ניקור החלב

PURGING FORBIDDEN FATS FROM MEAT

HOME        ראשי

PAGE 1

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10
11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33

מאגר הספרים בדף # 1 ובדף 4 ובדף 10

מכל מחשב, בכל מקום, בכל רגע שירות ידיעות על כל מה שמתרחש בעולם הכשרות ובבשר שאתה אוכל היום, הספרים האלו מציעים לך שירות ישירה מאובטחים ומשתלמים.
בשירות הזה, ניתן לקבל מידע על כל מצב החשבון שלך, ברוחניות, ובגשמיות,  תשלומי 400 אחוז ששילמת על הכשרות, היה הכל גניבה, [ראה - פרטים בדף # 4 ובדף # 6, ותקבל מידע ישירה מהמנהרות בעזה וכו'], כי לא קיבלת הבשר הכשר, על מה ששילמת, עבדת קשה כל החיים לקחת משכנתא, השקעות, כרטיסי אשראי והלוואות כדי שתאכל כשר, ובסוף... ???????? - כאן תמצא כל המידע על מה שלא חלמת שיתגלה לך.
שירות האתר הזה מעניקים לך 24 שעות ביממה של החיים המאושרים.
שירותי גישה של האתר הזה, זה נוח, וזה משתלם. תגלה לעוד 10 חברים שלך הכי הטובים, שיזכו לחיים טובים קדושים וטהורים.

 

בקרוב יצא לאור הספר המופלא שממתין בדפוס זה עשרים וחמש שנים
(ורק בשביל רבני הערב רב עדיין לא נדפס) השם של הספר המופלא הוא:
"מנהרות הקלף - חלק א'"

תוכן הפרקים:

פרק א' - איפה הם המנהרות האלו. - פרק ב' - המנהרות בעזה - פרק ג' - המנהרות בניו יארק -
פרק ד' - המנהרות בסין - פרק ה' - המנהרות ביאפאן - פרק ו' - המנהרות בארצינו הקדושה

 

 על שדה הכשרות

קול קורא על מאכלות אסורות

  בו יבואר גודל הפגמים והעונשים שבאים על האדם
האוכל מאכלות אסורות

1.    רוב אפיקורסות רח"ל מתנוצץ באדם על ידי אכילת נבילות וטריפות, (תורת משה פרשת קדושים).

2.    מאכלות אסורות פוגם אפילו בשוגג, אלא שיתשנה הפגם דבמזיד תעשה נפשו שקץ, ובשוגג תטמטם נפשו ונטמאת (אור החיים הקדוש פרשת שמיני).

3.    אם אתם קדושים ופרושים משקוצי נבילות וטריפות הרי אתם שלי, ואם לאו אינכם שלי (רש"י משפטים ל').

4.    אין עבירה גדולה כל כך כמאכלות אסורות שמזה יצאו מדינות שלימות לתרבות רעה (שו"ת דברי חיים סימן ז').

5.    כל מה שסובל האדם בעולם הזה הוא מפני שלא נזהר במאכלות אסורות (זוהר הקדוש ח"ג דף מ"ב).

6.    יוצא מרשות הקדושה ונכנס לרשות הסטרא אחרא (זוהר הקדוש ח"ג דף מ"ב).

7.    אוי להם ואי לנפשם כי לא יתדבקו בצרור החיים כלל ודנין אותו לאחר מיתתו כאדם מגועל, כי הקב"ה גועלו בעולם הזה ובעולם הבא (זוהר הקדוש ח"ג דף מ"א).

8.    מדבק נפשו בסטארא אחרא וגועל נפשו ורוחו, ורוח הטומאה שורה עליו (זוהר הקדוש ח"ג דף מ"ב).

9.    נעשה פני חיה רעה (זוהר הקדוש ח"ב דף קכ"ה).

10.  נכנס בו מחשבת כפירה ומינות (רמב"ם).

11.   הבנים יוצאים לתרבות רעה ח"ו (אגרא דפרקא אות קכ"ו).

12.   מכניס טומאה בלבו ובנפשו של אדם (מסילת ישרים)

13.  למה משיח לא בא בשנת הכת"ר? – תשובה! עבור שוחטים קלים, (דרך הנשר, שמרו משפט).

14.  כל האוכל מאכלות אסורות מעכב ביאת משיח צדקינו - מי החריב את ביתינו אשר עדיין לא נבנה בימינו, והשכינה בגלות עדיין בעונינו? - מדוע לא בא בן ישי גם תמול גם היום ? עבור שוחטים שמאכילים נבילות וטריפות (ברית מטה משה על הגדה של פסח).

15.   אין לו טהרה עולמית ומאבד חלק עולם הזה ועולם הבא (יש שכר עמוד מ"ב).

16.   נעשה מין ורשע (האריז"ל).

17.   מליון יהודים נהרגו בשנת ת"ח עבור שוחטים קלים (קב הישר פרק קב).

18.  שלשה וחצי מיליון יהודים יצאו מן הדת בגרמניה עבור שוחטים קלים (שו"ת דברי חיים).

19.   הבעל שם טוב בא לעולם לתקן השחיטה (ברכת אברהם).

20.  מחזה מחרידה ומזעזע: השוחט אינו שוחט עוף או במה, רק שוחט את עצמו.

21.   אכילת נבילות וטריפות חמור יותר מחילול שבת קודש (חפץ חיים).

22.  רואים אנו מכל זה ג"כ דהמכשול במאכלות אסורות מביא את האדם לידי מינות ועבודה זרה רח"ל, והוא כדברי זקיני הרה"ק מאפטא זי"ע שאמר לאיש ההוא שאם לא אכל בנו חמץ בפסח אפשר להושיעו, כי בזה תלוי כל ענין חטא עבודה זרה, דאם אכל חמץ בפסח ח"ו אין לו הזכות ואפשריות לינצל מחטא עבודה זרה, מה שאין כן אם ניצול מאיסור חמץ.

23.  התיקון להחטא של הכשלת אלפי יהודים בנבילות וטריפות - על ידי הרב הקדוש בעל "מגלה עמוקות" הגאון הקדוש המקובל רבי נתן נטע שפּירא זצוק"ל אב"ד קראקא - מאורע מסעיר שהתרחש בתקופת הגאון הצדיק ר' נתן נטע שפירא זצ"ל בעל "מגלה עמוקות" זצ"ל

מעשה אבות סימן לבנים (זוהר הקדוש)

שני קצבים

מאכילי נבילות וטריפות חלב ודם

בעלי תשובה

קראקא שמ"ו – נוא יארק תשמ"ו

הסיפור שאירע בקראקא חוזר על עצמו בארצות הברית

הופיע מחדש הסיפור המזעזע שאירע לפני 400 שנה,
שזיעזע את העולם כולו ובמיוחד את יהודי אירופה
.

מומחים מעידים כי היספור הזה הוא המזעזע והמעניין ביותר שאירע בכלל ישראל בכל הדורות.

תוכן הסיפור:

1. מה שקצבים מסוגלים לעשות. (טוב שבטבחים שוטפו של עמלק, רש"י קידושין פ"ב:)

2. גדולי ישראל נופלים במלכודת.

3. דרך ושיטה לרמות את כלל ישראל באכילת ונבילות וטריפות.

4. קצבים מחלקים צדקה ביד רחבה לכל נרשא ונצרך.

5. לקצבים מקום מכובד בכל עניני הקהילה ועומדים במרכזה.

6. מקום מיוחד בשמחות ובאירועים משפחתיים מוכן עבורם בכל אירוע.

7. הבחורים המכובדים היפים והטובים ביותר חתניהם.

8. בית החיים מתמלא בנשמות של צעירים שנקטעו בדמי ימיהם.

9. אנשים צעירים משאירים אלמנות ויתומים ל"ע.

10. ילדים צעירים נפטרים מן העולם ללא עת ומשאירים הורים מלאי צער.

11. העיר כולה על גלגלים.

12. אלפי קילוגרמים של בשר נזרקים לאפתות.

13. כלים בערך של מליוני דולרים נשברים ונזרקים לזבל.

14. עשרות בחורים ואברכים תלמידי חכמים עוזבים את הדרך הישר.

15. מנקרים מאכילים חלב ודם לעיר שלמה ששמה קראקא במשך עשרות שנים.

16. תלמידי חכמים – רבנים – דיינים – גאונים וצדיקים – ראשי ישיבות כלי קודש – סופרים – שוחטים מלמדים – בני ישיבות – חסידים ואנשי מעשה – תינוקות של בית רבן ועשרות אלפי משפחות חשובות אוכלים נבילות וטריפות חלב ודם עשרות שנים.

17. בכיות ויללות עד לב השמים בכל קראקא.

18. ה"מגלה עמוקות" גוזר עשרות תעניות בגלל עשרות המגיפות.

 

כמה היבטים של המעשה הנורא

ההבדל בין ארצות הברית לקראקא

1. לקראקא הי' רב אחד – בארצות הברית ישנם מאות רבנים.

2. בקראקא היו שני קצבים – בארצות הברית מאות קצבים.

3. בקראקא האכילות טריפה בשוגג – בארצות הברית במזיד.

4. בקראקא זה קרה מתחת לאפו של הרב, – בארצות הברית הוא בהכשר ובהסכמתם של חלק מהרע-בנים.

5. קראקא היתה רק עיר אחת – בארצות הברית ישנן מאות קהילות חרדיות, שהוא חלק גדול מכלל ישראל.

6. בקראקא הקצבים חזרו בתשובה בהתעוררות הראשונה – בארצות הברית לאחר עשרות שנים של זעקה מרה על ידי רבנים גדולי ישראל, ואנשי המחנו"ט (ראשי-תיבות: מאכילית חלב נבילות וטריפות) עדיין עוד ישנם מאכילי חלב.

7. בקראקא הקצבים חששו מאימת יום הדין הגדול והנורא – בארצות הברית למאכילי הטריפות לא הי' כל פחד.

8. בקראקא הרבנים קרעו לבבם ובכו על חורבן בית המקדש – בארצות הברית לוקחים חלק גדול של הרבנים קרוב למליון דולר דמי הכשר, בכדי להתגונן נגד הרבנים המעוררים, להשתיק את הערעור, ולטשטש את המוחות היהודים התמימים ולא להרשות חלילה ליהודים שיפסיקו לאכול בשר טריפה.

9. בקראקא בסך הכל במשך 40 שנה מכרו כל כך הרבה נבילות וטריפות, ובניו יורק מוכרים ביום אחד כמו כזו כפי שמכרו שם במשך כל השנים, כי בקראקא לא הי' אקספורט ביזנעס, אבל בניו יורק מפיצים אלפי טונות של בשר כל יום לכל האטליזים בכל ארצות הברית ולכל המסעות שם, לבתי המלון, למסעדות, לקעיטערערס, לבתי החולים, למטוסים אלפי טונות בשר בתוך חודש (ובפרט סאלאמיס, פרענקפורטער, נקניקיות שהם מטובלים בחלב, לשונות וכבדים ועוד.

מתי תהי' לנו הזכי' שהרבנים יצוו שהעיר הטריפה ששמה ניו יורק ישברו את הכלים הטרפים, ולזרוק את כל הבשר הטרף לזבל.

וועד משמרת הניקור

 

 

 

 

 

AN EXPLANATION ON THE ISSUR [PROHIBITION] OF EATING CHELEV [FORBIDDEN FATS] by the Chofetz Chaim, z.t.l.

It is written in the Torah: Any fat of an ox, a sheep, or a goat you shall not eat. All species of kosher animals are included in these three general species, and whoever eats fat of an animal that died by itself or became taref, i.e., suffered a wound or an ailment from which it would die within twelve months, is liable for stripes both for eating fat and for eating neveilah or taref. Although the rule is that one prohibition does not fall upon another, this case is an exception, since the prohibition of neveilah or taref ­includes both the fat and the rest of the flesh of the animal. This is known as issur kolel, an all‑inclusive prohibition. Since it falls upon the rest of the animal, it also falls upon the fat previously prohibited.

The prohibition of chelev, the fat for which one is liable to Kares (excision) (termination of life): Heaven help us ... This refers to:

• Fat on the innards.  • Fat on the flanks  • Fat on the kidneys.

• Fat on 2nd or 3rd stomach (of the ruminant, which is part of the "fat that is on the innards,")

Fat on the membrane (located on the thick part of the spleen)

In addition there are many other varieties of fat prohibited by the Torah.

• Fat on the 4th stomach.

• Fat on the intestines at the site where they begin to come out of the stomach ‑ about 22 inches.

All this fat must be scrapped off ... In order for one not to be incurred the penalty of Kares ‑ G‑d forbid. Others feel that this refers to 22 inches removal is required at the end of the intestines. We must therefore, be strict and scrape the fat off both of these parts.

There are also many membranes and threads prohibited as chelev or as Dam (blood).

There are many laws involving the gid hanasheh (the hip sinew) which are too. numerous to relate here. The serious student can find them all in Shulchan Aruch Yoreh Deah, chs. 64 and 65..

It is impossible to know them thoroughly unless one is experienced in the practice of nikkur. It has, therefore, been established in all Jewish communities that house­holders do not perform nikkur for themselves rather, meat should not leave the butcher shop until it has been menakkered by an expert in this field.

The Rabbis admonished the menakker 'to be extremely cautious in his work lest he cause pitfalls for Jews by causing them to eat fat, blood, and gid hanashe. They were very strict with the menakker, to the extent that they stated that one who is charged with this responsibility and subsequent review discloses that a membrane was found in the meat after he had supposedly removed all the fat, is given a stern warning not to make light of prohibitions.

... The final ruling is that if a miniscule piece of chelev, as much as a barleycorn, be found in one place, the menakker is discharged. If as much as an olive is found, even in two or three places combined, he is severely punished (corporeal) and immediately discharged, until he accepts upon himself the fear of heaven (ohl malchus Shomayim) and rectifies his iniquity according to the instruction of the Torah scholars of his city...

 

EATING FORBIDDEN FATS (CHELEV) IS MUCH
MORE SERIOUS THAN EATING TAREF

The Torah explicitly states that for eating chelev there is a penalty of kares; whereas, for eating non-kosher meat there is no kares, but a desecration of a negative commandment incurring the penalty of Malkos (stripes). Woe to our brethren who live in localities where they become defiled with non-kosher meat sold by these boorish butchers. Accordingly, a G.d-fearing person should not eat meat from any butcher unless he knows that the menakker has definitely removed the fat and blood veins as well as the gid hanasheh in the hind quarters

 (Nidchei Yisroel by Chofetz Chaim).

 

A LETTER FROM THE KASHO REBBE TO ALL
HIS STUDENTS CONCERNING CHELEV

 RABBI RAFAEL BLUM

165 HAINES ROAD #2, BEDFORD HILLS, N.Y. 10507

 By the Grace of G-d

Parshas Haazinu 5743 Baruch Hashem:

Peace and blessings to the honor of all my dear pupils and may the Al-mighty bless you. This letter is directed toward the matter which I was asked many times about - in reference to meat - about which many people have raised the question - that the forbidden fats (called Chelev) are not properly removed. According to personal inspection this very week in the presence of highly qualified specialists in the art of Chelev removal;

DUE TO OUR MANY SINS THE MEAT WE EAT IS NOT KOSHER

It was clarified that unfortunately due to our great sins the meats which were bought in these past few weeks from butcher stores renowned for the highest quality in Kashrus was not separated from the forbidden fat properly. There remained upon the meat Chelev which is strictly forbidden according to our Holy Torah. We found in the meat forbidden fat (Chelev) according to our Torah including part from the hind quarters intact with its fat. This is by no means a matter dependent upon various customs or different opinions of Halachic authorities whatsoever.

I INVOKE YOU NOT TO EAT ANY MEAT

Hence it is unanimously forbidden according to the edicts of our Holy Torah beyond the shadow of a doubt. Therefore, I sincerely appeal implore, beg and beseech you all to refrain from consuming any more meat whatsoever until this deplorable situation becomes completely and properly rectified with the help of the Al-Mighty according to all laws of our Holy Torah. May the Al-mighty send us his blessings to be inscribed in the book of good life amongst all of Israel with a year of redemption and salvation. For a verification I hereby attest my signature.

RABBI RAFAEL BLUM


 RECENTLY THE ROV AGAIN MAINTAINED HIS DECISION
RECOMMENDING NOT EATING ANY MORE MEATS

 On the 5th of NISSAN, 5762 we questioned
the Kashauer Rebbe shlita on the following
:

 Has the situation today changed for the better, are we allowed to eat bovine meat, at least on Yom Tov? Can we rely today on the new slaughter houses that publicize the fact that they do everything according to the strictest opinions of law “LEMEHADRIN MIN MEHADRIN”, can we eat their meat?

UP UNTIL TODAY THINGS HAVEN’T CHANGED FOR THE BETTER

And this is what he answered: Due to our many sins the times haven’t changed for the better, and he who guards his soul and the souls of his household that they don’t stumble through forbidden foods, and if he wants to continue being faithful to Hashem and His Torah, will remove himself as far as possible from eating all bovine meat, no matter from where or what slaughterhouse it comes from until the coming of our righteous Mashiach.

He also pointed out that Kashrut is one of the three things that caused the fall of Jewish belief here in America as well as in the rest of the places as is brought in the Holy Zohar Shemini: “He who eats forbidden foods, joins himself to the SITRA ACHRA (forces of evil) and exiles his soul and body, the spirit of TUMA (impurity) and he shows that he has no portion in the G-d of Israel.

 

 

 

A Letter From Rabbi Shlomoh Greenberg of Niedderhaz Regarding the Status of Nikkur (Purging the forbidden fats out of animals) in America

Truth Will Spring Forth From the Earth

With a joyful heart and tears of happiness, I offer thanks to the Great Creator, blessed be He, for His kindness, with which He favored us in the recent past. When I had just arrived in America, I looked for work in kosher butcher shops, since I had experience in the old country in the field of Nikkur. To my great astonishment, I discovered that the procedure of Nikkur was much different from what it was years ago. What was called Chelev years ago, is kosher here in America. I went from one establishment to another, but without success; one was not any better than the other. Despite my strong argument that the Geonim, the great Rabbis and menakkerim of yesteryear in the old country were greater scholars and better trained, more pious and more experienced than those in America, To my deep chagrin, all these fell on deaf ears. Not willing to compromise my traditional way of Nikkur, I sought employment in permissible fields and Thank G-d, He did not forsake me.

HOW COULD WE HAVE SUNK SO LOW
IN KASHRUT OBSERVANCE

At the same time, however, my conscience bothered me, how during the few years that elapsed since the Holocaust, we had sunk to such a low level, and how holy the eyes of the Tzaddikim of yesterday were, when they said, "in America, even the very stones are treif." Although I would not allow any animal flesh to be brought into my home, I just couldn’t bear to see how people go in and out of butcher shops and buy all kinds of meats, including salami, pastrami, frankfurters, etc. not knowing the damage that they are doing to their souls and to the souls of their beloved children.

GOOD NEWS: THE VISHNITZER REBBE FORBIDS
HIS FOLLOWERS TO EAT MEAT

Therefore, it is very satisfying indeed to hear the good news that the Vishnitzer Rebbe Shlita of Monsey strictly ordered all his disciples, followers and friends not to eat any animal flesh (ordinary meat, salami, pastrami, frankfurters, etc.) Here you can witness the devotion of chassidim to their rebbi. They took the very morsel of food out of their mouths and threw it away in order to conform with the directive of their rebbi. Hundreds of pounds of stored-up meat found its way in the garbage can, all because of the Rebbi's order;... that "Animal flesh has unquestionable probabilities of containing Torah prohibited Chelev ... which is an issur D'Oraisa."

