ISRAEL613.COM

בס"ד

 

המקוה

THE MIKVAH

PAGE 4

1    2    3  4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15  16

 

HOME        ראשי

מאגר הספרים בדף # 2 ובדף # 3

 

אנו מעתיקים בעזרת השי"ת מכתבים (שהגיע לידינו) מ:

בית דין צדק לעניני מקוואות

 

בס"ד

 

בית דין צדק לעניני מקוואות

אברהם ווייל, בני ברק    שלמה רובינשטיין, ירושלים    אפרים הורוויץ, צפת

ט' שבט לסדר "ובני ישראל יוצאים ביד רמה", שנת תשס"ו לפ"ק

זכאין אינון ישראל דאף על גב דהוי בגלותא דמצרים אסתמרו מנדה וכו', ובזכותא דא נפקו ישראל מן גלותא (תרגום הזוהר: אשריהם ישראל שאף על פי שהיו בגלות מצרים נשמרו מנדה וכו', ובזכות זה יצאו ישראל מן הגלות),

(זוהר הקדוש, שמות ג' ע"ב).

לאחינו שלומי אמוני ישראל מי לה' אלי!
למען ציון לא נחשה! קול מהיכל ה'!

זה כמה שנים שנתגלה שרוב המקוואות אינם כשרים. ישנם רבנים אחדים מומחים שמפקחים ומתקנים מקוואות בכל העולם כולו. אבל קצרה ידם מלהושיע כי ישנם הרבה רבנים השייכים לערב-רב ואינם מעוניינים כלל בתיקון מקוואות, רצונם וחפצם הוא לבנות בנינים גדולים, לערוך שולחנות (טישען), להיות רבי גדול, שתמונתם תתפרסם בכל העיתונים כשהם מדליקים נרות חנוכה או רוקדים עם התורה וכדומה (האמת היא שבדור שפל זה שמחים אנו בזה שאנו רואים שהם מדליקים עוד נרות חנוכה, ולא נשתמדו לגמרי).

ידוע מה שכתוב בזוה"ק, בכתבי האריז"ל ובספרי תלמידי הבעש"ט על דורנו זה שלפני ביאת המשיח, שרוב רבני הדור יהיו מן הערב-רב. לדאבונינו התקיימה כל הנבואה שנתנבאו. אבל ברצונינו לדון את הרבנים לכף זכות, כי הם אינם יודעים, הם תינוקות שנשבו בידי הסמ"ך מ"ם.

אבל מחוייבים אנו בתוכחה, וברצונינו לשאול אותם אם השי"ת נתן לכם כסף רב, מיליונים, לבנות בנינים גדולים, באם שילמתם מיליוני דולרים עבור בנינים וכוללים ת"ת וישיבות, באם התקציב שלכם הוא מליוני דולר לשנה –

אם כן מדוע שלא תוציאו אחוז אחד (1%) או לפחות חצי (%) אחוז מכספים אלו לבנות מקוה כשרה?

מדוע אינכם דואגים לכך שבכולל שלכם ילמדו דיני מקוואות ולשלוח אותם לבדוק מקוואות. האם אינכם יודעים שביאת המשיח מתעכב אך ורק בגלל דבר אחד, בגלל שאינם שומרים טהרת המשפחה והדורות אינם כשרים?

האם אינכם יודעים שכל הגזירות ח"ו הם בגלל העבירה הגדולה של כרת כפי שכותב החפץ חיים הק'?

לכן החלטנו ללכת בעקבותיו של יעקב אבינו ע"ה:

לדורון, לתפילה ולמלחמה

א. דורון: אנו שולחים קונטרס זה לכל העולם כולו, לכל האדמורי"ם, רבנים, בני הכולל והעסקנים וכו' הנקובים בשמותם להלן: (ראה השמות בדפים הבאים 5 - 15 )

ב. תפלה: רבונו של עולם, בלב נשבר ונדכה אנו מתפללים שיעלה תפילתינו לפני כסא כבודך, והגם שידענו שאנחנו אינם כדאי כלל, שמנו רחמיך לנגד עינינו כי חנון ורחום אתה, רחמנא רחם על כל אחינו בני ישראל שיזכו לקיים מצות טהרת המשפחה כהוגן, מי ששמע תפלת דוד הוא ישמע תפלתינו בזכות האבות והאמהות, עשה למען שמך, עשה למען ימינך, עשה למען תורתך, עשה למען קדושתך. לב נשבר ונדכה אלקים לא תבזה ובשם "אראריתא" תשמע תפלתנו ותענה עתרתנו, כי רחום אתה ושומע תפלת כל פה. יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך ה' צורי וגואלי.

