגו"י בני ברק בעל להורות נתן על ד"ח שלחן ערוך. מתאר מצב הנורא בשחיטות בארצות הברית, ובפרט נגד השחיטה בבאקס, ושחיטה תלויה

להורות נתן

סוף סוף נתגלו שליחי הטעראריסטים שמתפוצצים באוטובוסים וברחובות ובמקומות ציבור בארץ? אבל אשמים אנחנו על אחינו! – אני מודה ומתודה על האמת ומעשה שהיה כך היה, בני ברק תשס"ב

מצב השחיטה בארצינו הקדושה

מבאר גודל המכשול בשחיטה תלויה.

שחיטה תלויה

מפתח הספרים על הספר שחיטת ואכילת בשר חלק א'

שחיטת ואכילת בשר כהלכתה מפתח חלק א

מפתח הספרים על הספר שחיטת ואכילת בשר חלק ב'

שחיטת ואכילת בשר כהלכתה מפתח חלק ב

הספר הזה קובץ גדול מספרי הראשונים עד אחרון שבאחרונים תמצית דבריהם בכל הנוגע למעשה בסדר שחיטה – שוחטים ואכילת בשר להמהדרין. אוסף של למעלה מ1500 ספרי יקר המציאות ושאלות ותשובות בענין השחיטה והכשרות.

שחיטת ואכילת בשר כהלכתה חלק א

הספר הזה קובץ גדול מספרי הראשונים עד אחרון שבאחרונים תמצית דבריהם בכל הנוגע למעשה בסדר שחיטה – שוחטים ואכילת בשר להמהדרין. אוסף של למעלה מ1500 ספרי יקר המציאות ושאלות ותשובות בענין השחיטה והכשרות.

שחיטת ואכילת בשר כהלכתה חלק ב

שאלון ומורה דרך לבעל מכשיר ולמשגיח במשחטות גסות ועופות

כשרות הבשר כהלכתו

שאלון ומורה דרך לבעל מכשיר ולמשגיח במשחטות גסות ועופות

כשרות הבשר כהלכתו חלק ב

מטרת הספר להוכיח את העובדות דלהלן: א. להוכיח לציבור חלק ממה שקורה בהכשרת הבשרים. ב. גישת איגוד הקצבים כשהרבנים רוצים לגלות את האמת על הנעשה בכשרות הבשר. ג. טרור נורא המתנהל נגד הרבנים שהתייצבו נגד הבשר בהמה. ד. חלק מתוך רשימת הרבנים והאדמורי"ם של דורנו שאף פעם לא אכלו בשר בהמה בארצות הברית. ה. טרור נגד הגה"צ מדעברעצין שליט"א בעמח"ס שו"ת באר משה ט' חלקים

בשר גלאט כשר בזמן הזה

פרק ששה ושלשים, שחיטה. בו יבואר עד כמה כוחות הטומאה והחיצונים משתדלים בכל כוחם שהשוחט יאכיל טריפות לישראל, ולהכשיל את ישראל באכילת נבילות וטריפות. גם יבואר בו גודל האיסור לאכול בשר אפילו למי שקרא ושנה, זולת לצדיק גמור, וגם כן עם שמירה מעולה. טעם שבעל תשובה לא יאכל בשר כי אם בשבת

שבט מוסר

אל אחינו בני ישראל שלומי אמוני ישראל בארצות הברית וקנדה!

האמת לאמיתו – שאלות ותשובות

 

 

בולעטין וועד הכשרות

ארגון מוקדש לתיקון מצב הכשרות    חודש אלול  - תשרי תשל"ז – ח באידיש

סיפור נורא באשה ששחטה לבד אווזים לערך 20 שנה והאכילה נבילות לכל העיר ניקלשבורג בלא יודעים עד שהצה"ק מניקלשבורג זי"ע בגודל צדקתו גילה הכל. והביאו אותה על מטת ארון של מתים בחיים חיותה כשהיתה מכוסה כמו שמכסים את הנפטר, וכך הביאו אותה לקבורה כשהיתה בחיים, כל העיר הלכו לראות דבר חדש איך שקוברים בן אדם כשהוא חי וקים. וכשהיגיעו לבית החיים קראו את הצה"ק רבי ר' שמעלקע, וכשבא סמך ידו על מקלו חצי שעה, ופתאום באו אלפים אווזות ואכלו אותה את כל גופה כשהיא בחיים ולא נשאר ממנה כלום, וכולם בכו בבכי' נוראה ואז ראו במו עיניהם איך שהקב"ה משלם מן השמים מדה כנגד מדה

האשה החיה

על מטת הארון של מתים 

בלשון הקודש

סיפור נורא מניקלשבורג

 

סיפור נורא באשה שהאכילה טריפות לערך 20 שנה לכל העיר ניקלשבורג

די לעבעדיגע אויפן

טויט בעטעל

באידיש

העיתון הצופה בא"י: 10,000 משפחות בארה"ב נכשלו באכילת טריפה. בשר עגל שווק במשק שלושה חדשים כבשר כשר. אלגעמיינער זשורנאל סעפטעמבער 25 '981 כשרות סקאנדאל אין שעכט-הויז פון כשר קאלבען פלייש. מודעה מוועד הכשרות דהתאחדות הקהילות. מודעה מן קהל יראים מארגארעטען

4 מודעות דוקאמענטן

ש 10.000 אנשים נכשלו בטריפות

 

סיפור נורא מבית דין של מעלה, באחד שהאכיל שנים רבות טריפה ואיך שנדו אותו בבית דין של מעלה, ומה עשו אתו המלאכי חבלה

געוואלד מען עסט

טריפה אלס כשר

אידיש

 

אל אחינו בני ישראל שלומי אמוני ישראל בארצות הברית וקנדה!

האמת לאמיתו – שאלות ותשובות

בולעטין וועד הכשרות

ארגון מוקדש לתיקון מצב הכשרות

חודש אלול  - תשרי תשל"ז – ח בלשון הקודש

לתולדות השחיטה והבדיקה בניו-יארק מאת אברהם יעקב קאפלאוויטץונלוה עליו מאמר על היהדות באמריקא בכלל יצא לאור בנוא יארק שנת תש"ח – 1948  

 

ספר מלאכת הקודש

יצא לאור אדר שנת תשנ"ח

קונטרס כרוזים, מודעות ואזהרות בענין אכילת בשר בהמה

ביאור גדול ורחב על מה שכתבו בש"ס בזוהר הקדוש ומדרשים ובספרי בעל שם טוב זי"ע בענין כשרות הטבחים שהם שותפם של עמלק  הבעל שם טוב הקדוש נוסע מעיר לעיר לגלות שמאכילים את עם ישראל בנבילות וטריפות חלב ודם

קונטרס שותפו של עמלק חלק א'

בו יבואר הדרך האמיתי של הבעל שם טוב הקדוש ותלמידיו מלחמתו הגדולה על הכשרות

ביאור גדול ורחב על מה שכתבו בש"ס בזוהר הקדוש ומדרשים ובספרי בעל שם טוב זי"ע בענין כשרות הטבחים שהם שופם של עמלק  וביאור גדול בענין מה הוא באמת מלחמת עמלק, ובמה אנו יכולים לעשות לנצח אותו. כמו שכתוב בתורה מלחמה לה' בעמלק מדר דר  ועיקר עבודתו של השטן הוא לרמות את המנהיגים שלא ידעו את האמת, ואלו שיודעים מסית אותם שלא יגלו את האמת מה שהולך בשחיטה ובניקור   ובזה יתבאר מה שהצדיקים הקדושים אמרו שנשתכך דרך הבעל שם טוב זי"ע. מה עיקר העבודה של השטן? נסיון האחרון בגלות המר.