THE JOY OF A MITZVAH TRULY PERFORMED FOR HEAVEN'S SAKE 

You should have seen the joy with which this mitzvah was performed! fulfilling a request that would highly please Hashem. It was just like taking an esrog, reciting Hallel, eating matzoh without distinction. I eagerly recited the brocha of Shehechionu, that G-d let us live to experience such a phenomenon: with thanksgiving to the Creator and a prayer for the future that the zeal of the righteous shall increase the fear of Heaven, so that all grand rabbis and their followers roshei yeshivos with their disciples and the entire Jewish people shall emulate their example. This great mitzvah has the power to bring near the complete redemption. Amen

Shlomo Greenberg from Niedderhaz

Brooklyn, N.Y. Rosh Chodesh Menachem Av 5742

כדי להבין מה קורא עם הניקור והכשרות בכלל בזמן הזה ואיך יכול לקרות דברים כאלו? - רבי שמעון בן יוחאי מסביר הכל בטוב טעם ודעת, ראה בדף הערב רב ותבין!!! וכדאי רבי שמעון לסמוך עליו בשעת הדחק!!!

כל אלו שנוסעים לרבי שמעון ומבקשים ומתחננים לישועות, צריכים קודם ללמוד את דף הערב רב, מלוקט מהזוהר הקדוש וכתבי האר"י ותלמידי בעל שם טוב זי"ע

 

כשרות הניקור כהלכתה בזמן הזה!!!

המהפכה בעולם התורה

זריחת השמש בתוקף זוהרה חדשות שלא הי' בעולם עדיין

כרעם ביומא דאיסתנא מצאה השמועה את כל קהל עדת ישראל שמועה אשר עשתה לה כנפיים והחדירה לתוך הישוב היהודי החרדי בארץ ישראל ונתקבלה בחדוותא יוצא מן הכלל. לעיני כל רואה שמש הופיע דבר אשר עין לא ראתה מאז עמדו רגלי ישראל על הר סיני, ויהי' אך יצוא יצא דבר החידוש ונתקבצו חובבי תורה והדת להווכח במו עיניהם אם כנים הדברים באמת לאמיתו, כי פשוט קשה להאמין הדברים שדור שפל כדורינו יעלה ויגביה כנפים ותזכה לדבר שהשתוקקו לו אלפי ישראל במשך כמה דורות ולא זכו לה.

ב"ה שזכינו לה ולא לבד שזכינו לה אלא כבר נהנין אלפי בני תורה וישיבות מנועם צוף דבשה.

הידעת מה זה ומי זה?

קובץ כל ספרי ניקור המובהקים!!!

כשמו כן הוא בשבע כרכים יפים ומהודרים למאד נקבצו "כל ספרי ניקור" ממש אשר נתחברו מימות עולם עד היום הזה.

כידוע לא האריכו בעל השו"ע ורמ"א בדיני ניקור וסמכו שדבר זה צריכה לימוד מפי המנקרים.

והכי ידעת מה נעשה בגין כך???

הט אזנך ושמע אין כאן לא הגזמה ולא הפלגת דברים אלא דברים ברורים ואמיתיים ומציאותיים, דברים שאירעו בדורות שעברו וביתר שאת ועז בדורינו אנו.

רבינו הקדוש שראה בעיניו הבדולחים כי הדורות מתדלדלים והולכים וחשש שאם ישאר תורה שבעל פה - במשך הזמן כאשר הדורות יתקלקלו וסור מרע משתולל וגברי אלימי ותקיפי ירימו ראש יהי' ביד כל אחד ללמד לתלמידיו את אשר עם לבו ולסלף ולזייף כל דברי התורה כפי נטיית יצרו ובהבטחה גמורה שכך קיבל בע"פ מרבו.

רוח הקודש הופיע עליו שידפיס ששה סדרי משנה וחסל.

וכדמותו ומתכונתו עשו רבינא ורב אשי סוף חכמי הגמרא עם כל הגמרא וכמוהו עשו במשך הזמן חכמי הדורות בה' ניקור לכתוב בקונטרסים וספרים דיני ניקור.

ברם לאשר שעניני ניקור מטפלין בה רק המנקרים בלבד, בשביל כך בחרו המוכרי ספרים להדפיס אידרא הספרים שיד הכל ממשמשין בהן כי הם נחוצים יותר ולוקחיו מצויין. לאור האמור עברו ימים ושנים למאות וספרי הניקור המובהקים לא ראו אור הדפוס, ורק אם נתחבר חיבור חדש על תורת הניקור זה בלבד יצא לאור, ויחד עם המחבר הלך לעולמו מבלי להשאיר אחריו יורש וגואל.

כל זה הי' חיזוק וסייעתא גדולה להקלים וריקים להשתטח בשדה הכשרות לארכה ולרחבה ולכבשה כבושה עולמית.

הגע בעצמך: הרבנים לא למדו וידעו בניקור דבר או חצי דבר וסמכו על ראש המנקרים - ספרי הניקור לא היו מצויים רק ומעט מזעיר אחד או שתים במדינה בקצה ארגז הספרים כאשר אבק הבית מכסה ראשה, נתגלגל הדבר וחכמת הניקור נעשה לתורה1 שבעל פה2 ואצל מי התאכסן? אצל המנקרים והקצבים בלבד!

חכמה זו לא תמצא לא אצל גאוני ואדירי הזמן - לא אצל בני הישיבות - לא אצל הדיינים ומורי הוראה שבעם - ואף לא אצל השוחטים היראים - אלא אך ורק אצל הפחותים שבעם, מי הם???

הטבחים - ופועלן. - ולמה?

עוד הפעם בשביל נימוק היחידי שהניקור הפך להיות תורה שבעל פה ולא ידעו הרבנים אפילו להזהר שלא יהא הקצב בעל בית המטבחיים הסמכות העליונה אשר עליו נשענים כל קהל עדת ישראל בדברים כה חמורים כחֵלֶב, שהוא מצד אחד ביותר חמור מכל עבירות שבתורה כמו שנכתוב עוד להלן.

כתוצאה מכל זה נעשה חכמת הניקור כדור-רגל ביד כל קל וריק ועושה בו כחפצו ומגמת לב ואין מפריע בידו.

כדאי לציין כמה דוגמאות ממכשולות שנתגלו בשנים האחרונות אשר בא כתוצאה מתורה שבע"פ שבניקור.

א. רבנים באיזה עיירות נתעוררו ע"י מנקרים ישישים ויראים שהרגישו בהזדמנות שאין הניקור כהוגן בבתי מטבחיים שונות. הרבנים מצאו עצמם חסרי אונים לעשות דבר או חצי דבר כי לא ידעו למי להאמין כאשר המנקר שלו צועק ככרוכיא שכך קיבל מרבותיו (תורה שבע"פ).

(מעשיות כאלו בתמונתם החי תמצא בהקדמה לקובץ ספרי ניקור - בכמות מרובה, ע"ש).

ב. עשרות רבנים שנתעוררו ע"י זעקת מנקרים (זקנים יחידים מדורות שעברו) התאספו לטכס עצה כדת מה לעשות אובדי עצות המה למול המתרחש הקטיגור מצד אחד והסניגור מצד שני והרב באמצע.

במשך האסיפה העלו על השלחן חלקים שונים לדון בהם בושנו לגלות שכולם (כל הרבנים) שתקו והסכימו למה שאחד העיז לומר שאין חֵלֶב בכבד ובטחול וגם בכסלים דבר שכל בר בי רב יודע שיש שם חלב דאורייתא.

ולמה אירע כזאת? משום תורה שבע"פ שבניקור.

ג. לרגל המצב רצו רבנים למאות ובני תורה לאלפים לחקור אחר דיני הניקור משורשן ויסודן לידע עם מי הצדק והדלת סגור בעדם למה? כי אין להם ברירה רק ללמוד מהמנקרים תורה שבע"פ כפי מה שרוצים הם ללמד לאחרים, וכמובן באופן המוטעה שנוהגים. ולמה אין מעיינין בספר? כי הכל תורה שבע"פ, כנ"ל. (עי' באורך בהקדמה לקובץ ספרי ניקור).

ד. בחוץ לארץ ייחדו אברכים בני תורה לסלף ולזייף ספרי הניקור ולגלות תורה חדשה באופן שכל קלקול הנעשה בניקור ימצא לו מקור נאמן בספר ומעשה שטן הצליח ועשו כאשר זממו, והיאך? ע"י שהניקור תורה שבע"פ.

ועכשיו כמה אנו צריכין להחזיק אלפי אלפים תודות לאיש המורם מעם אשר עם כל הרדיפות כל ימיו עבור מרצו החזקה להעמיד הדת על תלה, השקיע עצמו בחובות עצומים ע"י הוצאות ענקיות להוציא כל ספרי ניקור בז' כרכים, כדי שתהא יד הכל ממשמשין בה, על אף שידע כי לרגל המחיר הזול לא יכסה ההכנסות אפילו מקצת מגודל ההוצאות.

ועכשיו קורא היקר הידעת כי מכשול החלב מן חמורה היותר חמורות שבתורה מצד עונשה והיותר חמורות מצד תוצאותיה, תוצאות כגון מאי?

מה שאחז"ל וכן נפסק בשו"ע יור"ד סי' פ"א (ופר"ח וברכ"י שם) שאכילת מאכלות אסורות ובפרט ח­לב מטמטם לבו של אדם ומוליד בו טבע רע ואכזרי ומוציאו לגמרי מדת ישראל (שו"ת ד"ח יור"ד סי' ז').

אמור נא לי ידידי מנין יש לך בטוח על קיום דורותיך הכי עשית דבר למענו בעזר ד' ומנין תהי' בטוח שזרע זרעך לא יאכלו חלב כאשר יקום בימיהם בני בליעל חדשים וידרשו דרשות של דופי בפרקי הניקור ואין מעצור מחוסר ידיעה להכחיש דבריהם, וכמו שבזה"ז בעוה"ר כבר נלכדו בשחיתותם בארצה"ב אלפי ורבבות נפשות ישראל, ומי יודע מה יולד יום.

ואם תאמר דל אנכי ממעש, בער אנכי מאיש, עצור בד' אמות אני, עסק אין לי עם הצבור וצרכיהם, לא עסקן או בן עסקן אני, קצרה ידי לעשות דבר.

התשובה! אמת הדבר שאין בכחך להעמיד הדת על תלה, אבל בידך לסייע להמעמידים ע"י הוספת טבעת לשרשרת הזהב הגדולה של פעולות ומעשים אקטיביים - בדבר קטן מאד ומהו הדבר הקטן?

לרכוש לך הסעט החדש, של כל ספרי ניקור שיצאו לאור מחדש ובזה תהי' מסייע גדול שיפוצו ספרי ניקור בכל קצות תבל, ולהפך תורת הניקור האמיתי מתורה שבעל פה לתורה שבכתב.

ע"י הסיוע להפצת הספרים בכל בית יהודי ממש אימה ופחד ינוחו על המנקרים הקצבים, ויגורו לעשות מה שרוצים, בידעם כי אפשר לחקור אחר מעשיהם להסיר הלוט מעל פניהם ולהוכיחם על מעשי ידיהם.

הרבנים יזדרזו ללמוד ולידע מעשה הניקור היטב ממקורן, שלא יוכלו מבקרי המטבחיים לומר להם טלו קורה מבין עיניכם, רק יבינו ערמות הקצב ויענו לו איזה השוואה היא זו הלא מות בסיר קלחת הבשר.

האברכים ייראו אימת מות לסלף ולזייף מעשי הניקור ולכתוב בשם ספר פלוני כי הכסלים אין בו חלב וכן הטריפה קאלנער מחלק הפנימי וכשר בלי פקפוק וגם צלע י"ג מותר לאכול בלי ניקור, וכליות אי"ב חלב, וכיוצא מדברי דופי שהרהיבו בנפשם עוז לכתוב בהקדם הידיעה שאין מי שיכחיש דבריהם בבחינת הרוצה לשקר ירחיק עדותו.

וכל הנ"ל ועוד יותר מזה (כמבואר בהק' לקובץ ספרי ניקור) בידך למנוע ע"י רכישת ספרי הניקור והפצתן.

ועכשיו נשא פנינו אל מול ראשי הישיבות! הלא אתם ידעתם ושמעתם החורבן הגדול במצב הניקור הבא מתוצאת חסרון ידיעה העומדת בדיוטא התחתונה. אליכם לסדר לימודים בלימוד מעשי הניקור לגדיים העומדים ברשותכם, דאם ישאר המצב כמו שהוא שועלים קטנים מחבלי כרמים יעשו בניקור מה שירצו, מאין יהיו בני ישיבות אחר דור או שנים. אם יכשלו במאכלות אסורות בלא יודעים ליזהר. והכי לא תראו גם עכשיו גודל המהירות בירידת דור אחד משלפניו, והכל ע"י פטום החלב ושאר מאכ"א הנעשים בהתעוורות עיני העדה וראשי העדה מהנעשה אחורי גביהן.- והיכן הבטחון שיגדל דור חדש בני ישיבות ובני תורה?

ואם החרש תחרישון, השמדת הדור הבא עי"ז מידכם תבוקש, בעוה"ר אין לנו שיור רק התורה הזאת ללמוד וללמד לדורות הבאים. ועכשיו הזמן מוכשר ומסוגל מאד מאד כי הספרים ב"ה מצויין והתלמידים מרוצין ללמוד, ורק בראשי הישיבות לבד הדבר תלוי.

ואם יקחו ראשי הישיבות את האמצעים הנדרשים בידם לתקן ארץ ומלואה ממש. זכרו ואל תשכחו!

ישיבות וכוללים המענינים ללמוד ה' ניקור וצריכין מנקרים ללמדם ולהורות המעשה אשר יעשון נא לפנות אל:

ועד משמרת הניקור

  בשורה אטאמי'ס לעולם היהדות

כבר יצאו לאור עולם הספרים אשר עיני ישראל כלות אליהם

קובץ כל ספרי ניקור המובהקים

 בל"ג כרכים משובצים בכל מיני הידור ויופי מעולם לא היו כל הספרים הללו של ניקור מצויין בשוק, וכעת נדפס כדי לתת אפשרות ביד כל הרוצה לרכוש אותן, כי ע"י חסרון הספרים רבו המכשולות במשך השנים שעברו.

בדורות שעברו היו משלמין כל מחיר שבעולם לרכוש הספרים והקונטרסים יקיר המציאות שלא נמצא אף אחג בעיר, והרבה עמל וטורח השקיע המו"ל להשיגן לזכות בהן את הרבים. וכאשר אך יצאו לאור עולם ממש נחטפו מן השוק לגודל יקר חביבותן.

קצרה דעתנו מלדעת עוד כמה שנים ישאר הזדמנות זו לרכוש רכוש היקר הלזו לכל מי שירצה, וכמו שעד עכשיו לא היו נמצאים בשוק כלל, ומסתבר שלא במהרה יודפס עוד הפעם לרגל הוצאותיה הגדולים.

אל תמתינו שיגיע הזמן אשר תבקש הספר ככסף וכמטמונים ולא תמצאנו כי במהרה יאזל מן השוק. מהרו והביאו ברכה לביתכם, עוד יגיע זמן ותאלצו להתחרט על העבר, שהיה לכם הזדמנות כה קלה לרכוש את כולם ולהיות תורת כל מעשי הניקור - ויסוד מלאכת ועבודת הניקור בתוך ביתך ועל העצלות שהי' בך אז באת עכשיו לחלישת הדעת והלב לחפש אחר הספרים ואיננו. - הכמות מצומצמת וכל הקודם זכה

נ.ב זה איזה זמן שהחלה התעוררות גדולה בקרב ראשי הישיבות והכוללים ללמוד מעשי הניקור משורשיה, והרבה בני ישיבות כבר שקועין ראשן ורובן בלימוד זה. וכולם כאחד מודים: ש1לולא הקובץ מספרי הניקור לא היו מוצאים יד ורגל ביסודות והכללים העיקריים במלאכת הניקור וגם טעויות למאה ואלף ע"י העיון בקיצורים בלבד. ורק עכשיו אחר העיון והלימוד בהם עלה בידם לברר כל פרט ופרט על בוריין האמיתי.

הכנס אוצר בלום לביתך    ועד משמרת הניקור

 

כשרות הניקור בישראל כהלכתה

דיניו - ומנהגיו

מלחמה לה' בעמלק מדור דור מלחמת הצדיקים עם רבני הערב רב (העמלקים)
בשדי כשרות הניקור, בד' מאות שנים האחרונים

קובץ כל ספרי ניקור המובהקים

 

מיסודו של הגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א

Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

לקבלת "קובץ ספרי ניקור המובהקים" 26 כרכים בחינם: -
לרבנים, מנקרים, שוחטים, בודקים, וכוללים,

להתקשר למנהל "חברה מזכי הרבים העולמי" הרב אברהם ווייס,
בבית המדרש "עטרת ישעיה"
רחוב נחל לכיש 24/3
 - רמת בית שמש ארץ ישראל

011 972 548 436 784

באמצע העבודה - Under Construction

בס"ד

קובץ כל ספרי ניקור המובהקים

הקובץ הזה כולל

366

 ספרים וקונטרסים מיוסדים
על הלכות כשרות, שחיטה, טריפות, וניקור,

כמנין ניקור בגימטריה 366

366

 תוכן רב גווני שלא נראה עדיין כבושם הזה.

הספרים האלו נדפסו במאות שנים האחרונות
על ידי גדולי הדורות ונתפשטו בישראל,
אשרי שיאחז בהם, לעולם לא ימוט עדי יבנה חרבות אריא-ל,
כעת יאמר ליעקב ולישראל מה פעל א-ל, (סוכה מה:).

יצא לאור על ידי "וועד הכשרות - משמרת הניקור" ארגון מוקדש לתיקון מצב הכשרות,
באמצעים של בירור, חקירה ודרישה, התיעצות, הודעה, והצעה

הוצאת אמונה פאבלישינג, ירושלים עיה"ק שנת תשס"ו לפ"ק

 


13 ספרים - 393 עמודים -
בפרשת ניקור החלב, ובו מפתח של קובץ כל ספרי ניקור המובהקים, שבו נקבצו תחת גג אחד 19 ספרי ניקור היסודיים אשר מהם יתד ומהם פנה בכל הדורות לסדר ניקור האמיתי ובכל קצות הארץ תמכו וסמכו הרבנים ומנהיגי דור ודור על הספרים הללו בלבד. וככל שזזו מהנאמר בספרים הללו ע"י תלמידים שלא שמשו כל צרכן מיד נכשלו בעוה"ר.

