כשרות - מונסי- קראקא-ט
 

 KASHRUT - MONSEY- KRUKA IN ENGLISH PAGE 4


הסיפור של קראקא   מאנסי - פרשה  בעולם הכשרות  סרט איך ששוחטים    כשרות במשנותיו של הראשונם והאחרונים      שאלה מעניינת    קול קורא'ס  חדשות


הכשרות באומן השנה!!!
 

פרשת ה"טריפה - געיט" - וואטער - געיט


PAGE 1 OF  2   3     4   5  6  7

 

 

8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18

 
בעולם הכשרות!


בולעטין וועד הכשרות
 
מכתב עדות על ה-43 מכשולות אצל השחיטה מרובאשקין. (מסודר ומדויקת)
{מכתב/ 14 עמ' - תשמ"ט}
***
 

שאלות ותשובות מהגאון רבי יצחק לוי
 לה"רבנות הראשות" בארץ, {שחיטה ברובאשקין} טענות עם מקורות מחז"ל
{מכתב/ 21' עמ'  ראה את השחיטה שיש שם 6 פסולים - תשס"ה}

***

מכתב למערכת ישראל 613
השוויגער של רובאשקין בא בחלום! ומגלה למה שני נכדים הלכו לעולמם
 
הרב ווייסמאן בדין תורה עם  הרב ממארגארעטין  ונתגלה שהרב ממארגארעטין האכיל חלב לעם ישראל בשחיטת רובאשקין.
{מכתב/ 3' עמ' שני סיפורים נוראים - תשמ"ט}


***


ספר הרידב"ז והכשרות
המחבר מצהיר "אי אפשר בעולם לתקן מצב הכשרות בארה"ב
{הספר
/ 32' עמ' מצב הכשרות בשנת תר"ס ועד היום}
 

***

קונטרס הסברה חלק ב'
וואס טוהט התאחדות הרבנים חוץ נעמען געלט! און מהדר זיין אין מכשיל זיין אידן ווי מ'קען נאר!
ליינט די אויספירליכען באריכט
{קונטרס/ 8 עמ' - תשל"ו}

***
 

קול השחיטה
"במו עיני ראיתי..... את הנעשה שם.... תחת מערכות הכשרות "הטובים ביותר"  כך כותב המחבר האדמו"ר מהאלמין בשעה שהוא מביא לנו עדות מפורט מהמצב הכשרות בכל רחבי ארה"ב
{קונטרס/ 111 עמ' - תשמ"ז bookmark's}

 


תלחץ כאן
הסרט האיך ששוחטים במשחטה של רובאשקין
 

*           *             *           *

כשרות במשנותיו של הראשונים והאחרונים!!!
רש"י הקדוש
  הרמב"ם ז"ל  האור הצדיקים  הבעש"ט הקדוש  התולדות יעקב יוסף

הרמב"ם ז"ל

 

ובא וראה מה שכתב הרמב"ם ז"ל, וזה תוכן דבריו בקיצור:

 על פי חכמת הטבע, כי מכל מיני מאכל ו
משקה נעשה דם, ומהדם יורד אל הכבד, ומהכבד עולה הברירות אל הלב, ומהלב יורד המובחר והדק אל המוח, ושם שורה השכל וחיות של האדם.
 

   ומי ששומר עצמו ממאכלות המותרות והאסור והטמא, נעשו דמיו צלולין וטהורין, ויש לו לב טהור, והמוח והחיות שלו נעשה חיות טהורות להשיג אמיתית החיות שהיא אלקות של כל העולמות המחי' את כולם. ומי ששומר עצמו יותר, ומקדש את אכילתו עפ"י דרכי ד' ותורתו, נעשה מזה בנין אב, והוא השכל לכל רמ"ח איבריו ומתקדשים ומתטהרים.
 

    וכן להיפוך ח"ו, נעשה בנין אב שכל עקור ומעופש בדעות זרות, וחיות שלו נעשה בחינת מת, והוא אבי אבות הטומאה וכו', ורמ"ח איבריו נטמאים וטמא טמא יקרא לכל דבר, ונעלם ממנו אמיתת החיות שהיא אלקות של כל העולמות, ונטמא ונופל לדיעות זרות ואלהים אחרים, הם אלילים אלמים מתים וזבחי מתים יקראו להם.
 

  לכן התנאים ואמוראים ובעלי המדות וחכמי המשנה הם שמרו נפשן שלא יתגאלו בפת בג הזקן וביין משתיו, ולכן האירו שכלם והי' שורה עליהם רוח הקודש, לפרש כל מאמר סתום בדת התורה הקדושה, כי שרתה עליהם כח אלקי, אשר הוא ואורייתא כולא חד ואור נשמתם ג"כ הוא חוט המשולש אשר לא ינתק לעולם ולעולמי עולמים.
        אבל אנשים הללו בודאי טמאים ונטמאו דמם, ומשם לבם ומוח שלהם נטמטם במאכלות האסורות והטמאות, ולכך החיות שלהם נוטה למינות ואפיקורסות, ולא יכלו לקבל מתיקות נופת צוף דברי מאמרינו הבנוים עפ"י שכל אלקי עולם ומלך עליון. והואיל והעיזו פניהם ויצאו לחוץ, פתאום יבוא עליהם הכורת, וכרות יכרתו אותם וכל אשר להם. וכך עלתה להם, כי לא היו ימים מועטים עד אשר בא עליהם מלך גדול והרג אותם וביזז כל אשר להם, עכת"ד.
 

היוצא לנו מהנ"ל: שכל איש אשר רגליו עמדו על הר סיני, ואשר בוער בקרבו עדיין ניצוץ של יראת שמים,  יפריש עצמו ובני ביתו מאכילת בשר בהמה אשר כל כשרותו אינו אלא סילוף וזיוף, וסמיית עיניים, כאשר הרבנים הצדיקים צועקים מרה.........