קונטרס שותפו של עמלק חלק ג'

איך שהבעל שם טוב הקדוש היה נוסע מעיר לעיר לגלות שמאכילים נבילות וטריפות

האסיפה הגדולה על הכשרות שנעשה על ידי ממשלת ארצות הברית שהיה בטווין טאויערס, ושם נתגלה הסוד על מצב הכשרות בארצות הברית איך שמאכילים נבילות וטריפות בכל ארצות הברית לעיני כל חי? , טריליאן פעמים יותר ממה שהיה בעיר קראקא, ואין פוצה פה ומצפצף. יצא לאור ונדפס ונחלק בבתי מדרשים בבוקר לפני שהמטוסים נכנסו לטווין טאויערס כ"ג אלול תשס"א.

הבשר הכשר?

המכתב נכתב להלוחם מלחמת ה' במסירת נפש כ"ק מרן אדמו"ר מקאשוי שליט"א  דפורד היללס נוא יארקרב דקהל דרכי נועם - מחבר ספרי לשלמה משפטיך על ד"ח שו"ע אילנא דחיי על הלכות ברכת אילנות, ברה כחמה על ברכת החמה, גדולי שלמה בדין גילוח בחול המועד, דרשת שלמה על עניני כשרות המאכלים וידיעות נחוצות בעניני כשרות

ספר תיקון הכשרות - ומכתב הצלה

על מצב השחיטה והניקור מאת הרה"ג רבי שלמה יהודה שוויצער שליט"א

מהגאון הגדול רבי נתן געשטעטנער אבדק"ק קרית אגו"י בני ברק בעל להורות נתן על ד"ח שלחן ערוך. מתאר מצב הנורא בשחיטות בארצות הברית, ובפרט נגד השחיטה בבאקס, ושחיטה תלויה

להורות נתן

חלק ג' מספר אבן מקיר תזעק: על הפירצה הנוראה להפך סדר השחיטה בלונדון, ממה שמקובל אצלנו מדור דור, ואשר פירצה זו גרמה לכפות ידי השוחטים בשאר מדינות אירופא ובארץ ישראל, להנהיג לעבור על חמשה הלכות שחיטה שהם הלכה למשה מסיני

דעת תורה השמר לך פען

חלק א', בענין שחיטה ב"באקס" (פען בלע"ז): בו יבואר איך שהרב הנ"ל משקר במצח נחושה, ומזייף ביודעין דעת רבני וגדולי דורינו ודעת רבני וגדולי הדור שעבר אודות השחיטה בארצה"ב, ממה שהעתקנו מספר "בשבילי השחיטה" להגרש"ב ליברמאן שליט"א, ברוקלין תשנ"ח

אבן מקיר תזעק

חלק ב' מספר אבן מקיר תזעק, בענין שחיטה ב"באקס" (פען בלע"ז): בו יבורר תשובות מרבנים גדולי ישראל נגד ההיתר הפורח באויר שכתב ר' יצחק אליעזר יאקאב למחלקת הכשרות של הרבנות הראשית בארץ ישראל בקונטרס המתיר אסורים. בו יווכח לעין כל איך שהנ"ל משקר במצח נחושה, ומזייף ביודעין דעת רבני וגדולי דורינו ודעת רבני וגדולי הדור שעבר אודות השחיטה בארצה"ב. ברוקלין תשנ"ח

וזבחת כאשר צויתיך

בו יבואר ענין התקנה הקדומה המוזכרת בפוסקים והיה נהוג בכל תפוצות ישראל להצריך שני שובי"ם עומדים זה ע"ג זה רואים ומשגיחים שהוכשר כדת וכהלכה מתחלתו עד סופו, עם כל המסתעף להלכה ולמעשה, ברוקלין שנת תשל"ח

זבחו זבחי צדק  שלש תשובות

מחפשים רב גדול ליתן הכשר על בשר בעד סך של 900.000$ לשנה

. מודעה רבה לאורייתא

הכואבים את כאבם של ישראל על שמפטמים את אחינו בני ישראל בנבילות וטריפות במזיד ובשאט נפש, על ידי רבנים הנקראים חרדים מסאטמאר

ה"עולם" הוא באמת "עולם גולם"???

 

 

מי יאכילנו בשר כשר?   מכתב להרה"ג ר' חיים יעקב טויבער שליט"א לתקן הבשר, מאברכים נאמנים לבית באבוב

 

מכתבים מגאווערמענט דעפארטמענט  בענין הכשרות, סעפטעמבער 12 977' מספר הכבי"כ

.ספר זבחי צדק  מבאר כי בימי אבלו של משה רבינו עליו השלום נשתכחו ג' אלפים הלכות ושחיטה חד מנייהו, והעלו ע"י פלפול דשחיטה מן הצוואר הלכה למשה מסיני, יצא לאור ברעדלהיים

 קליפ מעיתון מאכילים בשר חזיר ע"י רב המכשיר  אייך שהרב היינימאן מאכיל בשר חזיר למאות יהודים בריש גלי' 7.21.89, ואין פוצה פה ומצפצף


 געוואלד מען עסט טריפה אלס כשר! מהגה"צ רבי ישראל יעקב קניבסקי שליט"א, קונטרס עד מתי מרבי שרגא פייוויל מענדלאביטש זצ"ל, הקדמה מספר הקדוש עת לעשות מהצה"ק רבי הלל מקאלאמאייע זי"ע


לעדער טא דע פאבליק   בענגליש

מעשה נורא באשה שמכרה מאות אווזות ששחטה לבד   מהצדיק הקדוש רבי יצחק מדרוביטש זי"ע

  מודעה רבה לאורייתא  משלמים לרב המכשיר על הבשר 900.000$ ניין הונדערט טויזנט דאלער יערלעך, לשנה - באמת זה לא הרבה, כי על ידי הכסף הזה לא יצא מהגיהנום לעולם, איזה שוטה מוכן להחליף לקנות גיהנום כזה עבור בצע כסף, רק הרבנים של הערב רב שותפים לשבתי צבי ימ"ש שהתיר חלב הכליות, מספר הכבי”כ.

זעקה גדולה ומרה  על השוחט הידוע ששחט בסכין פגום ממש, והרבנים שלנו העבירו אותו ממשמרתו עבור זה. מה יהא בסופינו? הגה"ק הדברי חיים מעיד שמדינת אשכנז נחרב ע"י שוחטים קלים, ועתה גבר השטן לטמטם גם אותנו ואת זרעינו ח"ו. בלשון הקודש וענגליש.

לאפרושי מאיסורי   בענין כשרות שחיטה בדיקה ניקור ומליחה

  מכתב לכבוד הנהלת התאחדות הרבנים הגה"צ רבי שמואל אברהם זעלטנרייך שליט"א היה בבית השחיטה בוויינלאנד ומציין כל המכשולים שמצא שם וצריכים תיקון, ב' כסלו תשל"א

 מודעה נחוצה  מהתאחדות הרבנים דארצות הברית  נתברר שאין שום ממש בקול רינון הנ"ל ח"ו והוא שקר מוחלט, כי אין במציאות ששו"ב אחד ישחוט שם בשעה אחד יותר מששה מאות עופות, עכ"ל. מספר הכשרות בישראל, ושם מציין כי השקר הגדול שמעידים הרבנים על וויינלאנד כשר פולטרי ועל כל בתי השחיטה, (וד"ל) שקר כזה עוד לא היה בעולם, וחותמים עליו רבנים גדולי ישראל, מעיתון דער איד. [יכולים לשמוע על הטעיפ מהרבנים שהיו שם שחתמו שמם נגד רצונם ובלי שום רשות, כמנהגם שמזייפים בכל הדברים שלהם].

