ISRAEL613.COM

בס"ד

 

המקוה

THE MIKVAH

PAGE  2

 

1    2    3    4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15

 

HOME        ראשי

מאגר הספרים בדף הזה - ובדף  # 3


 

LETTER OF AVRAHAM BICK ASKING FORGIVENSS FOR TALKING AGAINST RAV NACHUM ROSENBERG, AN EXPERT IN MIKVAOT. AVRAHAM BICK IS THE CURRENT HEAD OF THE CENTRAL RABBINICAL CONGRESS [SATMER] HE IS IN CHARGE OF GIVNG HECHSHERS TO MIKVAOT, HASHEM YISHMOR

 

WHO CAN TRUST THIS RAV BICK? PROBABLY NO ONE

 

בעזהשי"ת

בס"ד

מקוה ישראל ה'

 בספרים האלו תראו שענין טהרת המקוה הוא מנהג אבותינו בידינו מאדם הראשון, נח, אברהם, יצחק, ויעקב, וחיוב הגדול שמוטל על כל אחד ואחד שיעשו בעירם מקוה טהרה כבר הי' לעולמים בכמה קהלות קדושות שהשתדלו בזה וגם הצליחו ועשו פרי טוב, ואשרי חלקם כי זכות הרבים תלוי בהם ומצדיקי הרבים ככוכבים לעולם ועד

דוגמאות ממכתבים של נחום ראזנבערג על מקוואות בדף הבא ועוד הפעם דף הבא על הפראנט, נחוץ מאוד בספרים על המקוואות ישנם באקסעס יפים מאוד יכולים להכניס בפראנט הבאסעס האלו  לעשות באקס לקליקס לכל המכתבים של ראזנבערג ולכתוב אצל כל מכתב

 

הקדוש ברוך הוא נקרא מקוה

... ולפי שמן דבר קדשו יצאו מים, כל טהרה במקוה מים, הקדוש ברוך הוא נקרא מקוה שלש פעמים, שני פעמים "מקוה ישראל ה'" (ירמי' יד, ח. יז, יג) ואחד ו"מקוה אבותיהם ה'" (ירמי' ג, ז) לכך מקוה ברום שלוש אמות, מקוה גימטריא ארבעים סאים, (רזיאל המלאך).

 מקוה הוא כמו בית המקדש

"ויהי בחודש הראשון בשנה השנית באחד לחודש "הוקם המשכן" (שמות יז, מ), "הוק"ם" אותיות "מקו"ה", אפשר לרמז מה שכתוב במסכת ברכות (דף ט"ו) למה נסמכו אהלים לנחלים שמעלין לטהרה, וזה הרמז "שבית המקדש הוא כמו מקוה", ואידי ואידי מטו אהדדי "מקו"ה המשכן". (נחל קדומים, פרשת פקודי).

המקוה בכוחה להביא מלך המשיח

ובפרט מי שעובר לפני התיבה, כידוע מהרב הקדוש ר' אהרן קארלינער זכרונו צדיק לברכה, שבאם היו צייתים לו שכל שליח ציבור יטבלו קודם התפלה הי' בכוחו להביא משיח, ולפי ששליחי ציבור מתפללים בלי טהרה מעכבים את הגאולה. (אבני נזר, על קיצור שולחן ערוך סימן ח' סק"א).

חיוב על כל אחד שיעשו בכל עיר ועיר מקוה טהרה

והנה אנחנו זרע אברהם אוהב נעמן ליתברך שמו ויתעלה, ממנו יראו וכן יעשו בכל עיר ועיר לקיים עליהם להיות עושים עוצם ההשתדלות היותר, שיהי' בעירם מקוה טהרה של פושרין בכדי שכל אדם אפילו הוא חלוש יכול להיות מוחזק בטהרה מי מקוה בתמידות ואל תאמר ראה זה חדש הוא, כבר הי' לעולמים בכמה קהלות קדושות שהשתדלו בזה וגם הצליחו ועשו פרי טוב ואשרי חלקם כי זכות הרבים תלוי בהם ומצדיקי הרבים ככוכבים לעולם ועד. (יסוד ושורש העבודה, שער הכולל פרק ט')

  

מה תענה ליום הדין על אי זהירות בקדושת המקואות?

כל מצוה שאין לה דורש ואין מי שיבקש אותה תדרשנה. לפי שהיא כמת מצוה, ומצוה שאין לה רודפים, רדוף אחריה לעשותה שהמצוה מקטרגת ואומרת כמה גרועה אנכי שנתעלמתי מכל וכל... (ספר חסידים אות ק"ה)

 

 מעשה נורא בענין מקוה מהחפץ חיים זצ"ל

ישאלו אותי בבית דין של מעלה האם ידעת
שבעיירה זו יש מקוה פסולה? אשיב כן!

בעיירה לא הרחק מראדין נפסלה המקוה המקומית, ולאף אחד במקום לא היה איכפת לתקן את המקוה, ואז החליט החפץ חיים לעבור לאותו עיר, וכשהגיע לשם הוא שלח לכנס את כל העיר, והודיע שהוא נמצא ומבקש להגיד דרשה בבית הכנסת. כששמעו בעיירה על כך, סגרו כולם את החנויות ובאו לבית הכנסת, ואז פתח החפץ חיים ואמר: רבותי! כשאגיע לעולם העליון ישאלו אותי מה שמך? אשיב ישראל מאיר, ישאלו אותי האם ידעת שבעיירה זו יש מקוה פסולה? אשיב כן, ואז בודאי ישאלו אותי ומה עשית?, אשיב, שנסעתי לעיירה והזהרתי את תושבי המקום, ולא רצו לשמוע בקולי, ולכן אני מבקש מכם שתמסרו לי בכתב שאני הזהרתי אתכם.