חלק א: סדר הניקור, קראקא ש"מ, תקון לדוד, תרמ"ו, צנה דוד, תרמ"ו, הניקור השלם, תרצ"ט, בירור דיני ניקור להלכה, תרצ"ט, ויעש אברהם, תר"ל, הלכה ברורה, תקל"ד, לחם שערים להגר"א זצ"ל, תקמ"ח, זבחי שלמים, תרנ"ט, מחשבות ישראל, תר"ס, זבחי רצון, תר"ה, רב טבחיא, תרע"ג, זכור לאברהם, תר"ל

 - י"ל ע"י וועד הכשרות ארגון מוקדש לתיקון מצב הכשרות, באמצעים של בירור, חקירה ודרישה, התיעצות, הודעה, והצעה, חודש כסלו תשס"ו לפ"ק. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

קובץ ספרי ניקור המובהקים חלק א'

10 ספרים - 362 עמודים -
חלק ב: זבח שמואל, סדר הניקור, תורת הקנאות, טהרת אהרן, תורת זבח, זכרון, טבוח טבח, שלחן הטהור, שערי זבח - בפרשת ניקור החלב, -
י"ל ע"י וועד הכשרות ארגון מוקדש לתיקון מצב הכשרות, באמצעים של בירור, חקירה ודרישה, התיעצות, הודעה, והצעה, חודש כסלו תשס"ו לפ"ק. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

קובץ ספרי ניקור המובהקים חלק ב'

13 ספרים - 455 עמודים -
חלק ג: תיקון עולם, כפי אהרן, ספר הניקור ווארשא, משנה אחד, תורת הניקור השלם, מדריך לכשרות ולחיזוק הדת, זבחי צדק, משמיע שלום, אימוץ הניקור, עבודת הקודש, אהל יצחק, חק לחודש, חקי דעת - בפרשת ניקור החלב, -
י"ל ע"י וועד הכשרות ארגון מוקדש לתיקון מצב הכשרות, באמצעים של בירור, חקירה ודרישה, התיעצות, הודעה, והצעה, חודש כסלו תשס"ו לפ"ק. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

קובץ ספרי ניקור המובהקים חלק ג'

38 ספרים - 333 - עמודים -
חלק ד: מורה לזובחים, מי ששון, נחלת שבעה, ספר הזכרונות, ספר התרומה, שו"ת עטרת ישועה, צמח צדק, פני הארי' החי, קרית ספר, ראשית בכורים, רוח חיים, הלכות שחיטות ובדיקות מהר"י ווייל, שערי תורה, תוכחת חיים, תוספות חכמה, ספר תורת הקנאות לר' יעקב עמדין, שו"ת תירוש ויצהר, תיו יהושע, אהל מועד, בדיקות מהר"י ווייל עם דיני ניקור לרש"י והגהות מבעל העיטור, בית לחם יהודה, בית שמואל, ברכי יוסף, האגור, הלכות ומנהגי ר' שלום מנוישטט, ויוסף אברהם, ויעש אברהם, זבח משפחה, זבחי רצון, זבח שמואל, זבח תודה, כל בו, לחם הפנים א', לחם הפנים ב' - בפרשת ניקור החלב, -
י"ל ע"י וועד הכשרות ארגון מוקדש לתיקון מצב הכשרות, באמצעים של בירור, חקירה ודרישה, התיעצות, הודעה, והצעה, חודש כסלו תשס"ו לפ"ק. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

קובץ ספרי ניקור המובהקים חלק ד'

3 ספרים - 336 עמודים -
חלק ה: מלחמת קודש, תורת הניקור הירושלמי חלק א', תורת הניקור הירושלמי חלק ב' - בפרשת ניקור החלב, -
 י"ל ע"י וועד הכשרות ארגון מוקדש לתיקון מצב הכשרות, באמצעים של בירור, חקירה ודרישה, התיעצות, הודעה, והצעה, חודש כסלו תשס"ו לפ"ק. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

קובץ ספרי ניקור המובהקים חלק ה'

3 ספרים  604 עמודים -
חלק ו: נפש ישעיה חלקים א -ב - ג -
י"ל ע"י וועד הכשרות ארגון מוקדש לתיקון מצב הכשרות, באמצעים של בירור, חקירה ודרישה, התיעצות, הודעה, והצעה, חודש כסלו תשס"ו לפ"ק. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

קובץ ספרי ניקור המובהקים חלק ו'

6 ספרים  525 עמודים -
חלק ז: א. שחיטת ואכילת בשר כהלכתה חלק א' - ב. שחיטת ואכילת בשר כהלכתה חלק ב' - ג. שחיטת ואכילת בשר כהלכתה חלק ג' - ד. שמירה טובה - ה. להורות נתן - ו. נחפשה דרכינו, עד מתי
י"ל ע"י וועד הכשרות ארגון מוקדש לתיקון מצב הכשרות, באמצעים של בירור, חקירה ודרישה, התיעצות, הודעה, והצעה, חודש כסלו תשס"ו לפ"ק. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

קובץ ספרי ניקור המובהקים חלק ז'

4 ספרים 450 עמודים -
חלק ח: א. כדת של תורה - ב. עלבונה של תורה -  ג.  וויכטיג פאר יעדן - ד. וויכטיג פאר יעדן - ה. קונטרס בן יוסף - ו. עדותן של רבנים חלק א' - ז. עדותן של רבנים חלק ב'
י"ל ע"י וועד הכשרות ארגון מוקדש לתיקון מצב הכשרות, באמצעים של בירור, חקירה ודרישה, התיעצות, הודעה, והצעה, חודש כסלו תשס"ו לפ"ק
. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

קובץ ספרי ניקור המובהקים חלק ח'

4 ספרים 309 עמודים
חלק ט: א. "נפש ישעיה" מאכלות אסורות חלק ג' ניקור חלק הפנימי - ב. תורת חיים  - ג. אכילת תרנגולים כהלכתה חלק ח' מספר נפש ישעיה - ד. זכרון יוסף והוא הוראת הגאונים באכילת תרנגולים חלק ט' מספר נפש ישעיה - ה. שנים קדמוניות והוא חלק י' מספר נפש ישעיה - ו. מפתח לספר שחיטת ואכילת בשר כהלכתה חלק א' - ז.  מפתח לספר שחיטת ואכילת בשר כהלכתה חלק ב'
ספר א': אכילת התרנגולים כהלכתה חלק א'  - "זבח פסח" חלק ח' מספר נפש ישעיה: - בירור הלכה בענין בעיה רצינית בנוגע לכשרות העופות החיים מחשש שעושים זריקות ביום פקיעתן העלולים להטריף את העופות.
ספר ב: אכילת התרנגולים כהלכתה חלק : ב'  קטעים ממאות המכתבים שקבלנו מהמשרדים הממשלתיים, ומחלקת הפרמצבטיים, ומסמכת יבוא.
ספר ג: זכרון יוסף חלק ט' מספר נפש ישעיה, והוא הוראת הגאונים באכילת תרנגולים, חלק תשיעי מספר נפש ישעיה על מאכלות אסורות - החיבור הזה מלא וגדוש במשפטים מיושרים ומצודקים שנקראו ונשמעו בקרית חוצות בארצינו הקדושה מפום הביד"צ ובראשם הראב"ד הגאון הצדיק בעמ"ח שו"ת מנחת יצחק, ובו ימצא המעיין דעת תורה אמיתית בענין זריקת העופות. - ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק.
ספר ד: שנים קדמוניות – חלק י' מספר נפש ישעיה
ספר ה: שו"ת זבחו זבחי צדק. בו יבואר ענין התקנה הקדומה להצריך שני שובי"ם עומדים זה ע"ג זה רואים ומשגיחים.

י"ל ע"י וועד הכשרות ארגון מוקדש לתיקון מצב הכשרות, באמצעים של בירור, חקירה ודרישה, התיעצות, הודעה, והצעה, חודש כסלו תשס"ו לפ"ק. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

קובץ ספרי ניקור המובהקים חלק ט'

 - 19 ספרים - 544 עמודים
חלק י: שערי רב שמואל בן חפני, אחרון הגאונים בישיבת סורא, (נפטר ד' אלפים תשצ"ד, 1034), ספר האורה, סדור רש"י, תשובת הרמב"ם על ניקור, תשובות רש"י דיני ומנהגי ניקור, שו"ת משיב דבר, מודעה נחוצה לקהל ה', קריאה דחופה לבני ישיבות, גביית עדות על איסור חלב, עדות על מצב הניקור, לאפרושי מאיסורי , ירחון תורני, מצב היהדות באנגליה, מסורת הניקור, מאורע תשמ"ג ה' חלקים, מי יאכילנו בשר, הוראה ואזהרה לאפרושי מאיסורא, פני הארי החי, תרס"ב, רוח חיים, בולעטין # 1 וועד משמרת הניקור,  - בפרשת ניקור החלב, -
י"ל ע"י וועד הכשרות ארגון מוקדש לתיקון מצב הכשרות, באמצעים של בירור, חקירה ודרישה, התיעצות, הודעה, והצעה, חודש כסלו תשס"ו לפ"ק. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

קובץ כל ספרי ניקור המובהקים חלק י'

 - 8 ספרים - 481 עמודים -
חלק י"א:  מלחמת קודש, מצב הניקור בארצות הברית חלקים א-ג, כדת של תורה חלק א', כדת של תורה חלק ב', כדת של תורה אודות תיקון הניקור פרשת החלב.
י"ל ע"י וועד הכשרות ארגון מוקדש לתיקון מצב הכשרות, באמצעים של בירור, חקירה ודרישה, התיעצות, הודעה, והצעה, חודש כסלו תשס"ו לפ"ק. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

קובץ ספרי ניקור המובהקים חלק י"א

3 ספרים - 193 עמודים -
חלק י"ב: - מלחמת קודש, מאורע תשמ"ג ה' חלקים, מלחמת השם, בפרשת ניקור החלב, - 
י"ל ע"י וועד הכשרות ארגון מוקדש לתיקון מצב הכשרות, באמצעים של בירור, חקירה ודרישה, התיעצות, הודעה, והצעה, חודש כסלו תשס"ו לפ"ק. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

קובץ ספרי ניקור המובהקים חלק י"ב

13 ספרים - 211 עמודים -
חלק י"ג: בפרשת ניקור החלב, -מלחמת קודש, עד מתי נחשה?, מכתב הארגינעל של כ"ק אדמו"ר מקאשוי זצ"ל, הכחשה, עלבונה של תורה, קהל יסודי התורה קלויזנבורג, האיסור לאכול בשר בהמה, קונטרס קול קורא'ס, לאפרושי מאיסורא, הוראה ואזהרה לאפרושי מאיסורא, י"ג מדות של רחמים, הוראה חדשה להפריש מאכילת בשר בהמה עד ביאת המשיח, את אשר אסרתי התרתי, ספר שפע חיים, האיסור, ולעשות תשובה על שאכלו חלב נבילות וטריפות כל השנים.
 י"ל ע"י וועד הכשרות ארגון מוקדש לתיקון מצב הכשרות, באמצעים של בירור, חקירה ודרישה, התיעצות, הודעה, והצעה, חודש כסלו תשס"ו לפ"ק. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

קובץ ספרי ניקור המובהקים חלק י"ג

3 ספרים - 532 עמודים -
חלק י"ד: בפרשת ניקור החלב, - די שוחטים שטימע - SCHOCHTIM SHTIMME  - ירחון חודשי יוצא לאור על ידי אגודת שוחטי עופות דניו יארק רבתי - מאנאטליכער זשורנאל, ארויסגעגעבעם ביי די אגודת שוחטי עופות דניו יארק רבתי שנה תרצ"ב – תרצ"ג, 144 עמודים, - סדר הניקור הפנים והקדמי - עם תמונות – הלכה למעשה מאת הרב מרדכי גבריאל מלאכי - רב בביהמ"ד דהחסידים "יבנה" תל –אביב – וראש ביהמ"ד הלכה למעשה – בני ברק - ביאור מקיף על ניקור חלב הפנים – הקדמי מהתלמוד ושו"ע מהראשונים והאחרונים ומספרי ניקור. - בזמנו של הגאון מוילנא זצ"ל נכשלו כל העיר באיסורי חלב. יצא לאור ע"י בית המדרש הלכה למעשה בני ברק  - 200 עמודים, 200 עמודים, - ספר שפע חיים  - דרוש ומאמר ברית שלש עשרה - מאת כבוד קדושת אדומו"ר הגה"ק מרן יקותיאל יהודה הלברשטאם שליט"א [זצוקללה"ה] אבדק"ק צאנז - אשר בשר צדק בקהל רב - ביום י"ג מדות שנת תש"נ לפ"ק - דרשה וקול קורא מהגאון הצדיק הקדוש והטהור כ"ק אדמו"ר מקלויזנבורג זצוקללה"ה שיצא בקול חוצב להבות אש נגד הרבנים המכשירים המכשילים שמאכילים נבילות וטריפות חלב ודם להכלל ישראל, רחמנא ליצלן. 29 עמודים

י"ל ע"י וועד הכשרות ארגון מוקדש לתיקון מצב הכשרות, באמצעים של בירור, חקירה ודרישה, התיעצות, הודעה, והצעה, חודש כסלו תשס"ו לפ"ק. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

קובץ ספרי ניקור המובהקים חלק י"ד

6 ספרים - 401 עמודים -
חלק ט"ו: קונטרס שותפו של עמלק חלק א', קונטרס שותפו של עמלק חלק ג', להסיר מכשול, הבשר הכשר?, לחם שערים להגר"א מווילנא זצ"ל, ספר תיקון הכשרות ומכתב הצלה להגה"צ רש"י שווייצער שליט"א - בפרשת ניקור החלב, - The Status of Nikkur  NIKKUR [PURGING ANIMAL FATS] LAWS AND CURRENT PROBLEMS

י"ל ע"י וועד הכשרות ארגון מוקדש לתיקון מצב הכשרות, באמצעים של בירור, חקירה ודרישה, התיעצות, הודעה, והצעה, חודש כסלו תשס"ו לפ"ק. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

קובץ ספרי ניקור המובהקים חלק ט"ו

3 ספרים - 698 עמודים -
חלק ט"ז: אבן מקיר תזעק חלק א': 159 עמודים, וזבחת כאשר צויתיך, חלק ב' מספר אבן מקיר תזעק 241 עמודים, דעת תורה השמר לך פען , חלק ג' מספר אבן מקיר תזעק 279 עמודים.

י"ל ע"י וועד הכשרות ארגון מוקדש לתיקון מצב הכשרות, באמצעים של בירור, חקירה ודרישה, התיעצות, הודעה, והצעה, חודש כסלו תשס"ו לפ"ק. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin 

קובץ ספרי ניקור המובהקים חלק ט"ז

12 ספרים - 239 עמודים -
חלק י"ז: בדיקות, סדר הניקור לרש"י ז"ל עם הגהות מבעל העיטור, ראומה, הלכות שחיטה ואו"ה לאלדד הדני, הלכות טריפות לריב"ן, חוט המשולש, ל"ו שערים, הלכות בדיקות הסכין והראיה לרבינו יונה ז"ל, בולעטין וועד הכשרות, תשרי תש"נ, שו"ת מרבי לוי יצחק, מכתב למערכת, על שחיטת רובאשקין, אכן נודע הדבר, מתלמידי הרידב"ז על ירושלמי, שו"ת זבחו זבחי צדק: שלש תשובות, ענין התקנה של להצריך שני שוחטים עומדים זה על גב זה.

י"ל ע"י וועד הכשרות ארגון מוקדש לתיקון מצב הכשרות, באמצעים של בירור, חקירה ודרישה, התיעצות, הודעה, והצעה, חודש כסלו תשס"ו לפ"ק. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

קובץ ספרי ניקור המובהקים חלק י"ז

15 ספרים - 195 עמודים -
חלק י"ח: אכילת בשר הלכה למעשה חלקים, א-יב, סדר קליפת הסירכות חלק א', מרן הרב עובדיה יוסף. - שאלה: מהו בשר "חלק" או בשר "גלאט" והאם יש חובה מן הדין להקפיד דווקא על אכילת בשר שכזה?, - (המשך) דין בשר "חלק", והאם מותר לספרדי לאכול בשר כשר שאינו "חלק" בשמחה משפחתית וכדומה.

י"ל ע"י וועד הכשרות ארגון מוקדש לתיקון מצב הכשרות, באמצעים של בירור, חקירה ודרישה, התיעצות, הודעה, והצעה, חודש כסלו תשס"ו לפ"ק. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

קובץ ספרי ניקור המובהקים חלק י"ח

7 ספרים - 353 עמודים -  חלק י"ט:

ספר א: הודאת בעל דין - "כל חלב וכל דם לא תאכלו" - בקונטרס הזה יתברר בבירור גמור האמת לאמיתו, שבעוה"ר אכן אמת הוא שהיו מכשולות גדולות בענין הבשר הנמכר בחזקת "גלאט כשר למהדרין מן המהדרין", ושלא היה מנוקר כראוי, ושבאמת נכנס לפעמים חתיכות גדולות השייכות לחלקי האחוריים באיטליזי הבשר.
ספר ב: - כרוזים ומודעות - יצא לאור על ידי  "מכון להוראה בשחיטות ובדיקות"אדר שנת תשנ"ח.
ספר ג: סדר הניקור הפנים והקדמי  עם תמונות – הלכה למעשה - מאת הרב מרדכי גבריאל מלאכי - רב בביהמ"ד דהחסידים "יבנה" תל –אביב – וראש ביהמ"ד הלכה למעשה – בני ברק  - ביאור מקיף על ניקור חלב הפנים – הקדמי מהתלמוד ושו"ע מהראשונים והאחרונים ומספרי ניקור. -  בזמנו של הגאון מוילנא זצ"ל נכשלו כל העיר באיסורי חלב. - יצא לאור ע"י בית המדרש הלכה למעשה בני ברק.
ספר ד: את אשר אסרת התרתי - קול קורא במחנה החרדי א' כסלו תשמ"ג - אכן נודע הדבר נעשתה התועבה הזאת בישראל מזייפים כל סדר הניקור מה שהיה ביוראפ.
ספר ה: תורת הקנאות - לרבי יעקב עמדין זצ"ל, פרשת הניקור בימיו.
ספר ו: ניקור חלק הפנימי - נקודות רציניות הנצרכין לכל בית ישראל שלא יוכשלו באכילת חלב איסורי כרת רח"ל.
ספר ז: וויכטיג פאר יעדן - ניקור - עיתון על מכשולי הניקור שיצא לאור בשנת תש"מ, ההיסטארייע מה שהיה עם הרב מלאכי ואיך שרצו להרוג אותו על שגילה המכשולות הנוראות, ובסופו אזהרת החפץ חיים זצ"ל על מכשולי הניקור והטריפות שהבוטשער'ס שותפם של עמלק מכשילים את ישראל רח"ל, וכל אחד ערב בעד חבירו ומחיוב לעורר על מכשולים האלו.

י"ל ע"י וועד הכשרות ארגון מוקדש לתיקון מצב הכשרות, באמצעים של בירור, חקירה ודרישה, התיעצות, הודעה, והצעה, חודש כסלו תשס"ו לפ"ק. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

קובץ ספרי ניקור המובהקים חלק י"ט

מצוה אנציקלופדיה

השחיטה בישראל כהלכתה

ספר הלכה למשה מסיני על מכשולי השחיטה בה' הלכות שחיטה, והוא:

קובץ כל ספרי שחיטה המובהקים בעניני הגרמה

בו נקבצו תחת גג אחד 52 ספרי שחיטה היסודיים אשר מהם יתד ומהם פנה בכל הדורות לסדר השחיטה האמיתי ובכל קצות הארץ תמכו וסמכו הרבנים ומנהיגי דור ודור על הספרים הללו בלבד, וב"ה לא אינה להן כל און! הבקי בשחיטה יכול לראות עין בעין שהשוחטים בשחיטות הגדולות עוברים על הגרמות שהוא אחד מחמשה הלכות שחיטה שהוא הלכה למשה מסיני

 

על מכשולי השחיטה בה' הלכות שחיטה והוא:
קובץ כל ספרי שחיטה המובהקים הלכות הגרמה

יצא לאור על ידי ישיבה וכולל בית ישעיה "מכון להוראה בשחיטות ובדיקות" בנשיאות כ"ק מרן רבי שלום יהודה גראס האדמו"ר מהאלמין שליט"א, חודש אב שנת תשמ"ה לפ"ק ברוקלין נוא יארק.

הלכה למשה מסיני

הלכות הגרמה, הלכה למשה מסיני

יצא לאור על ידי ישיבה וכולל בית ישעיה "מכון להוראה בשחיטות ובדיקות" בנשיאות כ"ק מרן רבי שלום יהודה גראס האדמו"ר מהאלמין שליט"א, חודש אב שנת תשמ"ה לפ"ק ברוקלין נוא יארק.