***********************************************************************************************

האור הצדיקים


 

  

כתב בספר אור צדיקים (פרק י"ט), וזה לשון קדשו:

דע כי מי שלא היה מדקדק במאכלים בעולם הזה ולא היה נזהר להבחין בין איסור להיתר, ואפילו אינו איסור מפורש בתורה אלא מחכמינו ז"ל. עונשו שלאחר מותו בא הממונה על חיבור הקבר ומכה על בטנו בשרביטו של ברזל ואש, עד שכריסו נבקעת ויוצא פרשנדא, ואז מהפכין אותו על פניו ומכים אותו, ואומרים לו בלע מה שהוצאת, השם ישמרינו ויצילנו מדין הקשה הזה ומדכוותיה, ובפרט באיסור בשר בחלב שהוא עון חמור, עד כאן לשונו.


*****************************************************************************************************************************רש"י הקדושבתורה הקדושה כתוב:
 ואנשי קודש תהיון לי,
(שמות כ"ב). על המילים ואנשי קודש תהיון לי אומר רשי הקדוש: אם אתם קדושים ופרושים מנבילות וטריפות הרי אתם שלי,
     
          ואם לאו אתם של נבוכדנצר וחבריו, הפשט הוא כך: הקדוש ברוך הוא אומר כשהיהודים יהיו קדושים, והם לא יאכלו נבילות וטריפות, אז הם יהיו שלי, וכשהם יאכלו נבילות וטריפות הם לא יהיו שלי, ועל המלים לכלב תשליכון אותו אומר רש"י: "שהכלב נכבד ממנו, הכוונה שכמישהו אוכל טריפות הוא יותר גרוע מכלב

******************************************************************
הבעש"ט הקדוש

בזע"ם תצעד ארץ "  ז'ביחה ע'ירובין מ'קוואות

ג' דברים אלו מחויב כל צדיק וצדיק למסור נפשו להשגיח על זה,
ואם אינו מקיים ג' דברים אלו, הוא הוא ההמן האמיתי של העירוב רב

**  **  **  **  **  **  **  **  **  **

החת"ם סופר


התולדות יעקב יוסף

 

מרן בעל תולדות יעקב יוסף בפ' נשא:
 

מערמת הס"מ שלא לפתות כל יחיד, רק מעמיד שוחטים בכל מקום מסיטרא דילי'  ועל ידי זה הכל ברשותו

עתה התחכם היצר הרע שלא יצטרך לילך ולפתות וללכוד ברשתו כל יחיד ויחיד, רק יחיד אשר רבים נכשלים בו,  והוא שמעמיד שוחט בעיר מסיטרא דילי' המאכיל טריפות לרבים וכולם נלכדו ברשתו


 

.     רוב אפיקורסות רח"ל מתנוצץ באדם על ידי אכילת נבילות וטריפות, (תורת משה פרשת קדושים).

2.      מאכלות אסורות פוגם אפילו בשוגג, אלא שיתשנה הפגם דבמזיד תעשה נפשו שקץ, ובשוגג תטמטם נפשו ונטמאת (אור החיים הקדוש פרשת שמיני).

3.      אם אתם קדושים ופרושים משקוצי נבילות וטריפות הרי אתם שלי, ואם לאו אינכם שלי (רש"י משפטים ל').

4.      אין עבירה גדולה כל כך כמאכלות אסורות שמזה יצאו מדינות שלימות לתרבות רעה (שו"ת דברי חיים סימן ז').

5.      כל מה שסובל האדם בעולם הזה הוא מפני שלא נזהר במאכלות אסורות (זוהר הקדוש ח"ג דף מ"ב).

6.      יוצא מרשות הקדושה ונכנס לרשות הסטרא אחרא (זוהר הקדוש ח"ג דף מ"ב).

7.      אוי להם ואי לנפשם כי לא יתדבקו בצרור החיים כלל ודנין אותו לאחר מיתתו כאדם מגועל, כי הקב"ה גועלו בעולם הזה ובעולם הבא (זוהר הקדוש ח"ג דף מ"א).

8.      מדבק נפשו בסטארא אחרא וגועל נפשו ורוחו, ורוח הטומאה שורה עליו (זוהר הקדוש ח"ג דף מ"ב).

9.      נעשה פני חיה רעה (זוהר הקדוש ח"ב דף קכ"ה).

10. נכנס בו מחשבת כפירה ומינות (רמב"ם).

11. הבנים יוצאים לתרבות רעה ח"ו (אגרא דפרקא אות קכ"ו).

12. מכניס טומאה בלבו ובנפשו של אדם (מסילת ישרים)

13. למה משיח לא בא בשנת הכת"ר? – תשובה! עבור שוחטים קלים, (דרך הנשר, שמרו משפט).

14. כל האוכל מאכלות אסורות מעכב ביאת משיח צדקינו - מי החריב את ביתינו אשר עדיין לא נבנה בימינו, והשכינה בגלות עדיין בעונינו? - מדוע לא בא בן ישי גם תמול גם היום ? עבור שוחטים שמאכילים נבילות וטריפות (ברית מטה משה על הגדה של פסח).

15. אין לו טהרה עולמית ומאבד חלק עולם הזה ועולם הבא (יש שכר עמוד מ"ב).

16. נעשה מין ורשע (האריז"ל).

17. מליון יהודים נהרגו בשנת ת"ח עבור שוחטים קלים (קב הישר פרק קב).

18. שלשה וחצי מיליון יהודים יצאו מן הדת בגרמניה עבור שוחטים קלים (שו"ת דברי חיים).