 הקדוש ברוך הוא שואג בקול ומרעיש העולם
על שמקילין בטבילת המקוה

והנני להשיבך על מכתבך הראשון בקיצור גדול, על עניני טהרת הגוף והנפש במקוה ארבעים סאה, ובשורה טובה היא לי אשר תתחזק עצמך ולא תבטל יום אחד מטבילה במקוה, ואז ייטב לך והארכת ימים ושנים טובים אם את כל אמרי תצפון אתך ותעלה מעלה מעלה על במתי ההצלחה וכו', וראשית חכמת התורה ויראת ה' הקודמת, להיות טהור ונקי והיא על ידי טבילה במקוה מ' סאה, עיין בזוהר חדש והובא דבריו בספרים הקדושים ספרי תלמידי הבעל שם טוב זכותו יגן עלינו, במשנה (ראש השנה דף ט"ז ע"א) ובחג נידונין על המים, על שהם מבזים בנטילת ידים ועל שהם מזלזלים במקואות ובטהרות שהם מים, ועל כן נידונין על המים האנשים שלא טבלו את עצמם כל השנה במקוה מים, ובספר אחד כתב קול ה' על המים (תהלים כט, ג) שהקדוש ברוך הוא שואג בקול ומרעיש העולם על המים שמקילין בני אדם בטבילת המקוה. (אברך על תהלים, מאמר מאיר לעולם).

 מקוה מטהר

ונסיים בדברי התנא אלקי רבי עקיבא[1], אשריכם ישראל לפני מי אתם מטהרין ומי מטהר אתכם אביכם שבשמים ואומר מקוה ישראל ה' מה מקוה מטהר את הטמאים אף הקב"ה מטהר את ישראל.

על ידי המקוה נעשה קיבוץ נדחי ישראל

על ידי המקוה נעשה קיבוץ נדחי ישראל כמו שרמזנו "מקב"ץ נדח"י עמ"ו ישרא"ל" עולה תתק"ס לוגין שבמקוה כי ישרא"ל נחשב בס' למספר תק"מ. (אמרי נועם, פרשת בשלח).

בזכות טהרת המקוה במים נזכה לביאת המשיח

אמר רבי עקיבא: אשריכם ישראל, לפני מי אתם מיטהרין, מי מטהר אתכם - אביכם שבשמים (סוף יומא), ובזכות זה יתקיים במהרה ואת רוח הטומאה אעביר מן הארץ, וזה שאמרו רבותינו זכרונם לברכה על הפסוק "ורוח אלוקים מרחפת על פני המים (בראשית א' ב'), זו רוחו של מלך המשיח, היינו שבזכות טהרת המקוה במים נזכה לביאת המשיח, עד כאן. (הרב הקדוש החוזה מלובלין זצ"ל, ספר מעין גנים).

v v v

סגולה לאריכות ימים

אמרו זכרונו לברכה (ברכות פרק ג) שסגולתה לאריכות ימים, זה לשונם, אמר רבי ינאי שמעתי שמחמירין בה ושמעתי שמקילין בה וכל המחמיר בה על עצמו מאריכין ימיו ושנותיו, עד כאן לשונו, (ראה באריכות בפנים הספר מקוה ישראל ה' חלקים א - ג).

 כל אחד שמגיע הסידי הזה לידו יעשה לכל הפחות 10 טופסים [קאפיס] ויחלקם ל-10 אנשים [ויספר לחביריו על המלחמה הגדולה נגד הרע-בנים המכשירים ראשי הערב רב שנלחמים נגד הקדוש ברוך הוא, על ידי שמכשירים מקוואות פסולות, שהקדוש ברוך הוא נקרא מקוה],

זכור! כי ב 20 דקות אתה יכול לעשות 10 קאפיס - סך הכל 20.000 אלף ספרים, וכשישאלו אותך בבית דין של מעלה האם ידעת שהמקוואות היו פסולות? ומה עשית על זה? יהיה לך תשובה הגונה, ידעתי וחילקתי את הסידיס האלו לכל חבירי!, ועוררתי את כל אחד שיחלק לעוד 10 חברים, וכך יגיעו הסידיס לכל אחד ואחד מישראל, עד שכולם יעשו תשובה, לקיים אמרם ז"ל: שבת דף נד ע"ב: כָּל [מִי] שֶׁאֶפְשָׁר לִמְחוֹת בְּאַנְשֵׁי בֵּיתוֹ וְלֹא מִיחָה - נִתְפָּס עַל אַנְשֵׁי בֵיתוֹ. בְּאַנְשֵׁי עִירוֹ - נִתְפָּס עַל אַנְשֵׁי עִירוֹ. בְּכָל הָעוֹלָם [כּוּלּוֹ] - נִתְפָּס עַל כָּל הָעוֹלָם כּוּלּוֹ] ויהיה לך זכות הרבים גדול מאוד, ויקוים בך המשנה (מסכת אבות פרק ה' משנה י"ח): כָּל הַמְזַכֶּה אֶת הָרַבִּים, אֵין חֵטְא בָּא עַל יָדוֹ. משֶׁה זָכָה וְזִכָּה אֶת הָרַבִּים, זְכוּת הָרַבִּים תָּלוּי בּוֹ. 

[1] ) ראה במשנה מסכת יומא (פרק ח' משנה ט'), מסכת יומא (דף פה עמוד ב'), ירושלמי יומא (פרק ח' דף מ"ד טור ג').

 

 ספרים ומכתבי התעוררות
 שיצאו לאור על חיוב ושמירת
 קדושת
וטהרת המקוואות

יצא לאור בשנת תשס"ג  על ידי חברה מעורר ישנים

בנשיאות הגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א

Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

על חיוב ושמירת תורת המקוואות

בו יבואר גודל ענין חיוב הלימוד של עניני קדושת המקוואות, ומעלת וחשיבות טהרת המקוה וסגולתה שגדולה מאוד.
גם יבואר בו השכר הגדול למי שעוסק בזה ומעורר את הרבים על זהירות טהרת וקדושת המקוה. גם יבואר בו מעלת וחשיבות של חיזוק הדת ובפרט בקדושת על חיוב ושמירת תורת המקוואות. -
יצא לאור בשנת תשס"ג  על ידי חברה מעורר ישנים - בנשיאות הגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א

Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

ספר
מקוה ישראל ה'
בשער - הקדמה
 

בו יבואר גודל ענין חיוב הלימוד של עניני קדושת המקוואות, ומעלת וחשיבות טהרת המקוה וסגולתה שגדולה מאוד.
עוד יבואר בו השכר הגדול למי שעוסק בזה ומעורר את הרבים על זהירות טהרת וקדושת המקוה. - גם יבואר בו מעלת וחשיבות של חיזוק הדת ובפרט בקדושת וטהרת המקוואות.