עטרת זהב

הלכות הגרמה, הלכה למשה מסיני

עצי לבונה

הלכות הגרמה, הלכה למשה מסיני

בית דוד

הלכות הגרמה, הלכה למשה מסיני

בית לחם יהודי

הלכות הגרמה, הלכה למשה מסיני

בית שמואל

הלכות הגרמה, הלכה למשה מסיני

חדרי דעה

הלכות הגרמה, הלכה למשה מסיני

חוקי דעת #14

הלכות הגרמה, הלכה למשה מסיני

חוקי דעת #46

הלכות הגרמה, הלכה למשה מסיני

חוט המשולש

הלכות הגרמה, הלכה למשה מסיני

דעת תורה

הלכות הגרמה, הלכה למשה מסיני

דרכי תשובה

הלכות הגרמה, הלכה למשה מסיני

הגהות מהר"ץ

הלכות הגרמה, הלכה למשה מסיני

הוכשר הזבח

הלכות הגרמה, הלכה למשה מסיני

עקרי הד"ט על שחיטה וטריפות

הלכות הגרמה, הלכה למשה מסיני

כרתי ופלתי

הלכות הגרמה, הלכה למשה מסיני

כנסת הגדולה

הלכות הגרמה, הלכה למשה מסיני

לחם הפנים

הלכות הגרמה, הלכה למשה מסיני

להורות נתן

הלכות הגרמה, הלכה למשה מסיני

לבוש מרדכי

הלכות הגרמה, הלכה למשה מסיני

לקוטי ישרים

הלכות הגרמה, הלכה למשה מסיני

מקור מים חיים

הלכות הגרמה, הלכה למשה מסיני

מנחת יוסף

הלכות הגרמה, הלכה למשה מסיני

מנחת יעקב

הלכות הגרמה, הלכה למשה מסיני

מסגרת השלחן

הלכות הגרמה, הלכה למשה מסיני

מורה לזובחים

הלכות הגרמה, הלכה למשה מסיני

אהל יצחק

להצדיק הקדוש רבי חיים בן עטר זי"ע, שנת תק"ע

בעל מחבר ספרי אור החיים הקדוש על התורה, חפץ ה' על מסכתות הש"ס, ראשון לציון על נביאים וחמש מגילות

פרי תואר על שו"ע יורה דעה

הלכות הגרמה, הלכה למשה מסיני

ראומה

הלכות הגרמה, הלכה למשה מסיני

ספר האגור

הלכות הגרמה, הלכה למשה מסיני

ספר מהרי"ל

הלכות הגרמה, הלכה למשה מסיני

שערי דעה

הלכות הגרמה, הלכה למשה מסיני

שחיטות ובדיקות

הלכות הגרמה, הלכה למשה מסיני

הלכה למשה מסיני

הלכות הגרמה, הלכה למשה מסיני

שאלות ותשובות

הלכות הגרמה, הלכה למשה מסיני

שלחן גבוה

הלכות הגרמה, הלכה למשה מסיני

שמלה חדשה #40

הלכות הגרמה, הלכה למשה מסיני

שמלה חדשה #35

הלכות הגרמה, הלכה למשה מסיני

שמלה חדשה #2

הלכות הגרמה, הלכה למשה מסיני

שמלה חדשה #3

הלכות הגרמה, הלכה למשה מסיני

שמלה חדשה #38

הלכות הגרמה, הלכה למשה מסיני

שמלה חדשה #39

הלכות הגרמה, הלכה למשה מסיני

תשב"ץ

הלכות הגרמה, הלכה למשה מסיני

תשורת ש"י

הלכות הגרמה, הלכה למשה מסיני

טבח והכן

הלכות הגרמה, הלכה למשה מסיני

תפארת למשה

הלכות הגרמה, הלכה למשה מסיני

תפארת יעקב

הלכות הגרמה, הלכה למשה מסיני

תיקוני הזבח

הלכות הגרמה, הלכה למשה מסיני

טוב לזכרון

הלכות הגרמה, הלכה למשה מסיני

ויוסף אברהם

הלכות הגרמה, הלכה למשה מסיני

יד דוד

הלכות הגרמה, הלכה למשה מסיני

זבחי שלמים #12

הלכות הגרמה, הלכה למשה מסיני

יצא לאור על ידי ישיבה וכולל בית ישעיה "מכון להוראה בשחיטות ובדיקות" בנשיאות כ"ק מרן רבי שלום יהודה גראס האדמו"ר מהאלמין שליט"א, חודש אב שנת תשמ"ה לפ"ק ברוקלין נוא יארק.

 

קובץ ספרי ניקור המובהקים חלק כ'

כשרות השחיטה בישראל כהלכתה

מלחמה לה' בעמלק מדור דור מלחמת הצדיקים עם רבני הערב רב (העמלקים) - בשדי כשרות השחיטה, בד' מאות שנים האחרונים

ספר הבעל שם טוב והשחיטה במלחמתו הגדולה על כשרות השחיטה

יעקב פרידמאן שו"ב,
ב"ב תשס"ג

המהפכה על השחיטה בזמן הבעש"ט   -   היסטוריה
ספר להורות נתן מתאר מצב הנורא בשחיטות בארצות הברית, ובפרט נגד השחיטה ב"באקס", ושחיטה תלויה מהגאון רבי נתן געשטעטנער אבדק"ק קרית אגו"י בני ברק מה שקורה בארה"ב   -  תשובה להלכה
זבחו זבחי צדק  שלש תשובות בו יבואר ענין התקנה הקדומה להצריך שני שובי"ם עומדים זה ע"ג זה רואים ומשגיחים שהוכשר כדת וכהלכה מתחלתו עד סופו, עם כל המסתעף להלכה ולמעשה תקנה שני שובי"ם עומדים זה ע"ג
ביאור להלכה
ספר ראומה רב האיכות בדיני שחיטה ובדיקה, ספר נדיר ועתיק

הלכות שחיטה ובדיקה

הלכות שחיטה ואו"ה לאלדד הדני הנקרא ארץ ישראל, הלכותיו בהדורות שונות על פי כתבי-יד ודפוסים עתיקים עם מבוא והערות, מאת אברהם עפשטיין, פרעסבורג, תרנ"א

הלכות שחיטה ובדיקה

בדיקות, סדר הניקור, לרש"י ז"ל  עם הגהות מבעל העיטור, מנטובה.

הלכות שחיטה ובדיקה וניקור

ספר ריב"ן הלכות טריפות לריב"ן זצ"ל, הוא מכתב יד גאון קדמון רבינו יהודה ב"ר נתן זצ"ל, נ"י שנת תש"ג. הלכות שחיטה וטריפות

 ספר חוט המשולש, האחד

רבינו יהודה החסיד מבעלי התוספות על הלכות שחיטה. והשני הלכות שחיטה וטריפות להרז"ה, זצ"ל הלכות שחיטה וטריפות 

 ספר ל"ו שערים על טריפות הראיה

 מאת גאון קדמון מבעלי התוספות רבינו אליעזר מגרמיזא זצ"ל, בעל מחבר ספר רוקח, ברוקלין שנת תש"א.

הלכות טריפות הראיה 
ספר הלכות בדיקות הסכין ובדיקת הראיה לרבינו יונה  גירונדי זצ"ל, וויען תרל"א הלכות בדיקת הסכין ובדיקת הראיה
ספר ל"ו שערים על טריפות הראיה,  מאת גאון קדמון מבעלי התוספות רבינו אליעזר מגרמיזא זצ"ל, בעל מחבר ספר רוקח,
ברוקלין שנת תש"א.
הלכות טריפות הראיה
ספר הלכות בדיקות הסכין ובדיקת הראיה לרבינו יונה לרבינו יונה גירונדי זצ"ל,
וויען תרל"א
הלכות בדיקת הסכין ובדיקת הראיה
לחם שערים מעשה נורא איך שבעיר ווילנא בזמנו של הגר"א זצ"ל אכלו כל העיר חלב ודם בלא יודעים, ואיך שהגר"א תיקון את המצב הלכות ניקור
עטרת ישועה על דבר לא להכניס את צלע י"ג, כי יש שם חלק אחוריים הלכות ניקור
סדר הניקור הפנים והקדמי
עם תמונות – הלכה למעשה
 
ביאור מקיף על ניקור חלב הפנים – הקדמי מהתלמוד ושו"ע מהראשונים והאחרונים ומספרי ניקור
מאת הרב מרדכי גבריאל מלאכי - רב בביהמ"ד דהחסידים "יבנה" תל –אביב – וראש ביהמ"ד הלכה למעשה – בני ברק

יצא לאור ע"י בית המדרש הלכה למעשה בני ברק  - 200 עמודים

בזמנו של הגאון מוילנא זצ"ל נכשלו כל העיר באיסורי חלב.

ספר
שפע חיים

דרוש ומאמר ברית שלש עשרה - מאת כבוד קדושת אדומו"ר הגה"ק מרן יקותיאל יהודה הלברשטאם שליט"א [זצוקללה"ה] אבדק"ק צאנז - אשר בשר צדק בקהל רב - ביום י"ג מדות שנת תש"נ לפ"ק

דרשה וקול קורא מהגאון הצדיק הקדוש והטהור כ"ק אדמו"ר מקלויזנבורג זצוקללה"ה  שיצא בקול חוצב להבות אש נגד הרבנים המכשירים המכשילים שמאכילים נבילות וטריפות חלב ודם להכלל ישראל, רחמנא ליצלן.

תוכחת חיים

פרשת וישלח
מהגה"ק רבינו חיים פלאג'י זצוקללה"ה

מבאר גודל הענין של זהירות בעניני ניקור והלכותיה, והאינו נזהר בהם בא לידי זנות רח"ל

   
 

קובץ ספרי ניקור המובהקים חלק כ"א

די שוחטים שטימע

מאנאטליכער זשורנאל,
ארויסגעגעבען ביי די אגודת שוחטי עופות דניו יארק רבתי שנת תרצ"ב
כאן אפשר לראות שלפני 80 שנה היו שוחטים יראים ושלמים שסיפרו את האמת, והודיעו צערם ברבים על אשר הטבחים מאיימים אותם, ואיך שהרבה רבנים האכילו נבילות וטריפות, -
איפו אתם רבנים החרדים אשר אתם לוחמים על כל דבר קטן, ואתם צוחקים מחמשה הלכות שחיטה שהם הלכה למשה מסיני?
האם אינכם יודעים כי פגימה היא אותיות מגיפה, וכל שבוע ושבוע ניתוספים 50 עד 70 יתומים חדשים, האם יש לך מגיפה גדולה מזו?
מחבר אחד עם שם גדול יצא לאור עם ספר ומבאר שם
שאין דבר כזה של פגימה, עפ"ל.

 
 

קובץ ספרי ניקור המובהקים חלק כ"ב

NEWSLETTER OF RAV SHEIN REGARDING RUBASHKIN

NEWSLETTER OF RAV SHEIN EXPOSING MANY PROBLEMS IN KASHRUT AMONG THEM RUBASHKIN

THE REPORT OF RAV WEISSMANDEL: ALL THE PROBLEMS IN THE RUBASHKIN SLAUGHTERING HOUSES, WHICH THE RAV HA MACHSHIR AS OF MAPRIL 2005 HAD NOT VISITED EVEN THOOUGH HE MAKES $150,000 FOR SELLING OUT HIS NAME [AND SELLING OUT SIMPLE JEWS WHO EAT TEREFOT WITH HIS STAMP OF KASHRUT]

THE SCORECARD OF RUBASHKIN: A FAILING GRADE ON KASHRUT  ENGLISH  HEBREW

 

קובץ ספרי ניקור המובהקים חלק כ"ג

אין די שטאט קראקא - העיר קראקא
זה סיפור שקרה לפני כארבע מאות שנה בעיר איפה שה"מגלה עמוקות" היה הרב שמה [בעיר קראקא]. - וזה זיעזה אז את העולם כולו, ובמיוחד את יהודי אירופה,  - ומעשה שהיה כך היה:
קצבים יראים ושלמים בעלי צדקה מאכילים בשוגג ובלי יודעין עיר שלמה של רבבות אלפי יהודים עם בשר חזיר ממש לסיפור המלא.... 

 
בלשון הקודש - אידיש - אנגלית - הסיפור של קראקא -  מאנסי - פרשה -
בעולם הכשרות  סרט איך ששוחטים

קובץ ספרי ניקור המובהקים חלק כ"ד


ספר הרידב"ז והכשרות - המחבר מצהיר "אי אפשר בעולם לתקן מצב הכשרות בארה"ב - {הספר/ 32' עמ' מצב הכשרות בשנת תר"ס ועד היום}. להגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א מהאלמין
 
קול השחיטה - "במו עיני ראיתי..... את הנעשה שם.... תחת מערכות הכשרות "הטובים ביותר"  כך כותב המחבר האדמו"ר מהאלמין בשעה שהוא מביא לנו עדות מפורט מהמצב הכשרות בכל רחבי ארה"ב -
{לשון הקודש - קונטרס/ 111 עמ' - תשמ"ז bookmark's}. להגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א מהאלמין
 הספר באידיש? -  אנגלית -
Kol ha Shechita - הבשר הכשר? - הספר באידיש? -הספר באנגלית? - מעשה שהיה כך היה. להגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א מהאלמין

קובץ ספרי ניקור המובהקים חלק כ"ה

שפע חיים

השחיטה הכשירה. להגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א מהאלמין

השחיטה הכשירה?
 
תיקון הכשרות.
להגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א מהאלמין

שותפו של עמלק חלק א'. להגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א מהאלמין

הוראה ואזהרה לאפרושי מאיסורא

קובץ ספרי ניקור המובהקים חלק כ"ו

שאר החלקים?

קליפ מעיתון א טומל אין באלטימאר

אכילה ובריאות וחיים

 

עד מתי? -

אידיש או לשון הקודש

לעשות קליקס לכל הבולעטינס!

בולעטין וועד הכשרות ר"ח טבת תשנ"ב # 52

אכילת בשר הלכה למעשה. להגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א מהאלמין

בולעטין וועד הכשרות ר"ח אב תשנ"ה # 95. להגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א מהאלמין

בולעטין # 105 -

וועד הכשרות 

לעשות קליקס לכל המדריך לכשרות

מדריך לכשרות . 15  להגה"צ רבי משה שטרן זצ"ל ולהבחל"ח הגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א מהאלמין.

מדריך לכשרות 16  להגה"צ רבי משה שטרן זצ"ל ולהבחל"ח הגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א מהאלמין.

מדריך לכשרות 17

לחץ כאן
הסרט האיך ששוחטים במשחטה של רובאשקין
 

 

קובץ ספרי ניקור המובהקים חלק כ"ו

GENERAL KASHRUT

Encyclopedia of Kashrut Vol  3 Kosher for Long Life

ETHICAL TEACHINGS ON THE OBSERVANCE OF KASHRUT, CURRENT PROBLEMS WITH KASHRUT - By Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical Court of Holmin, Shlita

Nefesh Yeshaya Kashrus - vol 2 
TREATISE ON THE LAWS OF KASHRUT (PAGE 44) - By Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical |Court of Holmin, Shlita
Kashrus ha Bassar ke Chilchato Questionnaire

QUESTIONNAIRE FOR THE OBSERVANCE OF THE KASHRUT OF MEAT  - By Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical Court of Holmin, Shlita

Kashrus ha Bassar ke Chilchato Questionnaire

QUESTIONNAIRE FOR THE OBSERVANCE OF THE KASHRUT OF MEAT  - By Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical Court of Holmin, Shlita

The Journal of Jewish health
LEARN WHAT THE ANIMALS YOU EAT ARE FED BY THE BIG CORPORATIONS . YOU WILL BE AMAZED OF WHAT GOES ON
Encyclopedia of Kashrut Vol  4 

ETHICAL TEACHINGS ON THE OBSERVANCE OF KASHRUT, CURRENT PROBLEMS WITH KASHRUT  - By Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical Court of Holmin, Shlita

Problems with the OU
PROBLEMS WITH THE KOSHER CERTIFICATION OF THE ORTHODOX UNION
Worms in New York's water
THE WATER SUPPLY IN NEW YORK'S HOMES MAY CONTAIN WORMS WHICH IS A PROHIBITION FROM THE TORAH
CONTRACT OF KASHRUT
TO BE SIGNED BETWEEN THE CONSUMER AND THE RABBI WHO GIVES THE HECHSHER
The meat which was left unguarded
MEAT WHICH HAS LEFT THE SIGHT OF A JEW IS FORBIDDEN BY RABBINICAL LAW
 

קובץ ספרי ניקור המובהקים חלק כ"ח

HASHEM'S WAR AGAINST AMALEK FROM
 GENERATION TO GENERATION

Amalek and his Partner: Questions and answers regarding meat consumption
LEARN WHY YOU CAN NOT FIND KOSHER MEAT IN AMERICA OR ANYWHERE ELSE IN THE WORLD
The Twin Towers Kosher Meat? The secret is out
THE MEETING IN THE TWIN TOWERS WHERE THE TRUTH ABOUT THE MEAT BUSINESS IS EXPOSED  - By Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical Court of Holmin, Shlita
In The City Of Krakow

FOR MANY YEARS JEWS WERE FED NON KOSHER MEAT IN KRAKOW AROUND 500 YEARS AGO - By Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical |Court of Holmin, Shlita

Until when
A PAINFUL CRY FROM THE GAON AND TZADDIK RAV SHRAGA FEIVEL MENDELOWITZ TZK'L ON THE SITUATION OF KASHRUT IN AMERICA
The Gate and Kashrut and Hashem's war against Amalek
NON KOSHER FOODS IS THE ENTRYWAY FOR THE SATAN TO MAKE THE JEWS DEVIATE FROM THE PATH OF TORAH AND MITZVOT. NON KOSHER FOODS GIVE STRENGTH TO THE ENEMIES OF THE JEWS TO DESTROY US 
Warning against transgressing the laws of Kashrut
WHEN YOU SEE THE CONSEQUENCES OF NOT OBSERVING THE LAWS FO KASHRUT YOU WILL THINK TWICE ABOUT TRANSGRESSING  - By Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical Court of Holmin, Shlita
Who has the merit to eat meat?
SELECTIONS FROM CHAPTER 36 OF THE BOOK SHEVET MUSSAR EXPLAINING THE LEVEL ONE MUST HAVE IN ORDER TO PARTAKE OF MEAT
Milchemet ha Shem  The Wars of Hashem 
THE PROBLEMS OF NIKKUR A CALL TO RABBANIM - By Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical Court of Holmin, Shlita
Milchemet ha Shem  Vol 1 Yain Nessech

PUBLIC ANNOUNCEMENTS WARNING OF PROBLEMS WITH THE KASHRUS OF WINE (YAIN NESSECH) - By Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical |Court of Holmin, Shlita

 

קובץ ספרי ניקור המובהקים חלק כ"ט

Kashrut and damages
THE TERRIBLE DAMAGE THAT BEFALLS TO THE ONE WHO DOES NOT OBSERVE THE LAWS OF KASHRUS
Kelipat ha Sirchot
REGARDING THE PRACTICE OF PEELING OFF ADHESIONS OF THE LUNGS
When He Left In Peace 
THE WAR AGAINST THE MAFIAS OF KASHRUT AND HOW HASHEM HELPED ME AND PRESERVED ME  - By Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical Court of Holmin, Shlita
 

קובץ ספרי ניקור המובהקים חלק ל'

KASHRUT OF POULTRY

WARNING ON CHICKEN VACCINATION LAWS OF EATING CHICKEN AND THE VACCINES THAT CAN RENDER IT TAREF  - By Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical Court of Holmin, Shlita
Government Reports - Chicken

LETTERS FROM COMPANIES AND GOV'T ON KASHRUT OF CHICKEN (SOME SECTIONS IN ENGLISH)  - By Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical Court of Holmin, Shlita

SHECHITA (RITUAL SLAUGHTER)

Shemira Tovah PROBLEMS OF SLAUGHTER HOUSES IN NY AND ALL USA AS FAR BACK AS 1925 - By Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical Court of Holmin, Shlita
History of Shechita in the US SELECTIONS FROM THE BOOK SHEHITA AUTHORED IN 1941 BY JEREMIAH BERMAN
Problems and pitfalls of Shechita today THE SITUATION NOWADAYS IS NOT BETTER THAN WHAT IT WAS LONG TIME AGO. LEARN WHY - By Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical Court of Holmin, Shlita
Kol ha Shechita FACTS AND FINDING REGARDING THE PRESENT SITUATION OF RITUAL SLAUGHTER - By Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical Court of Holmin, Shlita
 

קובץ ספרי ניקור המובהקים חלק לא

SMALL ANNOUNCEMENTS ON KASHRUT IN ENGLISH

קובץ ספרי ניקור המובהקים חלק לב

שאלון ומורה דרך לבעל מכשיר ולמשגיח במשחטות גסות ועופות

כשרות הבשר כהלכתו

שאלון ומורה דרך לבעל מכשיר ולמשגיח במשחטות גסות ועופות

כשרות הבשר כהלכתו חלק ב

מטרת הספר להוכיח את העובדות דלהלן: א. להוכיח לציבור חלק ממה שקורה בהכשרת הבשרים. ב. גישת איגוד הקצבים כשהרבנים רוצים לגלות את האמת על הנעשה בכשרות הבשר. ג. טרור נורא המתנהל נגד הרבנים שהתייצבו נגד הבשר בהמה. ד. חלק מתוך רשימת הרבנים והאדמורי"ם של דורנו שאף פעם לא אכלו בשר בהמה בארצות הברית. ה. טרור נגד הגה"צ מדעברעצין שליט"א בעמח"ס שו"ת באר משה ט' חלקים