19. הבעל שם טוב בא לעולם לתקן השחיטה (ברכת אברהם).

20. מחזה מחרידה ומזעזע: השוחט אינו שוחט עוף או במה, רק שוחט את עצמו.

21. אכילת נבילות וטריפות חמור יותר מחילול שבת קודש (חפץ חיים).

22. מובא בספר שפת אמת (והובא גם בספר שער בת רבים פרשת בא) דפעם אחת בא לפני זקיני הרה"ק בעל אוהב ישראל מאפטא זי"ע איש אחד שהי' לו בן שנתפקר ורצה להמיר דתו רח"ל, וביקש מהרב לעזור לו להפוך לבו לטוב, והשיב לו הרב אם אתה יודע שלא אכל חמץ בפסח מעת שנתפקר אז אפשר להושיעו, ואם לאו לאו. ואמר שזהו סמיכות ב' כתובים בפרשת כי תשא, אלהי מסכה לא תעשה לך את חג המצות תשמור, עכתו"ד ודפח"ח. ומצאתי סמוכין לדבריו הקדושים בזהר (ח"ב קפב.) על פסוק הנ"ל "אלהי מסכה לא תעשה לך, את חג המצות תשמור", אלהי מסכה לא תעשה לך וכתיב בתריה את חג המצות תשמור, מאי האי לגבי האי, אלא הכי אוקמוה מאן דאכיל חמץ בפסח (כאילו עביד כוכבים ומזלות למפלח לגרמיה דהא רזא הכי הוא דחמץ בפסח) כמאן דפלח לכוכבים ומזלות איהו, ע"כ.

23. וכתב בספר חסד לאברהם להרה"ק מראדאמסק זי"ע (לפסח, ד"ה ואלה) על פסוק אלהי מסכה לא תעשה לך, את חג המצות תשמור שבעת ימים תאכל מצות, כי אכילת המצה בשבעת הימים היא שמירה לכל השנה מחטא עבודה זרה, ע"כ. והחתם סופר זצ"ל כתב בתורת משה (קדושים) דרוב אפיקורסות רח"ל בא על ידי אכילת נבילות וטריפות. ובספר שלחה"ט מביא בשם האר"י הק' דכל האוכל מאכלות אסורות נעשה מין ורשע רח"ל.

24. רואים אנו מכל זה ג"כ דהמכשול במאכלות אסורות מביא את האדם לידי מינות ועבודה זרה רח"ל, והוא כדברי זקיני הרה"ק מאפטא זי"ע שאמר לאיש ההוא שאם לא אכל בנו חמץ בפסח אפשר להושיעו, כי בזה תלוי כל ענין חטא עבודה זרה, דאם אכל חמץ בפסח ח"ו אין לו הזכות ואפשריות לינצל מחטא עבודה זרה, מה שאין כן אם ניצול מאיסור חמץ.

 25. התיקון להחטא  של הכשלת אלפי יהודים בנבילות וטריפות - על ידי הרב הקדוש בעל  "מגלה עמוקות" הגאון הקדוש המקובל רבי נתן נטע שפּירא זצוק"ל אב"ד קראקא - מאורע מסעיר שהתרחש בתקופת הגאון הצדיק ר' נתן נטע שפירא זצ"ל בעל "מגלה עמוקות" זצ"ל


***************************************************************************************************** 

רבי משה סופר, ה"חתם סופר" זי"ע

1839 - 1762
הצדיק הקדוש רבי נתן אדלער זי"ע
במלחמתו הגדולה להביא משיח

בספר דרך הנשר מובא מהצדיק הקדוש רבי נתן אדלער, שעיקר עיכוב ביאת המשיח שאינו בא הוא בגלל השחיטה שמאכילים את עם ישראל בנבילות וטריפות ואם יתקנו זאת יבא תיכף ומיד ממש, ואעתיק מה שכתוב ממקצת מספר "האבי"ב" (ראשי תיבות א'חינו ב'ני י'שראל ב'גולה) כתב, מהנוגע לדעת בדורנו וז"ל: ר' נתן אדלר ותלמידו ר' משה סופר מפ"ב (פראנקפוט דמיין) מקובלים בנסתר, ר' נתן אדלער רצה לפסול השוחטים דפפד"מ, ולהכניע חותם הסטרא אחרא ששורה על שוחטים פסולים בסוד על חרבך תחי' וגו' ואלמלא השיג כל רצונו בא משיח, אך הסמ"ם מ"ם העמיד עליו רודפים קצבים והוצרך לברוח מפ"ב. [וזה היה סוד ירידת הבעל שם טוב הקדוש לעלמא הדין ורמז על זה ב"זע"ם" תצעד ארץ, ראשי תיבות ז'ביחה ע'ירובין מ'קוואות]

 

 

 

 

 

רבי חיים הלבערשטאם מצאנז זי"ע בעל "דברי חיים" שנת ה'תקנ"ג - ה'תרל"ב

ידוע שעל ידי שוחטים הקלים שהאכילו בשר פיגול, יצאו מן הדת לערך ג' וחצי מיליאן יהודים רח"ל, כמבואר בשאלות ותשובות דברי חיים (יו"ד חלק א' סי' ז') שאין עבירה כמאכלות אסורות שמטמטם הלב הישראלי, ובעוונותינו הרבים ראינו דעל ידי זה יצאו מן הדת כמה קהילות בארץ לוע"ז שאכלו ונתפטמו בנבילות וטריפות על ידי השובי"ם הקלים, וגברו עליהם דעות זרות עד שנאבדו מן הקהל. (עיי"ש דבריו החוצבים להבות אש)

אין לחדש דבר שהוא נגד כל הפוסקים

אודות שאלתו לאשר בזמן הזה רשות נתונה לכל אחד לעבור בכל עיר ועיר בלי מוחה, אם מהני עירוב ע"י צוה"פ כי הוי רה"ר שס' רבוא  בוקעים בה.