פרקים א' - ו. - יצא לאור בשנת תשס"ג  על ידי חברה מעורר ישנים - בנשיאות הגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א

Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

ספר
מקוה ישראל ה'
חל ק א'

בו יבואר איך שכל אחד צריך לעסוק בענין תיקון המקוואות וגודל שכרם בזה ובבא.

בו יבואר גודל ענין חיוב הלימוד של עניני קדושת המקוואות, ומעלת וחשיבות טהרת המקוה וסגולתה שגדולה מאוד.
עוד יבואר בו השכר הגדול למי שעוסק בזה ומעורר את הרבים על זהירות טהרת וקדושת המקוה. - גם יבואר בו מעלת וחשיבות של חיזוק הדת ובפרט בקדושת וטהרת המקוואות.

פרקים ז' י"ג. - יצא לאור בשנת תשס"ג  על ידי חברה מעורר ישנים - בנשיאות הגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א

Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

ספר
מקוה ישראל ה'
חלק ב'

בו יבואר איך שכל אחד צריך לעסוק בענין תיקון המקוואות וגודל שכרם בזה ובבא.

בו יבואר גודל ענין חיוב הלימוד של עניני קדושת המקוואות, ומעלת וחשיבות טהרת המקוה וסגולתה שגדולה מאוד.
עוד יבואר בו השכר הגדול למי שעוסק בזה ומעורר את הרבים על זהירות טהרת וקדושת המקוה. - גם יבואר בו מעלת וחשיבות של חיזוק הדת ובפרט בקדושת וטהרת המקוואות.

פרקים י"ד כ"ד. - יצא לאור בשנת תשס"ג  על ידי חברה מעורר ישנים - בנשיאות הגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א

Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

ספר
מקוה ישראל ה'
חלק ג'

בו יבואר איך שכל אחד צריך לעסוק בענין תיקון המקוואות וגודל שכרם בזה ובבא.

מהרב הגאון רבי נחום ראזנבערג רב המקוואות, שכתב לכבוד אברכי הכולל אברכים דקהל ייטב לב דסאטמאר וויליאמסבורג ולהמשתמשים בהמקוה בכולל קאנטרי דוואודריטש. תשס"ג לפ"ק

מכתב נורא על מכשולי המקוואות בזמן הזה

שאלות ותשובות יביע אומר

אזהרה גלויה לטבול בצנעה

נערך על ידי לוחם מלחמת ה' בקדושת המקוואות וטהרת המשפחה, הגה"צ מוהר"ר נחום ראזנבערג שליט"א רב המקוואות, ובעל מחבר ספר אש יצאה מחשבון ועוד. ברוקלין נוא יארק

המכתב נערך לכבוד הרב הג' מלכיאל קאטלער שליט"א ראש ישיבה - ישיבה גבוה, ולכבוד הרבנים ואברכי הכולל שליט"א בלעקוואד

מכתב
מודעה ואזהרה

במכשולי המקוואות

בלעקוואד

אסרו חג פסח
תשס"א
#1

נערך על ידי לוחם מלחמת ה' בקדושת המקוואות וטהרת המשפחה, הגה"צ מוהר"ר נחום ראזנבערג שליט"א רב המקוואות, ובעל מחבר ספר אש יצאה מחשבון ועוד. ברוקלין נוא יארק
המכתב נערך לכבוד הרבנים בעיר מאנטריאל יע"א

מכתב
מודעה ואזהרה

במכשולי המקוואות

במאנטריאל

א' וירא תשס"ב    #2

על כן יאמר בספר מלחמות ה' - נערך על ידי לוחם מלחמת ה' בקדושת המקוואות וטהרת המשפחה, הגה"צ מוהר"ר נחום ראזנבערג שליט"א רב המקוואות, ובעל מחבר ספר אש יצאה מחשבון ועוד. ברוקלין נוא יארק     המכתב נערך לכבוד אברכי הכוללים, בני תורה, חסידים ואנשי מעשה, הע"י, במאנטריאל

מכתב
מודעה ואזהרה

במכשולי המקוואות

במאנטריאל

ערב שבועות תשס"ב #3

נערך על ידי לוחם מלחמת ה' בקדושת המקוואות וטהרת המשפחה, הגה"צ מוהר"ר נחום ראזנבערג שליט"א רב המקוואות, ובעל מחבר ספר אש יצאה מחשבון ועוד. ברוקלין נוא יארק

המכתב נערך לכבוד הרבנים הגאונים שליט"א במאנטריאל, ובפרט לאלו שחתמו שהמקוה יונג איזראעל בדי-ווימי כשר בלי פקפוק

מכתב
מודעה ואזהרה

במכשולי המקוואות

במאנטריאל

שבעה עשר בתמוז תשס"ב  4

נערך על ידי לוחם מלחמת ה' בקדושת המקוואות וטהרת המשפחה, הגה"צ מוהר"ר נחום ראזנבערג שליט"א רב המקוואות, ובעל מחבר ספר אש יצאה מחשבון ועוד. ברוקלין נוא יארק

המכתב נערך לכבוד הרבנים הגאונים בית דין צדק שליט"א במאנטריאל

מכתב
מודעה ואזהרה

במכשולי המקוואות

במאנטריאל

ערב תשעה באב תשס"ב  #5

נערך על ידי לוחם מלחמת ה' בקדושת המקוואות וטהרת המשפחה, הגה"צ מוהר"ר נחום ראזנבערג שליט"א רב המקוואות, ובעל מחבר ספר אש יצאה מחשבון ועוד. ברוקלין נוא יארק

המכתב נערך לכבוד הרבנים הגאונים בית דין צדק שליט"א במאנטריאל

מכתב
מודעה ואזהרה

במכשולי המקוואות

במאנטריאל

ערב תשעה באב תשס"ב #5 חלק - # 2

נערך על ידי לוחם מלחמת ה' בקדושת המקוואות וטהרת המשפחה, הגה"צ מוהר"ר נחום ראזנבערג שליט"א רב המקוואות, ובעל מחבר ספר אש יצאה מחשבון ועוד. ברוקלין נוא יארק