 לעדער טא דע עדיטער  מכתב באנלית על כשרות הבשר

מכתב מדעפארטמענט אויף אגריקולטור מוואשינגטון בענין גודל מספר העופות והבהמות ששוחטים בשחיטות הכשרות, וזה מראה באצבע איך ש 15 רבנים מהתאחדות הרבנים שקרו את האנשים האוכלים מהכשרות שלהם והכול שקר גדול שלא ראו כמותו מיום היתה ישראל לגוי עד היום הזה, ועם השקר הזה מפטמים את כל אחבנ"י יראי ה' בנבילות וטריפות ומשתיקין את הרבנים המעוררים בכל מיני טעראר. שם המשחטות. 1. וויינלאנד כשר פאלטרי. 2. עמפיירי כשר פולטרי, יולי 26 977', מספר הכשרות בישראל  כהלכתה, שנת תשנ"א לפ"ק

 אדרת אליהו  אודות הכשרות והטריפות בארצות הברית

 מגלה עמוקות   מעשה נורא ממגלה עמוקות, נדפס בספר מגלה עמוקות

מכתב נגד הבשר ב"אגרי פראסערסארס" מרובאשקין  מכתב נורא מאוד שמבאר חלק מהבעיות שנמצא ב"אגרי פראסערסארס" מי שרואה מה שכתוב כאן לא יכול להיות שיאכל עוד משחיטה הזאת, הכו"ח למען האמת והצדק ולמען ביצור מעמד הכשרות הרב שמואל ליכטנשטיין מקראסנא

 להתוודע ולהגלות  כ"ק אדמו"ר מסאטמער שליט"א [זי"ע] לא הוא ולא הקהילה שלו אינם נותנים הכשר על הבשר של אהרן וויינשטאק

אזהרה חמורה ונוראה  תשובה להלכה בענין עגלים לבנים מהגאון הגדול רבי משה פיינשטיין שליט"א

 דאס לעצטע מויער איינגעבראכען  בענין מצב שחיטת העופות בוויליאמסבורג ששוחטים 600 עופות לשעה וכו'.

 מעשה שהיה כך היה   מספר איך שהשותפים של עמלק הטוב שבטבחים רימו את כל הרבנים להראות להם שהשחיטה כהוגן

שני קצבים מאכילים נו"ט חלב ודם  קראקא שמ"ו – נוא ירק תשמ"ו, הסיפור חוזר על עצמו בארצה"ב. 1. מה הקצבים מסוגלים לעשות. 2. גדולי ישראל נופלים במלכודת. 3. דרך ושיטה חדשה לרמות את הכלל ישראל באכילת נו"ט. 4. הקצבים מחלקים צדקה ביד רחבה.

סדר השחיטה בבית המטבחיים "וויינלאנד"  התאחדות הרבנים דארצות הברית וקנדה, תיקוני בית השחיטה: מספר הכבי”כ. שנת תשנ"א לפ"ק

ספר בשר גלאט כשר בזמן הזה  דוקאמענטען מהגאווערמענט ועיתונים שרואים איך שהרבנים בשקר יסודם ומאכילים טריפות לישראל להכעיס, [ראה רש"י (בראשית פרק י' פסוק ט') גבור ציד - צד דעתן של בריות בפיו והטען למרוד במקום. לפני ה' - מתכוין להקניטו על פניו. על כן יאמר - על כל אדם מרשיע בעזות פנים יודע רבונו ומתכוין למרוד בו יאמר זה כנמרוד גבור ציד (בראשית רבה), ראה עוד ברש"י ויקרא פרק כו פסוק יד: אלא זה המכיר את רבונו ומתכוין למרוד בו, וכן באנשי סדום (שם יג) רעים וחטאים לה' מאד מכירים את רבונם ומתכוונים למרוד בו.

 4 קול קורא'ס מאת כנסת "מחזיקי הדת" בווארשא  הרבה יהודים אוכלים בשר חזיר, בשר חמורים, כבד של חמורים, חלב דאורייתא בשביל שהם סומכים על הבוטשער שהם יהודים, הוציאו כרוז בשנת "כתר" שהיה זמן הגאולה, וזה עיקב את הגאולה רח"ל, יצא לאור טו"ב כסלו תשס"ז לפ"ק

מכתבים מדעפארטמענט אויף העלד מארצות הברית בענין הזריקות בעופות בשביל כמה מיני מחלות קשות, סעפטעמבער 14 979'' יצא לאור על ידי אינטערנעשענעל כשרות אסאשיעשען, מספר הכשרות בישראל  כהלכתה, שנת תשנ"א לפ"ק

על סיר הבשר הגלאט  מכתבים למערכת בעיתון צהר

קליפ מעיתון על הגלאט כשר הבהמות שמוכרים בתור גלאט כשר הוא שקר

 מכתב מדעפארטמענט אויף אגריקולטור מוואשינגטון בענין גודל מספר העופות והבהמות ששוחטים בשחיטות הכשירות, וזה מראה באצבע איך ש 15 רבנים מהתאחדות הרבנים שקרו את האנשים האוכלים מהכשרות שלהם והכול שקר גדול שלא ראו כמותו מיום היתה ישראל לגוי עד היום הזה, ועם השקר הזה מפטמים את כל אחבנ"י יראי ה' בנבילות וטריפות ומשתיקין את הרבנים המעוררים בכל מיני טעראר. שם המשחטות. 1. וויינלאנד כשר פאלטרי. 2. עמפיירי כשר פולטרי, ועוד מספר הכשרות בישראל  כהלכתה, שנת תשנ"א לפ"ק

  מכתב מדעפארטמענט אויף העלד מארצות הברית בענין הזריקות בעופות בשביל כמה מיני מחלות קשות, מאי 10 977' יצא לאור על ידי אינטערנעשענעל כשרות אסאשיעשען, מספר הכשרות בישראל  כהלכתה, שנת תשנ"א לפ"ק

 מכתב קודש מהרב דירעקטער שליט"א מספר שהגאון ר' ראובן גרוזובסקי זצ"ל ר"מ בישיבת קאמעניץ ובית המדרש העליון בספרינג וואלי ומתיבתא תורה ודעת, וכשתערב אודות הקצבים והשחיטות בוויליאמסבורג שמאכילים נבילות וטריפות, התנגש במכונית וכמעט הרגו אותו וכו

כשרות סקאנדאל מיט טריפה עופות  א שיקאגא פירמא רודערט – אויף אידן איבער'ן לאנד נאוועמבער 987'

  דער חילוק פון אמעריקא ביז קראקא  נדפס באלגעמיינער זשורנאל פעברואר 27 987'

 סאטמר דיין אין בארא פארק רעזעגנירט אחר ששני עדים שוחטים העידו לו ששוחט אחד מאכיל טריפות שנים רבות ושוחט בסכין פגום כל השנים, ועוד בעניני צניעות, אלגעמיינער זשורנאל מערץ 13 987'

 אלגעמיינער זשורנאל סאטמארער בחורים צעשלאגען כמעט אויף טויט דעם ראש ישיבה פון קרית יואל, וועגען א שוחט וואס מען האט מגלה געווען סודות פון חדר אז ער איז מאכיל טריפות, יצא לאור שבט תשמ"ט לפ"ק

מכתב מדעפארטמענט אויף אגריקולטור מארצות הברית, בענין הזריקות בעופות בשביל כמה מיני מחלות קשות יצא לאור על ידי אינטערנעשענעל כשרות אסאשיעשען, מספר הכשרות בישראל  כהלכתה, שנת תשנ"א לפ"ק

  קול קורא - פסק הלכה ממרנן ורבנן שרי התורה נגד הפרצה הגדולה של נתינת הכשר על פירמא של נכרים המייצרים בשר כשר וגם בשר טריפה.