איננו אוכל להאריך בפלפול כי תש כחי ואור עיני גם המה אין אתי כבראשונה, ורק הנני לשאול, מה הרעש הזה ממה שמצא בספר חידושי הר"ן, הלוא גם באו"ח במקומו (סי' שמ"ה) בטו"ז מביאו, אע"פ כן, כל הפוסקים ראשונים ואחרונים וגם הרמ"א והברכי יוסף ובאלי' רבה והפרי מגדים והשע"ת, כולם מביאים להתיר, ואין רצוני לחדש דבר שהוא נגד כל הפוסקים ראשונים ואחרונים כו'...ואין בכחי להאריך בפלפול וקצרתי, וד"ל. (שו"ת דברי חיים ליקוטים והשמטות מח"ב סימן ג').

 

 

 

 

 

 

 

רבי יעקב דוד רידב"ז זי"ע

ה'תר"ה - ה'תרע"ד

 

על הכשרות בשיקגו, כי זה היסוד הראשון שמוטל על הרב לתקן, עד שהשוחטים והבוטשערס העמלקים רדפו אותו והוצרח לברוח משם, ועלה לארץ ישראל, ונתיישב בעיה"ק צפת, ושם מנו"כ.
העולם אמרו שחשב עצמו (רבינו משה חיים לוצאטו – הרמח"ל) למשיח. ושמעתי מפי מו"ר הרידב"ז זצ"ל, שפעם אחת אמר לתלמידיו שיחפשו עליו שאם עבר פעם אחת על דברי חז"ל, אזי אינו יכול להיות משיח, והזכירו לו כי פעם אחת עבר על מחז"ל לעולם יצא אדם בכי טוב (פסחים ב'), ואז הסיח דעתו מלהית משיח (ספר "עדן ציון" עמוד קמ"ה).

חלק מספריו: מגדל דוד – חידושים ופלפולים לתלמוד בבלי וירושלמי (ווילנא תרל"ד). ב. חנה דוד – חידושים על מסכת חלה מתלמוד ירושלמי (שם תרל"ו). ג. תשובות רידב"ז (שם תרמ"א). ד. פירוש רידב"ז ותוספות רי"ד – על התלמוד ירושלמי (פיטריקוב תרנ"ט – תר"ס). הראשון הוא פירוש הענין (דוגמת פירוש רש"י בתחמוד בבלי), והשני, הרחב ביאור (דוגמת התוספות בתלמוד בבלי), בפירושיו אלה קנה לו את פרסומו הגדול כ"תנא ירושלמי". ה. נימוקי רידב"ז דרושים ופירושים על בראשית שמות (שיקאגו תרס"ד). ו. שו"ת בית רידב"ז (ירושלים תרס"ח.). ז. קונטרס השמיטה - הלכות שביעית (ירושלים תרס"ט). ח. קונטרס הלכה למעשה - בדין פירות שביעית (ירושלים תרע"ב). ט. שו"ע לשבת – בית רידב"ז – הלכות שביעית שהוציא לאור במצורף לספר "פאת השלחן" ירושלים תרע"ב. ועוד

 

 

 

רבי אהרן רוקח מבעלזא זי"ע
ה'תר"מ - ה'תשי"ז

כל כוחו של הרשע הגרמני ימ"שבא על ידי שאכלו מאכלות אסורות שהיו שוחטים קלים ומזה נולד עמלק הגרמני, והיה במדה כנגד מדה מפני שלא השחיזו הסכינים כדבעי השחיז את החרב של הבעל דבר שהוא שר של עמלק ועל ידי זה היה בכוחו לשחוט מיליוני יהודים רח"ל (ספר דרשות הגר"ש שווייצער שליט"א(

 

 

 

 

רבי שרגא פייוועל מענדלאוויטץ זצ"ל

מייסד ישיבה תורה ודעת לפני שבעים שנה 

(ראה מלחמת הדת שחיטה)

אני יודע שכתיבתי הפעם לא תביא לי כבוד, אדרבה, אולי עוד יתנפלו עלי בזלזולים מכל הצדדים, אבל מה אני יכול לעשות, כאשר בוערת בעצמותי אש שאינה נותנת לעצמה להיחנק". "בנושא הכשרות כבר דשו בה בעיתונות היהודית בזמן האחרון, ובעיקר בכל הקשור לאותן הקצבים המוכרים בשר טריפה בשר בלי הכשר או בהכשרים מסולפים, אך התעלמו מן הצד השני של המטבע מענין הטריפות הנמכרות תחת השגחתם של הרבנים או ארגונים רבניים. - העיתונות שתקה בענין בשל כבוד הרבנים או בגלל טעמים אחרים, ובכל הקשור לכבוד התורה המושפל עד עפר, וכבוד האמת שעליו דורכים ברגלים, הרי שלנו הדברים יקרים יותר, ובמקום שיש חילול השם אין חולקים כבוד לרב, ולכן אני יוצא בקול מחאה גדולה".

"אני מאשים הרבה רבנים-מכשירים, שבידיעתם או בשל אי ידיעתם אך בשל התרשלותם מוכרים תחת "השגחתם" בשר נבילה וטריפה, בסיטונאות ובקמעונאות, והמוכר הינו נבל ברשות התורה.

אני מאשים אותם הרבנים המכשירים, שהרבה יהודים העירו להם והוכיחו להם בענין הטריפות, ואותם הרבנים התעלמו כליל מן הענין, אוותם החוטאים ממשיכים למכור כמה שהם רוצים.

