ניקור החלב

PURGING FORBIDDEN FATS FROM MEAT

HOME        ראשי

PAGE 4

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10
11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33

נא לראות התמונות היפות על הבשר הטרף שבא מן המנהרות בעזה בהכשר של סאדאם חוסיין ויאסיר עראפאת בדף 6

מאגר ספרי ניקור העולמי


עצור לרגע? האם הבשר בהמה שאתה אוכל מאיפה הוא - מקראקא-מאנסי או מעזה? האם ההכשר של הבשר בהמה שוה פרוטה אחת? היכן אתה בעולם? אהה!!! עכשיו ברגע הזה נתגלה שהגה"ק מקאשוי זצ"ל שאמר לפני כ"ו שניםשלא יהיה בשר בהמה כשר עד ביאת המשיח!!!

רוח הקודש הופיע בבית מדרשו!!!

Where is the meat of the animal that you eat from? Crakow, Monsey or Gaza?

Is the kashrut supervision of the meat of the animal worth even one cent?

Where are you in the world? Ahhh!

Now at this moment is revealed what the Holy Tzaddik from Kasho Z"L said 27 years ago

that there won't be meat of a kosher animal until the coming of the Mashiach

Prophecy is appearing in our Bet Midrash!!

בחמשה שנים אחרונים נתגלו 450 תיקים למוכרי בשר בהמה
בארצינו הקדושה שהביאו הבשר מהמנהרות

איפו הם כל הרבנים הצדיקים וכל הראשי ישיבות מארצינו הקדושה? למה אתם יושבים ושותקים, ואין אתם מגלים ליהודים שומרי תורה ומצות שיפסיקו לאכול בשר בהמה, ושידקדקו לאכול רק בשר עוף שאינו בא מהמנהרות? עד מתי אתם שותקים? האם אינכם רואים מה שקורא יום יום למאות יתומים חדשים ואלמנות רח"ל, וחז"ל אומרים שהכל בא ממאכלות אסורות!!!

The last 15 years has  shown 450 records of meat sellers who brought meat from the tunnels into our holy country.

Where are all of he holy rabbes and the heads of Yeshivot of our holy country? Why are you sitting quiet and not revealing to Torah- and Mitzva-observant Jews to stop eating meat and to be careful to eat only chicken that isn't from the tunnels? Until when will you be quiet? You're not seeing what happens every day to hundreds of new orphans and widows R"HL. And Chazal says all of that comes from eating forbidden foods....

How come all the newspapers are talking about this, but the 'holy' Rabbis in their 'holy' Yeshivot don't say a word?  Why aren't we fasting before Shavuot and rekashering our Keilim and asking H-shem to forgive us our terrible sins....To understand this the answer to this question, click on this link to the Eruv Rav...

ספר הערב רב וכל המסתעף חלק י"ח

 

עיתון המודיע
יום א' במדבר, כ"ה אייר תשס"ז מ' לעומר

טון בשר פיגולים מהשטחים נתגלה במפעל פתח תקוה,הרבנות הראשית לפתח תקוה מגיבה בתדהמהובודקת את הסיפור החמור!!!

The HaModiah Newspaper

Sunday, Bamidbar, 25 of Iyar 5767, 40 days of the omer

A ton of treif meat from the territories was discovered in the Petach Tikva.

The Rabinut of Petach Tikva was amazed and checked investigated this terrible story

עיתון יתר נאמן
יום ד' כ"ג ניסן תשס"ז, ח' בעומר, 11 באפריל 2007

פקחי עיריית ירושלים החרימו למעלה מטון בשר שאינו ראוי למאכל
 

The Yatid Neman Newspaper

  Wednesday, 23 of Nissan 5767, 8 days of the Omer April, 11 2007

Inspectors of Jerusalem  throw out a ton of meat that isn't fitting to be eaten

תלחץ כאן
הסרט האיך ששוחטים במשחטה של רובאשקין


 
*           *             *           *

ועדיין מי הבטיח לך שהעוף שאתה אוכל, לא נחנק על ידי הערבים בעזה, או על ידי הקצבים ממאנסי ומברוקלין, או שלא נשחט על ידי סכין פגום על ידי השוחטים שותפם של עמלק ? ? ?

How can you be sure or who will provide  guarantee to go in the Gehinnom that the chicken that you eat was not killed by the Arabs in Gaza, or by the Ganiv butchers from Monsey and Brooklyn, or who can guarantee you that this chicken is killed by a 'holy' shochet with a defective knife, a partner with Amalek, like Rashi says in Kiddushin 81', the best butcher is a partner with Amalek!


תחשוב קצת!!!??? איזה בהמה אתה ??? שאתה עוד אוכל בשר בהמה ???

 

Think a little bit

What kind of animal are you?

That you also eat meat!!

The Journal of Jewish health

LEARN WHAT THE ANIMALS YOU EAT ARE FED BY THE BIG CORPORATIONS . YOU WILL BE AMAZED OF WHAT GOES ON
- By Dr. Pinchas ben Eliezer Cohen

 

איפו הם כל הרבנים הצדיקים וכל הראשי ישיבות מארצינו הקדושה? למה אתם יושבים ושותקים, ואין אתם מגלים ליהודים שומרי תורה ומצות שיפסיקו לאכול בשר בהמה, ושידקדקו לאכול רק בשר עוף שאינו בא מהמנהרות? עד מתי אתם שותקים? האם אינכם רואים מה שקורא יום יום למאות יתומים חדשים ואלמנות רח"ל, וחז"ל אומרים שהכל בא ממאכלות אסורות!!!

בחמשה שנים אחרונים נתגלו 450 תיקים למוכרי בשר בהמה בארצינו הקדושה שהביאו הבשר מהמנהרות

טון בשר פיגולים מהשטחים נתגלה במפעל פתח תקוה, הרבנות הראשית לפתח תקוה מגיבה בתדהמה ובודקת את הסיפור החמור

עיתון המודיע, יום א' במדבר, כ"ה אייר תשס"ז מ' לעומר

פקחי עיריית ירושלים החרימו למעלה מטון בשר שאינו ראוי למאכל

עיתון יתר נאמן, יום ד' כ"ג ניסן תשס"ז, ח' בעומר
(11 באפריל 2007)

מלחמה לה' בעמלק מדור דור:

ספרי ניקור:

כשרות הניקור בישראל כהלכתה

דיניו - ומנהגיו

מלחמה לה' בעמלק מדור דור מלחמת הצדיקים עם רבני הערב רב (העמלקים)
בשדי כשרות הניקור, בד' מאות שנים האחרונים

יצא לאור מהגה"צ רבי שלום יודא גראס רב דקהל "מגן שאול" ד"האלמין" ור"מ בישיבה וכלל "בית ישעי'" "מכון להוראה בשחיטות ובדיקות" - אדר שנת תשנ"ח

קונטרס כרוזים, מודעות ואזהרות בענין אכילת בשר בהמה

ביאור מקיף על ניקור חלב הפנים הקדמי מהתלמוד ושו"ע מהראשונים והאחרונים ומספרי ניקור. בזמנו של הגאון מוילנא זצ"ל נכשלו כל העיר באיסורי חלב. - יצא לאור ע"י בית המדרש הלכה למעשה בני ברק 

סדר הניקור הפנים והקדמי  עם תמונות הלכה למעשה
 - מאת הרב מרדכי גבריאל מלאכי -
רב בביהמ"ד דהחסידים "יבנה" תל אביב וראש ביהמ"ד הלכה למעשה בני ברק

הספר הזה יצא לאור בזמנו של הגר"א זצ"ל, המנקר הגה"צ רבי משה מק"ק קיראן מצא שכל העיר ווילנא אוכלים חלב דאורייתא, והגאון החסיד מווילנא זי"ע לקח עשרה גדולי ישראל ובתוכם אחיו רבי שלמה זלמן זצ"ל, וישבו זמן רב וביררו כל מלאכת והלכות הניקור ומצאו שאמת נכון הדבר שכל העיר ווילנא נכשלו באכילת חלב, וכל העשר רבנים דשם חתמו על קול קורא איך לתקן הענין של הניקור, - נדפס בקובץ ספרי ניקור ט' כרכים, . - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

לחם שערים

י"ג מדות של רחמים שנת תשמ"ג לפ"ק

אסור לאכול מן התורה שום בשר בהמה כי נשאר עליהם חלק אחוריים רח"ל  - ניקור נדפס בקובץ ספרי ניקור ט' כרכים, להגה"צ רבי שלום יודא גראס רב דקהל "מגן שאול" ד"האלמין" ור"מ בישיבה וכלל "בית ישעי'" "מכון להוראה בשחיטות ובדיקות"

הוראה ואזהרה לאפרושי מאיסורא

מכתב אזהרה נגד אכילת בשר בהמה ממרן הגה"ק אדמו"ר מקאשוי שליט"א

קול קורא במחנה החרדי א' כסלו תשמ"ג

אכן נודע הדבר נעשתה התועבה הזאת בישראל מזייפים כל סדר הניקור מה שהיה ביוראפ

את אשר אסרת התרתי

קול קורא על מכשולי הניקור בזמנינו- נדפס בקובץ ספרי ניקור ט' כרכים, להגה"צ רבי שלום יודא גראס רב דקהל "מגן שאול" ד"האלמין" ור"מ בישיבה וכלל "בית ישעי'" "מכון להוראה בשחיטות ובדיקות"

מלחמת השם

רבי יעקב עמדין, ניקור - מקובץ ספרי ניקור ט' כרכים,. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

תורת הקנאות

ניקור ווארשא - מקובץ ספרי ניקור ט' כרכים,. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

תירוש ויצהר

בפרשות ניקור החלב, ובו מפתח של קובץ כל ספרי ניקור המובהקים, שבו נקבצו תחת גג אחד 78 ספרי ניקור היסודיים אשר מהם יתד ומהם פנה בכל הדורות לסדר ניקור האמיתי ובכל קצות הארץ תמכו וסמכו הרבנים ומנהיגי דור ודור על הספרים הללו בלבד. וככל שזזו מהנאמר בספרים הללו ע"י תלמידים שלא שמשו כל צרכן מיד נכשלו בעוה"ר. - מקובץ ספרי ניקור ט' כרכים,. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

מלחמת קודש

נקודות רציניות הנצרכין לכל בית ישראל שלא יוכשלו באכילת חלב איסורי כרת רח"ל. - מקובץ ספרי ניקור ט' כרכים,. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

ניקור חלק הפנימי

עיתון על מכשולי הניקור שיצא לאור בשנת תש"מ, ההיסטארייע מה שהיה עם הרב מלאכי ואיך שרצו להרוג אותו על שגילה המכשולות הנוראות, ובסופו אזהרת החפץ חיים זצ"ל על מכשולי הניקור והטריפות שהבוטשער'ס שותפם של עמלק מכשילים את ישראל רח"ל, וכל אחד ערב בעד חבירו ומחיוב לעורר על מכשולים האלו. - מקובץ ספרי ניקור ט' כרכים,. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

וויכטיג פאר יעדן

ניקור

ווייל, שחיטה וניקור - מקובץ ספרי ניקור ט' כרכים,. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

עבודת הקודש

ניקור - מקובץ ספרי ניקור ט' כרכים,. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

בדיקות

ניקור אמסטרדם - מקובץ ספרי ניקור ט' כרכים,. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

בית לחם יהודה

ניקור - מקובץ ספרי ניקור ט' כרכים,. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

בית לחם יהודה

ניקור - מקובץ ספרי ניקור ט' כרכים,. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

בית שמואל

ניקור - מקובץ ספרי ניקור ט' כרכים,. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

ברכי יוסף

ניקור, לבוב - מקובץ ספרי ניקור ט' כרכים,. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

חק לחודש

יורה דעה, ניקור - מקובץ ספרי ניקור ט' כרכים,. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

חוקי דעת

ניקור - מקובץ ספרי ניקור ט' כרכים, - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

הלכה ברורה

הלכות ניקור: הלכות ניקור מכל חלקי הבהמה ובירור דיני הניקור הנוגעים להלכה ולמעשה כפי הנהוג בפוילין, ליטא, ובגאליציען, בהסכמות גאוני הדור ומומחי המנקרים שליט"א עם קונטרס נ.ב. בירור הלכה. ווארשא תרצ"ט - מקובץ ספרי ניקור ט' כרכים,. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