שערוריית רפורמת השחיטה – הפקרת השליטה והנאמנות על סדרי הכשרות וחותמיה בידי בעלי המפעלים נוכרים. בלשון הקודש, ואנגלית

פקוח ממשלתי על הכשרות – בכל זאת אין בו משהו. ובפרט על הבשר הקפוא המגיע מחו"ל מהווה 80% מתוצרת הבשר בארץ, הבעיה בשחיטה והבעיה הגדולה והעיקרית היא בשלב הניקור, המצב נורא ואיום, סיפורים מדהימים, הבטושער'ס עושים מה שרוצים, ומשחקים על עניני ניקור שהוא איסור כרת. כך צועקים העיתונים (שהם ציונים) בארץ, אבל בחוץ לארץ הרבנים החרידים צועקים תאכלו חלב בתיאבון, ואין שום בעיה על איסור חלב זה כשר, כי זה מביא הרבה כסף להרבי מסאטמאר שהוא השותף הראשי, והעיקר לצעוק ציונים ימח שמם, ולדבר נגד ארץ ישראל, ונגד הכותל המערבי שזה טמא חס ושלום, וכך מוחקים מה שאומרים בברכת המזון ועל הבית הגדול והקדוש שנקרא שמך עליו, זה הם רוצים למחוק, וזה הסימן האמיתי שהם ראשי הסטרא אחרא והערב רב, שאצליהם טרף וחלב זה מצוה לאכול, חמץ בפסח מצוה, יין נסך מצוה, מקוואות פסולות מצוה, בשר בחלב מותר, ביצים טמאות מותר, עירוב אסור, וכו', וכו', ועכשיו ירא הקהל וישפוט

פעדערעל אינספעקשען - על הבשר בארצות הברית, כמה עופות ששוחטים ביום ובחודש, וכך יכולים לראות במו עינים איך שהרבנים המכשירים הם שקרנים גדולים אשר לא היתה כמותם מיום בריאת העולם, וכל יהודי החרד לדבר ה' חס ושלום לסמוך על ההכשר של הרבנים המסיונרים הגנבים והכופרים ראשי הערב רב שרוצים בעד בצע כסף להאכיל לעם בני ישראל נבילות וטריפות חלב ודם, ראה להלן הרבה דוקאמענטים ותשמע את הטעיפ של כשרות "וואדער געיט" של התאחדות הרבנים, וכך השקר הנורא הזה הולך וגובר מיום ליום ואלפי ילדי ישראל הולכים לשמד עם היוני פארעם של השטרימלעך עם הגרבים הלבנים ביחד

געוואלד מען עסט טריפה אלס כשר!!!

מכתב הארגינעלי על איסור הבשר מכ"ק אדמו"ר מקאשוי - והעתקה מיום י"ג מידות של רחמים תשמ"ג לפ"ק פ' האזינו

מחאה לכבוד שמים  - קול קורא נגד הקובץ פרי תמרים איך שטיהר את השרץ בק"ן טעמים, וזיוף כל ספרי ניקור רח"ל, ומכשילים במזיד ובשאט נפש חלב דאורייתא. הק' מאטעל בענדער סגן יו"ר דועד משמרת הניקור דארצות הברית

 חלב יצהר - בו נלקטו עיקרי המכתבים הנחוצים לערעור החלב, ברוקלין נוא יארק שנת תשמ"ג לפ"ק

דברי תורה – סיפורים נפלאים על כשרות השחיטה שנאמרו על ידי כ"ק אדמו"ר מהאלמין שליט"א

אבן מקיר תזעק – והוא קונטרס מענה על מכתב מאת המתיר איסורים הרב יצחק אליעזר יאקאב בענין שחיטה ב"באקס" (פע"ן בלע"ז). בו יווכח לעין כל איך שהרב הנ"ל משקר בצח נחושה, ומזייף ביודעין דעת רבני גדולי הדור שעבר אודות השחיטה בארה"ב.

שערוריית רפורמת השחיטה – הפקרת השליטה והנאמנות על סדרי הכשרות וחומתמיה בידי בעלי מפעלים נוכרים, נגד המאכיל נבילות וטריפות רבות בשנים משה היינימאן מבאלטימאר, סיון תשס"ד

לאפרושי מאיסורי – על חלב ודם שמאכילים בארצות הברית

 מודעה נחוצה מהתאחדות הרבנים דארצות הברית נתברר שאין שום ממש בקול רינון הנ"ל ח"ו והוא שקר מוחלט, כי אין במציאות ששו"ב אחד ישחוט שם בשעה אחד יותר מששה מאות עופות, עכ"ל. מספר הכשרות בישראל, ושם מציין כי השקר הגדול שמעידים הרבנים על וויינלאנד כשר פולטרי ועל כל בתי השחיטה, (וד"ל) שקר כזה עוד לא היה בעולם, וחותמים עליו רבנים גדולי ישראל, מעיתון דער איד. [יכולים לשמוע על הטעיפ מהרבנים שהיו שם שחתמו שמם נגד רצונם ובלי שום רשות, כמנהגם שמזייפים בכל הדברים שלהם

סדר השחיטה בבית המטבחיים "וויינלאנד" התאחדות הרבנים דארצות הברית וקנדה, תיקוני בית השחיטה: מספר הכבי”כ. שנת תשנ"א לפ"ק

השחיטה הכשירה - קול קורא מכשילים את הכלל ישראל בנבילות וטריפות בהכשר ה"א-יו" והרב היינימאן מאיים על רציחה כל בעיות הכשרות מה שהולך עם ההכשרים של הרב היינימאן

פסק הלכה - מגאוני עולם נגד הרב היינימאן שמאכיל טריפות לאלפים ורבבות

קול השחיטה - עובדות וסיפורים ממצב השחיטה במשחטות החרדיות בניו יארק וברחבי ארצות הברית וקנדה משנת תשכ"ז עד שנת תשל"ז. מהרה"ג רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ור"מ בישיבה וכולל מכון להוראה בשחיטות ובדיקות

 מי יאכילנו בשר - אן ענטפער אויף די אטאקע צו איינעם פון די אנשי המחנו"ט אונטערן נאמען פון צבי דוד בערקאוויטש.
אין דעם קונטרס ווערן פארענטפערט אלע קשיות און סיבות פינקטלעך ווי אזוי די קצבים וואס חז"ל זענען מעיד אז זיי זענען שותפם של עמלק, האבן פארפירט דעם הייליגן סאטמערער רבין זי"ע צענדליגער יארן, מיטן גאנצן כלל ישראל אין אמעריקא, פונקט ווי אין די צייט פון הייליגן מגלה עמוקות זי"ע, און פארוואס אלע רבנים האבן געטיצערט אימת מות פון די עמלקים, און אזוי האבן זיי פארשוויגען די מורא'דיגע עוולות פון די מאכילי טריפות חלב ודם. שנת תשנ"א לפ"ק