בשר גלאט כשר בזמן הזה

פרק ששה ושלשים, שחיטה. בו יבואר עד כמה כוחות הטומאה והחיצונים משתדלים בכל כוחם שהשוחט יאכיל טריפות לישראל, ולהכשיל את ישראל באכילת נבילות וטריפות. גם יבואר בו גודל האיסור לאכול בשר אפילו למי שקרא ושנה, זולת לצדיק גמור, וגם כן עם שמירה מעולה. טעם שבעל תשובה לא יאכל בשר כי אם בשבת

שבט מוסר

ארגון מוקדש לתיקון מצב הכשרות    חודש אלול  - תשרי תשל"ז – ח באידיש
אל אחינו בני ישראל שלומי אמוני ישראל בארצות הברית וקנדה! - האמת לאמיתו – שאלות ותשובות

בולעטין וועד הכשרות

סיפור נורא באשה ששחטה לבד אווזים לערך 20 שנה והאכילה נבילות לכל העיר ניקלשבורג בלא יודעים עד שהצה"ק מניקלשבורג זי"ע בגודל צדקתו גילה הכל. והביאו אותה על מטת ארון של מתים בחיים חיותה כשהיתה מכוסה כמו שמכסים את הנפטר, וכך הביאו אותה לקבורה כשהיתה בחיים, כל העיר הלכו לראות דבר חדש איך שקוברים בן אדם כשהוא חי וקים. וכשהיגיעו לבית החיים קראו את הצה"ק רבי ר' שמעלקע, וכשבא סמך ידו על מקלו חצי שעה, ופתאום באו אלפים אווזות ואכלו אותה את כל גופה כשהיא בחיים ולא נשאר ממנה כלום, וכולם בכו בבכי' נוראה ואז ראו במו עיניהם איך שהקב"ה משלם מן השמים מדה כנגד מדה

האשה החיה

על מטת הארון של מתים 

בלשון הקודש

סיפור נורא מניקלשבורג

 

סיפור נורא באשה שהאכילה טריפות לערך 20 שנה לכל העיר ניקלשבורג

די לעבעדיגע אויפן

טויט בעטעל

באידיש

העיתון הצופה בא"י: 10,000 משפחות בארה"ב נכשלו באכילת טריפה. בשר עגל שווק במשק שלושה חדשים כבשר כשר. אלגעמיינער זשורנאל סעפטעמבער 25 '981 כשרות סקאנדאל אין שעכט-הויז פון כשר קאלבען פלייש. מודעה מוועד הכשרות דהתאחדות הקהילות. מודעה מן קהל יראים מארגארעטען

4 מודעות - ש 10.000 אנשים נכשלו בטריפות

סיפור נורא מבית דין של מעלה, באחד שהאכיל שנים רבות טריפה ואיך שנדו אותו בבית דין של מעלה, ומה עשו אתו המלאכי חבלה

געוואלד מען עסט

טריפה אלס כשר

אידיש

חודש אלול  - תשרי תשל"ז – ח בלשון הקודש
אל אחינו בני ישראל שלומי אמוני ישראל בארצות הברית וקנדה!

האמת לאמיתו – שאלות ותשובות

בולעטין וועד הכשרות

ארגון מוקדש לתיקון מצב הכשרות

לתולדות השחיטה והבדיקה בניו-יארק מאת אברהם יעקב קאפלאוויטץונלוה עליו מאמר על היהדות באמריקא בכלל יצא לאור בנוא יארק שנת תש"ח – 1948  

ספר מלאכת הקודש

יצא לאור אדר שנת תשנ"ח

קונטרס כרוזים, מודעות ואזהרות בענין אכילת בשר בהמה

בו יבואר הדרך האמיתי של הבעל שם טוב הקדוש ותלמידיו מלחמתו הגדולה על הכשרות
ביאור גדול ורחב על מה שכתבו בש"ס בזוהר הקדוש ומדרשים ובספרי בעל שם טוב זי"ע בענין כשרות הטבחים שהם שותפם של עמלק  הבעל שם טוב הקדוש נוסע מעיר לעיר לגלות שמאכילים את עם ישראל בנבילות וטריפות חלב ודם

קונטרס שותפו של עמלק חלק א'

ביאור גדול ורחב על מה שכתבו בש"ס בזוהר הקדוש ומדרשים ובספרי בעל שם טוב זי"ע בענין כשרות הטבחים שהם שופם של עמלק  וביאור גדול בענין מה הוא באמת מלחמת עמלק, ובמה אנו יכולים לעשות לנצח אותו. כמו שכתוב בתורה מלחמה לה' בעמלק מדר דר  ועיקר עבודתו של השטן הוא לרמות את המנהיגים שלא ידעו את האמת, ואלו שיודעים מסית אותם שלא יגלו את האמת מה שהולך בשחיטה ובניקור   ובזה יתבאר מה שהצדיקים הקדושים אמרו שנשתכך דרך הבעל שם טוב זי"ע. מה עיקר העבודה של השטן? נסיון האחרון בגלות המר.

קונטרס שותפו של עמלק חלק ג'

איך שהבעל שם טוב הקדוש היה נוסע מעיר לעיר לגלות שמאכילים נבילות וטריפות

האסיפה הגדולה על הכשרות שנעשה על ידי ממשלת ארצות הברית שהיה בטווין טאויערס, ושם נתגלה הסוד על מצב הכשרות בארצות הברית איך שמאכילים נבילות וטריפות בכל ארצות הברית לעיני כל חי? , טריליאן פעמים יותר ממה שהיה בעיר קראקא, ואין פוצה פה ומצפצף. יצא לאור ונדפס ונחלק בבתי מדרשים בבוקר לפני שהמטוסים נכנסו לטווין טאויערס כ"ג אלול תשס"א.

הבשר הכשר?
 

קובץ ספרי ניקור המובהקים חלק לג

בס"ד

קובץ ספרים בעניני כשרות

מיסודו של הגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א

Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

לקבלת "קובץ ספרים בעניני כשרות" 16 כרכים בחינם: -
לרבנים,
מנקרים, שוחטים, בודקים, ומנקרים, וכוללים,

נא להתקשר למנהל "חברה מזכי הרבים העולמי" הרב אברהם ווייס,
בבית המדרש "עטרת ישעיה"
רחוב נחל לכיש 24/3
 - רמת בית שמש ארץ ישראל

011 972 548 436 784

 

-------------------------------------------------------------------------

 

קובץ ספרים בעניני כשרות

בו נקבצו מאות ספרים וקונטרסים אשר תוכנן רב גווני
שלא נראה עדיין כבושם הזה.

עשרים ושש אלף

26.000

  הן הענינים הנידונים בקובץ הזה ומהם:

אטליז - אכילה - דגים - הכשרים - חלב עכו"ם - כשרות - שחיטה - בדיקה - בדיקה מתולעים - ניקור - מליחה - משגיחים - קצבים - רבנים - ועוד.

אשרי שיאחז בהם, לעולם לא ימוט עדי יבנה חרבות אריא-ל,
כעת יאמר ליעקב ולישראל מה פעל א-ל, (סוכה מה:).

יצא לאור על ידי "וועד הכשרות"
ארגון מוקדש לתיקון מצב הכשרות, באמצעים של בירור,
חקירה ודרישה, התיעצות, הודעה, והצעה

הוצאת אמונה פאבלישינג, ירושלים עיה"ק שנת תשס"ו לפ"ק

 סיפורים נפלאים במערכת חיזוק הדת של הגה"צ רבי שלום יהודה גראס,
כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א

Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin
 

בלשון הקודש:  מלחמת השם  חלק 101 - המאבק בישראל למען קיום היהדות – תמונה חיה מכל שהתרחש בתקופה בה רבינו הגדול והקדוש נאבק למען קיום היהדות בעולם היהודי הגדול בכל תחומים החיים היהודיים, ואשר מסר נפשו על קידוש השם למען הצל בני ישראל מרדת שחת.
י"ל ע"י איגוד חסידי ותלמידי כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א מהאלמין, שנת תשמ"ט לפ"ק.

באידיש: המאבק בישראל למען קיום היהדות בתקופה שלנו - המאבק בישראל למען קיום היהדות – תמונה חיה מכל שהתרחש בתקופה בה רבינו הגדול והקדוש נאבק למען קיום היהדות בעולם היהודי הגדול בכל תחומים החיים היהודיים, ואשר מסר נפשו על קידוש השם למען הצל בני ישראל מרדת שחת. י"ל ע"י איגוד חסידי ותלמידי הגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א מהאלמין, ירושלים שנת תשמ"ט לפ"ק

באנגלית: Histories by Rabbi Gross

5 ספרים - 458 עמודים -  חלק א':

ספר א': נפש ישעיה על מאכלות אסורות חלק א'.

קובץ ספרים בעניני כשרות חלק א'

5 ספרים - 546 עמודים -  חלק ב':

ספר א': אכילת התרנגולים כהלכתה חלק א'  - "זבח פסח" חלק ח' מספר נפש ישעיה: - בירור הלכה בענין בעיה רצינית בנוגע לכשרות העופות החיים מחשש שעושים זריקות ביום פקיעתן העלולים להטריף את העופות.
ספר ב: אכילת התרנגולים כהלכתה חלק : ב'  קטעים ממאות המכתבים שקבלנו מהמשרדים הממשלתיים, ומחלקת הפרמצבטיים, ומסמכת יבוא.
ספר ג: זכרון יוסף חלק ט' מספר נפש ישעיה, והוא הוראת הגאונים באכילת תרנגולים, חלק תשיעי מספר נפש ישעיה על מאכלות אסורות - החיבור הזה מלא וגדוש במשפטים מיושרים ומצודקים שנקראו ונשמעו בקרית חוצות בארצינו הקדושה מפום הביד"צ ובראשם הראב"ד הגאון הצדיק בעמ"ח שו"ת מנחת יצחק, ובו ימצא המעיין דעת תורה אמיתית בענין זריקת העופות. - ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק.
ספר ד: שנים קדמוניות – חלק י' מספר נפש ישעיה
ספר ה: שו"ת זבחו זבחי צדק. בו יבואר ענין התקנה הקדומה להצריך שני שובי"ם עומדים זה ע"ג זה רואים ומשגיחים.
ספר ו: מנחת יהודה - חלק ששי מספר נפש ישעיה על מאכלות אסורות - על חומר הענין של "חלב עכו"ם" ו"סימילאק" - לפסח ולכל ימות השנה.
ספר ז: מנוחת שלום חלק ז' מספר נפש ישעיה על מאכלות אסורות.
ספר ח: שמירה טובה. מצב השחיטה בנ"י בשנת תרפ"ה, -
ספר ט: מצב השחיטה בארצות הברית – להורות נתן.
ספר י: מלחמת השם: בו יבוארו המכשולות הגדולות והבעי' הרצינית בנוגע לכשרות העופות החיים מחשש זריקות העלולים להטריף את העופות, ודין גרמא מכשלה עצומה של ריבוי מאכלות אסורות בישראל חס ושלום. - ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק.
ספר י"א: נפש ישעיה חלק ב': עדותה של הממשלה – אגריקולטור דעפארטמענט – כמו"כ עדותן של חברי הבד"ץ דעדה החרדית בירושלים, ברוקלין תשל"ג, פ"ג עמודים.

קובץ ספרים בעניני כשרות חלק ב'

5 ספרים - 463 עמודים -  חלק ג':

ספר א': אפיית המצות השלם: אלפי הלכות בכל מלאכת אפיית המצות.
ספר ב: מצות מצה בשלימותה ספר ב: - קובץ גדול מדברי הפוסקים, המקיפים כללים יסודיים ועיקריים הנוגעים לאפיית ואכילת המצות בפסח, ושאר עניני החג, שנת תשל"ח.
ספר ג: מנהגי צדיקי ישראל - חלק ג' מספר אפיית המצות השלם, והוא מנהגי צדיקי וגדולי עולם מוסדי דור ודור ודרכי הליכותיהם בקודש, שנת תשל"ח
ספר ד: קיום המצות כהלכתה: א. כל תנאי המצוות, דברים ההכרחיים לקיים המצוות כהלכתן בכל פרטיה ודקדוקיה שיעלה לרצון לפני אדון כל.
ב. דינים והדרכה לבדיקת חסא סאלאט, ולבדיקת כרוב -  קרויט.
ג. זהירת כניסת מאכלים ומשקאות מיוצרים בבתי חרושת לבית בפסח..

קובץ ספרים בעניני כשרות חלק ג'

5 ספרים - 156 עמודים -  חלק ד':

ספר א': אכילת מצה בישראל.
ספר ב': מצות מצה.
ספר ג': שמחת החג. (חסר)
ספר ד': מצה שרויה בישראל.
ספר ה': סגולת מצות ישראל.
ספר ו': סיפורים נפלאים מצדיקי ישראל. (חסר)
ספר ז': שלום לרחוק ולקרוב ורפאתיו.

קובץ ספרים בעניני כשרות חלק ד'

ספר 1 - 37 עמודים חלק ה':

ספר א': מפתח לספר שחיטת ואכילת בשר כהלכתה חלק א' - וחלק ב'.

קובץ ספרים בעניני כשרות חלק ה'

7 ספרים - 498 עמודים -  חלק ו':

ספר א': שחיטת ואכילת בשר כהלכתה חלק ב'.
ספר ב: ממון בישראל כהלכתה .
ספר ג: המשפט בישראל כהלכתה.
ספר ד: השבת בישראל כהלכתה.
ספר ו: סיפורים נפלאים מצדיקי ישראל על קדושת השבת.
ספר ז: שלחן ישראל כהלכתה על מצות הכנסת אורחים חלק א'. 

קובץ ספרים בעניני כשרות חלק ו'

7 ספרים - 366 עמודים - חלק ז':

ספר א': מנחת יהודה (לשון הקודש) חלק ו' מספר נפש ישעיה.
ספר ב': חלב ישראל חלק א' - חלק ג' מספר נפש ישעיה על מאכלות אסורות, מבוססת להאיר עיני בני ישראל מציאות המצב בנושא חלב שחלבו עכו"ם ואין ישראל רואהו, נחוץ מאוד לכל בר ישראל בכלל לרבנים מנהלים ומשגיחים בפרט.
ספר ג': קונטרס חותם בתוך חותם - בענין בשר ודגים שאין עליהם חותם בתוך חותם.
ספר ד': מלחמת השם חלק א':
בו יבואר המכשולות הגדולות איך שנכשלו ישראל קדושים בחומר האיסור של יין נסך.
ספר ה': מלחמת השם חלק 10: עובדא מחרידה ומזעזעת שמכניסים חלב חזיר בתוך חלב בהמות.
ספר ו': מלחמת השם 20: - וויכטיגע התעוררות וועגען די מעדעצינן אויף פסח.
ספר ז': מלחמת השם 26: קונטרס "ואנכי תולעת ולא איש" חלק א'. בירור הלכה בענין הירקות הנמכרים בשוק, בארצות הברית מאיזה השגחה שהיא, בחזקת נקי מתולעים   קול קורא'ס וזהירות נגד החדרת מיליאני תולעים ג' פעמים בכל יום לכל בתי ישראל החרדים בכל מקומות מושבותיהם. מראה באצבע איך שבלעיסה אחת יכולים לעבור על 50 לאווין, ובסעודה אחת מצטרפים לעשרת אלפים לאווין.

קובץ ספרים בעניני כשרות חלק ז'

4 ספרים - 350 עמודים  - חלק ח':

ספר א': נפש ישעיה על מאכלות אסורות חלק ב': מכיל חששות האפשריות בכל מיני מאכלות ומשקאות המורכבים ומעורבים בחומר איסור, וכדי להעיד על אמיתותם ואפשרותם, הצגנו עדותה של הממשלה – אגריקולטור דעפארטמענט – כמו"כ עדותן של חברי הבד"ץ דעדה החרדית בירושלים עיה"ק.
ספר ב':  אוכל משומר: דיני בשר שנתעלם מן העין.
ספר ג': יין המשמח: על הלכות יין נסך דניו ומנהגיו. - בו יבואר: הלכות נחוצות ביין ובשר ודג שצריך להיות שני חותמות, חותם בתוך חותם. יין מבושל וחומץ של יין וחלב ופת וגבינה סגי בחותם אחד. חומר איסור עריות, חומר איסור גבינות עובדי כוכבים, גילוח פאות הזקן, אזהרות מחכמי רבני וויניציא שלא לגלח בחולו של מועד. חומר הסכנה השותה יין נסך, והנהנה מהם. סיפורי מעשיות מצדיקי ישראל בענין יין נסך.
ספר ד': סיפורים נוראים ונפלאים בעניני כשרות חלק א': ברוקלין תשמ"ט.

קובץ ספרים בעניני כשרות חלק ח'

4 ספרים - 96 עמודים  - חלק ט':

ספר א': שאלות ותשובות בעניני חלב טריפה.
ספר ב': קול קורא ומכתב להיזהר במאכל קטנים. -
מכשול גדול שמכניסים חלב חזיר בפארמולא לתינוקות.
ספר ג': רפואה קאנסומער גליון מספר 1: בשר העגלים סכנה בריאותית. - אזהרה חמורה ונוראה בענין עגלים לבנים. - איסור מהגאון הגדול רבי משה פיינשטיין [שליט"א] זצ"ל-  ארגון רפואי יהודי: - כשאתם אוכלים את הבהמה - הבהמה אוכלת אתכם!!! - בשר בהמה - הסם הגדול לאדם. - בשר עגלים. - אתם חייבים לדעת את מצב העופות!!! - הסכנה באכילת בשר בהמה המפוטמות בשיטות מודרניות, מפטמים את הבהמות בזבל, ספרי טלפון ישנים, ספרים שנזרקים, פלסטיק, ותרופות חריפות ומזיקות, כמו אנטיביוטיקה, הורמונים, ועוד, זה גורם למחלת סרטן ולחץ דם גבוה להאדם, סרטן לילדים קטנים ועוד רח"ל. - לאבא ואמה היקרים. - סקר בריאותי מאלו שהפסיקו לאכול בשר בהמה.
ספר ד': - Kol HashechitaFACTS AND FINDING REGARDING THE PRESENT SITUATION OF RITUAL SLAUGHTER

קובץ ספרים בעניני כשרות חלק ט'

5 ספרים - 162 עמודים  - חלק י':

ספר א: הפקעת שערים חלק א': קול קורא'ס שיצאו לאור נגד מפקיעי שערים בכשרות המאכלים. יצא לאור על ידי התאחדות בתי דינים דארצות הברית, ברוקלין נוא יארק, שבט תשמ"ו.
ספר ב: מלחמת השם חלק ב: קול קורא'ס שיצאו לאור נגד מפקיעי שערים בכשרות המאכלים, הוצאת אמונה שנת תשמ"ח
ספר ג: להסיר מכשול - האיסור על חלב עכו"ם לאנשים וקטנים בו מבאר האיסור הגדול של חלב עכו"ם בחתימת גדולי הרבנים שליט"א.
ספר ד: וויכטיגע מודעה וועגען די געבלאפטע כפרות.
ספר ה: פנינים יקרים לכשרות המאכלים חלק א'.
ספר ה: פנינים יקרים לכשרות המאכלים חלק ב'.

קובץ ספרים בעניני כשרות חלק י'

 

4 ספרים - 420 עמודים חלק י"א:


ספר א': שחיטת ואכילת בשר כהלכתה חלק ב'.
ספר ב': מפתח לספר שחיטת ואכילת בשר חלק ב
.

ספר ב': קול השחיטה (לשון הקודש), - ספר ג': קול השחיטה (אידיש).