הניקור השלם

בקונטרס הזה יתברר בבירור גמור האמת לאמיתו, שבעוה"ר אכן אמת הוא שהיו מכשולות גדולות בענין הבשר הנמכר בחזקת "גלאט כשר למהדרין מן המהדרין", ושלא היה מנוקר כראוי, ושבאמת נכנס לפעמים חתיכות גדולות השייכות לחלקי האחוריים באיטליזי הבשר . - להגה"צ רבי שלום יודא גראס רב דקהל "מגן שאול" ד"האלמין" ור"מ בישיבה וכלל "בית ישעי'" "מכון להוראה בשחיטות ובדיקות"

הודאת בעל דין

"כל חלב וכל דם לא תאכלו"

ניקור נדפס בקובץ ספרי ניקור ט' כרכים, . - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

אימוץ הניקור

ניקור - מקובץ ספרי ניקור ט' כרכים,. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

כפי אהרן

ניקור - מקובץ ספרי ניקור ט' כרכים,  - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

קרית ספר

ניקור - מקובץ ספרי ניקור ט' כרכים,. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

כל בו

ניקור - מקובץ ספרי ניקור ט' כרכים. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

לחם הפנים

ניקור - מקובץ ספרי ניקור ט' כרכים,. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

לחם הפנים 2

ניקור - מקובץ ספרי ניקור ט' כרכים,. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

מחשבות ישראל

ניקור - מקובץ ספרי ניקור ט' כרכים, - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

משמיע שלום

ניקור - מקובץ ספרי ניקור ט' כרכים, - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

מי ששון

ניקור -  להרב שיק -  ניו יארק, ניקור - מקובץ ספרי ניקור ט' כרכים,. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

משנה אחד

ניקור, פראנקפוט, - ניקור - מקובץ ספרי ניקור ט' כרכים, - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

מורה לזובחים

ניקור - מקובץ ספרי ניקור ט' כרכים - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

נחלת שבעה

ניקור - מקובץ ספרי ניקור ט' כרכים, - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

אהל מועד

ניקור, ווילנא, - ניקור - מקובץ ספרי ניקור ט' כרכים,. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

אהל יצחק

ניקור - מקובץ ספרי ניקור ט' כרכים. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin,

אורחות חיים

ניקור - מקובץ ספרי ניקור ט' כרכים,. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

רבינו שלום מניישטאט

שחיטה וניקור, ווארשא, - ניקור - מקובץ ספרי ניקור ט' כרכים, - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

רב טבחיה

ניקור, ירושלים. - ניקור - מקובץ ספרי ניקור ט' כרכים. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin,

ראשית ביכורים

ניקור, רבי חיים פלאג'י, - ניקור - מקובץ ספרי ניקור ט' כרכים,. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

רוח חיים

ניקור, וילנא, יפה, - ניקור - מקובץ ספרי ניקור ט' כרכים,. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

סדר הניקור 2

ניקור, קראקא, - ניקור - מקובץ ספרי ניקור ט' כרכים,. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

סדר הניקור

ניקור, קראקא בוכנער, - ניקור - מקובץ ספרי ניקור ט' כרכים,. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

סדר הניקור

ניקור, ירושלים, - ניקור - מקובץ ספרי ניקור ט' כרכים. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin,

ספר האגור

ניקור, אלטמאן, - ניקור - מקובץ ספרי ניקור ט' כרכים,. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

ספר הניקור

ניקור, - ניקור - מקובץ ספרי ניקור ט' כרכים,. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

ספר התרומה

ניקור, ניו יארק, - ניקור - מקובץ ספרי ניקור ט' כרכים,. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

ספר זכרונות

ניקור, - ניקור - מקובץ ספרי ניקור ט' כרכים,. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

ספר ראביה

ניקור, ווארשא, - ניקור - מקובץ ספרי ניקור ט' כרכים,. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

ספר הזכרון

ניקור - מקובץ ספרי ניקור ט' כרכים,. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

שערי תורה

ניקור, ירושלים, - ניקור - מקובץ ספרי ניקור ט' כרכים,. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

שערי זבח

שיסד הגאון מהר"י ווייל זלה"ה, אהל ישראל, נדפס במיץ. - ניקור - מקובץ ספרי ניקור ט' כרכים,. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

שחיטות ובדיקות

ניקור - מקובץ ספרי ניקור ט' כרכים. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin,

שלחן הטהור

ניקור - מקובץ ספרי ניקור ט' כרכים,. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

טהרת אהרן

ניקור - מקובץ ספרי ניקור ט' כרכים,. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

טבח טבח

ניקור - מקובץ ספרי ניקור ט' כרכים,. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

תיקון עולם

ניקור - מקובץ ספרי ניקור ט' כרכים,. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

תיו יהושע

רבי חיים פלאג'י, - ניקור - מקובץ ספרי ניקור ט' כרכים,. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

תוכחת חיים

רבי יעקב עמדין, ניקור, - ניקור - מקובץ ספרי ניקור ט' כרכים,ק. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

תורת הקנאות

סדר הניקור בירושלים עיה"ק, - ניקור - מקובץ ספרי ניקור ט' כרכים,. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

תורת הניקור הירושלמי חלק ב

ניקור, מאלין, ביאליסטאק, - ניקור - מקובץ ספרי ניקור ט' כרכים,. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

תורת הניקור השלם

סדר הניקור בירושלים עיה"ק, - ניקור - מקובץ ספרי ניקור ט' כרכים,. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

תורת הניקור הירושלמי חלק א

ניקור - מקובץ ספרי ניקור ט' כרכים. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin,

תורת זבח

ניקור, ניו יארק, - מקובץ ספרי ניקור ט' כרכים,. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

תוספות חכמה

ניקור - מקובץ ספרי ניקור ט' כרכים,. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

צמח צדק

ניקור - מקובץ ספרי ניקור ט' כרכים,,. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

צנה דוד

ניקור - מקובץ ספרי ניקור ט' כרכים,. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

ויעש אברהם

ניקור - מקובץ ספרי ניקור ט' כרכים. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

ויוסף אברהם

ניקור - מקובץ ספרי ניקור ט' כרכים,. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

זכור לאברהם

ניקור - מקובץ ספרי ניקור ט' כרכים,. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

זבח משפחה

ניקור - מקובץ ספרי ניקור ט' כרכים,. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

זבח שמואל

ניקור ירושלים, - ניקור - מקובץ ספרי ניקור ט' כרכים,. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

זבח תודה

ניקור קראקא, - ניקור - מקובץ ספרי ניקור ט' כרכים,. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

זבחי רצון

ניקור ווארשא, - ניקור - מקובץ ספרי ניקור ט' כרכים,. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

זבחי רצון 2

ניקור אשכנז, - ניקור - מקובץ ספרי ניקור ט' כרכים,. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

זבחי שלמים

ניקור - מקובץ ספרי ניקור ט' כרכים,. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

זבחי צדק

 

 
 

א. ניקור חלק הפנימי, נקודות רציניות הנצרכין לכל בית ישראל שלא יוכשלו באכילת חלב איסורי כרת רח"ל. ב. בירור ענין חלב. ג. לימוד מלאכת הניקור. - מקובץ ספרי ניקור ט' כרכים,. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

נפש ישעיה על מאכלות אסורות חלק ג'

ניקור ווארשא - מקובץ ספרי ניקור ט' כרכים,. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

תירוש ויצהר

גילוי הזיופים והשקרים שבקובץ חידושי תורה פרי תמרים שיצא לאור על ידי ישיבת תורה ויראה דסאטמאר במדור המיוחד הנקוב בשם תורת הניקור בסדר הניקור הנהוג בחו"ל עם מקורי' וטעמי תכלית ומטרת הקונטרס הזה הוא לעורר את הקורא שיראה בעצמו עין בעין שכדי להכשיר את הבשר משתמשים בסילופים ובזיופים נוראים ובעקירת כל תורת הניקור המקובל לנו מסיני דור אחר דור ומהפכים דברי אלוקים חיים, וכל הנוגע בבשר זה ידע שח"ו יכול להכשל באכילת חלב ודם וכו' וידע כי בנפשו הוא, ואנו את נפשינו הצלנו. - מקובץ ספרי ניקור ט' כרכים,. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

עלבונה של תורה חלק א

אודות תיקון הניקור, א. פסק שיצא ממרן הגאון הצדיק הקדוש רבי רפאל בלום שליט"א גאב"ד קאשוי יצ"ו לתלמידיו. ב. מכתב שכתב לכ"ק אדמו"ר מסאטמאר אודות תיקון הניקור ואופני התיקון. ג. מכתב הזיוף שיצא לאור מהאופיס של התאחדות הרבנים שזייפו באופן שיתראה כאילו נכתב על ידי רבינו שליט"א, ושלחו המכתב הנ"ל ל- 50 אלף איש שיתחילו לאכול הבשר החלב והטמא שנאסר ע"י כ"ק אדמו"ר מקאשוי שליט"א. ד. מכתב מהתאחדות הרבנים שמודים על מכשולי הניקור. תמוז שנת תשמ"ב. - מקובץ ספרי ניקור חלק י"א,

כדת של תורה

אודות תיקון הניקור, א. פסק שיצא ממרן הגאון הצדיק הקדוש רבי רפאל בלום שליט"א גאב"ד קאשוי יצ"ו לתלמידיו. ב. מכתב שכתב לכ"ק אדמו"ר מסאטמאר אודות תיקון הניקור ואופני התיקון. ג. מכתב הזיוף שיצא לאור מהאופיס של התאחדות הרבנים שזייפו באופן שיתראה כאילו נכתב על ידי רבינו שליט"א, ושלחו המכתב הנ"ל ל- 50 אלף איש שיתחילו לאכול הבשר החלב והטמא שנאסר ע"י כ"ק אדמו"ר מקאשוי שליט"א. ד. מכתב מהתאחדות הרבנים שמודים על מכשולי הניקור. תמוז שנת תשמ"ב. - מקובץ ספרי ניקור חלק י"א,

כדת של תורה 1

חלק ב' - הכחשה או הודאה. - גילוי הדברים כהווייתם מהצד הב' שלחלק ולפלוג יצאו - יוצא לאור על ידי וועד לכבוד הוראת התורה וחכמיה - נדפס פה ברוקלין יע"א - אדר ה'תשמ"ג. - מקובץ ספרי ניקור חלק י"א,

ספר כדת של תורה - אודות תיקון הניקור פרשת החלב 

קובץ מכתבים שנכתבו להפיץ לרבים, למען לגלות את האמת המר, שנתגלה במצב הניקור בארצות הברית, וויליאמסבורג, בארא פארק, מאנסי ועוד. י"ל חודש מנחם אב תשמ"ב לפ"ק. - מקובץ ספרי ניקור חלק י"א,

מצב הניקור בארצות הברית חלק א

קובץ מכתבים שנכתבו להפיץ לרבים, למען לגלות את האמת המר, שנתגלה במצב הניקור בארצות הברית, וויליאמסבורג, בארא פארק, מאנסי ועוד. - מקובץ ספרי ניקור חלק י"א,

מצב הניקור בארצות הברית חלק ב

קובץ מכתבים שנכתבו להפיץ לרבים, למען לגלות את האמת המר, שנתגלה במצב הניקור בארצות הברית, וויליאמסבורג, בארא פארק, מאנסי ועוד. - מקובץ ספרי ניקור חלק י"א,

מצב הניקור בארצות הברית חלק ג

בפרשות ניקור החלב, ובו מפתח של קובץ כל ספרי ניקור המובהקים, שבו נקבצו תחת גג אחד 78 ספרי ניקור היסודיים אשר מהם יתד ומהם פנה בכל הדורות לסדר ניקור האמיתי ובכל קצות הארץ תמכו וסמכו הרבנים ומנהיגי דור ודור על הספרים הללו בלבד. וככל שזזו מהנאמר בספרים הללו ע"י תלמידים שלא שמשו כל צרכן מיד נכשלו בעוה"ר. מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין שליט"א, - י"ל ע"י וועד הכשרות ארגון מוקדש לתיקון מצב הכשרות, באמצעים של בירור, חקירה ודרישה, התיעצות, הודעה, והצעה, חודש כסלו תשס"ו לפ"ק. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א - מקובץ ספרי ניקור חלק י"א,
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

מלחמת קודש

נקודות רציניות הנצרכין לכל בית ישראל שלא יוכשלו באכילת חלב איסורי כרת רח"ל. - מקובץ ספרי ניקור ט' כרכים,. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

ניקור חלק הפנימי

עיתון על מכשולי הניקור שיצא לאור בשנת תש"מ, ההיסטארייע מה שהיה עם הרב מלאכי ואיך שרצו להרוג אותו על שגילה המכשולות הנוראות, ובסופו אזהרת החפץ חיים זצ"ל על מכשולי הניקור והטריפות שהבוטשער שותפם של עמלק מכשילים את ישראל רח"ל, וכל אחד ערב בעד חבירו ומחיוב לעורר על מכשולים האלו.  - מקובץ ספרי ניקור ט' כרכים,. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

וויכטיג פאר יעדן ניקור

פרטי - כל אודות ההתעוררות לתיקון הניקור והלקולים שנתהוו מהמחלוקת הנוראה . סיבות המצב שקדם לזה והסתעף. ערוך בחמשה חלקים. חלק א' תוכחתה של תורה. הוראה ואזהרה לאפרושי מאיסורא ממרן גאב"ד קאשוי שליט"א. ב. מכתב מפורט המבאר את כל חלקי הענין, יסוד ההוראה, והפרסום בשער בת רבים.  - מקובץ ספרי ניקור חלק י"ב. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

מאורע תשמ"ג ה' חלקים

קול קורא על מכשולי הניקור בזמנינו. - להגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין שליט"א, - י"ל ע"י וועד הכשרות ארגון מוקדש לתיקון מצב הכשרות, באמצעים של בירור, חקירה ודרישה, התיעצות, הודעה, והצעה, חודש תשרי חשון תשמ"ו, ל"ח כרך ח', - מקובץ ספרי ניקור חלק י"ב. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

מלחמת השם

אודות המכשול הגדול שמכשילים אחינו בני ישראל בחלב דאורייתא רח"ל בשאט נפש, ומשתיקים את הרבנים בפדיוני נפש להעמידם על צדם של המכשילים.