המכתב נערך לכבוד הרבנים הגאונים בית דין צדק שליט"א במאנטריאל, להרב רבי יעקב יצחק ניימאן שליט"א, להרב משה מנחם טירנויער שליט"א, להרב דוד מערלינג שליט"א, להרב יעקב אלי' אונסדורפער שליט"א, לתושבי עיר מאנטריאל, למר רוני צימערמאן נ"י, דער בלאט, מכתב להרב רבי נחום ראזנבערג שליט"א ממקוה ישראל ביאנג איזראעל מרה"ג יחיאל מאיר כ"ץ שליט"א, מכתב מבית דין צדק דמאנטריאל, קול קורא מהתאחדות אברכים דקהל יטב לב דסאטמאר, מכתב מהתאחדות הרבנים דארצות הברית וקנדה לדער איד שלא להכניס שום מודעה להתעוררות על מקוואות מהרה"ג רבי נחום ראזנבערג שליט"א רב המקוואות

מכתב
מודעה ואזהרה

במכשולי
המקוואות

במאנטריאל

כ"א מנחם אב תשס"ג

#5 חלק ב'

נערך על ידי לוחם מלחמת ה' בקדושת המקוואות וטהרת המשפחה, הגה"צ מוהר"ר נחום ראזנבערג שליט"א רב המקוואות, ובעל מחבר ספר אש יצאה מחשבון ועוד. ברוקלין נוא יארק

המכתב נערך אל כבוד הרה"ג דייני קהל יטב לב דסאטמאר שליט"א

מכתב
מודעה ואזהרה

במכשולי המקוואות

בוואדריטש ובווייטלעיק

כ' סיון תשנ"ח #6

נערך על ידי לוחם מלחמת ה' בקדושת המקוואות וטהרת המשפחה, הגה"צ מוהר"ר נחום ראזנבערג שליט"א רב המקוואות, ובעל מחבר ספר אש יצאה מחשבון ועוד. ברוקלין נוא יארק

המכתב נערך אל כבוד הרה"ג יקתואל יודא פיליאפף שליט"א, רב המכשיר בכולל וואדרידזש ולכ' הרה"ג שמעי' גרינבוים שליט"א רב המכשיר בכולל לאפידות ווייטלעיק

מכתב מודעה ואזהרה

במכשולי המקוואות

בוואדריטש ובווייטלעיק

ער"ח ניסן תשס"ב  #7

נערך על ידי לוחם מלחמת ה' בקדושת המקוואות וטהרת המשפחה, הגה"צ מוהר"ר נחום ראזנבערג שליט"א רב המקוואות, ובעל מחבר ספר אש יצאה מחשבון ועוד. ברוקלין נוא יארק

המכתב נערך אל כבוד החרדים לדבר ה' המתאספים בעצרת התעוררות גדולה בביהמ"ד דסאטמאר שיחיו.

מכתב מודעה ואזהרה

במכשולי המקוואות

המקוה טהרת מרדכי בוואדריטש

ימי הרחמים והרצון תשס"ב   #8

נערך על ידי לוחם מלחמת ה' בקדושת המקוואות וטהרת המשפחה, הגה"צ מוהר"ר נחום ראזנבערג שליט"א רב המקוואות, ובעל מחבר ספר אש יצאה מחשבון ועוד. ברוקלין נוא יארק

המכתב נערך לכבוד אברכי הכולל אברכים דקיט"ל וויליאמסבורג, ולהמשתמשים בהמקוה בכולל קאנטרי דוואדריטש, אחר המעשה נורא שהדוב אורב, פגע בילדה טהורה

מכתב
מודעה ואזהרה

במכשולי המקוואות

בוואדריטש

ג' לסדר טהרה
תשס"ג
#9

נערך על ידי לוחם מלחמת ה' בקדושת המקוואות וטהרת המשפחה, הגה"צ מוהר"ר נחום ראזנבערג שליט"א רב המקוואות, ובעל מחבר ספר אש יצאה מחשבון ועוד. ברוקלין נוא יארק. - המכתב נערך לכבוד תושבי העיר וויליאמסבורג

מכתב
מודעה ואזהרה

במכשולי המקוואות

באוקראינא - סובוריא

ג' טהרה תשס"ג #10

נערך על ידי לוחם מלחמת ה' בקדושת המקוואות וטהרת המשפחה, הגה"צ מוהר"ר נחום ראזנבערג שליט"א רב המקוואות, ובעל מחבר ספר אש יצאה מחשבון ועוד. ברוקלין נוא יארק

המכתב נערך לכבוד הרה"ג חברי הבד"ץ דקהלת סאטמאר

מכתב
מודעה ואזהרה

במכשולי המקוואות

בוויליאמסבורג

א' ואתחנן תשס"ג  #11  

נערך על ידי לוחם מלחמת ה' בקדושת המקוואות וטהרת המשפחה, הגה"צ מוהר"ר נחום ראזנבערג שליט"א רב המקוואות, ובעל מחבר ספר אש יצאה מחשבון ועוד. ברוקלין נוא יארק. - המכתב נערך לכבוד כ"ק אדמו"ר שליט"א וויזניץ מאנסי

מכתב
מודעה ואזהרה

במכשולי המקוואות

במאנסי

א' ואתחנן תשס"ג   #12

נערך על ידי לוחם מלחמת ה' בקדושת המקוואות וטהרת המשפחה, הגה"צ מוהר"ר נחום ראזנבערג שליט"א רב המקוואות, ובעל מחבר ספר אש יצאה מחשבון ועוד. ברוקלין נוא יארק - המכתב נערך לכבוד כ"ק אדמו"ר שליט"א וויזניץ מאנסי

מכתב מודעה ואזהרה

במכשולי המקוואות

במאנסי - ג' האזינו השמים תשס"ג  #13

רב המקוואות בענין המקוה בקארליפוניה  עם תמונות יפות פרשת בא תשס"ד

מכתב מודעה ואזהרה
מכתב מהרה"ג נחום ראזנבערג

 בענין המקוה בכולל קאנטרי בוואדריטש פרשת במדבר חודש אייר תשס"ד

מכתב מהרה"ג נחום ראזנבערג  

אזהרה ובקשה לבנות ישראל הצנועות והכשרות. הנהגות טובות שתתנהג בהם אשה כשרה בנוגע בינה לבין בעלה.