ספר ד': ספר הרידב"ז והכשרות - הסתערות הבעל דבר בימי הרידב"ז בשנת תר"ס – תר"ע, ורוח קדשו של הרידב"ז על זמננו היום, שאי אפשר בשום אופן לתקן כשרות הבשר באמעריקא. דרשת הרידב"ז בעיר שיקאגא, השטן יושב וכל כת דלי' לשמור המקום ההוא ממאכלי כשרות – כל מה שיתקנו תקנות יקלקלו יותר – שלוחים נאמנים השטן. לא יאמינו זאת אנשי יורא"פ שבאמעריקא הכח ביד שטרויא אחת להשחית את כל העיר וכל המדינה. אין תרופה ואין עצה – לא תכלו לתקן בשום אופן מעתה ועד עולם. חיבר ספר גדול ונפלא על הירושלמי, שמאז נתפרסם שמו בכל אפסים כבקי בכל מכמני התורה, והגדולים בכל המדינות חרדו לקראתו ולשמו ולזכרו לחם במסירת נפש ממש על הרבה עניני חיזוק הדת וכשרות השחיטה.  32 עמודים. 

קובץ ספרים בעניני כשרות חלק י"א

4 ספרים - 106 עמודים  - חלק י"ב:

ספר א: כשרות הבשר כהלכתו חלק א', שאלון ומורה דרך לבעל מכשיר ולמשגיח במשחטות גסות ועופות
ספר ב: כשרות הבשר כהלכתו חלק ב',שאלון ומורה דרך לבעל מכשיר ולמשגיח במשחטות גסות ועופות. - ספר ג: בשר גלאט כשר בזמן הזה,מטרת הספר להוכיח את העובדות דלהלן: א. להוכיח לציבור חלק ממה שקורה בהכשרת הבשרים. ב. גישת איגוד הקצבים כשהרבנים רוצים לגלות את האמת על הנעשה בכשרות הבשר. ג. טרור נורא המתנהל נגד הרבנים שהתייצבו נגד הבשר בהמה. ד. חלק מתוך רשימת הרבנים והאדמורי"ם של דורנו שאף פעם לא אכלו בשר בהמה בארצות הברית. ה. טרור נגד הגה"צ מדעברעצין שליט"א בעמח"ס שו"ת באר משה ט' חלקים
ספר ד: שבט מוסר פרק ל"ו - פרק ששה ושלשים, שחיטה. בו יבואר עד כמה כוחות הטומאה והחיצונים משתדלים בכל כוחם שהשוחט יאכיל טריפות לישראל, ולהכשיל את ישראל באכילת נבילות וטריפות. גם יבואר בו גודל האיסור לאכול בשר אפילו למי שקרא ושנה, זולת לצדיק גמור, וגם כן עם שמירה מעולה. טעם שבעל תשובה לא יאכל בשר כי אם בשבת

קובץ ספרים בעניני כשרות חלק י"ב

4 ספרים - 188 עמודים - חלק י"ג:

ספר א': שותפו של עמלק חלק א', ביאור גדול ורחב על מה שכתבו בש"ס בזוהר הקדוש ומדרשים ובספרי בעל שם טוב זי"ע בענין כשרות הטבחים שהם שותפם של עמלק  הבעל שם טוב הקדוש נוסע מעיר לעיר לגלות שמאכילים את עם ישראל בנבילות וטריפות חלב ודם. - שאלות ששאלו את הגה"צ רבי שלום יהודה גראס האדמו"ר ואבדק"ק האלמין שליט"א, - י"ל ע"י אברהם הררי ארצות הברית תש"ס לפ"ק.
ספר ב': שותפו של עמלק חלק ג', ביאור גדול ורחב על מה שכתבו בש"ס בזוהר הקדוש ומדרשים ובספרי בעל שם טוב זי"ע בענין כשרות הטבחים שהם שופם של עמלק  וביאור גדול בענין מה הוא באמת מלחמת עמלק, ובמה אנו יכולים לעשות לנצח אותו. כמו שכתוב בתורה מלחמה לה' בעמלק מדר דר  ועיקר עבודתו של השטן הוא לרמות את המנהיגים שלא ידעו את האמת, ואלו שיודעים מסית אותם שלא יגלו את האמת מה שהולך בשחיטה ובניקור ובזה יתבאר מה שהצדיקים הקדושים אמרו שנשתכך דרך הבעל שם טוב זי"ע. מה עיקר העבודה של השטן? נסיון האחרון בגלות המר. - י"ל ע"י אברהם הררי ארצות הברית תשס"ב לפ"ק.- מלאכת הקודש, לתולדות השחיטה והבדיקה בניו-יארק מאת אברהם יעקב קאפלאוויטץ ונלוה עליו מאמר על היהדות באמריקא בכלל.
ספר ג': הבעל שם טוב והשחיטה.
ספר ד': הבשר הכשר.  
האסיפה הגדולה על הכשרות שנעשה על ידי ממשלת ארצות הברית שהיה בטווין טאויערס, ושם נתגלה הסוד על מצב הכשרות בארצות הברית איך שמאכילים נבילות וטריפות בכל ארצות הברית לעיני כל חי? , טריליאן פעמים יותר ממה שהיה בעיר קראקא, ואין פוצה פה ומצפצף. יצא לאור ונדפס ונחלק בבתי מדרשים בבוקר לפני שהמטוסים נכנסו לטווין טאויערס כ"ג אלול תשס"א

קובץ ספרים בעניני כשרות חלק י"ג


ספרים - 142 עמודים -
חלק י"ד:

ספר א: מי יאכילנו בשר על כשרות השחיטה.
ספר ב: מי יאכילנו בשר על כשרות הניקור.
למען דעת – קריאת קודש לאחינו בני ישראל בני קל חי! האמת בענין ניקור, גביית עדות הביד"צ דהעדה החרדית, נאום הביד"צ, סדר הניקור שנהגו בעיר פעסט, למה סילפו? 10 מתוך 12 המנהגים עשרה נהגו באונגארין לנקר. ומדוע סילפו בזדון בקובץ פרי תמרים, ראה לפי סדר האותיות שגבו הביד"צ בירושלים. כאן יבואר לעיני הקורא הסילוף האיום ונורא שנעשה בקובץ פרי תמרים. מדוע? כתבו באות ט' על חלב הכליות שאיסורו בכרת שהוא שומן ומותר לכתחילה? ראה תמונות מחלקי הבשר שנתגלו, מדוע באות ג' וד' הכריחם לסלף מנהג פולין ורוסיא שהסירו החלב הנ"ל? הרבה גביית עדות על הבשר שמצאו מלא חלב הכליות, ועוד. יצא לאור בשנת תשמ"ג. - עיין עוד בספר כדת של תורה באריכות.
ספר ג: שחיטה תלויה. -
מבאר גודל המכשול בשחיטה תלויה.

ספר ד: מבצר היהדות באנגליה. - תולדות "מחזיקי הדת" מאת דוב חומה  - מלחמת העולם על כשרות הרבנים והשוחטים וניקור החלב, המכשולות הגדולות עלו עד לב השמים וכל הרבנים הגדולים בתוכם החפץ חיים לא היה יכול להציל את אנגלי' ממאכלות אסורות.

קובץ ספרים בעניני כשרות חלק י"ד

4 ספרים - 62 עמודים - חלק ט"ו:

ספר א': מצב השחיטה בארצינו הקדושה. - סוף סוף נתגלו שליחי הטעראריסטים שמתפוצצים באוטובוסים וברחובות ובמקומות ציבור בארץ? אבל אשמים אנחנו על אחינו! – אני מודה ומתודה על האמת ומעשה שהיה כך היה, בני ברק תשס"ב
ספר ב: היהודים והיהדות בארצות הברית. -
על דבר הכשרות והטריפות שהיה אז
ספר ג:  שאלות ותשובות מהגאון ר' יצחק לוי -
על השחיטה של רובאשקין, עם הרבה מסמכים (דוקאמענטען).
ספר ד: מכתב למערכת ישראל
– שחיטה של רובאשקין נבילה וטריפה חלב ודם – סיפור נורא והשגחה פרטית - השוויגער מזיווג שני של רובאשקין הודיעו לה בחלום כי רובאשקין מאכיל חלב ליהודים, היא חלמה שהכל בגלל הסבא והבן שמאכילים חלב לעם ישראל. הדבר כבר עלה שני קרבנות ל"ע, ומאכילים חלב הלאה ואין מפחדים כי כסף מטהר ממזרים.- הרב ווייסמאן בדין תורה עם  הגה"צ ממארגארעטין שליט"א ונתגלה שהרב ממארגארעטין האכיל חלב לעם ישראל בשחיטת רובאשקין רח"ל.

קובץ ספרים בעניני כשרות חלק ט"ו

5 ספרים - 190 עמודים  - חלק ט"ז:

ספר א: בולעטין וועד הכשרת: - ארגון מוקדש לתיקון מצב הכשרות באמצעים של בירור, חקירה ודרישה, התיעצות, הודעה, והצעה - חדש תשרי תש"נ לפ"ק. - עד מתי נחשה ? מכתב א': על הבעיות הגדולות אצל  השחיטה מרובאשקין. מכתב עדות ממשגיח חסיד חב"ד שכותב להגה"צ מהאלמין שליט"א, -  ולהבית דין של חב"ד אודות הכשרות אצל רובאשקין.   מכתב ב' - הכתב יד של משגיח חב"ד חשוב מאוד שמתאר את כל מצב הכשרות אצל רובאשקין בדיוק נפלא. – מכתב ג' מהגה"צ רבי יוסף יצחק זצ"ל שכתב לר' אברהם אהרן שי' רובאשקין.
ספר ב: מדריך לכשרות # 40 - ירחון דהתאחדות הקהלות, כולל תשובות, מכתבים ובירורים בענין כשרות המאכלים, י"ל ע"י וועד הכשרות, ארגון מוקדש לתיקון מצב הכשרות.
ספר ג: שמירה טובה, מתאר רוע מצב השחיטה בניו יארק ובארצות הברית בכלל, על פי מה שראו עיני המחבר בעצמו במשך ח"י שנה היותו שו"ב במדינה זו. הרוצה לראות האמת יראה בקונטרס הקטן הזה, איך ירדנו אלף מעלות אחורנית בכשרות השחיטה, שהיה נהוג לפני ששים שנה כאן בארצות הברית. ומלגלה לנו סודות נפלאות שיכולים לראות עין בעין איך שאין כהיום רב אחד שיכולים לסמוך עליו על שחיטת בשר בהמה ועוף. עם הערות נחוצות מהמוציא לאור.
ספר ד': בשר גלאט כשר בזמן הזה: דוקאמענטען מהגאווערמענט ועיתונים שרואים איך שהרבנים בשקר יסודם ומאכילים טריפות לישראל להכעיס, [ראה רש"י (בראשית פרק י' פסוק ט') גבור ציד - צד דעתן של בריות בפיו והטען למרוד במקום. לפני ה' - מתכוין להקניטו על פניו. על כן יאמר - על כל אדם מרשיע בעזות פנים יודע רבונו ומתכוין למרוד בו יאמר זה כנמרוד גבור ציד (בראשית רבה), ראה עוד ברש"י ויקרא פרק כו פסוק יד: אלא זה המכיר את רבונו ומתכוין למרוד בו, וכן באנשי סדום (שם יג) רעים וחטאים לה' מאד מכירים את רבונם ומתכוונים למרוד בו.

קובץ ספרים בעניני כשרות חלק ט"ז

 שער כללי חלק י"ז

10 ספרי מדריך לכשרות - 226 עמודים - חלק י"ז:

מדריך לכשרות דהתאחדות הקהילות דארצות הברית וקנדה

ירחון דהתאחדות הקהלות, כולל תשובות, מכתבים ובירורים בענין כשרות המאכלים, י"ל ע"י וועד הכשרות, ארגון מוקדש לתיקון מצב הכשרות. - ארגון מוקדש לתיקון מצב הכשרות, ע"י הגה"צ רבי משה שטערן, זצ"ל, ולהבחל"ח הגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין שליט"א.

Rabbi Moshe Stern Zt"l, Grand Rabbi Of Debretzin And Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin.

מדריך לכשרות 1

ירחון דהתאחדות הקהלות 

מדריך לכשרות 2

ירחון דהתאחדות הקהלות 

מדריך לכשרות 3

ירחון דהתאחדות הקהלות 

מדריך לכשרות 4

ירחון דהתאחדות הקהלות 

מדריך לכשרות 5

ירחון דהתאחדות הקהלות 

מדריך לכשרות 6

ירחון דהתאחדות הקהלות

מדריך לכשרות 7

 ירחון דהתאחדות הקהלות

מדריך לכשרות 8

 ירחון דהתאחדות הקהלות

מדריך לכשרות 9

 ירחון דהתאחדות הקהלות

מדריך לכשרות 10

קובץ ספרים בעניני כשרות חלק י"ז

שער כללי חלק י"ח

10 ספרי מדריך לכשרות - 450 עמודים - חלק י"ח:

מדריך לכשרות דהתאחדות הקהילות דארצות הברית וקנדה

ירחון דהתאחדות הקהלות, כולל תשובות, מכתבים ובירורים בענין כשרות המאכלים, י"ל ע"י וועד הכשרות, ארגון מוקדש לתיקון מצב הכשרות. - ארגון מוקדש לתיקון מצב הכשרות, ע"י הגה"צ רבי משה שטערן, זצ"ל, ולהבחל"ח הגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין שליט"א.

Rabbi Moshe Stern Zt"l, Grand Rabbi Of Debretzin And Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin.

מדריך לכשרות

ירחון דהתאחדות הקהלות

מדריך לכשרות 11

 ירחון דהתאחדות הקהלות

מדריך לכשרות 12

 ירחון דהתאחדות הקהלות

מדריך לכשרות 13

 ירחון דהתאחדות הקהלות

מדריך לכשרות 13 א

 ירחון דהתאחדות הקהלות

מדריך לכשרות 14

ירחון דהתאחדות הקהלות

מדריך לכשרות 15

 ירחון דהתאחדות הקהלות

מדריך לכשרות 16

ירחון דהתאחדות הקהלות

מדריך לכשרות 17

ירחון דהתאחדות הקהלות

מדריך לכשרות 18

ירחון דהתאחדות הקהלות

מדריך לכשרות 19

ירחון דהתאחדות הקהלות

מדריך לכשרות 20

 

קובץ ספרים בעניני כשרות חלק י"ח

שער כללי חלק י"ט

7 ספרי מדריך לכשרות - 260 עמודים - חלק י"ט:

מדריך לכשרות דהתאחדות הקהילות דארצות הברית וקנדה

ירחון דהתאחדות הקהלות, כולל תשובות, מכתבים ובירורים בענין כשרות המאכלים, י"ל ע"י וועד הכשרות, ארגון מוקדש לתיקון מצב הכשרות. - ארגון מוקדש לתיקון מצב הכשרות, ע"י הגה"צ רבי משה שטערן, זצ"ל, ולהבחל"ח הגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין שליט"א.

Rabbi Moshe Stern Zt"l, Grand Rabbi Of Debretzin And Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin.

מדריך לכשרות

ירחון דהתאחדות הקהלות

מדריך לכשרות 21

ירחון דהתאחדות הקהלות

מדריך לכשרות 22

ירחון דהתאחדות הקהלות                          חסר

מדריך לכשרות 23  

ירחון דהתאחדות הקהלות                          חסר

מדריך לכשרות 24

ירחון דהתאחדות הקהלות

מדריך לכשרות 25

ירחון דהתאחדות הקהלות

מדריך לכשרות 26

ירחון דהתאחדות הקהלות

מדריך לכשרות 27

ירחון דהתאחדות הקהלות

מדריך לכשרות 28

ירחון דהתאחדות הקהלות                          חסר

מדריך לכשרות 29

ירחון דהתאחדות הקהלות

מדריך לכשרות 30

קובץ ספרים בעניני כשרות חלק י"ט

שער כללי חלק כ'

10 ספרי מדריך לכשרות - 226 עמודים - חלק כ':

מדריך לכשרות דהתאחדות הקהילות דארצות הברית וקנדה

ירחון דהתאחדות הקהלות, כולל תשובות, מכתבים ובירורים בענין כשרות המאכלים, י"ל ע"י וועד הכשרות, ארגון מוקדש לתיקון מצב הכשרות. - ארגון מוקדש לתיקון מצב הכשרות, ע"י הגה"צ רבי משה שטערן, זצ"ל, ולהבחל"ח הגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין שליט"א.

Rabbi Moshe Stern Zt"l, Grand Rabbi Of Debretzin And Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin.

מדריך לכשרות

ירחון דהתאחדות הקהלות

מדריך לכשרות 31

 ירחון דהתאחדות הקהלות

מדריך לכשרות 32

ירחון דהתאחדות הקהלות

מדריך לכשרות 33

 ירחון דהתאחדות הקהלות

מדריך לכשרות 34

ירחון דהתאחדות הקהלות

מדריך לכשרות 34 א

 ירחון דהתאחדות הקהלות

מדריך לכשרות 35

 ירחון דהתאחדות הקהלות

מדריך לכשרות 36

ירחון דהתאחדות הקהלות                          חסר

מדריך לכשרות 27

 ירחון דהתאחדות הקהלות

מדריך לכשרות 38

 ירחון דהתאחדות הקהלות

מדריך לכשרות 39

ירחון דהתאחדות הקהלות

מדריך לכשרות 40

מודעות שיצאו לאור על ידי וועד הכשרות דהתאחדות הקהילות שנתייסד על ידי הגה"צ רבי משה מדעברעצין זצלה"ה אשר מסר נפשו להציל הכשרות בארצו הברית, ובעלי הבשר שותפם של עמלק כמעט והרגו אותו ואת משפחתו רח"ל. [ראה באריכות בספר בשר גלאט כשר בזמן הזה, ועוד]

מודעות מוועד הכשרות

 

קובץ ספרים בעניני כשרות חלק כ'

על המכשול בדרך עמי מכתב מודעה ואזהרה במכשולי אכילת תולעים בכל העולם כולו. - נערך על ידי הגה"צ רבי משה יהודה ליב לנדא שליט"א רב ואב"ד בני ברק. - מעורר על המכשולות הגדולות אלו שאוכלים עלים ירוקים כמו חסא, ופטרוזיליה, שמיר, נענע, וכוסברה בגלל הרמשים אשר עליהם. מחיוב דאורייתא של הוכח תוכיח ומתוקף תפקידי, הייתי חייב לעמוד בפתח החנויות ולהודיע לכל קונה, כי הירקות שקנה יש עליהם איסור דאורייתא, יותר חמור מנבילה וטריפה. ידע הקהל, כי האוכל ירקות אלו ללא בדיקה וסומך על המודפס על השקית, הוא אוכל במזיד, שקצים ורמשים, עליהם הוזהרנו ולא תשקצו את נפשותיכן, ואני את נפשי הצלתי

מכתב גלוי,
 

כ"א כסלו תשס"ד  #14

 האיסור על חלב עכו"ם לאנשים וקטנים
בו מבאר האיסור הגדול של חלב עכו"ם בחתימת גדולי הרבנים שליט"א.
- מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

להסיר מכשול

מכשול גדול מיין נסך בההשגחה של "התאחדות הרבנים" ד'וויליאמסבורג. - זה כמה חדשים שמאכלים שונים, הנמצאים תחת השגחת בית דין מיוחד של "התאחדות הרבנים" נעשים מחומץ מיין נסך!!! - פרוטוקול זה יוצא מועד הכשרות שעל ידי בית דין צדק דקהל האָלמין. לאחר מאות שיחות-טלפון, שהנשיא הרב דהאלמין קיבל במשך השבוע שעבר, הוחלט באסיפה סוערת שהתקיימה בוועד הכשרות לפרסם את הפרוטוקול. ועד הכשרות לוקח את האחריות המלאה על הפרוטוקול.- מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

פרוטוקול מ"ועד הכשרות

מדוע כבודו שותק, הרב מהאלמין? - אודות שערוריית החומץ, שהשתמשו בו במוצרים רבים בהכשרים המכונים "מהדרין מן המהדרין", בדוגמת ההכשרים של "התאחדות הרבנים", שהתגלה שהחומץ נעשה מיין נסך. האם יין נסך אינו איסור חמור דיו, לעורר את הקהל להכשיר את הכלים? מאת הרב אברהם ראזענבערג, הרב דוד יוסף פערלמאן, מברוקלין, ניו יארק - שאלה לרב המכשיר אודות יין נסך, קליפ מעיתון

מדוע שותק הרב מהאלמין שליט"א?!