 

קול קורא שמע ישראל

לא עת לחשות

מוועד משמרת הכשרות

בנוא יארק

 

בו יבואר איך שמאכילים ומכשילים את ישראל בחלב דאורייתא בשאט נפש, ואיך שמזייפים כל ספרי ניקור רח"ל, שלא היתה כזאת בישראל מאז היתה לגוי, ואיך שזייפו מכתב בשם כ"ק מרן אדמו"ר מקאשוי שליט"א שכאילו הוא חזר מפסקו והתיר חלב בישראל רח"ל. ואיך שדנו לשריפה  את הספר לחם שערים שיצא לאור ע"י 10 רבנים מהבית דין של הגר"א ז"ל שאסרו את החלב, שאצליהם הוא הכל כשר וישר, ואיך שרודפים את כל הרבנים הצדיקים שאומרים את האמת לאמיתו. ואיזה טאראר שעושים על העדה החרדית להוציא פסק דין מזויף שהחלב בארצות הברית כשר וישר, וכל דרכי הטעראר של המאכילי חלב בוויליאמסבורג, ואיך שעוקרים כל הענין של איסור חלב כאילוי הוא רק נוהג בזמן שבית המקדש היה קיים. יצא לאור על ידי הק' מאטעל בענדער סגן יו"ר דועד משמרת הניקור דארצות הברית, כסלו תשמ"ג. - מקובץ ספרי ניקור חלק י"ב. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

עד מתי נחשה?

בענין חלב וניקור

מוועד משמרת הניקור

דארצות הברית

באידיש

חודש כסלו תשמ"ג

 

מהבי"ד צדק דהעדה החרדית, כ"ק אדמו"ר מדעברעצין, כ"ק אדמו"ר ממאנסי, כ"ק אדמו"ר מקאשוי, כ"ק אדמו"ר מקלויזנבוירג ובית דינו, קהל עדת קאשוי אודות שנתפרסם מכתב מזויף כאילו הגאון הקדוש מקאשוי אינו מהרהר על ה"ניקור", והה"ק מקאשוי שליט"א עומד עוד בפסקו הראשון 

דעת תורה בענין אכילת בשר בהמה

מי"ג מדות תשמ"ג, אודות בשר בהמה בארצה"ב - מעיד כי הוא ראה בעצמו במעמד מנקרים מומחים ונתברר כי בעוה"ר הבשר מהחניות המוחזקים להיותר טובים ומהודרים אינם מנוקרים כראוי. - מקובץ ספרי ניקור חלק י"ב,. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

מכתב האורגינעלי של כ"ק אדמו"ר מקאשוי

קריאה גלוי' לכל אנ"ש

מכתב מקהל יטב לב דסאטמאר

נגד המכתב המזויף שעשו כדי להתיר את החלב בזדון ובשאט נפש - מקובץ ספרי ניקור חלק י"ב. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

הכחשה

די הינט בילען, אבער דער צוג פארט ווייטער עד השאול תחתית - מקובץ ספרי ניקור חלק י"ב. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

עלבונה של תורה

ובית דין צדק דהקהל יסודי התורה.האיסור הנורא על הבשר החלב. מקום החתימה של כ"ק אדמו"ר מקלויזנבורג מרן יקותואל יודא מרידניק - מקובץ ספרי ניקור חלק י"ב. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

קהל יסודי התורה

שה"פ קלויזנבורג

מכתב אודות תיקון מכשולי הניקור שכתב כבוד קדושת אדמו"ר הגה"ק מרן רבי רפאל בלום שליט"א אבדק"ק קאשוי להאדמו"ר מסאטמאר שליט"א  -

בו מגלה סודות נוראות איך שנכשלו בשוגג, ורוצים להכשיל במזיר באכילת חלב שהוא איסור כרת, והולכים לקבל חתימות מגדולי ישראל שכאילו הכל על צד היותר טוב, וכך יעשו רושם שכל הבשר מותר לאכלו בלי חשש ופקפוק, וכל זה נעשה אחר שכבר ידעו מהפירצות והמכשולות הגדולות שהכשילו את הרבים באיסורי כריתות. מקובץ ספרי ניקור חלק י"ב. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

קונטרס קול קורא'ס

חלק ב'' מאת כבוד קדושת אדמו"ר הגה"ק מרן רפאל בלום שליט"א אבדק"ק קאשוי בעדפארד היללס עשרת ימי תשובה, שנת תשמ"ג לפ"ק -ברוקלין נוא יארק המכשולות אופני התיקון.

מכתב אזהרה נגד אכילת בשר בהמה ממרן הגה"ק אדמו"ר מקאשוי שליט"א  אסור מן התורה לאכול  שום בשר בהמה כי נשאר עליהם חלק אחוריים  רח" ל מקובץ ספרי ניקור חלק י"ב. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

לאפרושי מאיסורא

י"ג מדות של רחמים שנת תשמ"ג לפ"ק  אסור לאכול מן התורה שום בשר בהמה כי נשאר עליהם חלק אחוריים רח"ל מקובץ ספרי ניקור חלק י"ב. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

הוראה ואזהרה לאפרושי מאיסורא

מכתב אזהרה נגד אכילת בשר בהמה ממרן הגה"ק אדמו"ר מקאשוי שליט"א  

מכתב אזהרה נגד אכילת בשר בהמה ממרן הגה"ק אדמו"ר מקאשוי שליט"א  מקובץ ספרי ניקור חלק י"ב. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

הוראה ואזהרה לאפרושי מאיסורא

מכתב אזהרה נגד אכילת בשרבהמה ממרן הגה"ק אדמו"ר מקאשוי שליט"א שלא לאכול בשר בהמה עד ביאת המשיח  

ה' ניסן תשס"ב לא יטמטם עצמו ואת בני ביתו באכילת בשר מאיזה סוג שיהיה, כי כשרות הוא אחד משלשה דברים שגורמו ירידת היהדות פה אמעריקא ושאר מקומות כמבואר בזוהר הקדוש. מקובץ ספרי ניקור חלק י"ב. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

הוראה ואזהרה לאפרושי מאיסורא

קול קורא במחנה החרדי א' כסלו תשמ"ג אכן נודע הדבר נעשתה התועבה הזאת בישראל מזייפים כל סדר הניקור מה שהיה ביוראפ.מקובץ ספרי ניקור חלק י"ב. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin 

את אשר אסרת התרתי

 

דרשה וקול קורא מהגאון הצדיק הקדוש והטהור כ"ק אדמו"ר מקלויזנבורג זצוקללה"ה  שיצא בקול חוצב להבות אש נגד הרבנים המכשירים המכשילים שמאכילים נבילות וטריפות חלב ודם להכלל ישראל, רחמנא ליצלן.מקובץ ספרי ניקור חלק י"ב. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

ספר שפע חיים 

- דרוש ומאמר ברית שלש עשרה - מאת כבוד קדושת אדומו"ר הגה"ק מרן יקותיאל יהודה הלברשטאם שליט"א [זצוקללה"ה] אבדק"ק צאנז - אשר בשר צדק בקהל רב - ביום י"ג מדות שנת תש"נ לפ"ק

הספר הזה יצא לאור בזמנו של הגר"א זצ"ל, המנקר הגה"צ רבי משה מק"ק קיראן מצא שכל העיר ווילנא אוכלים חלב דאורייתא, והגאון החסיד מווילנא זי"ע לקח עשרה גדולי ישראל ובתוכם אחיו רבי שלמה זלמן זצ"ל, וישבו זמן רב וביררו כל מלאכת והלכות הניקור ומצאו שאמת נכון הדבר שכל העיר ווילנא נכשלו באכילת חלב, וכל העשר רבנים דשם חתמו על קול קורא איך לתקן הענין של הניקור  - מקובץ ספרי ניקור ט' כרכים,. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

לחם שערים

י"ג מדות של רחמים שנת תשמ"ג לפ"ק - אסור לאכול מן התורה שום בשר בהמה כי נשאר עליהם חלק אחוריים רח"ל - מקובץ ספרי ניקור ט' כרכים,. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

הוראה ואזהרה לאפרושי מאיסורא

מכתב אזהרה נגד אכילת בשר בהמה ממרן הגה"ק אדמו"ר מקאשוי שליט"א

ווייל, שחיטה וניקור - מקובץ ספרי ניקור ט' כרכים,. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

עבודת הקודש

בקונטרס הזה יתברר בבירור גמור האמת לאמיתו, שבעוה"ר אכן אמת הוא שהיו מכשולות גדולות בענין הבשר הנמכר בחזקת "גלאט כשר למהדרין מן המהדרין", ושלא היה מנוקר כראוי, ושבאמת נכנס לפעמים חתיכות גדולות השייכות לחלקי האחוריים באיטליזי הבשר, וועד משמרת הניקור תשמ"ג לפ"ק.. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

הודאת בעל דין

"כל חלב וכל דם לא תאכלו"

רבי חיים פלאג'י  - מקובץ ספרי ניקור ט' כרכים,. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

תוכחת חיים

פירות באושים פרי תמרים  זיופים וסילופים נוראים צחוק וקלות ראש נגד גדולי הפוסקים זצ"ל אשר מפיהם אנו חיים, כאן רואים תמונות היסטארייע של סאטמאר, איך שמזייפים תורת משה רבינו ע"ה, ולא מאמינים בי"ג עיקרים כלל וכלל. ירא הקהל וישפוט.


ספר זבחי צדק  מבאר כי בימי אבלו של משה רבינו עליו השלום נשתכחו ג' אלפים הלכות ושחיטה חד מנייהו, והעלו ע"י פלפול דשחיטה מן הצוואר הלכה למשה מסיני, יצא לאור ברעדלהיים -. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin


היימישע געזונטהייט קאנסומער  ווען איר עסט די בהמה, עסט די בהמה אייך, בהמה פלייש דער גרעסטער סם פארן מענטש, קעלבערנע פלייש, רוב קענסער קומט פון בהמה פלייש, אידיש לשון הקודש וענגליש. גליון מס' 1 אדר תשמ"ח לפ"ק. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin


מכתב מהרה"ג רבי יעקב לנדא  הנידון ניקור חלק הפנים. מכתב מהמנקרים של העדה החרדית בירושלים עיה"ק


 אזהרות מהבית דין צדק של העדה החרדית, ובי"ד של הרב לנדה על הכשרות והניקור.