אנו מבקשים מכל התנאים, אמוראים, תלמידי הבעש"ט, רבנים גאונים וכל הצדיקים המפורטים כאן, שיתפללו ויעוררו רחמים עלינו בעולם העליון שנצליח בעבודתינו, להציל לכל הפחות מכאן ולהבא שיתעוררו הרבנים היראים רבי'ס בני הכולל עסקנים וסתם עמך אשר יראת ה' נגע ללבם שיהי' להם מקוואות כשרות.

ג. מלחמה: באם יתברר שהרבי'ס הרבנים והעסקנים לא יתחילו תיכף ומיד לעשות תיקונים, באין ברירה אחרת נצטרך לפרסם את שמות האדמורי"ם הרבי'ס והרבנים שמדיחים את כלל ישראל ושייכים לערב רב!

ובזכות זהירות ושמירת דיני והלכות נדה וטהרה כהלכה, נזכה שתשרה השכינה בינינו כמו שכתוב בזוהר הקדוש בראשית (נ"א א') ועל דרך שאמרו ז"ל בסוטה (יז ע"א) איש ואשה זכו שכינה ביניהם, ופירוש רש"י ז"ל שאם מתנהגים על פי התורה יש שם השראת השכינה, וידועים דברי הקדושת לוי (בלקוטים חדשים סוף הספר ד"ה ויהי ביתך) שכל בית ישראל שמתנהגים בו על פי התורה ומגדלים בו בנים בתורה ויראת שמים, עתיד להקבע בארץ ישראל, מקל וחומר מבתי כנסיות שאמרו חז"ל מגילה (כ"ט ע"א) שבבתי כנסיות ובתי מדרשות יש להם כבר בזמן הזה קדושת ארץ ישראל על שם העתיד, כמו כן יש לומר דבכל בית ישראל שמתנהגים בו על פי התורה יש בו גם כן עכשיו קדושת ארץ ישראל על שם העתיד שיקבע בארץ ישראל, עיין שם.

ובזכות זהירות ושמירת דיני נדה וטהרת המשפחה נזכה במהרה ליפיק מגלותא כדאיתא בזוהר הקדוש (שמות ג' ע"ב) זכאין אינון ישראל דאף על גב דהוי בגלותא דמצרים אסתמרו מנדה וכו', ובזכותא דא נפקו ישראל מן גלותא (תרגום הזוהר: אשריהם ישראל שאף על פי שהיו בגלות מצרים נשמרו מנדה וכו', ובזכות זה יצאו ישראל מן הגלות) ע"כ, ויתקיים בנו היעוד של הן גאלתי אתכם אחרית כראשית בביאת גואל צדק במהרה בימינו אמן.

אנו מקוים להשי"ת, אשר לא ידח ממנו נדח, וישובו כולם בתשובה שלמה, ויעשו כולם אגודה אחת לעשות רצון השי"ת ולעבדו בלבב שלם ומלאה הארץ דעה את ה' וגאולתינו מהרה תצמח בצמיחת קרן לבן דוד רוח אפנו משיח ה' שיתגלה בב"א.

כותבים אנו דברי תוכחה אלו לכל הרבי'ס, האדמורי"ם והרבנים, רבני בית הוראות, מלמדים, מוהלים, בני הכולל, עסקנים, מנהלים של ארגוני חסד, ארגוני חברה קדישא, ארגוני עזר, ארגוני וועד הכשרות למיניהם, רבני ושליחי חב"ד בכל העולם כולו.

כל הרבנים משגיחים ומנהלי בתי מקוואות.

כל הרבנים ומנהלי העירובין בכל העולם כולו.

כל הרבנים, ראשי ישיבות ומנהלי בתי חינוך ועוד.

בואו לעזרת ה' בגיבורים.

החותמים מתוך צער השכינה המצטער על טהרת וקדושת ישראל שמעולם לא נתבזה באופן גדול כזה על ידי לומדי ושומרי תורה רבנים אדמורי"ם ראשי ישיבות וכו', שלומדים דף היומי וגומרים כבר מחזור השביעי של הש"ס ולא נוגע ללבם צער השכינה הקדושה. וכל המצטער בחורבנה יזכה לראות בבנינה.