שעל ידי בית דין צדק דקהל האלמין בברוקלין ניו יורק אודות חומץ (Vinegar). - בקשר למחאה נגד הרב מהאלמין על כך ששתק נגד הפירצה של חומץ-יין נסך, ברצוננו לענות בשמו של הרב מהאלמין "יישר כחכם" על המחאה, יתברכו אלו המוחים, ואף שהרב מהאלמין שליט"א טעמו עמו ששתק, (אגב, בעת האסיפה הסוערת אמר הרב מהאלמין בדרך צחות: "ידוע מהרמב"ן שכל מקרי הזמן מרומזים בפרשת האזינו, הרי צריך כל ילד להבין שלא בכדי הוא המכשול של יין נסך, כי הפסוק בפרשת האזינו זועק: "אשר חלב זבחימו יאכלו – ישתו יין נסיכם" (דברים ל"ב ל"ח – לאחר חלב מגיע יין נסך). - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א

Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

מענה מועד הכשרות

הזדמנות בלתי רגילה
חלב נבילה וטריפה
. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

וועד המרכזי העולמי לקיום היהדות

 בולעטין וועד הכשרות ארגון מוקדש לתיקון מצב הכשרות באמצעים של בירור, חקירה ודרישה, התיעצות, הודעה, והצעה - חדש תשרי תש"נ לפ"ק. - עד מתי נחשה ? מכתב א': על הבעיות הגדולות אצל  השחיטה מרובאשקין. מכתב עדות ממשגיח חסיד חב"ד שכותב להגה"צ מהאלמין שליט"א, -  ולהבית דין של חב"ד אודות הכשרות אצל רובאשקין.   מכתב ב' - הכתב יד של משגיח חב"ד חשוב מאוד שמתאר את כל מצב הכשרות אצל רובאשקין בדיוק נפלא. – מכתב ג' מהגה"צ רבי יוסף יצחק זצ"ל שכתב לר' אברהם אהרן שי' רובאשקין. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

 

קובץ ספרים בעניני כשרות חלק כ"א

אכן נודע הדבר - יצא לאור על ידי  תלמידי הרידב"ז על הירושלמי שנלחם להציל את הכשרות בשיקאגוי והקצבים יצאו נגדו בחרב ובחנית עם ספרים שלימים, וזה קונטרס קטן שענו להם על כל הטעראר שעשו. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

ספר היהודים והיהדות באמעריקא  על דבר הכשרות והטריפות שהיה אז. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

להתודע ולהגלות בענין חלב חזיר לקטנים  בלשון הקודש ואידיש, חנוכה תשמ"ב לפ"ק. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

תשובות ובירורים על חלב עכו"ם  עובדא מחרידה ומזעזעת מבית דין צדק דקהל האלמין, אלגעמיינער זשורנאל יולי 26 975'. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

 קליפ מעיתון א טומל אין באלטימאר צוליב טרפות אויף א "כשרן קרויז", אייך שהרב היינימאן מאכיל בשר חזיר למאות יהודים בריש גלי' 7.21.89, ואין פוצה פה ומצפצף, מאלגעמיינער דזשורנאל

חלב חזיר לילדים קטנים  מכתב מהקאמפאני איך שמכניסים חלב חזיר ונותנים אחר כך את זה לילדים קטנים רח"ל. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin


 אזהרה מטעם מרן הגאב"ד שליט"א  מבית דין צדק בירושלים, והגה"צ רבי יוסף צב"י דושינסקי זצ"ל. חליבת בהמה ע"י ישראל הוא איסור סקילה וחיוב חטאת בלי שום הוראת היתרים הפורחים באויר, אסור לקנות החלב שנחלב בשבת קודש ע"י ישראל, סיון תרצ"ו לפ"ק

מכתב תשובה על סתם יינם  מה לעשות בענין מאכלות אסורות אחר שנודע המכשול הגדול שמכרו חומץ יין (וויין עסיג בלע"ז) שהוא סתם יינם שנעשה בבית חרושת של עכו"ם בצרפת, וכו', מהגאון הגדול רבי מנשה הקטן כ"ק אדמו"ר מאונגוואר שליט"א, בעל משנה הלכות ח"י חלקים, ועוד

 חיוב תשובה לנכשל באיסור בטעות  חידושי תורה והלכה מאת הרה"ג רבי משה שטערן גאב"ד דעברעצין – נייהייזל בעל שו"ת באר משה ו"ח

מכתב גלוי על איסור תולעים  מהרב יחזקאל ראטה אבדק"ק קארלסבורג, והרב יצחק שטיין, והרב נחמן שטיינמעץ שנת תשס"ד לפ"ק


מכתב מוועד הכשרות דהתאחדות הקהילות  קריאה לאסיפה באסיפת וועד הפועל של וועד הכשרות- מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

 

קובץ ספרים בעניני כשרות חלק כ"ב

בשורה טובה למדריך הכשרות  מהרב יעקב מושקוביץ. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין.
By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

 מכתב בענין ספר אנציקלופדיה אויף כשרות . - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין.
By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

מכתב בענין כשרות החלב לקטנים. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין.
By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

מכתב בענין כשרות החלב לקטנים. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין.
By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

  בשורה טובה מוועד הכשרות  הופיע מדריך מספר 13 על פסח. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין.
By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

 מכתב מוועד הכשרות  בענין חלב עכו"ם- מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין
By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

מודעה מוועד הכשרות  על כשרות הבעקעריס, תשל"ו לפ"ק- מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין
 
By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

מכתב מחאה  נוסח מכתבי הטעראר של אנטי פארוועטס ליג העומדים בראש הטעראר בקהילת סאטמאר

 ספר בית דוד – שני שוחטים  בו יבואר הענין שצריך שני שוחטים לראות הסכין, ואם לאו יאכלו חלב בשבת, מדברי הגר"א מווילנא זצ"ל- מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין.
By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

  קהל עדת ישורון  מכתב נורא על דבר הכשרות,אקטאבער 29, 973'.

קול קורא מבית דין צדק דקהל האלמין  ליום תפלה והתעוררות יום כפור קטן מוקדם, ימי השובבים שנת תשמ"ז לפ"ק- מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין.
By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

נחפשא דרכינו ונחקורה ונשובה  אודות השערורי' שהכשילו את אבנ"י בוויליאמסבורג תחת ההכשר של התאחדות הרבנים בביצים טמאים של נו"ט. (בלשון הקודש), יצא לאור אדר א' שנת תשל"ז לפ"ק- מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין. By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

טריבונע פארן פאלק  וועגען דער מודעה פון הרב קליין, מהרב חיים יודל גרויס, מאנרא, ניו יארק אלגעמיינער זשורנאל יולי 11 986'

 מודעה מוועד הכשרות  נכנס יין יצא סוד- מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין
By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

אכילה ובריאות וחיים  א תורה'דיגע עצה צו ווערן פטור פון אידישע צרות יצא לאור על ידי ביד"צ שע"י כשרות המזון בעיר נ"י שבט תשמ"ג לפ"ק- מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין.
.
By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

בולעטין על כשרות הדגים - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין
By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

 וויכטיגע מודעה   פון היימישע קונסומער יוניאן ברוקלין נ"י, די געבלאפטע כפרות, מספר חיי אדם הלכות יו"כ- מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין. By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

 הרימו מכשול מדרך עמי  אודות השערורי' שהכשילו את אבנ"י בוויליאמסבורג תחת ההכשר של התאחדות הרבנים בביצים טמאים של נו"ט. יצא לאור אדר א' שנת תשל"ז לפ"ק- מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין.
By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

מכתב לכ"ק האדמו"ר רבי אברהם יצחק קאהן שליט"א כ"ק האדמו"ר מתולדות אהרן, אודות משקה הסימילאק חלב עכו"ם וחלב שנכלים אחבנ"י והיה מפורסם בשבועון החרדי דער אידישער שטראל, ושם כ' שהעדה החרדית התירו משקה הנ"ל. שנת תשל"ח לפ"ק - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין.
By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

  מכתב גלוי  לאפרושי מאיסורי מוועד הכשרות שע"י התאחדות הקהילות- מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין  By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

וועד הכשרות   מעמבערשיפ וועד הכשרות דהתאחדות הקהילות בברוקלין- מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין. By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

כנגד המשחיתים  א פארווארט צו אן עווענטועלן לענגערן שמועס בענין הכשירים והתירים, מספר הכבי”כ

.קול קורא - דעתו של הגה"צ מקאשוי שליט"א  אודות מצב הכשרות אצל השחיטה בארצות הברית, מספר ברכות שמים עמ"ס שבת

מודעה לחניות  מילכיג דעירי, להשיג בחנם אצל וועד הכשרות. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין.
By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

שאלות להגאון רבי משה פיינשטיין שליט"א   מהרב חיים אורי עטנער אב"ד דעדת החרדים וראש ישיבת מורי'

 מכתב להרבנים   מוועד הכשרות דהתאחדות הקהילות על חשש חמץ בפסח, ובשר שנתעלם מן העין בכל חנותי הבשר שקוראים גלאט כשר בוטשער סטארס שהוא הפקר לכל גוי שעושה משלוח הבשר, ויש לו מפתח מן החנות, וכו'.

 די געבלאפטע כפרות   מיליאנען דאלארען ווערן בארויבט פון בלוטיגע ארימע לייט ערב יום הקדוש און יעדער שווייגט, גע'גנב'טע כפרות ערב יום הקדוש, מבית דין צדק דקהל האלמין, ג' תשרי שנת תש"נ לפ"ק

 

קובץ ספרים בעניני כשרות חלק כ"ג

דער הוניאדער רב שרייט געוואלד!  בענין הכפרות בעופות גנובים מן הצדקה, שו"ת ויען אברהם. ובערת הרע מקרבך, ברענגט נישט אריין די עבודה זרה אין די סוכה, מבית דין צדק דקהל האלמין. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין.  By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

מסורה  על דבר כשרות הגבינה הקשה לפסח, מהרב צבי שכטר שליט"א

מודעה מוועד הכשרות  יצא לאור על ידי וועד הכשרות דהתאחדות הקהילות. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין.  By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

קול קורא על מאכלות אסורות   בו יבואר גודל הפגמים והעונשים שבאים על האדם האוכל מאכלות אסורות. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין.  By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

נאן ליאיר  עיקר הכל לתקן חטאות הצבור הנכשלים באיזה דבר. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין.
By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

 תולדות יעקב יוסף  אלו הדברים אשר דרשתי ועשיתי בתיקוני חיזוק הדת והיהדות, ממני יעקב יוסף, רב הכולל לאגודת הקהילות פה נ"י, חוברת א' שנת תרמ"ט, - 5649 לפ"ק. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין.
By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

 אזהרות נחוצות  מהתאחדות הרבנים

קאנסומער רעפארט  על הטראפעקאנער דזשויס

מכתב מוועד הכשרות   יצא לאור על ידי וועד הכשרות דהתאחדות הקהילות ברוקלין נוא יארק. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין.  By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

קליפ על הכשרות  יצא לאור על ידי וועד הכשרות. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין.
By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

קליפ מעיתון על מכשולות הכשרות  מצאו שהכניסו טריפות במקום כשר

קליפ מעיתון שהיאנג איזראל מוחים על הסקאנדאל של הטריפות

3 קליפס מעיתונות שונות על הכשרות והטריפות  בקליפס האלו יכולים לראות מה שהעיתונים כותבים על מכשולי הכשרות בארץ ובארצות הברית

 50 קליפס מעיתונות שונות על הכשרות והטריפות והחלב בקליפס האלו יכולים לראות מה שהעיתונים כותבים על מכשולי הכשרות בארץ ובארצות הברית

50 קליפס מעיתונות שונות על הכשרות והטריפות והחלב בקליפס האלו יכולים לראות מה שהעיתונים כותבים על מכשולי הכשרות בארץ ובארצות הברית

50 קליפס מעיתונות שונות על הכשרות והטריפות  בקליפס האלו יכולים לראות מה שהעיתונים כותבים על מכשולי הכשרות בארץ ובארצות הברית

 קליפס מעיתונות שונות על הכשרות והטריפות 

60 קליפס מעיתונות שונות על הכשרות והטריפות  בקליפס האלו יכולים לראות מה שהעיתונים כותבים על מכשולי הכשרות בארץ ובארצות הברית

15 קליפס מעיתונות שונות על הכשרות והטריפות  בקליפס האלו יכולים לראות מה שהעיתונים כותבים על מכשולי הכשרות בארצות הברית

 מכתב גלוי אליך אח ואחות נכבדה   התעוררות לזהירות בעניני כשרות

 א אפענער בריוו צום האלמינער רב שליט"א   א טראגישע פאסירונג ווי אזוי אידען זיצען צוזאמען שבת צופרי און עסען בשר בחלב תחת השגחת התאחדות הרבנים, נתפרסם באלגעמיינר זשורנאל פעברואר 26 988'

 נישט יעדער הכשר איז כשר?  בית דין צדק דקהל האלמין. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין.
By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

  מודעה על הכשרות יניו יארק טיימס נאוועמבער  987'

מכתב מדעפארטמענט אויף אגריקולטור אויף מארקעטס מארצות הברית, בענין 106 מקומות שהממשלה בארצות הברית מצאו אצליהם נבילות וטריפות ונתנו להם עונש, סעפטעמבער 988' - מספר הכשרות בישראל  כהלכתה, שנת תשנ"א לפ"ק. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין.
By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

מדריך לכשרות  כולל ידיעות, דיונים ובירורים בעניני כשרות, קונטרס כ"ז כרך ה', יצא לאור על ידי וועד הכשרות ניסן – אייר ה'תשל"ט לפ"ק. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין.
By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

  הגר"ע יוסף מזהיר בחומרא רבה אסור לאכול דגי טונה משום ספק דאורייתא

 א באגעגעניש אין די הויכע פענסטער   באשרייבונג על הרב שלום רובין, יצא לאור על ידי קול בארא פארק חשון תשמ"ה לפ"ק

 אזהרה חמורה מביד"צ מירושלים עם גדולי ארצות הברית הנשיאות וועד ההנהלה ועוד רבנים שלא כרעו לבעל הציוני עם שעטנז רבנים שכרעו וכורעים לבעל הציוני רח"ל, - הקו"ק הזה הוא נגד השוחטים והרבנים והעיתון מחנה החרדי מקהילת בעלז שמגלה את האמת על הכשרות ועל סאטמאר [נתגלה הסוד שרוב הרבנים לא חתמו על זה כלל, וזה רק מספר קטן של הזיופים שתוצרת סאטמאר מוציאים לאור, וכל זה הם עושים למכור להקעלבלעך שלהם, ברעין וואש בלע"ז], יצא לאור י"ג תשרי תשמ"א לפ"ק

  קול קורא הרימו מכשול מדרך עמי נגד התאחדות הרבנים שמאכילים בבעקעריס שלהם ביצים של נבילות וטריפות ועוד טריפות, יצא לאור על ידי התאחדות האברכים טבת תשל"ו לפ"ק. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין.
By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

 קול קורא נגד בודק  שמכשיל את העם באכילת תולעים בכל יום באנגלית. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין.  By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

 איך יודעים על עוף שהוא טהור? – בירור הלכה על העופות, איך יודעים שעוף זה אינו המעופות הטמאים שהתורה אסרה אותם?

להסיר מכשול – טבת תשמ"ב – צלום אגרת מבית חרושת שמכניסים חלב חזיר בפורמולעס לילדים קטנים. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין.  By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita


מדריך לכשרות כולל ידיעות, דיונים ובירורים בעניני כשרות, קונטרס ל' כרך ה', יצא לאור על ידי וועד הכשרות ניסן – כסלו ה'תש"מ לפ"ק. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין.
By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

עלה לתרופה - מאת הגה"צ מוהר"ר יהושע אלתר ווילדמאן זצ"ל אב"ד קאנסקיוואליעהספר הזה הוא מלא וגדוש עם דינים נחוצים למען דעת האיך להתנהג בכמה ענינים דבר יום ביומו - זהירות במצוות לקרא קריאת שמע כותיקין קודם הנץ החמה, תיקון חצות, שמירת שבת, ובמצוות תפילין מזוזה ציצית קריאת שמע, נטילת ידים, ועוד . - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין.  By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

 

קובץ ספרים בעניני כשרות חלק כ"ד

וועד הכשרות דהתאחדות הקהילות דארצות הברית וקנדה – אזהרה חמורה – להסיר מכשול על דבר המכשולות הגדולות בכשרות היין לחג הפסח ולכל ימות השנה. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין.
By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

בולעטין וועד הכשרות – ארגון מוקדש לתיקון מצב הכשרות, חשון תשל"ח לפ"ק. קול ברמה נשמע – להבדיל בין הטמא ובין הטהור, מכתב מהגאון הגדול רבי שלמה יודא שווייצער שליט"א אבדק"ק דרכי נועם מאנסי נוא יארק, בעמח"ס לשלמה משפטיך על חו"מ, ועוד. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין.
By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

קריסטעל נאכט אין בארא פארק - עשרות בתי מדרשים באו פריצים ויחללוה, כמו הנאצים ימ"ש, על העון הגדול והנורא שגילו את האמת לבני קהילתם שהבשר שאוכלים הוא מלא חלב ודם. יצא לאור על ידי עדה החרדית דבארא פארק

עלה לתרופה – הלכות נחוצות - מהגה"צ יהושע אלתר ווילדמאן זצ"ל. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין. By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

הפקעת שערים - חלק א', קול קורא'ס שיצאו לאור נגד מפקיעי שערים בכשרות המאכלים. יצא לאור על ידי התאחדות בתי דינים דארצות הברית, ברוקלין נוא יארק, שבט תשמ"ו. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין.
By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

וויכטיגע מודעה די געבלאפטע כפרות. בולעטין תשי שנת תש"נ. דער הוניאדער רב שרייט געוואלד!. מודעה מבית דין צדק דקהל האלמין, מצוה לפרסם. ברענגט נישט אריין די עבודה זרה אין סוכה, ז' תשרי תש"נ. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין.  By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

להסיר מכשול - האיסור על חלב עכו"ם לאנשים וקטנים בו מבאר האיסור הגדול של חלב עכו"ם בחתימת גדולי הרבנים שליט"א. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין.
By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

 מכתב בענין חלב עכו"ם – . - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין.
By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

מכתב לספר מנחת יהודה בענין חלב עכו"ם לקטנים  - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין.
By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

ספר הליקוטים – ליקוט גדול ונפלא מרוב ספרי ירחון הפרדס שיצאו לאור בשבעים שנים האחרונים

בולעטין אלול תשרי ה' תשלה-ו - יוצא לאור על ידי וועד הכשרות - בולעטין שיצא לאור ע"י וועד הכשרות דארצות הברית וקנדה בפיקוח הרב הגאון משה שטרן שליט"א אבדק"ק דעברעצין ברוקלין נוא יארק - ארגון מוקדש לתיקון מצב הכשרות באמצעים של בירור, חקירה ודרישה, התיעצות, הודעה, והצעה. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין.
By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

מלחמות השם חלק ב' - קול קורא'ס שיצאו לאור נגד מפקיעי שערים בכשרות המאכלים, הוצאת אמונה שנת תשמ"ח. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין.
By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

פנינים יקרים לכשרות המאכלים – חלק א' מהרה"ג רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ור"מ בישיבה וכולל מכון להוראה בשחיטות ובדיקות. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין.
By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

פנינים יקרים לכשרות המאכלים – חלק ב' מהרה"ג רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ור"מ בישיבה וכולל מכון להוראה בשחיטות ובדיקות. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין.
By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

עד מתי? - קול קורא מהגאון הצדיק רבי שרגא פייוועל מענדאלאביץ שיצא נגד הרבנים המכשירים שמאכילים נבילות וטריפות לישראל במזיד. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין.
By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

 חדש בזמן הזה – אסור לאכול חדש – ועד לחיזוק המצות. - מיסודו של הגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין.
By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

תולעים: ווערים אין דעם וואסער פון ניו יארק – דוקאמענט מעיתון אלגעמיינער זשורנאל ט"ז סיון תשס"ד, (ולמספרם  יוני 4 04). - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין.
By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

תולעים במים מודעות בענין איזי פילטע"ר – בעידוד ובהמלצת גדולי הרבנים שליט"א.