מכתבים לרבנים על מצב הכשרות - מתאר גודל ההזנחה ומצב השחיטה בוויליאמסבורג

הרב עובדיה יוסף מוסר את נפשו על הכשרות – ראש השוחטים שותפו של עמלק זמם לרצוח את הרב עובדיה יוסף -  מכר בשר גמלים כבשר כשר, כמו שהיה בארצות הברית לפני 50 שנה. – השוחט הרוצח

השחיטה הכשירה? - קול קורא # 4 - להסיר מכשול – הצילו!!! - הרב  היינימאן – וגינעק

 העיתון הצופה בא"י: 10,000 משפחות בארה"ב נכשלו באכילת טריפה. בשר עגל שווק במשק שלושה חדשים כבשר כשר. אלגעמיינער זשורנאל סעפטעמבער 25 '981 כשרות סקאנדאל אין שעכט-הויז פון כשר קאלבען פלייש. מודעה מוועד הכשרות דהתאחדות הקהילות. מודעה מן קהל יראים מארגארעטען

משפחות באה"ב הוכשלו באכילת טריפה - בשר עגל טרף שווק במשק שלושה חדשים כבשר כשר.

 הצופה נאבעמבער 981' – כשרות סקאנדאל אין שעכט הויז פון כשר קאלבען פלייש, עיתון אלגעמיינער. מודעה ממארגארעטען. מודעה מועד הכשרות ד'התאחדות הקהילות

 התיקון להחטא - של הכשלת אלפי יהודים בנבילות וטריפות, על ידי הרב הקדוש בעל "מגלה עמוקות". רבי נתן נטע שפירא זצוקללה"ה אב"ד קראקא, בלשון הקודש

מעשה שהיה כך היה - מבאר מה שעשו אנשי המאכילי טריפות איך שרימו את כל הרבנים במעשה השחיטה, דבר כזה שלא היה לעולמים. יצא לאור על יד אנשי המחנו"ט

 שחיטה תלוי'  - משנה הלכות סימן קנ"א, בנידון השחיטה שמפילין הבהמה ע"י חשמל על הארץ. - מהגר"ם קליין בעמח"ס שו"ת משנה הלכות ח"י חלקים, ועוד.

 
 

 

בעיר קארקא
 

במשך שנים רבות פיטמו את המטבח היהודי בבשר טריפה ונבילה, סיפור מזעזע שאירע בעיר קראקא, בזמן כהונתו של הצדיק הקדוש רבי נתן נטע שפירא זצ"ל, בעל מחבר מגלה עמוקות 

 

די שטאט קראקא - אידיש

קראקא שמ"ו – נוא ירק תשמ"ו, הסיפור חוזר על עצמו בארצה"ב. 1. מה הקצבים מסוגלים לעשות. 2. גדולי ישראל נופלים במלכודת. 3. דרך ושיטה חדשה לרמות את הכלל ישראל באכילת נו"ט. 4. הקצבים מחלקים צדקה ביד רחבה.

שני קצבים מאכילים נו"ט חלב ודם  

 

 

פסח

 

דיניו - ומנהגיו

 

מצוה אנציקלופדיה
 

כשרות התרופות – מעדעצינען – לפסח ולכל השנה

מלחמת השם חלק כ 

כתבה על הספרים מצוה אנציקלופדיה אפיית המצות ואכילת מצות בישראל י"ג חלקים

הלכות פסח באנגלית

 

מועד למשמרת הכשרות בעיר רבתי נוא יארק

אזהרה חמורה נגד שמן קטניות בפסח

 אזהרה מבית דין צדק דקהל האלמין שנת תשס"ד

להסיר מכשול מאיסור חמץ בפסח

רשימה לבדיקת חמץ ברוקלין נוא יארק שנת תשנ"ג

מלחמת השם חלק כ"א

פסח

מלחמת השם חלק 25

מבאר גודל ההזנחה בכשרות מעדעצינן לפסח

שלום לרחוק ולקרוב

דיני מצה שרויה למחמירים בה ולמקילים בה, וההבדל בין שבעת הימים הראשונים של חג לאחרון של פסח

מצה שרויה

דיני ואכילת מצה כל שבעת ימי החג, אם יש בו מצוה או רשות

מצות מצה

א. כל תנאי המצוות, דברים ההכרחיים לקיים המצוות כהלכתן בכל פרטיה ודקדוקיה שיעלה לרצון לפני אדון כל.
ב. דינים והדרכה לבדיקת חסא סאלאט, ולבדיקת כרוב -  קרויט.
ג. זהירת כניסת מאכלים ומשקאות מיוצרים בבתי חרושת לבית בפסח.

קיום המצות כהלכתה

 מכתב שנשלח על ידי וועד הכשרות לברר המעדעצינען לפסח ולכל ימות השנה

רפואה דראג סטאר  

ממעדעסין אינסטיטוט מארטש 979

קליפ בענגליש

- איבער דעם כשר לפסח נאו-אולא אויל

ויכטיגע אויפקלערונג 

הלכות אכילת מצה ואפיקומן בלילי פסחים ועוד, מהרה"ג רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ור"מ בישיבה וכולל מכון להוראה בשחיטות ובדיקות

אכילת מצות בישראל

 וועגין שמן קטניות אין פסח

אזהרה חמורה –

אזהרה מבית דין צדק דקהל האלמין שנת תשס"ד

להסיר מכשול מאיסור חמץ בפסח

חלק ג' מספר אפיית המצות השלם, והוא מנהגי צדיקי וגדולי עולם מוסדי דור ודור ודרכי הליכותיהם בקודש, מהרה"ג רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ור"מ בישיבה וכולל מכון להוראה בשחיטות ובדיקות, שנת תשל"ח

מנהגי צדיקי ישראל 

ה' חלקים, מהרה"ג רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ור"מ בישיבה וכולל מכון להוראה בשחיטות ובדיקות, שנת תשנ"ח

מצוה אנציקלופדיה לפסח חלק י"ד

קובץ גדול מדברי הפוסקים, המקיפים כללים יסודיים ועיקריים הנוגעים לאפיית ואכילת המצות בפסח, ושאר עניני החג, מהרה"ג רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ור"מ בישיבה וכולל מכון להוראה בשחיטות ובדיקות, שנת תשל"ח

מצות מצה בשלימותה

סגולות והשפעות המרובות הבא על ידי קיום מצוות אכילת מצה כדת וכהלכה

סגולות מצות ישראל -

 GENERAL KASHRUT

Encyclopedia of Kashrut Vol  3 Kosher for Long Life

ETHICAL TEACHINGS ON THE OBSERVANCE OF KASHRUT, CURRENT PROBLEMS WITH KASHRUT

Nefesh Yeshaya Kashrus - vol 2  TREATISE ON THE LAWS OF KASHRUT (PAGE 44)
Kashrus ha Bassar ke Chilchato Questionnaire