 לאפרושי מאיסור כרת  קול קורא - ראו כי הזרנוכם ואנחנו את נפשינו היצלנו.  יצא לאור על ידי כולל לעניני איסור והיתר

 דער איסור פון קאשוי רב אופן פלייש, העתקה, מכתב המזיוף שעשו התאחדות הרבנים דארצות הברית וקנדה, קול קורא באידיש, לשון הקודש וענגליש, פרשת האזינו שנת תשמ"ג לפ"ק


 פסק מבית דין הגדול שבירושלים  רבה המכשלה בענין ניקור. הבשר שאחר צלע י"ב שייך לחלק האחוריים, לא לחפש קולות בענין ניקור. אזהרה בענין ניקור שנת תשמ"ב לפ"ק

 הדרכה לניקור חלק הפנים קונטרס ה'  יצא לאור על ידי בית המדרש הלכה למעשה אב-אלול תשמ"ב לפ"ק


מכתב לכבוד הרבנים חברי התאחדות הרבנים  מיר ברענגען שטיקלעך פון די אסיפה וואס איז געהערט געווארן אויף טעיפ שנת תשמ"ג לפ"ק

מכתב גלוי ליהדות החרדית  על כשרות השחיטה והניקור, דעתו של כ"ק האדמו"ר מקאשוי שליט"א, י"ל ע"י וועד הכשרות דארצות הברית וקנדה.

ספר זאת תורת זובחי הזבח מהרב ר' שלום קליין קאלאמאר שנת תרט"ו לפ"ק, נעתק מספר הכביכ. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

 ושמתיך בנקרת איסור  הלכות ניקור בקיצור נמרץ, מנטובה, ה'תקמ"ח לפ"ק, נעתק מספר הכביכ. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

מחאה לכבוד שמים   צועק ובוכה נגד הפרסומים שמפרסמים על חלב החמור שאיסורו בכרת שאין צריך ניקור, ויאכלו ענווים וישבעו אפילו למהדרין מן המהדרין בלי שום חשש ופקפוק כלל, לא נשמע כמוהו מימות כת הש"ץ ימ"ש, ועוקרים כל התורה כולה ע"י כתבי הפלסתר והטעראר שלהם נגד כל הרבנים היראים המוחים לכבוד שמים, הקונטרס פרי תמרים מלא חומץ המעלה אבעבועות המחמץ כבוד הרבנים וכבוד התורה הקדושה, כבוד מנהגי אונגארין בתוספות תבלין של עזות והפקירות וגילו פנים בתורה שלא כהלכה ובסילוף דברי אלוקים חיים, בשנים הראשונים היו מעבירים אותם מהראותיהם ולא יכשלו ח"ו בית ישראל בעוון החמור שבחמורות פיטום חלב רח"ל. יצא לאור על ידי הק' מאטעל בענדער, סגן יו"ר דועד משמרת הניקור

 מי יאכילנו בשר - למען דעת קריאת קודש לאחינו בני ישראל בני קל חי! האמת בענין ניקור, גביית עדות הביד"צ דהעדה החרדית, נאום הביד"צ, סדר הניקור שנהגו בעיר פעסט, למה סילפו? 10 מתוך 12 המנהגים עשרה נהגו באונגארין לנקר. ומדוע סילפו בזדון בקובץ פרי תמרים, ראה לפי סדר האותיות שגבו הביד"צ בירושלים. כאן יבואר לעיני הקורא הסילוף האיום ונורא שנעשה בקובץ פרי תמרים. מדוע? כתבו באות ט' על חלב הכליות שאיסורו בכרת שהוא שומן ומותר לכתחילה? ראה תמונות מחלקי הבשר שנתגלו, מדוע באות ג' וד' הכריחם לסלף מנהג פולין ורוסיא שהסירו החלב הנ"ל? הרבה גביית עדות על הבשר שמצאו מלא חלב הכליות, ועוד. יצא לאור בשנת תשמ"ג לפ"ק

כרוזא קרי בחיל העתקה חלק מספרי ניקור, הצועקים על מכשולות בניקור, והם ממש כמו המכשולות בזמנינו. א. קונטרס הניקור השלם. ב. צנה דוד. ג. רב טבחייה. ד. אימוץ הניקור . - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

קידוש השם בוויליאמסבורג, דער איסור פון קאשוי רב אופן פלייש, קהל עדת קאשוי, על מכתב המזיוף, מעלדונג פון וועד להגנה על משפטי ישראל בענין דיני תורה, יצא לאור על ידי ביד"צ דקהל עדת האלמין תשמ"ה לפ"ק

בדיקות של מהר"י ווייל   עם הגהות וסדר הבדיקה עם דיני ניקור הבשר לרש"י ז"ל, פה מנטובה.
- נדפס בקובץ ספרי ניקור ט' כרכים, . - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

 כנסת ישראל מבכה מרורות   קול ברמה נשמע נהי בכי תמרורים, שכינה הקדושה מבכה על בניה, לא נשאר לנו באחרית הימים אלא הקול קול יעקב להזעיק ולהתריע, ישמע קולינו מסוף העולם ועד סופו, על הטריפות בארצות הברית, בלשון הקודש ואידיש, יום ג' לס' צעקת בנ"י חודש טבת שנת תשמ"ט לפ"ק

 כנסת ישראל מבכה מרורות   ישמע קולינו מסוף העולם ועד סופו, על הטריפות בארצות הברית, באידיש

 מכתב מכ"ק אדמו"ר מקאשוי  לכ"ק אדמו"ר מסאטמאר, הרב משה טייטלבוים שליט"א על אודות י"ב מכשולים שמצאו בבשר שמאכילים את אחבנ"י בחלב רח"ל, יום ה' בין עשור לחמשה עשר לס' שם יזבחו זבחי צדק, תשמ"ג לפ"ק

 הודעת בעל דין כמאה עדים  דעתי ברורה על זה שהודעת בעל דין כמאה עדים  דמי ועוד לא קם מי שיבזה את חסידות סאטמאר כמו הקובץ פרי תמרים, וכמו שאפרש לך אח"כ בביאור מקיף

 דעת תורה בענין אכילת בשר בהמה  המכשלה עדיין בתוקפו, והמעררים עדיין לא חזרו מפסקם, ומוכיחים בשער על הנעשה בשטח הניקור, מכתבי יד של הרבנים הגה"צ: הביד"צ של העדה החרדית, כ"ק האדמו"ר מקלויזנבורג ובית דינו הגדול, הגואן הגדול ר' משה פיינשטיין, כ"ק מרן האדמו"ר מקאשוי, כ"ק מרן האדמו"ר מוויזניץ- מונסי, הג' האדיר מדעברעצין, קהל עדת קאשוי נגד המכתב המזיוף שנעשה ע"י אחד ממנהיגי התאחדות הרבנים, ועוד.

מכתב נגד מכתב המזיוף שעשו התאחדות הרבנים להתוודע ולהגלות הכל מה שכתב שם היא שקר מוחלט הכל זיוף בשם הלכה למעשה, לאלו שרוצים להתיר איסור חלב לא מאמינים בתורת ישראל הקדושה, אמרו לאחינו שבגולה שהם נכשלים באיסור חלב דאורייתא ודרבנן, אם שומעים מוטב, ואם לאו ויאמרו שאין להם חלק באלקי ישראל. מאת הרב מרדכי מלאכי בשם בית המדרש הלכה למעשה, ה' עשרת ימי תשובה שנת תשמ"ג לפ"ק

מכתב מהרה"ג ר' זלמן בריזל מירושלים  ומכתב מהבית דין צדק בירושלים לכ"ק מרן אדמו"ר מקאשוי שליט"א אודות ניקור החלב, ושיש חלב דאורייתא של איסור כרת בחלק הקדמי, לכן הנני פונה לכתה"ר לעמוד לנו לעזרה במלחמתינו להציל את עם ישראל מאכילת חלב, אנו עומדים בקשר עם האדמו"ר הגאון מסיגיד סאטמאר שליט"א, י"ג חשון תשמ"ב לפ"ק

דעת תורה    יורה דעה הלכות חלב סימן ס"ד - נדפס בקובץ ספרי ניקור ט' כרכים. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

אזהרה בענין ניקור  מבית דין צדק של העדה החרדית בירושלים עיה"ק. שנת תשמ"א לפ"ק

מודעה נחוצה  מהתאחדות הרבנים דארצות הברית וקנדה, וז"ל: באנו לידי החלטה ברורה, שהניקור בכאן נעשה בדיוק כמו שנהגו בקהילות הקדושות באירופא, ואין לפקפק עליו כי אין להרהר אחר הניקור שנהגו רבותינו הק' נ"ע אשר אנו נמשכים אחריהם, ויאכלו ענווים וישבעו, וע"ז באעה"ח א' לס' בה"ב תתשל"ט לפ"ק, פה ברוקלין נ"י, חתימת הרבנים: יואל טייטלבוים נשיא, לוי יצחק גרינוואלד סגן נשיא, יוסף גרינוואלד האב"ד פאפא, משה טייטלבוים אבד"ק סיגעט, ועוד. ובספר הכביכ מציין ע"ז שהמודעה הזאת בשקר יסודה, וכמו שכ"ק מרן אדמו"ר מסאטמאר זי"ע לא היה יכול לחתום, כי היה בחודש האחרון לפני פטירתו, וברור כשמש בצהריים כי הם ההתאחדות הרבנים עם הרבנים שיש להם חלק בהשקר הנורא שחתמו בשם כ"ק מרן האדמו"ר מסאטמאר שהיה צדיק יסוד העולם ואף פעם לא נתן הכשר על שום דבר, וכותב נגד כל הרבנים המכשירים, היעלה על הדעת שיכשיר חלב גמור שהוא איסור כרת רח"ל? ואם יבוא איזה חסיד שוטה ויאמר כי באמת הרבי זי"ע כן חתם על זה? האם הוא באמת חסיד מהרבי זי"ע? הלא יכולים לראת ולשמוע מהטעיפ ולראות את המודעות של התאחדות שהיה חלב, ועל הטעיפ שומעים שהיה ויהיה חלב! ולא לחינם נפטרו ג' הרבנים שנתנו ההכשר על הבוטשערס באותה שנה, [ראה ישמח משה פרשת נצבים דף קלט ע"א: אוי מי ראה כזאת מי שמע כזאת, מה לכם החרש תחרושין, העת תחרושין, לא עת לחשות, רק עת לדבר ולהשמיע במרום קולינו, אחינו בני ישראל הלא הברכה הזאת גדולה בידו, אך מהרע שבו ניתן לנו ולא מהטוב שבו, כי שם נאמר תחיה, אבל אחינו בני ישראל נתונים כצאן לטבח יובל להרוג ולאבד ח"ו, ואף הטוב שבו קללה הוא אצלינו], עכ"ל.

 עד מתי נחשה  מיין מיינונג וועגען חלב

פסקים מבתי דינים על כשרות הבשר והחלב  מעיתון דער איד סעפטמבער 19 982'

פסק הוראת גדול הדור  אודות הניקור פסק של הגר"ם פיינשטיין זצ"ל

שטייט איבער ניקור פון גלאט כשר'ע פליישן  בכינוס של אגוד הרבנים

עמק הבכא ב' חלקים    תשובות על הקדמת הפרי תמרים בענין החלב (קובץ י"א), על עצם המאמרים כבר יצא קונטרס אחר, משיב על תואנותיו, ומגלה מה שאינו אמת בכל דף ובכל ענין, ואת הזיופים הן בהלכה והן בשאר ענינים, וביאור רחב על י"ב מיני החלבים שמצאו, שהוזכרו במכתב הגה"צ מקאשוי שליט"א והכחישום בהקדמה זו בזלזול וקלות ושקרים, ולהראות האמת שהמכתב מיוסד באמת וצדק, שנת תשמ"ו לפ"ק. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

עמק הבכא חלק א'    מדבר לברר נכונות התעוררות לתיקון מכשולי החלב יצא לאור בשנת תשמ"ו לפ"ק. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

נפש ישעי' על מאכלות אסורות   חלק ג' ניקור חלק הפנימי בירור ענין חלב, לימוד מלאכת הניקור,
 - נדפס בקובץ ספרי ניקור ט' כרכים. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

קובץ כל ספרי ניקור המובהקים  78 ספרים ישנים וחדשים שנדפסו על הלכות וכשרות הניקור, בשורה אטאמי'ס לעולם היהדות, כבר יצאו לאור עולם הספרים אשר עיני ישראל כלות אליהם
קובץ ספרי ניקור ט' כרכים
. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

 אמת מארץ תצמח  מבאר שבבשר בהמה נכשלים באכילת חלב, וכ"ק אדמו"ר מוויזניץ שליט"א צוה לתלמידיו שלא יאכלו שום בשר בהמה, בשר, בהמה, סאלאמי, פאסטראמי, קארן ביעף פרענקפורטער ועוד. יצא לאור ע"י הק' שלמה גרינבערג מנירעדהאז, מנחם אב תשמ"ב לפ"ק