 

קובץ ספרים בעניני כשרות חלק כ"ה

בולעטין - וועד הכשרות

יצא לאור על ידי וועד הכשרות
דהתאחדות הקהילות דארצות הברית וקנדה ברוקלין נ"י

מיסודו של הגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א

Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

בולעטין וועד הכשרות ר"ח תשרי תשמ"ח # 1

בולעטין וועד הכשרות ר"ח חשון תשמ"ח # 2

 

בולעטין וועד הכשרות ר"ח כסלו תשמ"ח # 3

 

בולעטין וועד הכשרות ר"ח טבת תשמ"ח # 4

 

בולעטין וועד הכשרות ר"ח שבט תשמ"ח # 5

 

בולעטין וועד הכשרות ר"ח אדר תשמ"ח # 6

בולעטין וועד הכשרות ר"ח ניסן תשמ"ח # 7

בולעטין וועד הכשרות ר"ח אייר תשמ"ח # 8

 

בולעטין וועד הכשרות ר"ח סיון תשמ"ח # 9

 

בולעטין וועד הכשרות ר"ח תמוז תשמ"ח # 10

 

בולעטין וועד הכשרות ר"ח אב תשמ"ח # 11

 

בולעטין וועד הכשרות ר"ח אלול תשמ"ח # 12

בולעטין וועד הכשרות ר"ח תשרי תשמ"ט # 13

בולעטין וועד הכשרות ר"ח חשון תשמ"ט # 14

 

בולעטין וועד הכשרות ר"ח כסלו תשמ"ט # 15

 

בולעטין וועד הכשרות ר"ח טבת תשמ"ט # 16

 

בולעטין וועד הכשרות ר"ח שבט תשמ"ט # 17

 

בולעטין וועד הכשרות ר"ח אדר תשמ"ט # 18

בולעטין וועד הכשרות ר"ח ניסן תשמ"ט # 19

בולעטין וועד הכשרות ר"ח אייר תשמ"ט # 20

 

בולעטין וועד הכשרות ר"ח סיון תשמ"ט # 21

 

בולעטין וועד הכשרות ר"ח תמוז תשמ"ט # 22

 

בולעטין וועד הכשרות ר"ח אב תשמ"ט # 23

 

בולעטין וועד הכשרות ר"ח אלול תשמ"ט # 24

בולעטין וועד הכשרות ר"ח תשרי תש"נ # 25

בולעטין וועד הכשרות ר"ח חשון תש"נ # 26

 

בולעטין וועד הכשרות ר"ח כסלו תש"נ # 27

 

בולעטין וועד הכשרות ר"ח טבת תש"נ # 28

 

בולעטין וועד הכשרות ר"ח שבט תש"נ # 29

 

בולעטין וועד הכשרות ר"ח אדר תש"נ # 30

בולעטין וועד הכשרות ר"ח ניסן תש"נ # 31

בולעטין וועד הכשרות ר"ח אייר תש"נ # 32

 

בולעטין וועד הכשרות ר"ח סיון תש"נ # 33

 

בולעטין וועד הכשרות ר"ח תמוז תש"נ # 34

 

בולעטין וועד הכשרות ר"ח אב תש"נ # 35

 

בולעטין וועד הכשרות ר"ח אלול תש"נ # 36

בולעטין וועד הכשרות ר"ח תשרי תשנ"א # 37

בולעטין וועד הכשרות ר"ח חשון תשנ"א # 38

 

בולעטין וועד הכשרות ר"ח כסלו תשנ"א # 39

 

בולעטין וועד הכשרות ר"ח טבת תשנ"א # 40

 

בולעטין וועד הכשרות  ר"ח שבט תשנ"א # 41

 

בולעטין וועד הכשרות ר"ח אדר תשנ"א # 42

בולעטין וועד הכשרות ר"ח ניסן תשנ"א # 43

בולעטין וועד הכשרות ר"ח אייר תשנ"א # 44

 

בולעטין וועד הכשרות ר"ח סיון תשנ"א # 45

 

בולעטין וועד הכשרות ר"ח תמוז תשנ"א # 46

 

בולעטין וועד הכשרות ר"ח אב תשנ"א # 47

 

בולעטין וועד הכשרות ר"ח אלול תשנ"א # 48

בולעטין וועד הכשרות ר"ח תשרי תשנ"ב # 49

בולעטין וועד הכשרות ר"ח חשון תשנ"ב # 50

 

בולעטין וועד הכשרות ר"ח כסלו תשנ"ב # 51

 

בולעטין וועד הכשרות ר"ח טבת תשנ"ב # 52

# 94

ארגון מוקדש לתיקון מצב הכשרות באמצעים של בירור, חקירה ודרישה, התיעצות, הודעה, והצעה, חודש תשרי תשנ"ה. - אמת מארץ תצמח. - האמת על התאחדות הרבנים דארה"ב וקנדה.. - מי הם? - ומה מעשיהם? - מכתב מרב גדול אחד לוועד הכשרות, בו יבואר קושט דברי אמת מה שהתרחש באסיפה של התאחדות הרבנים - עש"ק לס' יברכך (בממון) וישמרך (מן המזיקים) תשל"ה הבעל"ט.

בולעטין וועד הכשרות ר"ח אב תשנ"ה # 95

חודש אלול-תשרי תשל"ה-לו יצא לאור על ידי וועד הכשרות, ארגון מוקדש לתיקון מצב הכשרות, ברוקלין נוא יארק

בולעטין

אזהרה גדולי לשוחטי עופות, תשרי תשנ"ה בולעטין # 96 – מוועד הכשרות –
וועד הכשרות ר"ח אלול תשנ"ה

למה יוצאים כל הרבה יהודים מהדת?

בולעטין# 97
  איסור נורא על שחיטה תלויה מספר פקודת אליעזר בולעטין #  98וועד הכשרות
 קאנטראקט בין הקונה האוכל בשר להרב המכשיר שליט"א בולעטין # 100 וועד הכשרות

המדריך לכשרות ולשאר עניני חיזוק הדת

בולעטין # 101 ועד הכשרות

  החשוד לאכול דברים האסורים מדאורייתא או מדרבנן אי מותר לסמוך עליו?

בולעטין # 102 ועד הכשרות

 מען שעכט אידישע קינדער אוי ווי? (אידיש)

שוחטים אנשים נשים וטף אוי וויי? ואין פוצה פה ומצפצף?

בולעטין # 103 - וועד הכשרות
 שוחטים ילדים יהודים אוי וויי? ואין פוצה פה ומצפצף? (בלשון הקודש).

כבשני האש הגרמנים פתוחים בארצות הברית ואיש לא יודע או לא רוצה לדעת!!!

בולעטין # 104 - וועד הכשרות
תקנות גדרים וסייגים בעניני שחיטה בדיקה וניקור  בולעטין # 105 - וועד הכשרות -
ארגון מוקדש לתיקון מצב הכשרות באמצעים של בירור, חקירה ודרישה, התיעצות, הודעה, והצעה - חודש אב תשנ"ה - הוצאה שביעית עם הוספות שנת תשנ"ט לפ"ק - אזהרה - קושטא קאי בולעטין # 106 - וועד הכשרות

ארגון מוקדש לתיקון מצב הכשרות באמצעים של בירור, חקירה ודרישה, התיעצות, הודעה, והצעה - חודש אלול תשנ"ה - הוצאה רביעית שנת תשנ"ט לפ"ק - דעתם של גדולי הדור שעדיין מחזיקים מ"לא תגורו מפני איש

בולעטין # 107 - וועד הכשרות -
 

בולעטין וועד הכשרות # 108

 

 בולעטין 109 חסר

מכתב נגד "בודק". י"ל ע"י וועד הכשרות ארגון מוקדש לתיקון מצב הכשרות, באמצעים של בירור, חקירה ודרישה, התיעצות, הודעה, והצעה, חודש חשון תשס"ו לפ"ק. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין.

By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

בולעטין # 110

מספר המאבק בישראל למען קיום היהדות – (תמונה חיה מכל שהתרחש בתקופה בה רבינו הגדול והקדוש נאבק למען קיום היהדות בעולם היהודי הגדול בכל תחומים החיים היהודיים, ואשר מסר נפשו על קידוש השם למען הצל בני ישראל מרדת שחת. י"ל ע"י איגוד חסידי ותלמידי כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א מהאלמין, שנת תשמ"ט לפ"ק), פרק כ' מבצע כשרות. י"ל ע"י  וועד הכשרות ארגון מוקדש לתיקון מצב כשרות, באמצעים של בירור, חקירה ודרישה, התיעצות, הודעה, והצעה, חודש חשון תשס"ו לפ"ק. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין.

By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

בולעטין # 111

אזהרות לימי הפורים בענין בדיקת התולעים, י"ל ע"י וועד הכשרות ארגון מוקדש לתיקון מצב הכשרות, באמצעים של בירור, חקירה ודרישה, התיעצות, הודעה, והצעה, חודש חשון תשס"ו לפ"ק. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין.

By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

בולעטין # 112

אזהרות בענין בדיקת התולעים, מספר עדותן של רבנים מכתב אלף ש"ה, - אלף שי"ח, - י"ל ע"י וועד הכשרות ארגון מוקדש לתיקון מצב הכשרות, באמצעים של בירור, חקירה ודרישה, התיעצות, הודעה, והצעה, חודש חשון תשס"ו לפ"ק.. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין.

By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

בולעטין # 113

אזהרות בענין בדיקת התולעים, מספר עדותן של רבנים מכתב אלף שלט, - י"ל ע"י וועד הכשרות ארגון מוקדש לתיקון מצב הכשרות, באמצעים של בירור, חקירה ודרישה, התיעצות, הודעה, והצעה, חודש חשון תשס"ו לפ"ק. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין.

By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

בולעטין # 114

אזהרות בענין בדיקת התולעים, נעתק מספר אהלי ישראל מתוך דרשה שדרש האדמו"ר מהאלמין שליט"א, - י"ל ע"י וועד הכשרות ארגון מוקדש לתיקון מצב הכשרות, באמצעים של בירור, חקירה ודרישה, התיעצות, הודעה, והצעה, חודש חשון תשס"ו לפ"ק.. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין.

By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

בולעטין # 115

הרוצה לאכול שאלאטען יעשה ברכה על התולעים, כי אסור לאכול בלי ברכה, - מספר נפש ישעיה, להגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין שליט"א, - י"ל ע"י וועד הכשרות ארגון מוקדש לתיקון מצב הכשרות, באמצעים של בירור, חקירה ודרישה, התיעצות, הודעה, והצעה, חודש כסלו תשס"ו לפ"ק.. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין.

By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

בולעטין # 116

האם אפשר לסמוך על רבנים המכשירים? אזהרות לימי הפורים בענין בדיקת התולעים, י"ל ע"י וועד הכשרות ארגון מוקדש לתיקון מצב הכשרות, באמצעים של בירור, חקירה ודרישה, התיעצות, הודעה, והצעה, חודש כסלו תשס"ו לפ"ק.. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין.

By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

בולעטין # 117

האיך אפשר לאכול דברים הצריכים בדיקה מתולעים?, - מספר שם עולם להחפץ חיים זצ"ל, - י"ל ע"י וועד הכשרות ארגון מוקדש לתיקון מצב הכשרות, באמצעים של בירור, חקירה ודרישה, התיעצות, הודעה, והצעה, חודש כסלו תשס"ו לפ"ק. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין  .By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

בולעטין # 118

האוכלים תולעים הם שרצים וילדיהם הם ילדי שרצים, מספר אור החיים הקדוש, - י"ל ע"י וועד הכשרות ארגון מוקדש לתיקון מצב הכשרות, באמצעים של בירור, חקירה ודרישה, התיעצות, הודעה, והצעה, חודש כסלו תשס"ו לפ"ק.. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין.

By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

בולעטין # 119

אזהרות בענין בדיקה מתולעים, מספר עדותן של רבנים מכתב אלף קפז, י"ל ע"י וועד הכשרות ארגון מוקדש לתיקון מצב הכשרות, באמצעים של בירור, חקירה ודרישה, התיעצות, הודעה, והצעה, חודש כסלו תשס"ו לפ"ק. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין.

By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

בולעטין # 120

אז איינער עסט קריכעדיגע ווערים ווערט זיין אייגענער זעל א ווארעם מספר אור החיים הקדוש (סוף פרשת שמיני), - י"ל ע"י וועד הכשרות ארגון מוקדש לתיקון מצב הכשרות, באמצעים של בירור, חקירה ודרישה, התיעצות, הודעה, והצעה, חודש כסלו תשס"ו לפ"ק.. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין.

By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

בולעטין # 121

דער רשב"ם שרייט געוואלד! - י"ל ע"י וועד הכשרות ארגון מוקדש לתיקון מצב הכשרות, באמצעים של בירור, חקירה ודרישה, התיעצות, הודעה, והצעה, חודש כסלו תשס"ו לפ"ק. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין.By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

בולעטין # 122

בענין משגיחים, (נעתק מספר מנוחת שלום, חלק ז' מספר נפש ישעיה): אור למדקדקים בכשרות אוכל מוכן עם הכשרים אינו בשביל מדקדקים. - חיזוק למדקדקים במצות. - קצת מחומר מאכלות האסורות אזהרות בענין בדיקה מתולעים, - י"ל ע"י וועד הכשרות ארגון מוקדש לתיקון מצב הכשרות, באמצעים של בירור, חקירה ודרישה, התיעצות, הודעה, והצעה, חודש כסלו תשס"ו לפ"ק.. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין.By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

בולעטין # 123

האיך לבדוק הירקות מתולעים
פונדקאות נזירי בשר – להזהר בבדיקה הגונה, י"ל ע"י הגה"צ רבי שלום יהודה גראס האדמו"ר מהאלמין שליט"א, שנת תשכ"ח, ואח"כ בשנת תשל"ג, ונדפס הרבה פעמים.
By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

נפש ישעיה על מאכלות אסורות חלק א'

 

קובץ ספרים בעניני כשרות חלק כ"ו

מה נשמע? - עם התולעים שאנחנו אוכלים יום יום
ומשלמים על כל תולעת סכום תועפת?

What is going with the worms you are eating every day?

המשך מאגר הספרים בדף # 3 - # 4 - # 10

 

GO TO NEXT PAGE

Published with the help of Jason Robert Kovan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Google


SEARCH SITE

 

Adult Merchant Accounts

HTTP://WWW.ISRAEL613.COM

HTTP://WWW.KLAFKOSHER.COM

HTTP://WWW.KLAFKOSHER.COM

HTTP://WWW.ERASEMYARREST.COM

HTTP://WWW.CANCELMYFLORIDACONTRACT.COM

HTTP://WWW.TREIFMEAT.COM

HTTP://WWW.PINNACLERANKINGS.COM

HTTP://ROCKETMYRANKINGS.COM

HTTP://INVISIBLEDETECTIVE.COM

HTTP://WWW.KOSHERMIKVAH.COM

HTTP://WWW.KOSHERMIKVAH.INFO

HTTP://WWW.KOSHERSLAUGHTER.ORG

HTTP://WWW.KOSHERSLAUGHTER.INFO

HTTP://WWW.INVISIBLEINVESTIGATOR.COM

HTTP://WWW.KOSHERKLAF.COM

HTTP://WWW.MIKVAH613.INFO

HTTP://WWW.MEZAKEIHARABIM.INFO

HTTP://WWW.HOLMINER-REBBE.INFO

HTTP://WWW.HOLMININTERNATIONAL613.COM

HTTP://WWW.HOLMINER-REBBE.ORG

HTTP://WWW.MOSHIACHBLOG.COM

HTTP://WWW.ISRAEL613.NET/

HTTP://WWW.ISRAEL613.INFO/

  

WWW.KLAFKOSHER.COM

ועד הכשרות העולמי


דפי ועד הכשרות העולמי

חברה מזכי הרבים העולמי
CHEVREH MAzakei Harabim Hoilumi

סגולה גדולה

דרוש בדחיפות

עירוב לונדון
ERUV LONDON

ואמר כל העם
אמן

שערוריית השמיטה
תשס"ח (2008)
*  *  *
שנת השמיטה
וצויתי את ברכתי
דברים נאים ויפים על השמיטה

מאנסי-קראקא

מנהרות הבשר

קלף כשר

אכילה בכשרות

MAZAKEI HARABIM מזכי הרבים

בשר
בהמה

ועד הכשרות

NEWS חדשות

ובכן צדיקים

שעטנז

מכתבים
למערכת

ספרים
ומחברים

כל הספרים

ארץ
ישראל

ברסלב

ספרים חדשים

כל הטעיפס

בית
המדרש

פסח

גאולה

צדקה

דין
תורה

ציצית

דרך
אמת

צניעות

הלכה

רפורם

זוהר
הקדוש

שבת

חדשות

שולחן
ערוך

חק
לישראל
ותשובה

שחיטה

כסף

שידוכים

כשרות

שמירת

הברית
והעינים

מוסר

תוכחה

מילה

תולעים

מסירה

תפילין
ומזוזות

מקוה

תנ"ך

משיחי
שקר

תרי"ג
מצות

ניקור

ליובאוויטש

עירוב

צור קשר

ערב רב

 מרן הרב עובדיה יוסף

LETTERS
TO
THE
EDITORS

BOOKS &
EDITORS

ALL

BOOKS

ERETZ
ISRAEL

TESHUVAH
CHOK
LEYISROEL

ZOHAR
HA KADDOSH

KASHRUT

HALACHA

SHECHITA

SHULCHAN
ARUCH

NIKKUR

MIKVAH

LIST
ENGLISH
BOOKS

ERUV

SPANISH
BOOKS

REDEMPTION
 
GEULA

FRENCH

PORTUGUES

EREV
RAV

MUSSAR

TZEDDAKA

DIN TORAH

TZITZIT

SHUL

TANACH
STUDY

SHABBAT

MESIRAH

MILAH

FALSE
MASHIACHS

613
MITZVOT

TEFILLIN
MEZUZOT

TZNIUT

PASSOVER

 BUGS

THE WAY
OF TRUTH

GUARDING
THE BRIT
 EYES

CONTACT
US

REBUKE

MONEY

SHIDDUCHIM

REFORM

ALL  TAPES

LUBAVITCH

MY REBBE
KNOWS EVERYTHING

eat kosher PARCHMENT KOSHER
Vaad Hakashruth
SHATNEZ VIRUS SCAN
אתר המפות MAPS SITES

remove my arrest

http://www.removemyarrest.comhttp://www.removemyarrest.com

Remove your neveilos and treifos and chailev and blood, and you not kosher tefillin and mezuzot what is written from Arab Klaf (Hamas) and from companies without a Hescher and Jewish companies without a Hescher from the Rabbanim.  The same like people who are arrested want to remove the arrest from the world.  Of you want to see what arrest is meaning, see here.  If you are eating treif, you are never going to take this from your body, the same like someone is arrested in jail.

סוף גנב לתליה - ככה נראה אחד שאוכל בשר בהמה ומאכיל נבילות וטריפות חלב ודם לכל בני ביתו - ככה יאסרו אות בזיקים בעולם הבא וישלחו אותו לגיהנם עבור שאכל והאכיל מליוני כזיתים נבילות וטריפות לבני ביתו

Hand Cups HandCups - remove my arrest removemyarrest
Remove your neveilos and treifos and chailev and blood
and you not kosher tefillin and mezuzot what is written from Arab Klaf