QUESTIONNAIRE FOR THE OBSERVANCE OF THE KASHRUT OF MEAT

Kashrus ha Bassar ke Chilchato Questionnaire

QUESTIONNAIRE FOR THE OBSERVANCE OF THE KASHRUT OF MEAT

The Journal of Jewish health LEARN WHAT THE ANIMALS YOU EAT ARE FED BY THE BIG CORPORATIONS . YOU WILL BE AMAZED OF WHAT GOES ON
Encyclopedia of Kashrut Vol  4 

ETHICAL TEACHINGS ON THE OBSERVANCE OF KASHRUT, CURRENT PROBLEMS WITH KASHRUT

Problems with the OU PROBLEMS WITH THE KOSHER CERTIFICATION OF THE ORTHODOX UNION
Worms in New York's water THE WATER SUPPLY IN NEW YORK'S HOMES MAY CONTAIN WORMS WHICH IS A PROHIBITION FROM THE TORAH
CONTRACT OF KASHRUT TO BE SIGNED BETWEEN THE CONSUMER AND THE RABBI WHO GIVES THE HECHSHER
Warning on foam cups: Letter from the Dart Corporation Most foam cups used for hot drinks have an ingredient derived from animal fat thereby they may not be Kosher when used with hot liquids like Coffee Tea etc
The meat which was left unguarded MEAT WHICH HAS LEFT THE SIGHT OF A JEW IS FORBIDDEN BY RABBINICAL LAW

 

HASHEM'S WAR AGAINST AMALEK FROM GENERATION TO GENERATION

Amalek and his Partner: Questions and answers regarding meat consumption LEARN WHY YOU CAN NOT FIND KOSHER MEAT IN AMERICA OR ANYWHERE ELSE IN THE WORLD
The Twin Towers Kosher Meat? The secret is out THE MEETING IN THE TWIN TOWERS WHERE THE TRUTH ABOUT THE MEAT BUSINESS IS EXPOSED
In The City Of Krakow

FOR MANY YEARS JEWS WERE FED NON KOSHER MEAT IN KRAKOW AROUND 500 YEARS AGO

The fight against Amalek kNOW THE ENEMY OF THE JEWISH PEOPLE
Until when A PAINFUL CRY FROM THE GAON AND TZADDIK RAV SHRAGA FEIVEL MENDELOWITZ TZK'L ON THE SITUATION OF KASHRUT IN AMERICA
The Gate and Kashrut and Hashem's war against Amalek NON KOSHER FOODS IS THE ENTRYWAY FOR THE SATAN TO MAKE THE JEWS DEVIATE FROM THE PATH OF TORAH AND MITZVOT. NON KOSHER FOODS GIVE STRENGTH TO THE ENEMIES OF THE JEWS TO DESTROY US 
Warning against transgressing the laws of Kashrut WHEN YOU SEE THE CONSEQUENCES OF NOT OBSERVING THE LAWS FO KASHRUT YOU WILL THINK TWICE ABOUT TRANSGRESSING
Who has the merit to eat meat? SELECTIONS FROM CHAPTER 36 OF THE BOOK SHEVET MUSSAR EXPLAINING THE LEVEL ONE MUST HAVE IN ORDER TO PARTAKE OF MEAT
Milchemet ha Shem  The Wars of Hashem  THE PROBLEMS OF NIKKUR A CALL TO RABBANIM
Milchemet ha Shem  Vol 1 Yain Nessech

PUBLIC ANNOUNCEMENTS WARNING OF PROBLEMS WITH THE KASHRUS OF WINE (YAIN NESSECH)

Kashrut and damages THE TERRIBLE DAMAGE THAT BEFALLS TO THE ONE WHO DOES NOT OBSERVE THE LAWS OF KASHRUS
Kelipat ha Sirchot REGARDING THE PRACTICE OF PEELING OFF ADHESIONS OF THE LUNGS
When He Left In Peace  THE WAR AGAINST THE MAFIAS OF KASHRUT AND HOW HASHEM HELPED ME AND PRESERVED ME

KOSHER MILK AND INFANT FORMULAS

Chalav Akum - Infant Formula Encyclopedia of Kashrut Vol 2 

LAWS OF KOSHER MILK AND INFANT FORMULAS, STORIES AND PITFALLS IN THE KASHRUT OF MILK TODAY 

Kosher Milk - Encyclopedia Kashrut Vol 1 LAWS OF KOSHER MILK, STORIES AND PITFALLS IN THE KASHRUT OF MILK TODAY 
A letter of Warning on infant formulas

PROBLEMS OF KASHRUS INFANT MILK

 

SMALL ANNOUNCEMENTS ON KASHRUT IN ENGLISH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65                              

  

על העשרורי' הגדולה - החָלָב הטריפה שעושים להם ניתוח (אפערעישען)

 

1        מכתב על החלב הטריפה - מהגה"צ רבי רפאל בלום כ"ק אדמו"ר מקאשוי שליט"א, לאסור החלב ומוצרי חלב הנמצאים בבית שנחלבו מהפרות שעשו להם אפערעישען, ד' תצא תשנ"ד לפ"ק

 

2        מכתב על החלב הטריפה - מהגאון יהודה ירחמיאל הלוי גרובער חבר בית דין המיוחד לעניני כשרות, י' אלול תשנ"ד, [ראה באריכות בקול קורא – התאחדות הרבנים מגדולי המאכילי טריפות בכל הדור הזה, ומביא שם חלק מהדברים שהתירו: - חָלָב, חֵלֶב נבילה וטריפה, יין נסך, חָלָב עכו"ם, חָלָב חָמֵץ בַפֶסַח, חִיטִים בֶמַצוֹת, מִקוָוָאוֹת פסוּלוֹת,] ועבור הרב גרובער הודה על האמת שהחָלָב ומוצרי החלב טריפה ואסור לנגוע בהם, זרקו אותו מהתאחדות הרבנים, ומוסיף שם: שכעת אין כבר שום בר סמכא שם שיש קצת אפשרות לסמוך עליו, וממילא כל ההכשרים שלהם צריך בדיקה, [ראה הקול קורא, הנ"ל כשכ"ק אדמו"ר מקראסנא זצ"ל לפני יותר מ' 40 שנה היה בין חברי וועד הכשרות של התאחדות הרבנים, פעם חשב שצריך לבדוק את הפארעם של החלב עם יש שם משגיח במוצאי יום הכיפורים שזה זמן קשה למשגיח להשגיח אז, ועשה מיטינג עם חברי הביד"ץ ונסעו במוצאי יום הכיפורים, ולא מצאו את המשגיח, ושאלו את הגוים אם היום שלחו את החלב, וענו בוודאי, ושאלו אם המשגיח היה שם, וענו לא, לא היה כאן שום משגיח, והכל בסדר, לא צריך לדאוג כי הסחורה יצא. בבוקר עשו מודעה שאסור לשתות החלב, באותו יום טלפנו אל מהתאחדות הרבנים להרב מקראסנא זצ"ל, והודיעו לו שזרקו אותו מהוועד הכשרות של התאחדות הרבנים, ואין לו כבר שום שייכות איתם]. עכת"ד שם.

 

3        סדר הגעלה – וואס מען דארף יא כשר'ן – און וואס נישט - סדר פון כשר'ן – פאלגענד זענען די הלכות פון כשר'ן

 

4        מכתב על החלב הטריפה -  מהרב יוסף משה גרינוואלד רב דהקל ערוגת הבושם, הבררו והסרו הבהמות המועטות בשאלות מהכשרים.- ה' לסדר ויצא תשנ"ד.