מודעה מהתאחדות הרבנים שיש הזנחות גדולות בענין ניקור   מכאן רואים שההתאחדות ידעו בדיוק שיש בעיות גדולות בענין הניקור ולא עשו כלום עד שבשנה הבאה אמרו שהכל בחזקת כשרות, שאין שום יסוד לערעורים הללו וכל מקולין בחזקתן הראשונה עומדים - התאחדות הרבנים דארצות הברית וקנדה מפרסמים בעיתון דער איד השקר הגדול והנורא, כדרכם, בשו"ת דברי יואל מעיד: 1. חכמי הדור שמעולם סבלו קשות בכל דור ודור בעסקם בתיקון הבשר וכמעט שהרגו אותם. 2. כשמוצאים פרצה צריכים להחמיר בכל החומרות. 3. הרבנים לא שאלו להשוחטים והקצבים למה מכשילים. בכל הדורות היו הרבנים האמיתיים הנרדפים בעסק השחיטה ולא הרודפים. 5. הרודפים היו רק הקצבים הגרועים

מודעה מהתאחדות הרבנים שהבשר כשר בלי שום חחש  מעורר כי המודעה הזאת בשקר יסודה יצא לאור בשנת תשמ"ג לפ"ק

דעת תורה  רוח הקודש גלוי' בבית מדרשו של רבינו בעל דברי יואל, מכתב לכבוד רבבות אלפי ישראל יושבי אייראפא ואוסטראליע וקאנאדא ועיירות שונות שבאמעריקא על מה שמאכילים לאחבנ"י חלב גמור שהוא איסור כרת, רח"ל.. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

מודעה נחוצה לקהל השם  מנקר מומחה מא"י מעורר שיפסיקו מיד לאכול בשר בארצה"ב כי בנפשו הוא. כי אכילת חלב עונשו בכרת רח"ל. מספר מה שראה בארצה"ב, מאת אברהם ישראל צבי שיינפיל שליט"א שקיבל סמיכה וקבלה על שחיטה וניקור מבי"ד הגדול בירושלים עוד בשנת תרפ"ח

זעקה גדולה ומרה!!!    הרב מרדכי גבריאל מלאכי שליט"א מנקר מומחה מארץ ישראל מתל אביב אצל הרבנות הראשית 30 שנה מעורר מה שראה בארצות הברית, העולם היהדות החרדים ביותר נכשלים באכילת חלב בלא יודעים, מכתב מכ"ק אדמו"ר רבי יצחק געווירצמאן מפשעווארסק כעת באנטווערפן שליט"א [זי"ע], היט אייער געזונט!

מודעה מעיתון על פרשת החלב  מכתב מישיבה על דבר המכתב של כ"ק אדמו"ר מקאשוי שאסר לאכול בשר בהמה מפני חלב שאיסורו בכרת רח"ל.

מכתב מכ"ק אדמו"ר מקאשוי על איסור הבשר בארצה"ב  מכתב לתלמידיו מיום י"ג מדות של רחמים תשמ"ג לפ"ק פ' האזינו. - נדפס בקובץ ספרי ניקור ט' כרכים. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

לכבוד הרבנים חברי התאחדות הרבנים  העתקות מהטעיפ של אסיפת התאחדות הרבנים בפרשת החלב שנת תשמ"ג לפ"ק

קריאה דחופה על פרשת החלב  יצא לאור על ידי וועד הישיבות בעיר נ"י.

לאפרושי מאיסורי   חלב בשמנונית הכבד, מירחון תורני לקט שושנה מעיר סאטמאר יוראפ, שנת תרצ"ו לפ"ק. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

מכתב לרבנים ודיינים דקהלתינו סאטמאר  על פרשת הניקור והחלב, מכתב סודי שנתגלה

שערי רב שמואל בן חפני  אחרון הגאונים בישיבת סורא (נפטר ד' אלפים תשצ"ד - 1034), שער בדיקת הבשר (כתב יד אדלר 578 בנ"י), יצא לאור אחיעבר בא"י, ת"א. שנת תרפ"ז לפ"ק. - נדפס בקובץ ספרי ניקור חלק י'. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

מכתב מאגודת הרבנים  על פרשת החלב, מהמכתב הזה חושבים שח"ו המוחים רוצים לשנות מהסדר הניקור, וכאילו יש כאן איזה סדר הניקור, וזה היה הדרך של הבוטשערס שותפם של עמלק (קידושין) לרמות את הרבנים ואת האנשים ביחד עם מכתב כזה, ראה באריכות בס' הכביכ. שנת תשנ"א לפ"ק

 מכתב להרב מרדכי מלאכי   מעורר על שאנשי המאכילי נו"ט חלב ודם כתבו מכתב מזויף שבדו מלבם שקרים וכזבים שהפיצו כאן בארצה"ב והמצב באמעריקא עומדת בסכנה איומה והעולם אוכלים כזיתים חלב לרבבות, ועל צוואריכם אוכלים כולם בשר בלי ניקור, מס' הכביכ תשנ"א לפ"ק.

דעת תורה על הניקור    ערקלערונג פון דעברעצינער רב און פון אגודת הרבנים וועגען דעם פראבלעם פון ניקור, יצא לאור בשנת תשמ"ג לפ"ק

קינה על החורבן הנורא באכילת בשר וחלב   יצא לאור על ידי התאחדות בתי דינים חסידים ופרושים החרדים דארצות הברית וקנדה שנת תשמ"ג לפ"ק  - נדפס בקובץ ספרי ניקור ט' כרכים. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

קומט און איבערצייגט אייך בואו ותראו את הבשר ואת החלב בי"ג שבט בבעדפארד הילס באולם הגדול, מהרב משה רוזנבערג יו"ר דוועד משמרת הניקור דארצות הברית, שנת תשמ"ג לפ"ק

לא ניתן לעשות תוה"ק הפקר ח"ו  שאלות גלויות אל הביד"צ של העדה החרדית ולהאדמו"ר מסאטמאר, ולהתאחדות הרבנים דארצה"ב

ווארנט קעגען כעמיקאלן אין בהמה פלייש  אלגעמיינער זשורנאל מאי 20 983'

 א מלחמה אופ'ן היים-פראנט  המחנה החרדי סיון תשמ"ג

דעת תורה! הבדלו!   מודעה מבית דין צדק דקהל האלמין כ"ו מנחם אב שנת תשמ"ח לפ"ק. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

בדבר המכשולות בשחיטה יצא לאור על ידי ירחון המאור שנת תשל"ג לפ"ק. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

די מיינונג פון די גדולי הדור  וואס האלטען נאך פון לא תגורו מפני איש!!! על בשר הגלאט כשר [גלאט - שֶקֶר קָשֶר] מר' יוסף גאלדבערג

נאך 12 טויזנט נפשות ווארפן ארויס די בהמה פלייש אין מיסט!!! להסיר המכשלה דער פיש סקאנדאל, וויכטיגע נייעס פארן כלל ישראל לאפרושי מאיסורא, הגה"צ מצעהלים הוריד את ההכשר על הבשר לפני ג' חדשים, וגם הגה"צ רבי ישראל חיים מנשה פרידמאן מוריד ההשגחה, יצא לאור על ידי בית דין צדק דקהל האלמין שבט תשמ"ח לפ"ק. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

מכתב גלוי להודיע כי הבית השחיטה ומקולין והניקור כשר, ומעיד מלשון קדשו של רבינו הקדוש מסאטמאר זי"ע שאין לשנות ממה שקבלנו ממנהגי מדינות אלו וכו'. [בספר הכביכ מעורר על זה, שכפי הנראה המכתב הזה הוא מזיוף, כי הרב הצדיק הנ"ל לא היתה לו שום ידיעה בניקור, וביקש להרב מלאכי אחר שנתגלה לו שיש בעיות אמר לו, כי הוא מבקש ממנו שידפיס מודעה בעיתון שיש בעיות בניקור, שבאם לאו לא יוכל לפעול אצל הקצב וויינשטאק שיתקן הענין, וכך אומר האדמו"ר מסאטמאר רבי משה טייטלבוים שוויינשטאק הבטיח לו לתקן ל - 4 שבועות, והרב מווין צועק 5 שבועות, ראה בספר כדת של תורה ושמע הטעיפ של התאחדות הרבנים], ובמכתב שם הזהיר העם שלא לאכול חלב, מהגאון רבי חנניא יו"ט ליפא טייטלבוים הרה"ג מנירבאטור שנת תשמ"ב לפ"ק

מודעה על פרשת הניקור  שאין שום יסוד לערעורים הללו וכל מקולין בחזקתן הראשונה עומדים - התאחדות הרבנים דארצות הברית וקנדה מפרסמים בעיתון דער איד השקר הגדול והנורא, כדרכם: [מאכילים במזיד חמץ בפסח, מקוואות פסולות, יין נסך, חָלָב טריפה, רציחה, ערכאות, להרוג יתום ואלמנה, פאבליק סקול, הבתים הפסולים ועוד, הכל כשר, אבל העירוב טמא ופסול, כי כך פוסקים הרבנים שלהם, באמת מגיע להם מידאל, כי הם עלו אלף אחוז מהציונים של כנסת המינים שעוד לא התירו העבירות האלו בפומבי בלי שום בושה, וזהו הפרצוף של הסאטמערער ריפורם החדש בעיקבתא דמשיחא, שם בס' הכביכ], אבל לדאבונינו נתגלה קלונם ברבים שעושים מעשה זמרי ומבקשים שכר כפנחס, וב"ה שיש היום טעיפ וואדערגעיט מ70 רבנים של האסיפה של התאחדות הרבנים ושם רואים כי שקר בימינם. נתפרסם ב"דער איד" פרשת בראשית שנת תשמ"ג, ולמספרם אקטאבער 15 982' ובספר עמק הברכה

אבינו מלכנו פתח שערי שמים לתפלתינו  יצא לאור ע"י ועד הכשרות שע"י הגה"צ רבי שלום יהודה גראס רב דקהל מגן שאול דהאלמין תשמ"ו לפ"ק - התעוררות מבית דין המיוחד דקהל האלמין על מכשולי נבילה וטריפה חלב ודם. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

ראשית ביכורים הלכות נחוצות על ניקור החלב - נדפס בקובץ ספרי ניקור ט' כרכים,. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

המחנה החרדי  התארגנות רבנים בארצות הברית נגד נסיון השתקת פרשת החלב מבלי תיקון, יצא לאור חודש טבת שנת תשמ"ג לפ"ק

דעת תורה בענין אכילת בשר בהמה המכשלה עדיין בתוקפו והמעררים עדיין לא חזרו מפסקם [עם כל הטעראר הגדול שעשו להם, כידוע ומפורסם לכל], ומוכיחים בשער על הנעשה בשטח הניקור, מספר כדת של תורה שנת תשמ"ג לפ"ק

ביעור חמץ און ביעור חלב יצא לאור על ידי אלגעמיינער זשורנאל אפריל 3 987'

עת צרה ליעקב  מה זאת עשה אלוקים לנו? הקב"ה משלם מדה כנגד מדה, למה ג' רבנים גדולים בישראל מהתאחדות הרבנים שנתנו הכשר על החלב ונבילות וטריפות נפטרו בשנה אחת? [האם אין לנו עינים לראות כי יש חשבון של שכר ועונש בעולם?], הלא אנו רואים בבירור שזה קרה רק בשביל העון של החלב שהוא איסור כרת, הרב שמואל רובין ברוקלין ניו יארק

מלחמה בעמלק כשרות הניקור המתייונים של התאחדות הרבנים אחר שלא הצליחו עם הטעראר שלהם נגד החשמונאים, התחילו לזייף מכתבים של גדולי הרבנים שכאילו הם כתבו והכשירו את החלב, יצא לאור על ידי מאטעל בענדער שנת תשנ"ה לפ"ק

מלחמת הכשרות על החלב עם הבהמות הטריפות יצא לאור על ידי וועד הכשרות דהתאחדות הקהילות דארצות הברית וקנדה, שנת תשנ"ה לפ"ק . - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

קול קורא על ניקור מזייף מנהגי ישראל, פרי תמרים ולקט שושנה שנדפס ביוראפ. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

