ISRAEL613.COM

בס"ד

 

כשרות - מונסי- קראקא-ט
 

 KASHRUT - MONSEY- KRUKA IN ENGLISH PAGE 4

PAGE 9

PAGE 1  2   3     4   5  6  7

 

8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18

 

HOME        ראשי

 

GO TO BOOK: GUIDE FOR INSPECTION OF INSECTS

 

החיים על מיטת המת

ש. ארזי סיפור

השחר זה עתה עלה. ברחוב מתהלך הצדיק ר' שמעלקא בלויית הגבאי בכיוון היציאה מהעיר.

תושבי ניקלשבורג עדיין נמים את שנתם, לאחר הערב השמח בה זכו להכתיר את הקדוש ר' שמעלקא כרב העיר. קבלת הפנים המרוממת, התורה העמוקה והברכות הרבות שהצדיק בירך את כל אחד – הגבי' אותם מעלה מעלה, כל אחד עלה על יצועו בדברי שבח לרבון העולמים, ששלח להם רב יקר כזה שיאיר להם את הדרך וידריך אותם בדרך התורה.

בניקלשבורג הי' המנהג שהרב החדש הנתקבל יושב בביתו עד ש"ק ובשבת קודם תפילת מוסף באים כל אנשי הקהלה והוא עמהם ואומר דרשה קודם מוסף, ואח"כ מתפללים מוסף והולכים לביתו על קידוש, וכאשר בא ביום ה' באו הלומדים דשם שיתן להם מראה מקומות באיזה מקום ידרוש, שיעיינו מקודם אמר להם תנו לי גמרא ויתנו לו, ובירר איזה ענין ואמר להם שבכאן ידרוש ועשה סימן באיזה דף (פאַר קנייטשט אין איין אָרט), והיו סבורים שבוודאי יראה לעושת שמה איזה חילוק עמוק אך הוא לא פתח הגמרא עד יום השבת, וביום שבת היו הלומדים דשם מכינים עצמם בקושיות ובשאלות עצומות במקום הזה והוא צוה להביא הגמ' ושאל להם באיזה ענין אמרתי לכם שאדרוש והראו לו הגמ' שציין הגף ולקח הגמ' על הבימה והתחיל ללמוד גמ' עם פירש"י והקשה קושיא גדולה והראה איך שרש"י מתרץ זאת, ואח"כ עוד ועוד עד שסיים הדף גמ' והי' מתורץ כל הקושיות הלומדים והמפרשים וכל מה שאפשר לדבר בענין זה והכל רמז כרש"י ושמחו כל הלומדים מאוד, ואח"כ באו לביתו, ותיכף בבואו לבהכ"נ אמר שרואה שתי וערב בבהכנ"ס ובדקו ולא מצאו כלום רק הי' מנורה א' כסף טהור שהיתה שוה הון רב והי' הצ' היראים אומרים בודאי נמצא במנורה איזה דבר והצד השני אמרו לא והוכרחו להשליש דמי התיקון מה שיוצרך על המנורה לעשותה מחדש וכתתו המנורה ומצאו בה שתי וערב, וביום א' כשהי' קהל גדול אצלו ראה דרך החלון שאשה אחת מולכת אווזים שחוטים, אמר קראו אותה אלי, ויקראו אותה, וישאלה מי שחט אלו האווזות, ותענה שוחט העיר, ושאל אותה מה שמו ואמרה לא ידעתי, והי' שם איזה שוחטים ושאל אותם אתם שחטתם האווזות ויאמרו לא ויצוה לקרוא כל השו"ב מהעיר ובאו כולם ואמרו שלא שחטו היום האווזות לאשה זאת, ויאמר לה את מרשעת תני תודה מי שחט האווזות, והתחילה לבכות ותאמר בבכי' מה אחכד אנכי בעצמי שחטתים, וזה יותר מכ' שנים שאני שוחטת האווזות מעצמי, ותאמר להרב תנו לי תשובה, מה אפשר לך את מרשעת ליתן לך תשובה, כי זה כ' שנה שהאכלת כל העיר בשר טריפה, ויאמר לה זה תשובתך תלך לבתך ותעשה עצמך חולה נופל במטה ערך שמונה ימים אחר כך תעשי עצמך מת שיבואו הח"ק ויטהרו אותך כד"ת ויתנו אותך בארון ויחפרו קבר ויהי' מוכן וכאשר יביאו אותך על הבית עלמין יקראו אותי ואבוא בעצמי, ותחרד מאוד שחשבה שיקברו אותה בחיים ואמר לה זרע שלא יקברו אותך, וכן הי' ועשתה עצמה חולה ואח"כ עשתה עצמה מתה ובאו הח"ק ויטהרו אותה והניחוה בארון וקראו לפני מת מצוה כמנהג, וכאשר באו להב"ע וחפרו הקבר שלחו אחרי הרב ונסע על הב"ע, ומסתמא הי' כל העיר בשם לראות מה המעשה אשר יעשה, וכאשר בא לשם צוה להניח אותה על הארץ לפני הקבר והוא עמד עצמו והרכין ראשו על המטה שלו ערך חצי שעה, ואח"כ התחילו לעוף אווזות באויר עד שנחשך מאור היום מהריבוי האווזות ובאו כולם ויקראו אותה בחרטומיהן עד שלא נשאר שום דבר מה לקבור ונתקיים מה שאמר הרב שלא יקברו אותה.