י"ל בשנת תשס"ד ע"י וועד להצלת קדושת בנות ישראל, ברוקלין נוא יארק

בנשיאות הגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א

Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

שלום בית

וועד להצלת קדושת בנות ישראל

שנת תשס"ד  #15

מכתבים מהגאון הצדיק רבי נחום ראזנבערג רב המקוואות, מחבר ספר אש יצאה מחשבון, ברוקלין ניו יארק תשס"ה תשס"ו.

מכתב יום א' י"ג תשרי תשס"ו

- לכבוד הרבנים הגאונים שליט"א - הנידון: השוויץ באד לגברים. בתוך המקוואות לא רק בהשוויץ באד, יש בעיות גדולות.

 מכתב מיום ג' פרשת דברים, ד' מנחם אב תשס"ה לפ"ק.

- אל מעלת כבוד הרבנים, הגאב"ד הרב יצחק טובי' ווייס שליט"א, והרב ר' משה האלבערשטאם שליט"א, הרב ר' מאיר בראנסדארפער שליט"א, והרב ר' אברהם יצחק אולמאן שליט"א, חברי הביד"ץ לכל מקהלות האשכנזים תובב"א. על דבר שהסואנה (השוויץ באד) יהיה סגור ומסוגר בקרוב. לכבוד משפחת דאוויטדוביץ המנוולים.

מכתב מבית דין צדק של העדה החרדית - מיום י"א תמוז תשס"ה לפ"ק.

- בנידון מקוה ישראל זופניק פסק ביניים.

 מכתב מיום ד' פרשת נשא ר"ח סיון ערב קבלת התורה תשס"ה לפ"ק.

- אל כבוד הרה"ג ר' יצחק טובי' ווייס שליט"א, גאב"ד העדה החרדית ירושלים, ורבני הבד"ץ, והנהלת העדה החרדית שליט"א. וזה מה שראיתי בחדר הסואנה (השוויץ באד) בבית בושת למשכב זכור רח"ל. וזה מה שראיתי בבור הטבילה. ובכן ההני פונה להרה"ג ר' מאיר בראנסדארפער שליט"א.

מודעה מעיתון מקול העיר

מצעד הגאווה הרב נחום רוזנבערג המכונה רב המקוואות, טוען כי העדה החרדית מפעילה סאונת גייז במאה שערים. לטענת הרב, הסואנה ברחוב שטראוס היא זירה לעשות מעשי פריצות, ובהם יחסי מין הומוסקסואליים ופדופיליה. אף אחד לא מעיז לפתוח את הפה. כעת הוא יוצא למלחמה בדרישת לסגור את המקום.- סגירת הסאונה כרוכה בהפסד כספי משמעותי למוסדותיה של העדה, בניני-זופניק ברחוב שטראוס נתרמו לעדה החרדית על ידי מליונר אמריקאי, בבניין פועלים גם בית מדרש ותלמוד תורה לילדים.

מכתב מיום ג' כ"א סיון תשס"ה לפ"ק.
כתב התפטרות - לכבוד הרה"ח ר' פייביש מנדלאוויטש שליט"א. מכתב מיום רביעי ו' תמוז תשס"ה לפ"ק. לכבוד מנהלי המוסד עוזר דלים ברדיטשוב ובית חינוך "בנות שרה סאשה" וכו'.

מכתב מערב שב"ק פרשת שופטים, ה' אלול תשס"ה לפ"ק.
לכבוד הרה"ג ר' מאיר בראנסדארפער שליט"א.- בנוגע לגמר בניית המקוואות באוקריינא.

מכתב מוצאי שבת קודש פרשת וישלח תשס"ו לפ"ק.
לכבוד הרבנים הגאונים שליט"א. הנידון: לא לשלוח קאנסלערס לאוקריינא, ואפילו לא לבנות שרה סאשא בארדיטשוב-אוקריינא. - רב לבנות המקוה בבנות שרה סאשא בארדיטשוב-אוקריינא. - למנות רבנים לבנות שרה סאשא בארדיטשוב-אוקריינא ,לכל עניני חינוך וגם לברר את כשרותן של הבנות. - למנות רב בבנות שרה סאשא בארדיטשוב-אוקריינא לפסוק מראות. - ר' פייביש מענדלאוויטש נ"י, תסתום הפה שלך.

מכתב מיום ה' ויגש, נר חמישי דחנוכה, תשס"ו

- לכבוד הרבנים הגאונים חברי הבד"ץ של העדה החרדית, ה"ה הרה"ג ר' מאיר בראנסדארפער שליט"א, הרה"ג ר' משה האלבערשטאם שליט"א, והרה"ג ר' אברהם יצחק אולמאן שליט"א, ועל צבאם הגאב"ד הרה"ג רבי יצחק טובי' ווייס שליט"א. הנידון: השוויץ - באד (הסואנה) בבנייני זופניק.

 

מכתב שילהי חודש שבט תש"ס

לכבוד הרבנים היושבים על מדין בעניני מקוואות, ולכבוד אברכי הכולל שיחיו כל אחד בשמו יבורך. על דבר בעיות כל המקוואות בעולם ואיך לתקן המכשולות.

ליסט מכל המקוואות - שכל רב אמיתי יקח על שכמו לתקן מקוה אחת בעולם.

 

המכתב נערך לכבוד אברכי הכולל דקהל ייטב לב דסאטמאר וויליאמסבורג, ולהמשתמשים בהמקוה בכולל קאנטרי דוואודריטש.

המכתב נכתב אחר סיפור הנורא בשנה שעברה אחר שהדוב אורב פגע בילדה טהורה, בו מבאר על מה ולמה בא לנו הצרה הזאת, והכל בשביל הבעיות הלכתיות שישנם במקוה דשם. - ברוקלין נוא יארק - שנת תשס"ג

מכתב מודעה ואזהרה במכשולי המקוואות - נערך על ידי לוחם מלחמת ה' בקדושת המקוואות

הרה"ג מוהר"ר נחום ראזענבערג שליט"א רב המקוואות, -
ובעל מחבר ספר אש יצאה מחשבון

בית דין צדק העולמי למחקר טהרת וקדושת המקוואות
קול קורא - עורו התעוררו! - שמע ישראל

י"ל בשנת תשס"ד ע"י וועד להצלת קדושת בנות ישראל, ברוקלין נוא יארק

Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

קול קורא עורו התעוררו! שמע ישראל

המכתב נערך לכבוד הרבנים הגאונים שליט"א לעורר אותם בעניני טהרת המשפחה, וגודל ענין נחיצות מצוות העירוב שמבלי עירוב יש בגידה בקדושתן וטהרתן של ישראל ומעשה נורא על זה, ועל זה אמרו חז"ל במסכת חגיגה (דף כ"א ע"ב), "עירוב מקוואות", שעירובין ומקוואות הן תרי מריעין דלא מתפרשין, וצריכין זה לזה.