 

5        מכתב על החלב הטריפה – מהרב יחיאל באבאד אבדק"ק אטארטיקוב מספר מועט של בהמות סולקו משם. י' אלול תשנ"ד

 

6        מודעה נחוצה אודות החלב ישראל ומוצרי חלב ישראל – התאחדות הרבנים מתירים את החלב טריפה -  מתירים את הלב טריפה כמו שהתירו חלב נבילה וטריפה במזיד, לעיני כל ישראל.

7        מודעה נחוצה אודות החלב ישראל ומוצרי חלב ישראל – מהרב נחום אפרים טייטלבוים אבדק"ק וואלאווע, -  הוא מתיר אסורים מפני שהוא נותן הכשר על מאכלי חלב, ומהיום והלאה אומר שהולך לתקן, יא אלול שנת תדש"ן לפ"ק.

 

8        מודעה נחוצה אודות החלב ישראל ממחלקת הכשרות מקהל מחזיקי הדת דחסידי בעלזא בארצה"ב, מודיעים שיש חששות גדולות על החב ומוצרי חלב ואוסרים כל מיני מאכלי חלב.

 

9        מודעה נחוצה מהגאון אבדק"ק מאנרא אדות חלב ישראל, כותב איך שהתירו בהתאחדות הרבנים, ח' פרשת תצא שנת תשנ"ד לפ"ק

 

10                  שאלות ותשובות ומכתבים מגדולי הפוסקים שאוסרים החלב מהפרות שעושים להם ניתוח.

11   תשובה ראשונה להלכה לאסור החלב מהבהמות המנותחות, מהגה"צ רבי מנשה הקטן אבדק"ק אונגוואר שליט"א, בעמ"ח ספרי שו"ת משנה הלכות כ' חלקים.

 

12   תשובה שני' להלכה לאסור החלב מהבהמות המנותחות, מהגה"צ רבי מנשה הקטן אבדק"ק אונגוואר שליט"א, בעמ"ח ספרי שו"ת משנה הלכות כ' חלקים.

 

13   תשובה שלישית להלכה להרב הגאון רבי יהודה שיין ממחלקת הכשרות לאסור החלב מהבהמות המנותחות, מהגה"צ רבי מנשה הקטן אבדק"ק אונגוואר שליט"א, בעמ"ח ספרי שו"ת משנה הלכות כ' חלקים.

 

14   תשובה שלישית להלכה להסיר מכשול מאחינו בני ישראל הקדושים מאת הרב הגאון רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין בעמ"ח ספרים רבים ונכבדים.

 

15   אגרות משה אבן העזר חלק רביעי סימן צ"ב, בענין עגלים שמפטמים אותם באופן שבשרם יקבל מראה לבן, ב' דר"ח תמוז תשמ"ב.

16   אגרות משה סימן כ', בענין אם יש לחוש למה שהרופאים מצויים להשתמש לרפואה לדקור בין הצלעות, י' כסלו שנת תשי"ב עגלים שמפטמים אותם באופן שבשרם יקבל מראה לבן, ב' דר"ח תמוז תשמ"ב.

 

U.S. DAIRY FARMERS

17   היתר על החלב הטריפה - מהרב משה דוד טענדלער רב בית הכנסת קהילת מאנסי. [יוצא בפסק נגד חותנו הגה"צ רבי משה פיינשטיין זצ"ל].

 

18   מי הם המכריעים?  בעלי המכשירים הנוגעים בדבר, מתירים את האיסור בריש גלי', פנים חדשות גליון 315 י"ט אלול תשמ"ד – על החלב הטריפה

 

19   מידע בענין שאלות החלב – מהמחנה החרידי אוגוסט 18 94'  – על החלב הטריפה

 

20   מכתב מקהל עדת ישורין  – על החלב הטריפה

 

21   מכתב מהאוי יוי – על החלב הטריפה

 

22   בקהילות החרדיות – בחורים ואברכים עסוקים בקריעת מכתבו של יודיל גרובער שאינו מכשיר את החלב. פנים חדשות גליון 315 י"ט אלול תשמ"ד

 

23   פוליטיקה והלכה משמשים בערבוביה – הגאון רבי מנשה קיין אבדק"ק אונגוואר תוקף את הרבנים המתירים וקובע כי הם צבועים וכי הם פוגעים בנשמות ישראל. גליון 315 י"ט אלול תשמ"ד

 

24   ווער האט געוואלט פארשווייגען די פרשה פון די מילך און ווער האט געהאט א אינטערעס אז די חרדישע גאס זאל וויסן וואס דא פאסירט, גליון 315 י"ט אלול תשמ"ד

 

25   אין ארץ ישראל האט הגאון רבי בנימין מענדלסאן איינגעפירט אז מען נוצט נישט קיין מילך פון פרה וואס מען האט אפארירט.

 

26   מדוע מוצרי החלב הם בעייתיים? – גדולי התורה לעצמם מחמירים ואינם נוגעים במוצרי החלב.

 

27   משנה הלכות סימן כ' אם יש לחוש למה שהרופאים מצויים להשתמש לרפואה לדקור בין הצלעות.

 

28   מכתב מהרב הגאון יהודה שיין "בני תורה כשרות לעדער".

 

29   זענען אלע מילכיגע פראדוקטן ב"אמת" כשר??? – אלגעמיינער זשורנאל סעפטעמבער 2 94' – א. תשובה מכ"ק אדמו"ר שליט"א מאונגוואר. ב. מכתב מכ"ק אדמו"ר מקאשוי שליט"א. ג. תשובה מהגה"צ רבי משה פיינשטיין זצ"ל בעל אגרות משה. ד. תשובה מהגאון רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין.

 

30   די מוסרים האבן זיך ווידער געהובן דעם קאפ!

 

31   מלכות סאטמאר – על חרבך תחי' – צבא הגנה לסאטמאר – צו חילוב.

 

32   א סקאנדאל – פון גרשון יאקאבסאן – אלגעמיינער דזשורנאל דף 4 – תמונה.

 

33   ארטיקעל באנגלית מגרשון יאקאבסאן

 

34   פרייזן פון חלב ישראל פראדוקטן וועלען מעגלעך געהעכערט ווערן צוליב חשש אז בהמות זיינען טריף צוליב פראצעדור וואס זיי גייען-דורך 

 

35   תנובה מוז נאך געבען די כשרות פאדערונגען פון "וועד הכשרות" שעל יד העדה החרדית. דער איד בשלח תשנ"ה

 

 Kol Hashechita - FACTS AND FINDING REGARDING THE PRESENT SITUATION OF RITUAL SLAUGHTER - By Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical Court of Holmin, Shlita

 

 

בולעטין וועד הכשרות

ארגון מוקדש לתיקון מצב הכשרות באמצעים של בירור, חקירה ודרישה, התיעצות, הודעה, והצעה - חדש תשרי תש"נ לפ"ק. - עד מתי נחשה ? מכתב א': על הבעיות הגדולות אצל  השחיטה מרובאשקין. מכתב עדות ממשגיח חסיד חב"ד שכותב להגה"צ מהאלמין שליט"א, -  ולהבית דין של חב"ד אודות הכשרות אצל רובאשקין.   מכתב ב' - הכתב יד של משגיח חב"ד חשוב מאוד שמתאר את כל מצב הכשרות אצל רובאשקין בדיוק נפלא. – מכתב ג' מהגה"צ רבי יוסף יצחק זצ"ל שכתב לר' אברהם אהרן שי' רובאשקין

שאלות ותשובות מהגאון רבי יצחק לוי - שוחט ובודק בירושלים עיה"ק על השחיטה של רובאשקין, עם הרבה דוקאמענטען.