איך אפשר לתאר את ההלם והבלבול ששרר אצל הקהל בראותם את המראה הזה: לא הי' צורך בדרשות ולא הי' חסר דברי תוכחה, בכדי לשבור את לבם של כולם לרסיסים... נהרות של דמעות מילאו את הבית עולם ואנשים נשארו על מקומם שעות ארוכות. ראו בחוש, שכל פעולה לא טובה מביא עונש בעקבותי', ומכאן למדים ש"מרובה מדה טובה" – כמה שכר יינתן לאלה שעושים טובות ומקיימים תורה ומצוות שצוונו רבון כל העולמים.  (מספר כתבי הר"ר ישעי' שו"ב, אור ישראל, כדת של תורה)

 

 

 

THE KOSHER MEAT? THE MEETING AT THE TWIN TOWERS

 

THE BIG MEETING ON KASHRUT THAT WAS ORGANIZED BY THE US GOVERNMENT THAT TOOK PLACE IN THE TWIN TOWERS WHERE THE TRUTH ABOUT THE MEAT BUSINESS WAS REVEALED AND HOW THEY FEED FORBIDDEN FATS AND BLOOD ALL ACROSS THE US IN THE EYES OF EVERYONE. MILLION TIMES MORE THAN WHAT HAPPENED IN THE CITY OF CRAKOW AND HOW ALL THE BIG RABBIS IN THE US  SHUT THEIR MOUTH AND DON'T SAY ANYTHING

 

 

 

הבשר הכשר?

האסיפה הגדולה על הכשרות שנעשה על ידי ממשלת ארצות הברית שהיה בטווין טאויערס, ושם נתגלה הסוד על מצב הכשרות בארצות הברית איך שמאכילים נבילות וטריפות בכל ארצות הברית לעיני כל חי? , טריליאן פעמים יותר ממה שהיה בעיר קראקא, ואין פוצה פה ומצפצף. יצא לאור ונדפס ונחלק בבתי מדרשים בבוקר לפני שהמטוסים נכנסו לטווין טאויערס כ"ג אלול תשס"א

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Letter to the Editor: Regarding the injustifiable high price of kosher meat and the fact that an important Rabbi said in public that 80% of the Kosher meat in America is Neveilot and Tereifot

Letter from Dept of Agriculture of Connecticut certifying that fully 100% of chickens are vaccinated in the neck and feather follicles which may render them Taref

Letter from Dept of Agriculture: Listing of violations by Kosher food companiesfor the year 1988

Kosher Food violations cited at Kosher Law hearings: Jewish Press article reporting on the meeting of the Twin Towers regarding violations of Kashrut in New York State