גם כן מביא עובדות נוראות על פסולי מקוואות.

עוד מביא מכתב טעראר שקיבל, מעשה דזשיה'ד של הערב רב, שמימות בריאת העולם עד היום הזה לא היה עוד דבר כזה. - דעת כ"ק מרן אדמו"ר מסאטמאר זי"ע בענין עירוב

מכתב מודעה ואזהרה במכשולי המקוואות נערך על ידי לוחם מלחמת ה' בקדושת המקוואות
הרה"ג מוהר"ר נחום ראזענבערג שליט"א רב המקוואות
ובעל מחבר ספר אש יצאה מחשבון
ברוקלין נוא יארק

פרשת וירא שנת תשס"ג לפ"ק

להסיר מכשול אתה רוצה שבניך יהיו נוטרי ברית קודש? היט אייערן טייערסטען אוצר!!! אויפקלערונג טייערע אידן האט ליין:

 י"ל על ידי וועד נוטרי ברית קודש        212 990  6097

בולעטין #
להסיר מכשול על המכשולות שנעשים במקוואות
  ניסן תשס"ג

המתיבתא - על עניני יוד" חלק ב' - טהרת המשפחה

המתיבתא אייר תשנ"ח 1998

 

אם חייבים לעיין היטב בעד הבדיקה

        מחזה אליהו  

 

מצוה אנציקלופדיה
טהרת המשפחה כהלכתה

דיניו - ומנהגיו

נתחבר בשליחות אסיפת הרבנים האטאדאקסית על הלכות נדה בקצרה
 על יד וועד מיוחד מגדולי הרבנים בשנת תרנ"ז בלשון הגר.

ונעתק לעשר לשונות על ידי וועד טהרת המשפחה
בברוקלין ניו יארק,
ונחלק בחינם לכל דורש ומבקש

נתפרסם על ידי חברה מעורר ישנים

בנשיאות הגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א

Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

 

טהרת המשפחה עברית

טהרת המשפחה צרפתית

טהרת המשפחה  פארטוגעיז

טהרת המשפחה  גרמנית

טהרת המשפחה  רוסית

טהרת המשפחה  אנגלית

טהרת המשפחה  פרסי
טהרת המשפחה אידיש

טהרת המשפחה אונגאריש

טהרת המשפחה ספרדית ספאניש

 

הזדעזעי בארא פארק ת"ק אמה על ת"ק אמה על המכשול הנורא של מקוואות פסולות בכל רחבי ארצות הברית שהמתיר אסורים הרב י.ה ביק נותן ההכשר עליהם, [והכל תחת כותרת התאחדות הרבנים דארצות הברית וקנדה, והאופיס של התאחדות הרבנים יודעים האמת ואינם מוכנים לתקן כלום, וההתאחדות הרבנים שולחים את הקל הזה לתת הכשר בכל ארצות הברית, וכך מכשילים את כל העולם במקוואות פסולות, ואין איש שם על לב

אזהרות נחוצות בענין טבילה לנשים - שהיא יסוד קדושת ישראל וטהרתן רח"ל. - בו יבואר כי על שלש עבירות נשים מתות בשעת לידתן: על שאינן זהירות בנדה, בחלה ובהדלקת הנר" - מי שעובר על איסור עריות, הוא עובר גם על איסור נדה, ושניהם חייבים כרת - מצות לא תעשה שלא לבוא על אחות אשתו בחיי אשתו - מצות לא תעשה שלא לבוא על הנדה. יצא לאור על ידי חברה מעורר ישנים.

מכתב מרב המקוואות פרשת בא, תשס"ד, מהגה"צ רבי נחום ראזנבערג שליט"א, על הבעיות בטבילה בנהרות במקום שאין מקוה, המכשולות הגדולות בהם, החששות בהם.

מכתב מודעה ואזהרה במכשולי המקוואות תמוז שנת תשס"ב אזהרה לחסידי ברסלב - על בעיות המקוואות באומן שנכשלים שם עשרות אלפים אנשים בזמן קצר על ידי רבנים קלים ורקים שאינם יודעים הלכות מקוואות, - נערך על ידי לוחם מלחמת ה' בקדושת המקוואות - הרה"ג מוהר"ר נחום ראזענבערג שליט"א רב המקוואות, ובעל מחבר ספר אש יצאה מחשבון - ברוקלין נוא יארק

מקוה ישראל ה' חלק ד' ליקוטי הלכות  בדיני מקוואות מכ"ק אדמו"ר מפאפא זי"ע 
שנת תש"ס לפ"ק - ליקוט מספר טהרת יום טוב בענין גודל איסור עשיית פילטע"ר במקוה של אנשים. תשובות ומכתבים מאת הגאונים והצדיקים שליט"א [זצ"ל]: דעת קדשו של רביה"ק רשכבה"ג מרן מסאטמאר זי"ע בנידון פילטער במקוה לנשים וכן לאנשים. שו"ת מנחת יצחק. הרה"ג ר' שמואל הלוי ואזנר. בעל חי-נפש. בעל שו"ת באר משה. הרה"ג ר' אפרים אליעזר הכהן יאלעס. הרה"ג ר' ישכר דוב גאלשטיין. בעל שו"ת ויען יוסף. קול קורא. בעל שו"ת בצל החכמה. הרה"ג ר' משה ניישלאס. בעל שו"ת ויען אברהם. בעל שו"ת מבשר טוב. שו"ת ברכת שמים. הרה"ג ר' שמואל אברהם זעלטענרייך. הרה"ג ר' בן ציון קליין, יסודות. הרה"ג ר' אהרן צבי טויב. בעל שו"ת דברי שלום. בעל אמרי המז"ג. בעל שערי שלום. בעל שו"ת רבבות אפרים. הרה"ג ר' ברוך בהרא"ש הלוי לייזעראווסקי. הרה"ג ר' אברהם יפה שלזינגר. הרה"ג ר' שמואל פר"מ. הרה"ג ר' יחזקאל הורוויץ. הרה"ג ר' ישראל אהרן אונגער הלברשטאם. הרה"ג ר' יהושע כ"ץ סאמבאטהעלי. רבי מאיר בראנסדארפער שליט"א. הרה"ג ר' שמחה הכהן קפלן. הרה"ג ר' שאול ברייש ציריך. הרה"ג ר' אהרן וויעדער. לינץ. הרה"ג ר' משה ניישלאס. הרה"ג ר' משה הלוי שטיינברג. הרה"ג ר' שלום יחזאקל שרגא רבין הלברשטאם. הרה"ג ר' . הרה"ג ר' לוי יצחק גרינוואלד צעהלים. הרה"ג ר' משארמאש. הרה"ג ר' רפאל זילבער. הרה"ג ר' מרדכי גיפטר ר"י טעלז. הרה"ג ר' נתן געשטעטנער. הרה"ג ר' מאיר אייזיקזאהן. וועד לטהרת המקוואות. ברוקלין נוא יארק. שנת תש"ס. -
י"ל על ידי  וועד לטהרת המקוואות  ברוקלין נוא יארק -
בנשיאות הגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א

Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

bשו"ת ברכות שמים מקוה ישראל ה' חלק ה' - מכ"ק מרן אדמו"ר מקאשוי שליט"א, בענין גודל איסור עשיית פילטע"ר במקוה גם לאנשים, ועוד הרבה שו"ת בענין המקוואות, י"ל על ידי וועד לטהרת המקוואות  ברוקלין נוא יארק, שנת תשס"א לפ"ק. - י"ל על ידי  וועד לטהרת המקוואות  ברוקלין נוא יארק - בנשיאות הגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א

Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

 

מקוה ישראל ה' חלק ו' - ענין פילטע"ר במקוה, בכלליות. תשובות הגאונים שליט"א אודות הפילטער בצורה החדשה בהמאור (חודש מרחשון תשל"ו), שגם זה אין להכשירו בשום אופן, והרב החולק צריך לבטל דעתו ולילך אחר דעת רבים כדרכו של תורה מבעל שו"ת מנחת יצחק. בעל שו"ת ויען יוסף. בעל שו"ת ברכת שמים. בעל שו"ת באר משה. הרה"ג ר' אפרים אליעזר הכהן יאלעס. בעל שו"ת ויען אברהם. בעל שו"ת בצל החכמה. בעל שו"ת מבשר טוב. הרה"ג ר' שמואל אברהם זעלטענרייך. רבי מאיר בארנסדארפער שליט"א. הרה"ג ר' יהושע לוי. הרה"ג ר' רפאל זילבער. הרה"ג ר' אהרן וויעדער לינז. הרר"ש וואזנער. הרה"ג ר' משה הלוי א"י. הרה"ג ר' שמחה נתן גרינבערגער. קעזמארק. הגה"צ ר' יקותיאל יהודה האלבערשטאם בארדיוב יע"א. . הגה"צ ר' שמואל בראך. סוד ה' ליראיו ובריתו להודיעם. - עיין בעמוד רל"ט - רמ"א דברים נפלאים ונוראים אצל פטירת הגה"ק רבי שאול בראך זי"ע אב"ד דק"ק קאשוי יע"א. ברוקלין שנת תשס"א. - י"ל על ידי  וועד לטהרת המקוואות  ברוקלין נוא יארק - בנשיאות הגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א.

Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

מקוה ישראל ה' חלק ז' - מכתבי רבותינו הגאונים שליט"א [זי"ע] בדבר המכשולות בטהרת בנות ישראל, בבנין מקוואות טהרה במסננת הנקרא פילטער: דעת קדשו של רביה"ק רשכבה"ג מרן מסאטמאר זי"ע. שו"ת מנחת יצחק. הרה"ג ר' שמואל הלוי ואזנר. הרה"ג ר' אברהם שלמה כ"ץ. הרה"ג ר' חיים צבי קרוגער . הרה"ג ר'אברהם אנגלרד. הרה"ג ר' משה ניישלאס. הרה"ג ר' מאיר זאב גאלדבערגער. הרה"ג ר' שלום משה הלוי אונגאר. הרה"ג ר' משה שטערנבוך. הרה"ג ר' משה נתן נטע לעמבערגער. בית דין צדק דק"ק לונדון והמדינה ארי' ליב גרוסנס ראב"ד. . הרה"ג ר' חנוך דוב פאדווא אב"ד דהתאחדות הקהלות החרדים לונדון. . הרה"ג ר' שלום שניטצלער . הרה"ג ר' דוד בן ציון קליין א"י. בעל שו"ת באר משה. הרה"ג ר' אפרים אליעזר הכהן יאלעס. בעל שו"ת ויען יוסף. בעל שו"ת בצל החכמה. בעל שו"ת ויען אברהם. בעל שו"ת ברכת שמים. הרה"ג ר' שמואל אברהם זעלטענרייך. ברוקלין שנת תשס"ב. - י"ל על ידי  וועד לטהרת המקוואות  ברוקלין נוא יארק' בנשיאות הגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א/ -

Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

מקוה ישראל ה' - בו יבואר התקנה מהבעל שם טוב הקדוש זי"ע איך שיכולים לקיים המצוה של נטילה במקום מקוה (כשאין מספיק הזמן לטבול לפני ברכת התורה וקריאת שמע). - י"ל על ידי  וועד לטהרת המקוואות  ברוקלין נוא יארק - בנשיאות הגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א

Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

מאירת חיים - טבילה - די דינים פון טבילה פארן דאווענען. די דינים פאר יעדן יחיד, בפרט פאר סופרים און שוחטים. נדפס בספר מצוה אנציקלופדיה סת"ם. - י"ל על ידי  וועד לטהרת המקוואות  ברוקלין נוא יארק - בנשיאות הגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א

Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

קול קורא לזהירות בקדושת השבת בעניני מקוואות

 מדריך חצניעות בישראל והוא חלק ב' מספר קדושת ישראל השלם - וויכטיגע דינים וועגען צניעות

. - נכתב ע"י הגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק.