אני מאשים הרבה רבנים, שבמקרים רבים הם אינם נוטלים חלק בעבודת ההכשרה, ובכל זאת הם יודעים מה שקורה, ובכל זאת שותקים בענין הנבילה, וכל זאת בשל ה"שמור לי ואשמור לך", או בגלל הרצון למנוע חילול ה', והם שוכחים שבמקום שיש חילול השם אין חולקין כבוד לרב.

אני מאשים את כל הרבנים הגדולים מנהלי ורועי ישראל שבגלל פירוד הלבבות ביניהם, המחלוקת אינה לשם שמים - כי שכאחד אומר אסור השני מתיר, וכשאחד אומר טמא, השני אומר טהור - ובמקום להנהיג השגחה חזקה, ובמיוחד בשוק העופות, יושבים ואין עושים דבר.

אני מאשים את האורטודוקסיה שהיא יושנת שינת חוני המעגל ואינה רואה דבר ממה שנעשה מסביב, היכן שהחומות החזקים ביותר שלנו נופלים ומתמוטטים על ידי שונאינו, דבר קדשינו נרמס ברגלינו, הירושה שירשנו זה שלשת אלפים שנה כמעט ואין לה עוד זכר, והאורטודוקסיה יושנת, אבל עד מתי?

האם אינכם יודעים שמכל חומת היהדות, ששמרה אותנו עד כה כמעט ולא נשאר זכר פרט לכשרות, שבת וימים טובים כמעט ואינם נשמרים, אפילו בבתים האורטודוקסים, ועתה נהרס גם חומת הכשרות ואתם יושנים, אבל עד מתי?"

"ואף אם התחלתם לבנות בשנים האחרונות ישיבות ותלמודי תורה בכדי לחנך את ילדיכם וכן להחדיר בהם מדות טובות, אז האם אינכם יודעים שגופות שהינן מפוטמות בנבילות וטריפות, אינן יכולות להיות יהודים עם מידות טובות? האם אינכם יודעים שנבילות וטריפות מטמטמים את הלב ומסממים את הדם היהודי, ואתם יושנים, אבל עד מתי?

האם אינכם יודעים שבכל יום שהינכם הולכים בבוקר למקוה לטהר את עצמכם, לא יעזרו לכם אפילו כל מימות שבעולם, כי הינכם טובלים ולא רק ששרץ בידכם, אלא שרץ בתוככם!, וכשהינכם מתפללים ערב ובוקר, או כשהנכם לומדים שיעור, האם אינכם יודעים שהבל היוצא מפיכם הוא הבל של חטא, כי הוא מפוטם בנבילות וטריפות, ואתם יושנים - אבל עד מתי?

רבותי! תעשו לעצמכם קצת חשבון הנפש וראו עד להיכן חרגתם, זכרו, שההורים שלנו הקריבו עצמם על קידוש השם, הם הרשו שישרפו ויצלו אותם, והעיקר לשמור על תורתנו הקדושה, מאחר ומכם אין תובעים קרבנות, רק בקומץ אתם יכולים להציל את הסיטיאוציה, והינכם יושנים, אבל עד מתי? - יהודים! האם אינכם פוחדים יותר מיום הדין הגדול והנורא, היכן שלא תוכלו יותר לתרץ תירוצים והתחמקויות ומשיכות בכתף? - ואני שואל אתכם, עד מתי? ואני אומר, עורו ישנים משנתכם"!

 

 

 

 

רבי אליעזר זילבר, זצ"ל

אב בית דין סינסינעטי וראש בית דין אגודת הרבנים


לחם מלחמת ה' במסירות נפש ממש נגד מכשולי השחיטה החדשה שהיא השחיטה תלוי' שהנהיגו הבוטשער'ס בארצות הברית, וכתב מכתבי אזהרה לרבנים ובירחונים שיפסיקו להאכיל נבילות וטריפות על ידי השחיטה המודרנית החדשה שהיא שחיטה תלוי'. עד שהבוטשערס רצו להרגו רח"ל.

 

 שאלה מעניינת!!

לחזור למעלה 

האם יש נאמנות להעיד, שהבשר וכו' כשר?
 

רבנים ומשגיחים הנותנים הכשרים ומקבלים מאות ומליוני דולרים לשנה, וחלק מהם שותפים במסחר האם הם נאמנים על פי התורה?

תשובה!
 

[1 
   *כל הנוטל שכר להעיד, עדותו בטל, כמו הנוטל שכר לדון, ואינן צריכים הכרזה [שעדותו בטלה], אלא הדין והעדות בטל מעצמו. (רמ"א חושן משפט סימן ל"ד סעיף י"ח).
 

[2 
  
*
כל שעבר עבירה שחייבים עליה מלקות... לא שנה אם עבר לתיאבון ... פסול לעדות. (שולחן ערוך חושן משפט סימן ל"ד סעיף ה').
 

[3 
    
*היתה העבירה שעבר מדרבנן, פסול מדרבנן, הג"ה, ויש אומרים בדבר מדבריהם, בענין שעבר משום חימוד ממון. (שולחן ערוך ורמ"א שם סעיף ז').
 

[4 
   
*
כמו שעבר עבירה משום ממון, יעבור נמי להעיד שקר בשביל ממון, או הנאה שיהיה לו. (סמ"ע חושן משפט סימן ל"ד סעיף ו').
 

[5 
   
*
החשוד לדבר אחד, אינו חשוד לדברים אחרים, אבל כל מה שצריך לאותו דבר, חשוד גם עליו, כגון, מי שהיה חשוד למכור חלב במקום שומן, והיה מרגיל הנערים לבוא לקנות ממנו באגוזים שהיה נותן להם, קונסים אותו שלא ימכור אפילו אגוזים. (שולחן ערוך יורה דעה  הלכות מאכלי עכו"ם סימן קי"ט סעיף ד').
 