Schedule for Meeting at Twin Towers

Orthodox Rabbi against abortion: Article on the Jewish Press 1981, reporting on a Rabbi that opposed the pro abortion views of others

Warning of Agudat ha Rabbonim: Abuses are rampant in the field of hechsherim. Some steal the hechsherim of others

State Law to protect Kosher consumers: New law requiring Kosher certification information to be posted publicly

Schedule of Carlebach Shul

Forbidden fats appearing in our plates: Report from the Jewish Press from 1983

Critique of Tibor Stern:  Answers to Tibor Stern’s claims regarding the proper Kashrut process for meats produced in slaughter houses under his supervision

New Jersey’s largest dairy mislabels product for Passover: September 11, 1987

 Request for transcripts of Twin Tower meetings:  From 1989 and addressed to NY agric. Dept.

Jewish Press editorial: From Nov 25 1988 and referring to the meeting at the Twin Towers

New Eruv completed in Mt Vernon: In Westchester County New York the Eruv is completed

Government list of approved slaughterhouse: From Department of agriculture

Introduction to the Twin Towers meeting by Dept of Agric advisor Gerry Feldhamer

The double edge sword: Kashrut in America is risky business

Announcement concerning the sanctity of the synagogue.

Fraudulent Kosher label Law bill passes the legislature

Kashrut supervision: Very insightful analysis into what goes on the field of supervision. Article appeared on the Jewish Press. Written by Rabbi Yaakov Lipschutz

Part 4 of Kashrut supervision article

Kosher violations: An explanation of New York State Law regarding Kosher violations.

Amendment to New Jersey Kosher enforcement law making it harder to commit fraud. Year 1988

Letter to the Editor regarding the high prices of Kosher foods as exposed by the Kosher food price watch. Appeared in Panim Chadashot

Handwritten notes taken at the Twin Towers meeting regarding Kashrut problems

Part 2 of handwritten notes

Report on the Governor’s conference on Kosher food

NY Dept of Agriculture Circular 811 Sale of Kosher meat and foods

Brochure NY State against fraud in Kosher foods

Recommendations by Rabbi Shimon Eider of Lakewood, NJ for the improvement of Kosher enforcement given at the Twin Tower meetings

Testimony of David Hamm on behalf of the Agudath Israel of America at the Twin Tower Meetings

Testimony of citizen Finman: There is something rotten in Kashrut, a man with extensive experience in the Kashrut business testifies against those involved

Testimony of Murray Katz, President of Kosher Empire at the Twin Towers meeting

Various Documents relating to the meeting at the Twin Towers, November 1988

Testimony of Rabbi Moshe Heisler, Director of Associated Communal Kashrus Organization

Letter of Rabbi Harold Sharfman head of Kosher Overseers Association of America sent to the Dept of Agriculture and Markets

Letter from Chof K to Felise Gross regarding Kashrut legislation

Testimony of Menachem Lubinsky, specialist in Kosher markets at public hearings of the Twin Towers

Testimony of Rabbi Avraham Marmorstein before the New York State Dept. of Agriculture, the meeting at the Twin Towers

Testimony of Kosher food advisory council members of Joe Regenstein and Micheline Ratzersdorfer

Testimony of New York State consumer protection board, submitted by Richard m Kessel, Executive Director, before the public hearings at the Twin Towers

Statement of Pathmark supermarkets before the NY Kosher food advisory board, November 17, 1988 at the Twin Towers, New York City

Testimony of the American Federation of Retail Kosher butchers before the Kosher food council at the Twin Tower meeting

Notes taken from testimonies given at the Twin Towers meetings

Testimony of president of Kosher consulting firm which organizes Trade shows, before the hearings at the Twin Towers.

Letter of Hebrew National to some Rabbis regarding authority of Rabbi Tibor Stern

Responsa of Rabbi T Stern regarding processes of Kashering in slaughterhouses

דין כבוש כמבושל – טווין טאויערס

 

GO TO NEXT PAGE

GO TO PRIOR PAGE