By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita


 קדושת ישראל הלכות יחוד - אין אידיש, אויף די וויכטיגע הלכה וועגען איסור יחוד. דער וואס איז נישט באקאנט אין הלכות יחוד וואס ווערט געברענגט אין דעם ספר, אהנע צווייפעל אז ער ווערט נכשל אסאך מאל אין דעם הארבען איסור פון יחוד. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק.

By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita


סדר נתינת כתובה כהלכתה. - נכתב ע"י הגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק.

By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita


סדר נתינת כתובה כהלכתה כל הכתובה בלשון המובן ובסוף התוכן בקיצור. על החתן לקרותו לפני קבלת קנין, וכן העידים יקראוהו. הנוסח בלשון המובן. - נכתב ע"י הגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק. By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita


סדר נתינת כתובה כהלכתה תוכן הכתובה בקיצור. - נכתב ע"י הגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק. By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita


סדר נתינת כתובה כהלכתה תוכן כתובה דאשתכח בה טעותא. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק. By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita


MIKVAH-E - BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

MIKVAH-COMMITTEE-TIKKUN-E11 - BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

MIKVAHKOLKORE-E - BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

MIKVAH_9KAVIM_NET-E - BY Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

LETTERS OF THE RABBI OF THE MIKVAHS, RABBI NACHUM ROSENBERG TO VARIOUS COMMUNITIES REGARDING PITFALLS IN THEIR MIKVAOT. MAY THE JEWS SEE AND READ THESE LETTERS AND BE WARNED THAT MANY MIKVAHS ARE FOUND TO BE INVALID AND AND THIS CAUSES COUNTLESS FAMILIES TO TRANSGRESS THE PROHIBITION OF NIDDA, THEREBY BECOMING LIABLE TO THE PENALTY OF KARET, HASHEM YISHMOR

MIKVA-ROSENBERG-KASHO-SANFR15  - By Rabbi Nachum Rosenbrg, Shlita

LETTER_MIKVAH_SIVAN58_SATMER - By Rabbi Nachum Rosenbrg, Shlita

MIKVA-ROSENBERG-CHESHVAN-VISHNITZ-10 - By Rabbi Nachum Rosenbrg, Shlita

LETTER_MIKVAH_17TAMMUZ62_MONTREAL - By Rabbi Nachum Rosenbrg, Shlita

MIKVA-ROSENBERG-VAETCHANAN-VISHNITZ-8 - By Rabbi Nachum Rosenbrg, Shlita

LETTER_MIKVAH_METZORA63_WILLIAMSBURG- By Rabbi Nachum Rosenbrg, Shlita

LETTER_MIKVAH_NISSAN62_SATMERWOODRIDGE - By Rabbi Nachum Rosenbrg, Shlita

MIKVA-ROSENBERG-VAYECHI-SANFR18A - By Rabbi Nachum Rosenbrg, Shlita

MIKVA-ROSENBERG-VAYECHI-SANFR18B - By Rabbi Nachum Rosenbrg, Shlita

MIKVA-ROSENBERG-DEFENSE-E14 - By Rabbi Nachum Rosenbrg, Shlita

LETTER_MIKVAH_VAETCHAN63_VISHNITZ - By Rabbi Nachum Rosenbrg, Shlita

MIKVA-ROSENBERG-BICK-17 - By Rabbi Nachum Rosenbrg, Shlita

LETTER_MIKVAH_ELUL62_SATMER - By Rabbi Nachum Rosenbrg, Shlita

MIKVA-ROSENBERG-HAAZINU-VISHNITZ-9 - By Rabbi Nachum Rosenbrg, Shlita

LETTER_MIKVAH_PESACH61_LAKEWOOD - By Rabbi Nachum Rosenbrg, Shlita

LETTER_MIKVAH_HAAZINU63_VISHNITZ - By Rabbi Nachum Rosenbrg, Shlita

MIKVA-MICHTAVGALUI-BICK - By Rabbi Nachum Rosenbrg, Shlita

LETTER_MIKVAH_VAETCHAN63_SATMER - By Rabbi Nachum Rosenbrg, Shlita

LETTER_MIKVAH_VAYERA62_MONTREAL - By Rabbi Nachum Rosenbrg, Shlita

MIKVA-ROSENBERG-PINCHAS-VISHNITZ7 - By Rabbi Nachum Rosenbrg, Shlita

MIKVA-ROSENBERG-SANFRANCIS-19ELUL-13 - By Rabbi Nachum Rosenbrg, Shlita

LETTER_MIKVAH_METZORA63_AVRECH_SATMER - By Rabbi Nachum Rosenbrg, Shlita

LETTER_MIKVAOT_ROSENBERG-H - By Rabbi Nachum Rosenbrg, Shlita

MIKVA-ROSENBERG-BICK-E-16 - By Rabbi Nachum Rosenbrg, Shlita

MIKVA-ROSENBERG-4PINCHAS-5 - By Rabbi Nachum Rosenbrg, Shlita

LETTER_MIKVAH_9AV62_MONTREAL - By Rabbi Nachum Rosenbrg, Shlita

MIKVAH_ROSENBERG_UMAN-H - By Rabbi Nachum Rosenbrg, Shlita

MIKVAH_ROSENBERG_29IYYARSATMER - By Rabbi Nachum Rosenbrg, Shlita

MIKVAH-YOUNGISR-BICK12 - By Rabbi Nachum Rosenbrg, Shlita

LETTER_MIKVAH_21AV63_MONTREAL - By Rabbi Nachum Rosenbrg, Shlita

MIKVA-ROSENBERG-BAMIDBAR-6 - By Rabbi Nachum Rosenbrg, Shlita

LETTER_MIKVAH_SHAVUOT62_MONTREAL - By Rabbi Nachum Rosenbrg, Shlita

MIKVAH_PASSULBICK - By Rabbi Nachum Rosenbrg, Shlita

LETTER_MIKVAH_9AV62-B_MONTREAL - By Rabbi Nachum Rosenbrg, Shlita

MIKVAH_ROSENBERG_BO64 - By Rabbi Nachum Rosenbrg, Shlita

 

לדף הבא

GO TO NAXT PAGE

 

GO TO PRIOR PAGE

Published with the help of Jason Robert Kovan