 מכתב למערכת ישראל 613 – שחיטה של רובאשקין נבילה וטריפה חלב ודם – סיפור נורא והשגחה פרטית - השוויגער מזיווג שני של רובאשקין הודיעו לה בחלום כי רובאשקין מאכיל חלב ליהודים, היא חלמה שהכל בגלל הסבא והבן שמאכילים חלב לעם ישראל. הדבר כבר עלה שני קרבנות ל"ע, ומאכילים חלב הלאה ואין מפחדים כי כסף מטהר ממזרים.- הרב ווייסמאן בדין תורה עם  הגה"צ ממארגארעטין שליט"א ונתגלה שהרב ממארגארעטין האכיל חלב לעם ישראל בשחיטת רובאשקין רח"ל.


NEWSLETTER OF RAV SHEIN REGARDING RUBASHKIN

NEWSLETTER OF RAV SHEIN EXPOSING MANY PROBLEMS IN KASHRUT AMONG THEM RUBASHKIN

THE REPORT OF RAV WEISSMANDEL: ALL THE PROBLEMS IN THE RUBASHKIN SLAUGHTERING HOUSES, WHICH THE RAV HA MACHSHIR AS OF MAPRIL 2005 HAD NOT VISITED EVEN THOOUGH HE MAKES $150,000 FOR SELLING OUT HIS NAME [AND SELLING OUT SIMPLE JEWS WHO EAT TEREFOT WITH HIS STAMP OF KASHRUT]

THE SCORECARD OF RUBASHKIN: A FAILING GRADE ON KASHRUT  ENGLISH  HEBREW

 

 

על הבעיות שיש ב"העולם קעז" (טש'יז)

קול קורא מוועד הכשרות
 
טשי"ז - בהכשר

קהילת ברויער

טראך טראך די הימעל פאלט אראפ – סודות – די לעצטע נייעס פון דעם הויפט מאכיל טריפות אין אמעריקא, מיל מארט.

קול קורא מוועד הכשרות

וויינשטאק מוכר עופות
של נבילה וטריפה

הזיופים הכי הגדולים מימות בריאת העולם בפרשת החלב. – מדור מיוחד נקוב בשם תורת הניקור בסדר הניקור הנהוג בחוץ לארץ עם מקוריה וטעמיה. -  הכתבנים האלו קבלו הון תועפות לזייף כל ספרי ניקור המקובל לנו מימות משה רבינו ע"ה עד היום הזה. – אם אתה מעוניין לדעת האמת לאמיתו יכולים לשמוע הטעיפ של אסיפת התאחדות הרבנים, ושם תראו עין בעין כל הזיופים, ולך נא ראה 120 ספרי ניקור, ותראה איך שזייפו כל הספרים, ויצא כבר קונטרס עלבונה של תורה, ושם העתיק חלק מהזיופים, עם תמונות, שאפשר בניקל לראות עין תעת עין.

גם כן אפשר לשמוע הטעיפ של כ"ק מרן אדמו"ר מקלויזנבורג זי"ע, איך שבוכה בבכיות נוראות על ירידת הדור ואיך שהאכילו אותנו 50 שנה נבילות וטריפות חלב ודם.

קובץ חידושי תורה
פרי תמרים,
חלק יא
חנוכה
תשמ"ג

רוב הטבחים שותפו של עמלק – רובאשקין המאכיל טריפות הכי הגדול בארצות הברית

בולעטין # 109

המאבק בישראל למען קיום היהדות – תמונה חיה מכל שהתרחש בתקופה בה רבינו הגדול והקדוש נאבק למען קיום היהדות בעולם היהודי הגדול בכל תחומים החיים היהודיים, ואשר מסר נפשו על קידוש השם למען הצל בני ישראל מרדת שחת. י"ל ע"י איגוד חסידי ותלמידי הגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א מהאלמין, ירושלים שנת תשמ"ט לפ"ק

המאבק בישראל
למען קיום היהדות
בתקופה שלנו

א לעבעדיק בילד פון די געשעענישען אין דער צייט, ווען אונזער גרויסער און הייליגער רבי האט מיט מסירות נפש געקעמפט פארן קיום פון אידישקייט איבער דער גאנצער וועלט, ארויסגעגעבען דורך תלמידים וחסידים פון האלמינער רבי שליט"א, ירושלים תשמ"ט.

דער געראנגל פאר אידישקייט עקזיסטענץ און אונזער צייט

 

 
ספר במדבר פרק יא
(א) וַיְהִי הָעָם כְּמִתְאֹנֲנִים רַע בְּאָזְנֵי יְדֹוָד וַיִּשְׁמַע יְדֹוָד וַיִּחַר אַפּוֹ וַתִּבְעַר בָּם אֵשׁ יְדֹוָד וַתֹּאכַל בִּקְצֵה הַמַּחֲנֶה:
(ב) וַיִּצְעַק הָעָם אֶל משֶׁה וַיִּתְפַּלֵּל משֶׁה אֶל יְדֹוָד וַתִּשְׁקַע הָאֵשׁ:
(ג) וַיִּקְרָא שֵׁם הַמָּקוֹם הַהוּא תַּבְעֵרָה כִּי בָעֲרָה בָם אֵשׁ יְדֹוָד:
(ד) וְהָאסַפְסֻף אֲשֶׁר בְּקִרְבּוֹ הִתְאַוּוּ תַּאֲוָה וַיָּשֻׁבוּ וַיִּבְכּוּ גַּם בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וַיֹּאמְרוּ מִי יַאֲכִלֵנוּ בָּשָׂר:

מִי יַאֲכִלֵנוּ בָּשָׂר= 669

רובאשקין = 669

(BAMIDBAR 11: 1-4)

1 And when the people (Always the people [HA AM] refers to the Erev Rav) complained, it displeased Hashem; and Hashem heard it; and his anger was kindled; and the fire of Hashem burnt among them, and consumed those who were in the outlying parts of the camp.
2 And the people cried to Moshe; and when Moshe prayed to Hashem, the fire was quenched.
3 And he called the name of the place Taberah; because the fire of Hashem burnt among them.
4 And the mixed multitude that was among them had a strong craving; and the people of Israel also wept again, and said, Who shall give us meat to eat?
 

Tikkune Zohar Tikkun 19

THE EREV RAV ASKED FOR MEAT AND IT WAS GIVEN TO THEM [AND NOWADAYS THEY STILL CONTROL THE MEAT]

And the EREV RAV asked for meat and it was given to them. And what is written? “And the meat was still between their teeth before being torn and the fury of G-d” (Bamidbar 11,33)…And the secret of this meat is “For he is also flesh” [SHAGAM HU BASSAR] (Bereshit 6:3). And this secret was left in the hands of the wise of heart…And this BASSAR [meat] in reverse is SHEBER [Broken] And on this it is written: “SHEVER RAAVON BATECHEM” [The broken famine of your houses] (Bereshit 42:19). If they are deserving then the meat is holy as it is written “MI BESSARI ECHEZE ELOKA” But if they don’t guard that BASSAR [meat] the sign of the Brit, then it will change for them to SHEBER.

Tikkune Zohar Tikkun 19

 

 

GO TO PRIOR PAGE