קונטרס חלב יצהר בענין פרצת הניקור ובזוי תלמידי חכמים, 30 קול קורא'ס נגד קהילת סאטמאר בארצות הברית המאכילים נבילות וטריפות חלב ודם בשאט נפש להכעיס, נוסח הפאשקעווילים מלא שקרים גלויים, זיופים וסילופים נוראים בהקונטרס פרי תמרים, פרשת הזיופים והטעראר הגדול והנורא [יותר גדול ממה שכל הציונים המינים והכופרים עשו ב50 שנה] שעושים להשתיק כל הרבנים המעוררים - יצא לאור שנת תשמ"ג לפ"ק

ספר האורה כולל פסקי דינים והלכות לרבינו שלמה בר' יצחק ז"ל הנודע בשם רש"י על ניקור החלבים על פי כתב יד ישן מעזבון החיד"א ז"ל. - נדפס בקובץ ספרי ניקור חלק י', . - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

סדור רש"י  כולל פסקי דינים והלכות בענין ניקור החלב, יצא לאור על ידי הוצאת "יהדות" בני ברק תש"ם לפ"ק - נדפס בקובץ ספרי ניקור חלק י',. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

תשובות הרמב"ם על הניקור יצא לאור על הרב יהושע בלאו הוצאת מקיצי נרדמים ירושלים. - נדפס בקובץ ספרי ניקור חלק י', . - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

 תשובות רש"י דיני ומנהגי הניקור מאת הרב ישראל ש. אלפנביין ור' לוי גינצבורג שליט"א. - נדפס בקובץ ספרי ניקור חלק י', . - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

כבוד התורה על פרשת החלב לבאר מה שכתבו בקובץ פרי תמרים נגד מנהגי הניקור המסורים מדור דור וביזו כבוד התורה יצא לאור אדר תשמ"ג לפ"ק

בדרך התורה קובץ לחיזוק הדת על פרשת ניקור החלב גליון מספר 1 חשון תשמ"ה לפ"ק. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

האמת לאמיתו על פרשת החלב, והוא שו"ת להג' ר' אברהם לייטנער שליט"א, שאינו יודע בין ימינו לשמאלו בענין ניקור, יצא לאור על ידי חברי ולומדי מתיבתא תפארת מרדכי, שנת תשמ"ג לפ"ק

צאנז בטאון אגוד חסידי צאנז גליון ק"ט על פירצת החלב והניקור חשון  תשמ"ג לפ"ק

ישיבה שני' אודות ניקור  מודיע לרבנים שיש הזנחה רבה בניקור, וכ"ק אדמו"ר הגה"צ מפאפא הוא היחיד ומיוחד שהחליט לתקן, יצא לאור ג' קרח א' תמוז תשמ"ב לפ"ק  

דף מספר שו"ת משיב דבר וקונטרס לחם שערים על ענין הניקור - נדפס בקובץ ספרי ניקור חלק י', . - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

קול קורא פסק הוראת גדול הדור פסק מהגר"ם פיינשטיין זצ"ל על ענין הניקור, תלמידי הגר"ם מפרסמים השקר והזיוף הגדול שיצא על ידי בני בית של הגר"ם פיינשטיין, יצא לאור פרשת וירא תשמ"ג לפ"ק

מכתב גלוי להזהיר העם שלא לאכול חלב מהגאון רבי חנניא יו"ט ליפא טייטלבוים הרה"ג מנירבאטור, אסרו חג סוכות תשמ"ג לפ"ק

מודעה נחוצה לקהל השם  הנני מודיע לכל בני ישראל שאני אברהם ישראל שיינפיל, שוחט ומנקר מוסמך מבי"ד הגדול שבירושלים משנת תרפ"ח, שעזבתי החנות איטליז חיימאוויץ, ואין לי שום אחריות. חול המועד פסח תשמ"ח לפ"ק. - נדפס בקובץ ספרי ניקור חלק י',. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

קריאה דחופה לבני ישיבות  יעל איסור אכילת בשר מפני ששוחטים נבילות וטריפות ומאכילים חלב הכליות שהוא איסור כרת. - נדפס בקובץ ספרי ניקור חלק י',. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

גביית עדות על איסור חלב מהרב הגאון ברוך מרדכי מייזליש שליט"א, מנקר מומחה מארץ ישראל, העיד על ט"ו חלקים בשר שקנו מבוטשערס חרדים וכולם היו מלאים עם חלב, שנת תשמ"ג לפ"ק - נדפס בקובץ ספרי ניקור חלק י', . - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

עדות על מצב הניקור מהרב הגאון ברוך מרדכי מייזליש ראש מנקר בפתח תקוה, חתן הגה"צ המפו' ר' אברהם חיים נאה זצ"ל בעל שיעורי תורה קצות השולחן ועוד. - נדפס בקובץ ספרי ניקור חלק י', . - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin


איז טאקע עולם גולם??? נגד הסאטמערע מאכילי חלב נבילות וטריפות עשרות בשנים, ואיך ה"גוי" המכונה "דער איד" עם כל הלבלרים שלהם משתיקים את האמת


נותני לחמי ומימי ופשתי וצמרי- על פרשת הניקור ממחנה החרידי בארץ ישראל

קול קורא - מחאה ובקשה לדאבון לב כל יראי ה', נתחלל שם שמים באופן חמור שכמוהו לא הורגלנו לו מימים ימימה, ואם אנו מחשים ומצאנו עון.


מכתב בקשה לרבנים ראשי הקהלה ודיינים חסידי סאטמאר ובראשם האדמו"ר מסאטמאר שליט"א האמת על מצב הניקור וכו'. החילול השם גדול מאוד, עוד מעט לא נוכל עוד להרים פנינו בפני שום איש מרוב הבושה, פ' חיי תשמ"ג


טעלעגראם על מלחמת הכשרות ובעיר קראקא אמעריקא

מודעה מהתאחדות הרבנים ההיתר המזיוף על החלב האסור באיסור כרת, כמו השבתי צבי ימ"ש בדורו, דער איד בראשית תשמ"ג

לאפרושי מאיסורי מירחון תורני - הופיע בעיר סאטמאר שנת תרצ"ו שכל העיר נכשלו באסור חלב שעל הכבד. מירחון לקט שושנה. - נדפס בקובץ ספרי ניקור חלק י', . - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

הודעת בעל דין כמאה עדים דעתי ברורה על זה שהודעת בעל דין כמאה עדים דמי ועוד לא קם מי שיבזה את חסידות סאטמאר כמו הקובץ פרי תמרים, וכמו שאפרש לך אח"כ בביאור מקיף. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

המהפכה בעולם התורה - קובץ כל ספרי ניקור המובהקים 78 ספרים ישנים וחדשים שנדפסו על הלכות וכשרות הניקור - כבר יצאו לאור עולם הספרים אשר עיני ישראל כלות אליהם יצא לאור על ידי וועד משמרת הניקור תשמ"ג לפ"ק. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

מכתב נגד מכתב המזיוף שעשו התאחדות הרבנים להתוודע ולהגלות הכל מה שכתב שם היא שקר מוחלט הכל זיוף בשם הלכה למעשה, לאלו שרוצים להתיר איסור חלב לא מאמינים בתורת ישראל הקדושה, אמרו לאחינו שבגולה שהם נכשלים באיסור חלב דאורייתא ודרבנן, אם שומעים מוטב, ואם לאו ויאמרו שאין להם חלק באלקי ישראל. מאת הרב מרדכי מלאכי בשם בית המדרש הלכה למעשה, ה' עשרת ימי תשובה שנת תשמ"ג לפ"ק

ישיבה שני' אודות ניקור - הודעה לרבנים שיש הזנחה רבה בניקור, וכ"ק אדמו"ר הגה"צ מפאפא הוא היחיד ומיוחד שהחליט לתקן, יצא לאור ג' קרח א' תמוז תשמ"ב לפ"ק

מבצר היהדות באנגליה - תולדות "מחזיקי הדת" מאת דוב חומה  - מלחמת העולם על כשרות הרבנים והשוחטים וניקור החלב, המכשולות הגדולות עלו עד לב השמים וכל הרבנים הגדולים בתוכם החפץ חיים לא היה יכול להציל את אנגלי' ממאכלות אסורת. - נדפס בקובץ ספרי ניקור חלק י', . - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

מסורת הניקור - ביאור ענייני הניקור עפ"י הקבלה שבידינו בטעמם ונימוקם מקורם וגדריהם וביחוד בדין חלק הפנים. ובראשם הלכות הניקור להמהר"ץ ז"ל שהעתיק והעלה בכתב בימי הרמ"א ז"ל ותוחת הוראתו את קבלת פרטי הניקור למעשה שנמסרו בעל פה מדור לדור בשימוש המנקרים. ואחריו בא סדר הניקור בקצרה, אשר חיבר תלמידן המהר"י סורזינה כ"ץ ז"ל. י"ל ע"י ה"ס ויואל משה, לונדון תשמ"ו לפ"ק. - נדפס בקובץ ספרי ניקור חלק י', . - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

מאורע תשמ"ג ה' חלקים - פרטי - כל אודות ההתעוררות לתיקון הניקור והלקולים שנתהוו מהמחלוקת הנוראה . סיבות המצב שקדם לזה והמסתעף. ערוך בחמשה חלקים. חלק א' תוכחתה של תורה. הוראה ואזהרה לאפרושי מאיסורא ממרן גאב"ד קאשוי שליט"א. ב. מכתב מפורט המבאר את כל חלקי הענין, יסוד ההוראה, והפרסום בשער בת רבים. - נדפס בקובץ ספרי ניקור חלק י', . - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

 מי יאכילנו בשר - למען דעת קריאת קודש לאחינו בני ישראל בני קל חי! האמת בענין ניקור, גביית עדות הביד"צ דהעדה החרדית, נאום הביד"צ, סדר הניקור שנהגו בעיר פעסט, למה סילפו? 10 מתוך 12 המנהגים עשרה נהגו באונגארין לנקר. ומדוע סילפו בזדון בקובץ פרי תמרים, ראה לפי סדר האותיות שגבו הביד"צ בירושלים. כאן יבואר לעיני הקורא הסילוף האיום ונורא שנעשה בקובץ פרי תמרים. מדוע? כתבו באות ט' על חלב הכליות שאיסורו בכרת שהוא שומן ומותר לכתחילה? ראה תמונות מחלקי הבשר שנתגלו, מדוע באות ג' וד' הכריחם לסלף מנהג פולין ורוסיא שהסירו החלב הנ"ל? הרבה גביית עדות על הבשר שמצאו מלא חלב הכליות, ועוד. יצא לאור בשנת תשמ"ג לפ"ק - נדפס בקובץ ספרי ניקור חלק י', . - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

הוראה ואזהרה לאפרושי מאיסורא - מכתב אזהרה נגד אכילת בשר בהמה ממרן הגה"ק אדמו"ר מקאשוי שליט"א - י"ג מדות של רחמים שנת תשמ"ג לפ"ק. אסור לאכול מן התורה שום בשר בהמה כי נשאר עליהם חלק אחוריים רח"ל. - נדפס בקובץ ספרי ניקור חלק י', . - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

וויכטיג פאר יעדען -חלק א' שבט ניסן - תש"מ -על מכשולי חלבחלב און אידישע צרות. זעקה גדולה ומרה מהרב מרדכי גבריאל מלאכי שליט"א. כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א [זצ"ל] מפשעווארסק. בקשה להרבנים יושבי אה"ק. מודעה פון אלע מנקרים. מכתב א. עדותו של הגאון מהר"י לנדה אבדק"ק ב"ב. ב. מכתב שכתבתי בעצמי. ג. תופס הפסק של ראש המנקרים בהעדה החרדית ושאר המנקרים של העדה החרדית. ד. עדות הגאון הגדול מהר"י קניבסקי שליט"א.קונטרס בן יוסף שנדפס לפני 70 שנה ממנקר מומחה. אזהרת החפץ חיים זצ"ל. - נדפס בקובץ ספרי ניקור ט' חלקים,. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

פני הארי' החי ווארשא תרס"ב. - נדפס בקובץ ספרי ניקור חלק י',. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

רוח חיים - מרבי חיים פלאג'י זצ"ל. - נדפס בקובץ ספרי ניקור חלק י', . - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

מלחמה לה' בעמלק מדור דר  וועד הקהילות המאוחדות, ברוקלין ניו יארק. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

ריאה גלוי' לכל אנ"ש  ולא תעשו - (ת"כ) משלא תלמדו לא תעשו הרי שתי עבירות: מס' הכביכ, יצא לאור בשנת תשמ"ז לפ"ק

קול קורא תכתב זאת לדור אחרון, אין יותר בשר צעהלים!!! וועד משמרת הניקור ארגון מוקדש לתיקון מצב הניקור  תשמ"ו לפ"ק. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

קול קורא חדשים לבקרים אודות בשר צעהלים על כשרות בית ישראל אזהרה חמורה וועד משמרת הניקור ארגון מוקדש לתיקון מצב הניקור. - תשמ"ו לפ"ק. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

הסיפור של קראקא. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

בעולם הכשרות  סרט איך ששוחטים

שאלה מעניינת 

קול קורא'ס  החדשות

הכשרות באומן השנה!!!