 

בית דין צדק לעניני מקוואות

 

 

אברהם ווייל, בני ברק   שלמה רובינשטיין, ירושלים   אפרים הורוויץ, צפת

 נא לפרסם בבתי כנסיות בבתי כנסיות ובבתי מדרשות

דפוס ציון וירושלים

 

FREE TRANSLATION OF A LETTER THAT WAS SENT TO US

 

BETH DIN TZEDEK REGARDING MIKAVOT MATTERS

 To our fellow brothers, the faithful of Israel: Whoever is for Hashem, follow me [Shemot]

 It has been already a few years since it was revealed that most of the MIKVAHS are not Kosher. There are a select few Rabbonim who are real experts in the laws of the MIKVAH, and they travel around the world in order to fix Mikvahs that have problems. However their capacity to save others from sin is very limited, because there are many  Rabbonim, who seemingly belong to the Erev Rav, and that are not interested at all in fixing the Mikvahs. These Rabbonim wish to build great buildings, beautiful structures and they operate synagogues from there, and they make their names great on the Land, and their pictures appear in the newspapers in the weddings of their relatives or when they light Chanukka candles or when they dance with the Sefer Torah.

            It is well known that in our generation the prophecies of the Zohar ha Kaddosh and the masters of the secret parts of the Torah, like the Ari ha Kaddosh and the Baal Shem Tov, have materialized in that most of the Rabbonim today belong to the Erev Rav. However, we wish to judge everyone to the side of righteousness, for they themselves do not know and their status is like that of a baby that has been kidnapped by the Satan.

 Nevertheless we are obligated to give reproof and therefore we ask them: If Hashem gave you enough money to build multi million dollar buildings, and if you can afford to have multi million dollar budgets: Why then don’t you spend maybe 1% or 0.5% in order to build a Kosher Mikvah?

 Why doesn’t it bother you the fact that you do not study the proper laws of Mikvaot in your Kollelim and houses of worship, and then send the students to check if the Mikvah in your premises is Kosher or not? Don’t you realize that all your buildings and your budgets are considered to you as a great sin, because you cause the Holy people of Israel to stumble on the sin of Nidda?

Don’t you know that evil decrees come as a result of the sin of Karet, as our Holy Rabbi Israel Meir Kagan wrote?

 Therefore we have decided to follow in the steps of Yaakov Avinu Peace be upon him:

We come with Gift, Prayer and War

 Gift:

We send this work to all the world, to the Admorim, to the Rabbonim, to the students of Kollelim all over,

 Prayer:

Master of the world, with a broken and a contrite heart we pray that our Tefillot will ascend up until your throne of glory, for we know full well that we are undeserving, we placed Your compassion in front of us, for You are a Compassionate and Gracious G-d, Hashem please have compassion on Your people Israel and let them fulfill the Mitzvah of family purity as required in your Holy Torah. He who heard the Tefillot of David Ben Yishai your servant may hear our Tefillot in the merit of our forefathers who walked in Your ways all their lives. Do it for Your Name’s sake, Do it for Your right’s sake, Do it for Your Torah’s sake, Do it for Your Holiness’ sake. A broken heart and a contrite spirit, G-d You will not despise (Tehillim 51)

We pray to all the Tannaim and Amoraim and all the Holy rabbis of Israel to intercede on our behalf, and to pray that all of Israel should properly fulfill the Mitzvah of family purity. And we pray that their leaders will be moved to make all the necessary arrangements so that the Mikvahs will be Kosher according to the Halacha. Please Hashem, save the innocent among your People, save them from leaders who make them stumble. Please Hashem, make Israel’s leaders care for what’s important, make them care about fulfilling Your Holy Torah, Amen, may it be Your Will.

 War:

If it is the case that the Rabbonim, Admorim and other community officials do not start immediately to implement the necessary steps to fix the situation, meaning making sure that the Mikvahs under each leader’s control is full kosher according to Halacha:

Then we will be forced to denounce and publicize the names of the Rabbis and leaders of the Erev Rav who do not care to make their congregations stumble on the sin of family purity.