[6 
   *
החשוד על הדבר, אינו נאמן עליו אפילו בשבועה. (שולחן ערוך יורה דעה הלכות מאכלי עכו"ם סימן קי"ט סעיף ד').
 

[7 
   *
המוכר דברים האסורים, מעבירים אותו ומשמתים (מנדים) אותו. (שולחן ערוך יורה דעה סימן קי"ט סעיף ט"ו).סיכום הדברים
 

לפי הנ"ל כמעט כל הרבנים היום מקבלים הון תועפות בעד ההכשר שנותנים ובפרט על הבשר,
 ואין לך אפילו עד אחד כשר שיהיה נאמן ושתוכל לסמוך עליו,

     ואיך הלומדים צועקים עד אחד נאמן באיסורין, ואין צריך לדרוש ולחקור אחריו, דע לך שאפילו הלכה זו מוטעת היא בידך, ואם למדת לא פרשו לך, דהלכה פסוקה (ברמ"א יורה דעה סימן קכ"ז סעיף ג'), דכל היכא דאתחזק איסורא כגון טבל, או חתיכת בשר שאינה מנוקרת, אין העד נאמן עליו להתירו, אלא אם כן בידו לתקנו,

     ובשחיטות הגדולות לא רק שאין בידו של בעל המכשיר לתקנו, כי לא יניחוהו, אלא הוא שותף של בעל המסחר שחז"ל[1] אמרו עליו הכשר שבטבחים שותפו של עמלק, ובין כך ובין כך ויצא העגל הזה. ובני ישראל הכשרים אוכלים ומתפטמים באיסורי נבילות וטריפות חלב ודם רח"ל על סמך של הרע-בנים שהם לא רק שותפם של עמלק אלא הם העמלקים לבד, [ראה המראה מקומות בהערות].
 

     והשם יתברך יזכנו להיות חלקי ממזכי הרבים, ואולי אבנה גם אנכי ממנה, ואליכם אישים אקרא להגות בהלכות אלו ולפרסמם בכל העולם כי הם יסודי הדת, ולא הוספתי משלי כלום, והם רק דברי השולחן ערוך הראשונים כמלאכים ותורה יבקשו מפיהם, ודברים היוצאים מלבות קדושים, יכנסו בלבות בני ישראל גזע תרשישים, אמן.  

 

מסכת קידושין דף פב/א: טוב שברופאים לגיהנם והכשר שבטבחים שותפו של עמלק.

מסכת סופרים פרק חמשה עשר: טוב שברופאים לגיהנם והכשר שבטבחים שותפו של עמלק.
 
תלמוד ירושלמי מסכת קדושין דף מז/ב: טוב שברופאים לגיהנם כשר שבטבחים שותפו של עמלק.

תוספות יום טוב על מסכת קידושין פרק ד משנה יד: טוב שבטבחים. ספיקי טרפות באות לידו וחס על ממונו ומאכילן. עד כאן לשון רש"י.
     ושותפו של עמלק לא ניחא. דמה ענין עמלק למאכיל טרפות. ולכן נראה לפרש טוב שבטבחים הוא אכזרי ומזגו רע. והוא שותפו של עמלק האכזרי שזינב כל הנחשלים. ולא היה אומה ולשון שנזדווגו בישראל אחר שיצאו ממצרים והנסים שנעשו להם. כי אם עמלק ראשונה. וזה מורה על אכזריות לבבו שלא שם אל לבו הנסים והנפלאות שנעשו לישראל והמכות של מצרים במצרים ועל הים אלא אכזריותו וזדונו הכריעו לכך כמו שכתוב (דברים כ"ה) ולא ירא אלקים.
 

           המאירי על מסכת קידושין דף פ/ב: טוב שברופאים לגיהינם מפני שכמה פעמים שופך דמים מפני היאוש ושאינו משתדל כראוי במלאכת רפואתו או שאינו יודע לפעמים סבת החולי ודרך רפואתו ועושה עצמו בקי. כשר שבטבחים שותפו של עמלק פירשו גדולי הרבנים שמאכילים ספק טריפות מצד חסותם על ממונם ואיני יודע מה דמיון מזו לעמלק?

     אלא שמפרשים בדבריהם מאליפז שנטל כלממונו ליעקב ונמצא שכלם חומדי ממון, ועיקר הדברים לדעתי שהוא חשוד על הסירוס והוא מעשה המיוחד לעמלק כמו שאמרו בהגדה שהיה מסרס ומשליך ערלותיהם כלפי מעלה לבזות מצות מילה. וזהו ענין ויזנב בך, וזהו לדעתי אמרו הנחשלים אחריך מלשון ביעי חשילאתא, עכ"ל.
 

           תוספות הרא"ש על מסכת קידושין דף פב/א: שותפו של עמלק - במדרש דריש, עמלק עם לק שהיה להוט אחר ישראל ככלב אחר הנבילה להכי מדמי ליה לטבח שחס על בהמותיו להכשיר נבלות.
 

        תוספות יום טוב על מסכת קידושין פרק ד משנה יד: טוב שברופאים לגיהנם. אינו ירא מן החולי ומאכלו מאכל בריאים ואינו משבר לבו למקום ופעמים שהורג נפשות, ויש בידו לרפאות העני ואינו מרפא. טוב שבטבחים. ספיקי טרפות באות לידו וחס על ממונו ומאכילן. עד כאן לשון רש"י. ושותפו של עמלק לא ניחא. דמה ענין עמלק למאכיל טרפות. ולכן נראה לפרש טוב שבטבחים הוא אכזרי ומזגו רע. והוא שותפו של עמלק האכזרי שזינב כל הנחשלים. ולא היה אומה ולשון שנזדווגו בישראל אחר שיצאו ממצרים והנסים שנעשו להם. כי אם עמלק ראשונה. וזה מורה על אכזריות לבבו שלא שם אל לבו הנסים והנפלאות שנעשו לישראל והמכות של מצרים במצרים ועל הים אלא אכזריותו וזדונו הכריעו לכך כמ"ש (דברים כ"ה) ולא ירא אלקים. .........................................