מאנסי - פרשה 

כשרות במשנותיו של הראשונם והאחרונים        
 

 

פרשת ה"טריפה - געיט" - וואטער - געיט
 

יהבץ כהן -  על שחיטה וניקור  -   מונטריאל 1952

1. בית שמואל ואהל רחל א

קלונימוס קלמן בן ברוך בנדיט צוקרמאן - יבלונוב - תרצ"ו

2. מנחת הקומץ חלק א'

חיים מאלאד - ניו יורק - 1957

5. תורת חיים א

 יהושע בן חיים ישראל בריסקין - וילנה - תרל"ח 6. תיו יהושע חלק ב  
אורי בן משה אברהם מוינשטר - ניו יארק - תש"מ 8. קרני רא"ם

שמואל חיים בן א ז'שבסקי - ורשה - תרל"א על (ש"ע) יורה דעה ... אשר לקט ואסף ... מהו' שמואל חיים שליט"א (מק"ק אזארקוב) במוהר"א זצלה"ה, הלכה ברורה דינים ... מכל הפוסקים ראשונים ואחרונים ...בדרך שאלה ותשובה ... חלק א - ב

9. חקי דעת חלק א
שמואל חיים בן א ז'שבסקי 10. חקי דעת חלק א
צבי הירש בן דוד דוב מייזלש - שיקגו - תשט"ו - על הלכות ניקור ועוד 11. מקדשי השם חלק א
תל תלפיות - על בעיות גדולות בעניני ניקור בזמנו. 12. תל תלפיות תרנ"ז 1897
על הלכות ניקור - אורי בן משה אברהם מוינשטר - ניו יורק - תרצ"ז 13. סניא דיבי

הילל בן אליהו פוסק - - סאיני - תרפ"ח חלק א: (אשר לקטתי מחבורי דא בשרא בחלבא... כולל שו"ת וחקירות... בהלכות בשר בחלב). (הלכות בשר שבין השינים),  [1], פ, [7] עמ'. חלק א: עמ' סד-עד: דברי שלום, הערות מידיד נפשי... מו"ה שלום יוסף פייגענבוים נ"י, אבד"ק לאקאטש. חלק א:עמ' עה-עז: השמטות מחבורי דברי חכמים וחדתם

14. פסקי אליהו חלק א
   

הבאר שנה - ובדף נט: ישנו קונטרס מראה יחזקאל חלק א - על הלכות ניקור בלשון אשכנז

16. הבאר שנה יג-טו תרצ"ו-תרצ"ח 1936-1938
הגה"צ רבי יחיאל מיכל בן אהרן יצחק הלוי אפשטיין -
פיעטרקוב - תרס"ה
17 ערוך השלחן יורה דעה
   

צבי הירש מייזליש - שיקאגא - תשנ"ג
ראה סימן כ"ג דף נב

18 מקדשי השם חלק א'

כאלפון משה בן שלום דניאל יהודה כהן-ג'רבה - תש"א בו יבואו מנהגי פה אי ג'רבא... על סדר אלף בית. תקנות והסכמות והנהגות רבני פה הראשונים. והכרעות והוראות... הכו"ח [הכותב וחותם]... משה הכהן... [א-ד]. ראה כף הירף דף 15, 25,

19 ברית כהונה השלם
יצחק בן שלמה בלאזר - וילנה - תרמ"א 20 פרי יצחק חלק א-ב
מרדכי ליב צארני - שאראאט - תש"ג 21 אמרי שלום
אליעזר בן דוב הלוי מישל - דרוהוביץ - תרס"ו 22. משנת אלעזר
יצחק בן אליעזר ממונקאץ - וינה - תרס"ה ... ונלוו אליו דיני ניקור מספרי ... בית יצחק 23. אהל יצחק
  24. בגדי יום טוב
שבתי ראזענבערג - ברוקלין - 1907 25. ברית מלח
משה בן ישראל איסרלש רמ"א - ורשה - תרס"ד 26. תורת חטאת - מנחת יעקב
גבריאל הכהן ענגעלמאן - ווין - תקפ"ב-תקפ"ה 27. עיני ישראל על מס' שבועות (ב' חלקים)
יעקב חיים בן יצחק ברוך אליהו סופר - ירושלים תשכ"ו 28. כף החיים
יוסף בן מרדכי הלוי ידיד - ירושלים תרע"ג 29. ימי יוסף חלק א'
מרדכי וויליגער - ניו יורק 1962 30. אוצר הש"ס
הרה"ג ר' הילל ליכטענשטיין מקראסנא זצ"ל - ברוקלין 1955 31. כוונת הלב
קובץ תורני 32. המתיבתא אייר תשנ"ז 1997
יעקב בר"א הלוי מאמעלאק - ווארשא - תרמ"ב-תרמ"ד  - על עניני רובא וחזקה 33. עקב רב
אלטר יחיאל בן יוסף נבנצאל - מונקאטש - תרס"ד 34. פרי העץ ומנחת יחיאל חלק ב'

יעקב מיכאל בהר"ר שלמה צבי האמפעל - פיוטרקוב - תרצ"ט -  על שלחן ערוך יורה דעה

והוא ברור תמצית דברי ההלכות והדינים המחודשים מספר פרמ"ג [פרי מגדים] בשני המחלקות שלו בהמשבצות זהב ובשפתי דעת... להבין בנקל... בדברים הנוגעים לדינא הלכה למעשה... מסודר ע"פ סימני השלחן ערוך, מאתי יעקב מיכאל בהר"ר שלמה

35. פרי חיים
שלמה בן יוסף מדובדו כהן - כזבלנכה - תרפ"ט 36. ויחל שלמה
יקותיאל יהודה בן פרץ רוזנברגר - ניו יורק - תש"ם 37. תורת יקותיאל חלק ב'
שלמה בן יצחק - ניו יורק תש"ג 38. תשובות רש"י
חיים בן שמחה הכהן רפאפורט - לונדון תשי"ז 39. שו"ת רבינו חיים כהן
אלכסנדר שמואל בן פינחס דוד היילפרין - לבוב תרנ"ו 40. שו"ת מהרא"ש
יצחק בן צבי הירש חיות - ברודי - תר"ע 41. שדה יצחק חלק א
דוד שפערבער - ניו יארק - תשס"ב 42. אפרקסתא דעניא חלק א
יגדיל תורה 43. יגדיל תורה אדר ב תשל"ח 1978
יגדיל תורה 44. יגדיל תורה תשרי-כסלו תשמ"ו 1986
אברהם בן שרגא דרושקאוויץ - קאוונא - תרצ"ג 45. שערי הוראה
האהל 46. האהל סיון תשל"ב 43
פני הנשר 47. פני הנשר שנה ד תרצ"ו 1936
קובץ בית אהרן וישראל 48.קובץ בית אהרן וישראל אב-אלול תשס"א No. 96
ירחון בית ועד לחכמים תרפ"ג 1923
1111
49. בית ועד לחכמים
קובץ קובץ בית אהרן וישראל - כסלו-טבת תשס"א
# 92
50. קובץ בית אהרן וישראל
יעקב קאפל איש ליפשיץ - קראקא - תרמ"א עניני קבלה 51. שער גן עדן
לעקוואד תש"מ 52. קובץ נהוראי
יחיא צאלח - כלכתה - תרי"א 53. זבח תודה
יוסף יוזפא בן פינחס זליגמאן - פרנקפורט דמין - תרפ"ח 54. יוסף אומץ
יהודה ליבש לנדא - לבוב - תרנ"ב 55. יד יהודה א-לד

אברהם אליהו בן דוד צבי פיינגולד - ורשה - תרנ"ו בו שלשה ספרים... הא' נקרא בשם פרי דעה והוא חידושי הוראות, מדברי האחרונים... על דברי רבינו בעל פרי מגדים [ר' יוסף תאומים, על שולחן ערוך יורה דעה], והוא לברר חקירותיו ולפשוט ספיקותיו... והוא לערך ת"ק הערות...
גם הצבתי בסופו סדר הניקור בלשון אשכנז

56. אוריין תליתאי

משה בן יהושע פרידמאן - דוברובנה - תקס"ב והוא פסקי דינים על ש"ע י"ד הלכות נדה (סי' קפז)... נחית לעומקא רדינא... ר' צבי הירש בהרב מוהר"ר שמעון זצללה"ה שהי' מ"מ ומ"ץ בק"ק וויטעפסק... חלק שני הנקרא נחלת נובע [!] חדושי הלכות בפלפלא חריפתא על גפ"ת באיזה מסכתות [ברכות וסדר מועד]...א'

57 ליקוטי הוראות
אריה ליב מקובצקי - ירושלים - תש"ן 58. לב הארי

צבי הירש בן שמעון - דוברובנה - תקס"ב והוא פסקי דינים על ש"ע י"ד הלכות נדה (סי' קפז)... נחית לעומקא רדינא... ר' צבי הירש בהרב מוהר"ר שמעון זצללה"ה שהי' מ"מ ומ"ץ בק"ק וויטעפסק... חלק שני הנקרא נחלת נובע [!] חדושי הלכות בפלפלא חריפתא על גפ"ת באיזה מסכתות [ברכות וסדר מועד]... א'

59. הדרת זקנים
יוסף יוזפא בן מנחם צבי רוזנבורג - קולומיה - תרנ"ב 60. דברי יוסף חלק ב'
יחזקאל בן אברהם אבוש - פרמישלה - תרנ"ד 61. דברי אברהם דעת קדושים חלק ג'
מאיר בן יהושע צבי רבינזון - ירושלים - תר"ץ 62. אמר ת"ר
מנחם מנדל בן שמואל קירשבוים - ניו יורק - תשכ"ה 63. ציון למנחם
שלמה בן יהודה אהרן קלוגר - לבוב - תרי"ב 64. טוב טעם ודעת
אברהם אריה ליב בן מנחם מנכן ליפשיץ - לבוב - תרי"ב 65. תשובות אריה
שמואל בן דוד משה הלוי - ורשה - תרמ"ד 66. נחלת שבעה
מנשה קליין - ניו יורק - תשנ"ח 67. משנה הלכות חלק ב'
יעקב בן אהרן ברוכין - ירושלים - תש"ך 68. משכנות יעקב חל' א'

שמריה מנשה הכהן אדלר - קיידאן - תרצ"ה בענין העתקת תורה שבעל פה ללע"ז, ובענין תפלה בבית עבודה זרה.