We will act in this fashion because no one who cares even a little about Hashem and His Torah can remain silent  when faced with a sin of such proportions. Thus we read in the Zohar ha Kaddosh (Shemot 3b)

There are three types of men who drive away the Shechinah from the world, making it impossible for the Holy One, blessed be He, to fix His abode in the universe, and causing prayer to be unanswered

One is he who cohabits with a woman in the days of her separation. There is no impurity comparable with this. He defiles himself and all connected with him. The child born of such a union is formed in impurity, imbibes the spirit of impurity, and its whole life is founded on impurity. Next is he who lies with a heathen woman, for he profanes herewith the sacred sign of the covenant which constitutes the support of the sacred Name and the essence of faith. As soon as “the people committed whoredom” with the daughters of Moab, the anger of the Lord was kindled against Israel (Num. xxv, I-3). The leaders of the people, who did not try to prevent them, were the first to be punished (ibid. 4), and in every generation it is the leaders who are made responsible for all the members of the community in regard to the profanation of the sign of the covenant, which is “sun and shield” (Ps. 84, 12): as the sun gives light to the world, so does the holy sign give light to the body, and as the shield protects, so does the holy sign protect. He who keeps it in purity is guarded from evil. But he who transfers this sign of holiness into a strange domain, breaks the commandment, “You shall have no other gods but Me”; for to deny the king's seal is equivalent to denying the king himself. Next is he who purposely prevents the seed from coming to fruition, for he destroys the King's workmanship and so causes the Holy One to depart from the world.

This sin is the cause of war, famine, and pestilence, and it prevents the Shekinah from finding any resting place in the world. For these abominations the spirit of holiness weeps. Woe to him who causes this: it were better that he had never been born. It was counted to the Israelites for righteousness that, although in exile in Egypt,they kept themselves free from these sins, and, moreover, fearlessly fulfilled the command to increase and multiply. This made them worthy to be liberated. R. Hiya found an indication of the purity of the Israelite women in Egypt in the text: “And he made the laver of brass, and the foot of it brass, of the looking-glasses of the women assembling at the door of the tent” (Shemot 38, 8). What was the merit of the women to have made them worthy of such honor that their looking-glasses should be used for the laver of the Tabernacle? Their ritual ablutions [Immersing in the Mikvah] on the one hand, and their eagerness to attract their husbands on the other.  Zohar ha Kaddosh (Shemot 3b)

 And in the merit of being watchful and particular about the fulfillment of the Laws of Family Purity we will merit that the Shechinah dwell among us and that Hashem will take us out of exile speedily in our days, Amen

 We pray to Hashem that all of us will return to Him in complete Teshuvah, and we will form one group in order to fulfill the will of Hashem with a pure heart.

We write these words of reproof to the Rebbes, Rabbis, Admorim, Community heads, Mangers of all communal organizations, etc. and to all those that while pretending to fulfill the will of Hashem, in reality could not care less about the suffering of the Shechinah.

 Beth Din Tzedek regarding Mikavot Matters

 

Avraham Weill, Bnei Brak,     Shlomo Rubinstein,  Yerushalaim           Ephraim Horowitz, Tzfat

 

 WHY DO THEY KEEP SILENT?

As for my people, children are their oppressors, and women rule over them. O my people, they who lead you cause you to err, and destroy the way of your paths. (Yeshayahu 3:12)

So where are all the Rabbis, the Rebbes, the Ravs, the Admorim, the Gedolim, The Roshei Yeshivos, The Rashe Yeshivot, Mashgichim, the Dayanim?

Why do they keep silent? Are they involved in this matter? Are they part and parcel of the problem? Are they only worried about their own world so that they have no time to go out and fight for Hashem? Do they not care?    Where are

 Rav Eliaschev, Rav Ovadya Yosef, Rav Eliyahu Mordechai, Rav Kahaneman, Rav Shapira, Rav Wosner, Rav Landa, Rav Gross, the whole Eidah ha Haredis of Yerushalaim, Rav Weiss, Rav Sternbuch, the Rebbes: The Bobov Rebbe, The Sanz Kloizenburg Rebbe, the Tosh Rebbe, the Vishnitz Rebbe, the Kalev Admor, the Belz Rebbe etc, etc

         WHY DO THEY KEEP SILENT?

 

 

 

 

 

לדף הבא

GO TO NEXT PAGE

 

לדף הקודם

GO TO PRIOR PAGE