*    *    *    *    *

 

לחזור למעלה

הסיפור של קראקא
* * *
18 נקודות מהסיפור
         הסיפור ממבט אחר


אין די שטאט קראקא

העיר קראקא
בלשון הקודש - אידיש - אנגלית
 
---
זה סיפור שקרה לפני כארבע מאות שנה בעיר איפה שה"מגלה עמוקות" היה הרב שמה [בעיר קראקא]. 
וזה זיעזה אז את העולם כולו, ובמיוחד את יהודי אירופה,

ומעשה שהיה כך היה:
*    *    *    *
קצבים יראים ושלמים בעלי צדקה מאכילים בשוגג ובלי יודעין עיר שלמה של רבבות אלפי יהודים עם בשר חזיר ממש לסיפור המלא.... 
בלשון הקודש - אידיש - אנגלית

****    ****    ****    ****18 נקודות מהסיפור
 

תוכן הסיפור:

 

1. מה שקצבים מסוגלים לעשות.

2. גדולי ישראל נופלים במלכודת.

3. דרך ושיטה לרמות את כלל ישראל באכילת ונבילות וטריפות.

4. קצבים מחלקים צדקה ביד רחבה לכל נרשא ונצרך.

5. לקצבים מקום מכובד בכל עניני הקהילה ועומדים במרכזה.

6. מקום מיוחד בשמחות ובאירועים משפחתיים מוכן עבורם בכל אירוע.

7. הבחורים המכובדים היפים והטובים ביותר חתניהם.

8. בית החיים מתמלא בנשמות של צעירים שנקטעו בדמי ימיהם.

9. אנשים צעירים משאירים אלמנות ויתומים ל"ע.

10. ילדים צעירים נפטרים מן העולם ללא עת ומשאירים הורים מלאי צער.

11. העיר כולה על גלגלים.

12. אלפי קילוגרמים של בשר נזרקים לאפתות.

13. כלים בערך של מליוני דולרים נשברים ונזרקים לזבל.

14. עשרות בחורים ואברכים תלמידי חכמים עוזבים את הדרך הישר.

15. מנקרים מאכילים חלב ודם לעיר שלמה ששמה קראקא במשך עשרות שנים.

16. תלמידי חכמים רבנים דיינים גאונים וצדיקים ראשי ישיבות כלי קודש סופרים שוחטים מלמדים בני ישיבות חסידים ואנשי מעשה
       תינוקות של בית רבן ועשרות אלפי משפחות חשובות אוכלים נבילות וטריפות חלב ודם עשרות שנים.

17. בכיות ויללות עד לב השמים בכל קראקא.

18. ה"מגלה עמוקות" גוזר עשרות תעניות בגלל עשרות המגיפות.


הסיפור ממבט אחר

 

כמה היבטים של המעשה הנורא

ההבדל בין מאנסי לקראקא

1. לקראקא הי' רב אחד במאנסי ישנם מאות רבנים.

2. בקראקא היו שני קצבים במאנסי מאות קצבים.

3. בקראקא האכילות טריפה בשוגג במאנסי במזיד.

4. בקראקא זה קרה מתחת לאפו של הרב, – במאנסי הוא בהכשר ובהסכמתם של חלק מהרע-בנים.

5. קראקא היתה רק עיר אחת במאנסי ישנן מאות קהילות חרדיות, שהוא חלק גדול מכלל ישראל.

6. בקראקא הקצבים חזרו בתשובה בהתעוררות הראשונה במאנסי לאחר עשרות שנים של זעקה מרה על ידי רבנים גדולי ישראל, ואנשי המחנו"ט (ראשי-תיבות: מאכילית חלב נבילות וטריפות) עדיין עוד ישנם מאכילי חלב.

7. בקראקא הקצבים חששו מאימת יום הדין הגדול והנורא במאנסי למאכילי הטריפות לא הי' כל פחד.

8. בקראקא הרבנים קרעו לבבם ובכו על חורבן בית המקדש – במאנסי לוקחים חלק גדול של הרבנים קרוב למליון דולר דמי הכשר, בכדי להתגונן נגד הרבנים המעוררים, להשתיק את הערעור, ולטשטש את המוחות היהודים התמימים ולא להרשות חלילה ליהודים שיפסיקו לאכול בשר טריפה.

9. בקראקא בסך הכל במשך 40 שנה מכרו כל כך הרבה נבילות וטריפות, ובניו יורק מוכרים ביום אחד כמו כזו כפי שמכרו שם במשך כל השנים, כי בקראקא לא הי' אקספורט ביזנעס, אבל בניו יורק מפיצים אלפי טונות של בשר כל יום לכל האטליזים בכל ארצות הברית ולכל המסעות שם, לבתי המלון, למסעדות, לקעיטערערס, לבתי החולים, למטוסים אלפי טונות בשר בתוך חודש (ובפרט סאלאמיס, פרענקפורטער, נקניקיות שהם מטובלים בחלב, לשונות וכבדים ועוד.

מתי תהי' לנו הזכי' שהרבנים יצוו שהעיר הטריפה ששמה ניו יורק ישברו את הכלים הטרפים, ולזרוק
את כל הבשר הטרף לזבל.

{
הפאשקעווילים!!!}
בקרוב נעלה אי"ה


** ** ** ** ** ** ** ** **  ** ** ** **
*    *   *

הכשרות באומן השנה!!!