69. עמק הבכא
אוסף פסקי דין - ירושלים - תש"י 70. אוסף פסקי דין חלק י

אפרים בן ברוך סטאניסלאבסקי - פיוטרקוב - תרס"ח (על הלכות שחיטה על היו"ד [היורה דעה] ועל השמלה חדשה ותב"ש [ותבואת שור]), סולת בלולה [חידושים ותשובות בשולחן ערוך אורח חיים, יורה דעה ואבן העזר], חיי אריכי (הגהות ותקונים על ספרי"סמא דחיי") ... ממני אפרים ב"ר ברוך סטאניסלאבסקא חוב"ק מיאסק

71. מנחת אפרים -סולת בלולה- חיי אריכי

יוסף יוזפא בן מנחם צבי רוזנבורג - קולומיה - תרמ"ה חדושי הלכות ... חברתיו אני ... יוסף יוזפא (בן ... מה"ו מנחם צבי) ראזענבורג אב"ד דק"ק פ(ישפיק) לאדאן ... Place Of Publication קאלאמעא - מונקאטש, Place (standardized) קולומיה Kolomyya Hebrew Publication Date תרמ"ה - תרנ"ו, Lati"

72. דברי יוסף חלק א
יואל בן משה ליב הכהן מילר - וינה - תרמ"א 73. תשובות חכמי צרפת ולותיר
יוסף שאול בן אריה ליבוש הלוי נתנזון - לבוב - תרל"ו 74. שואל ומשיב מהדורא תליתאה
מנחם מנדל בן יחזקאל פאנט - מונקץ - תרמ"ג 75. שערי צדק חלק א-ב

פסקי דין של בתי הדין הרבניים בישראל - ירושלים - תש"ם

76. פסקי דין חלק י
חיים בן משה יעקב רויזמאן - פיוטרקוב - תרס"ח 77.אהל משה
חנניה ליפא בן יונה מייזלש - קלינורדין - תרצ"ח 78. קונטרס שו"ת מנחת לח"ם עני
יצחק יעקב ווייס - ירושלים - תשנ"א 79. מערכת המנחה

חיים בן מרדכי אפרים פישל סופר - ברטיסלבה - תרל"ח

80. מחנה חיים חלק ב
גנזי קדם - חיפה - תרפ"ב 81. גנזי קדם חלק א-ו
יצחק אייזיק ליעבעס - ניו יורק - תשל"א 82. בית אב"י חלק א
שמואל דוד פריעדמאן - ניו יורק - תשס"ד 83. שדה צופים על מסכת עבודה זרה
הפרדס - אור ישראל תשרי תשס"ב 25 84. הפרדס May 1933 No. 7 Vol. 2
אור ישראל 85. אור ישראל תשרי תשס"ב 25
קובץ בית אהרן וישראל 86. קובץ בית אהרן וישראל שבט-אדר א-ב תשנ"ה No. 57
קובץ בית אהרן וישראל  87. קובץ בית אהרן וישראל אב-אלול תשנ"ב No. 42
לונדון - תשי"ב מפתח ורשימה מספרים על ש"ס, רמב"ם, ושלחן ערוך. 88. אוצר הביאורים והפירושים
  89.
  90.
  91.
   
   
   
   
   

בס"ד

אויפדעקונג: הונדערטער אידען ווערן נכשל ווען מ'עסט פלייש
וואס קומט כרת פאר'ן עסן

------------
די פלייש געשעפטן ווייסען נישט בכלל וואס מ'טאר נישט עסן

נייער וועד הכשרות לאזט זיך נישט

ניו יארק אזוי ווי נישט אין די ווייטע פארגאנגענהייט - ס'ליגט אונז נאך אין די ביינער (אין בויך) -  זענען טויזענטער אידען געבליבן אויפ'ן וואסער אליינ'ס, ווי א שיף אהן א רידער ווען די רע-בנים האבען אונז אנגעגאסען מיט בריעדיגע וואסער: אז זייער (--?) פראצענטיגע אויסגעהאלטענע השגחה איז געווארען געפעלטש.

פאר צענדליגער יאהרען אהן א העכר'ן שנארך פן א רב זענען אידען ווי נעראנעם געלאפען קויפן ביליגער פלייש, בהמה פלייש, צינגען, (אלעמאל געווען צובאקומען) און וואס נישט, אזוי ווי די באקאנטע פרעיז: "די קאסטומער איז אלוועיס רייט" דארפסט ס'זאל זיין מילמארט איז עס מילמארט.. רובאשקין? רובאשקין.. קרית יואל? קרית יואל.. טריפה? טריפה!!.. די פרויען פיהלען ס'נישט געזאלצען, עה ביזט פארקיהלט!! די רב וואלט שוין גערעדט דערפוהן ביי שלש סעודות.... א גר טענה'עט אז ס'האט א טעם ווי טריפה פלייש. קשה גרים לישראל כספחת קומט  פונקט גוט דא אריין...  וואס נאך האסטו צו זאגען! זיצט דיר און דיין ווינקעל מיט'ן תהלים. ס'נישט געווען צובאקומען צינגען ביי מילמארט וויאזוי איז דא דא? וואס טוהעט נישט א בעלבאס פאר זיינע קאסטאמער'ס
די טענה'עס זענען ענדלאז, ס'גייט דורך א מיאמי ווינטער פאר די רבנים - און נישט איינ'ס - קיינער וויל נישט אז זיין טאש זאל קורצער ווערן, און קיינער פון די רבנים ווילען נישט אז התאחדות זאל אויפשטיין פון זייער טיפן שלאף בקיצור די באן וואלט געפארן ווייטער ווען נישט א רב שלא שימש תלמידי חכמים וד"ל וואס געט די הכשר אויפ'ן פלאץ האט אומבאלומפערט זיך נישט געקענט ארויסדערזעהן מיט עפעס א מנהג אונגארן אדער צלע י"ב - זעיט אויס אז דרך חתם סופר זענען נישט קילורין לעיניו און את אשר הנעשה נעשה נו וואס טוהט מען יעצט וואס זאגט מנהג אונגארן אה! אונס שוגג נישט געפערליך בן איש חי'ס פעהלן נישט, און ויהי - אין ויהי אלא לשון צער -  אחרי המגפה!! עולם  (גולם) כמנהגו נוהג יעדער ציריק צו זיין זיין געבראטענ'ס. א שמאלציגע סטעיק מיט א געבראטענעם סאלאמי מיט א גערייכערטן פראנקפורטער וואלטן אפגעשלינגען די פרשה מיט זיך.

מאת אברהם אפטערגוט


 עס האט זיך געגרינדעט א נייער וועד הכשרות פון האבען אנגעפאנגען נאך צו קוקען די בוטשער סטארס דער וועד רופט זיך:

זיי זענען אנגעקומען צו: וויינשטאק, וואס רופט זיך אויך מיל מארט, און נאך 7 נעמען, וכו'.

וואס שטייט אונטער דעם נירבאטערערס השגחה.

זיי האבן געטראפען א גאנץ פעקיל מיט אסאך לעבערס "כבד" וואס זענען בכלל נישט מנוקר, ווען די אנשי הוועד האבען געפרעגט היתכן מען האט נישט מנקר געווען די לעבער? האבן זיי גענטפערט זייט ווען דארף מען מנקר זיין א לעבער, ווי שטייט דאס? וואס פארא נייע הלכות וועט איר נאך אויסטרעפען אבי מערער צו זיין אויף די הונדערט פראצענטיגע כשר'ע חסידישע היימישע שחיטות

ווען די חברי הוועד האבען זיך קעגען געשטעלט, און האבען גע'טענה'ט אז אין די ספרי ניקור שטייט קלאר אז מען דארף מנקר זיין די לעבער, האבן די בוטשער גענטפערט אז מען זאל פרעגען הצה"ק רבי אברהם לייטנער וועט איר הערען פון אים אז לעבער דארף מען נישט מנקר זיין.

אויך האבן די חברה בוטשער צו געגעבען אז ווען עס איז געווען א מיטינג אין די התאחדות הרבנים מיט מער ווי 20 בוטשערס, און איין בוטשער ר' חיים הערבס האט מעורר געווען וועגען מנקר זיין די לעבער? האט ר' אברהם לייטנער געזאגט אין קיין איין ספר ווערט נישט דערמאנט אז מען דארף מנקר זיין א לעבער.

ר' חיים הערבס ע"ה האט געזאגט אז ער האט בקבלה פון זיין זיידען וואס ער איז געווען דער מנקר און שוחט פארן צאנזער רב זי"ע, האט איהם אזוי געלערנט.

רבי אברהם לייטנער ענטפערט איהם איך וייס נישט פון קיין מעשיות איך בין נישט דארט געווען איך האב נישט געזהן, איך ווייס נאר וואס עס שטייט אין די ספרים, וועגען דעם איז ער א רב און א גדול בישראל.

(אויב ווילט איר הערן און זעהן געשריבען וואס עס האט זיך אפ געטוהן ביי די אסיפה, קליגט דא).

אגב ווער דער באטערער רב איז אין וואס פאר א פנים זיינע הכשרים האבן, אויב מען קען זיך בכלל פארלאזען, ליינט א דורך דעם ספר פון די אסיפה פון התאחדות הרבנים און הערט גיט אויס עטליכע מאל וועט איר אלעס גוט פארשטיין, און אויב ווילט איר נישט טיף אריינגיין אין דעם ענין מברר צו זיין, דאן האט נישט קיין פאראיבעל אויף די רבנים המכשירים וואס זיי זענען מאכיל טריפות ווייל איר זענט דער זעלבער מאכיל טריפות וחלב, איר גיט דאס טאג טעגלעך צו עסען פאר אייער ווייב און קינדער, און אויב זענט איר א מדקדק במצות נעמט איר אריין צו אייך אסאך אורחים און זענט זיי אלע מאכיל נבילות וטריפות חלב ודם ביודעים ובלא יודעים, עס וועט אייך נישט העלפען נאך די 120 יאר מיט א בע מע און א שאקעל מיט פלייצע!

קליקט דא וועט איר טרעפען ווי די אלע ספרי ניקור שרייבען קלאר אז עס איז דא אויף די לעבער חלב הכליות וואס מען דארף אראפ נעמען

חלב על הכבד הוא חלב הכליות והוא איסור כרת

ספר א: 11 http://www.israel613.com/books/KASHRUT_ZIUF_PRITEMARIM215.pdf


ירחון תורני הלזה הופיע בעיר סאטמאר שנת תרצ"ו בעת כהונתו של הבעל ויואל משה זי"ע
ספר ב:
22
http://www.israel613.com/books/MASSORET_HANIKKUR-H.pdf  סדר הניקור להמהר"ץ ז"ל יצא לאור שנת של"ז בימי הרמ"א ז"ל

ספר ג: 44
http://www.israel613.com/books/TZINA_DAVID_NIKKUR-H.pdf  צנה דוד

ספר ד': 55
http://www.israel613.com/books/VAYAAS_AVRAHAM_NIKKUR-H.pdf ויעש אברהם

ספר ה': 66  http://www.israel613.com/books/HALACHA_BERURA_NIKKUR_AMSTERDAM-H.pdf     הלכה ברורה
ספר ו' 77 
http://www.israel613.com/books/ZIVCHE_SHELAMIM_NIKKUR-H.pdf זבחי שלמים
ספר ז'  88 99
http://www.israel613.com/books/RAV_TAVACHYA_KASHRUT_WARSAW-H.pdf רב טבחיה

שו"ת לר' אברהם לייטנער
http://www.israel613.com/books/KASHRUT_NIKKUR_EMETAMITO231.pdf


קטעים מר' אברהם לייטנער הודאת בעל דין
33
   http://www.israel613.com/books/HODAAT_BAAL_DIN-H.pdf
פון דא וועט איר זעהן עטליכע זאכן:

א.      אז רבי אברהם לייטנער איז א גרויסער עם הארץ אין ניקור החלב.

ב.      אז ער איז דער ריכטיגער שליח פון די התאחדות הרשעים און זייערע שוטפים די בוטשער'ס "טוב שבטבחים שותפם של עמלק" (קידושין פ"ב), וואס האבען מיט זיין כוח - וואס בעקלאמפערשט איז ער דער צדיק הדור אין סאטמער און דער גרעסטער קנאי אין טאן געבער פאר די סאטמערע פארטיי, ווי ציונות, א.ד.ג. פארנארט גאנץ סאטמאר מיט די עדה החרדית און די עלטערע רבנים, אז אלעס איז אונטער קאנטראל און אלעס גייט מיט מנהג אונגארן, אזוי זייער סלאגאן איז. [כאילו אונטער מנהג אונגארן ליגט די קי באגראבן].

ג.        דער לייטנער איז שולדיג פארן די פלוצלינדיגע פטירה פון רבינו הקדוש מסאטמאר זצללה"ה, דורכ'ן פעלטשען די חתימה פון סאטמאר רב און אינטער שרייבן אז אלע בוטשערס אין גאנץ אמעריקא איז כשר וישר - ווי אזוי הייסט עס נאר, אה! "מנהג אונגארן" וואס נאך 6 וואכן פינעם ערשיינונג פינעם בריוו אינעם עפענטליכקייט איז רבינו מסאטמאר נפטר געווארען.

ד.       וואס איז פארגעקומען ביי די אסיפה פון התאחדות ביי די באוואוסטע אסיפה פון חלב.

ה.      ווער איז דער רב לייטנער? ווי אזוי האט מען זיך באוואנרט און איבערצייגען אז דער רב לייטנער איז טאקע פון מכשילים בישראל און א שותף של עמלק די בוטשער און מכשירים? זעה באריכות אין ספר ספר מלחמת קודש, אויך זעהט דארט דער סוד פון אפצודריקען אלע ספרי ניקור.

המשך מאגר ספרי ניקור העולמי בדף: 10

4swash.gif (1543 bytes)

89.

GO TO NEXT PAG90.E

GO TO PRIOR PAGE

Published with the help of Jason Robert Kovan