לשון קודש          עברית
 

המכשול הכי גדול של
המאה שנים האחרונים

 


 

אומן – קראקא – תשס"ז לפ"ה הבא עלינו לטובה

טראך טראך טראך!!!!

דער הימל איז שיעור איינגעפאלען, ווען 20 טויזנעט אידישע קינדער זענען פאר א יאר אונגעקומען אויף אומן, זיך משתתח זיין אויפ'ן בית החיים ביים הייליגען צדיק רבן של כל בני הגולה רבינו נחמן מברסלב זי"ע, אויפן הייליגסטן טאג ראש השנה, דער הייליגסטער טאג וואס מען וויל צוברעכען די דינים פון די מקטריגים, זענען געגאנגען די מזכי הרבים וואס האבן געארבעט ארויף צו ברענגען די 20 טויזנט אידען [אין איין טאג, וואס נישט סאטמאר, נישט חב"ד, נישט בעלז, נישט וויזניץ האבן דאס נישט געקענט באווייזען]
{עס קען אריינגיין אין:

guinness world records }
און מען האט זיי מכשיל געווען מיט בשר נבילה וטריפה ממש בלי שום פקפוקים, שומו שמים על זאת!
 

הזאת נעמי?

וואס דאס איז אויסער דעם באוואוסטן פרשה איבער'ן מכשול וואס ס'איז געווען מיט די מקוה וואס עס איז באקאנט פאר יעדען דאס דער מכשיל הרבים פון די עדה החרדית האט מכשיל געווען די אידישע קינדער מיט די נישט כשר'ע מקוה, וואס ביז היינט טובל'ן זיך די זעלבע 20 טויזנט אידן וואס מען איז מכשיל מיט בשר טריפה אין די מקוה,
און חוץ דעם אנדערן גרויסן מכשול השם ישמרינו ר"ל וואס מ'וואלט ווען קיינמאל נישט געוואלט אדרעסירן ווען נישט וואס איז ממש נעשה כמותר אוי לנו שהגיענו למצב כזה, ס'איז דא וואס פארן קיין אוקריינא נאר וועגן דעם [וד"ל] וואס ס'שטייט אין חז"ל אז אזעלכע ענינים קומען נאר וועגען זיך אנשטאפן מיט "טריפה"

דער סך הכל איז:

אז עס איז דא א התחרות (רעיס - קאנטעסט) ווער עס וועט איבער נעמען דען נאמען קראקא!!!

 ***

 

אלע אידען בעפאר זיי פארן אדער עסען אין אומן זאלן ליינען דעם ספר די שטאט קראקא, כדי זיי זאלען וויסען אז מען קען נישט גלייבען אפילו דעם גרעסטען בעל צדקה, נדבן, וכו'. 

אזהרה ובקשה

 

די כלל איז אז ווי גרעסער די קדושה איז אלץ מער פארלייגט מען זיך מכשיל זיין:


בעטען מיר בכל לשון של בקשה כדי מיר תלמידי רבינו זאלן נישט ווערן באשמיצט אין די גאס, אז יעדער איינער וואס האט א כוח השפעה אדער ווייסט פון איינעם וואס פארט, מען זאל איהם מודיע זיין די גרויסע מכשולות וואס דארט גייט פאר אז אפילו ער קען נישט אויפטוהן זאל ער חאטשיג נישט נכשל ווערן מיט אזעלעכע הארבע עבירות אין אזא טאג ווי ראש השנה וואס מען דארף נזהר זיין אפילו אין פת עכו"ם

 

אלע חסידים זאלן שיקען די מעסיטש איינער צום צווייטן

 

תקנות וואס דארפן נתקן ווערן

א'
יעדער וואס קאכט דארט דארף א הכשר וואס זאל צושטעלן א משגיח תמידי וואס זאל מפקח זיין פון ווי די פלייש קומט, און אנדערע מכשולות מילכיג פליישיג, ועוד
ב'
יעדער וואס שטעלט צו צועסן דארף ארויסשטעלן א תעודת הכשר מיט די נאמען פונעם משגיח תמידי
ג'
ארויסשטעלן פלאקאטן פון די וויכטיקייט און די מכשולות וואס קומען ארויס פון עסן ערגעץ ווי ס'איז נישט דא א הכשר


בשם תלמידי רבינו 

המכשול הכי גדול של
המאה שנים האחרונים

לחזור למעלהעברית

 

אומן – קראקא – תשס"ז לפ"ה הבא עלינו לטובה

טראך טראך טראך!!!!

דער הימל איז שיעור איינגעפאלען, ווען 20 טויזנעט אידישע קינדער זענען פאר א יאר אונגעקומען אויף אומן, זיך משתתח זיין אויפ'ן בית החיים ביים הייליגען צדיק רבן של כל בני הגולה רבינו נחמן מברסלב זי"ע, אויפן הייליגסטן טאג ראש השנה, דער הייליגסטער טאג וואס מען וויל צוברעכען די דינים פון די מקטריגים, זענען געגאנגען די מזכי הרבים וואס האבן געארבעט ארויף צו ברענגען די 20 טויזנט אידען [אין איין טאג, וואס נישט סאטמאר, נישט חב"ד, נישט בעלז, נישט וויזניץ האבן דאס נישט געקענט באווייזען]
{עס קען אריינגיין אין:

guinness world records }
און מען האט זיי מכשיל געווען מיט בשר נבילה וטריפה ממש בלי שום פקפוקים, שומו שמים על זאת!
 

אומן - קראקא - תשס"ז הבא עלינו לטובה


אוקרינה -
פרשת מאנסי!!!

                                                טריפה  - געיט פרשה                                                                               

קול קורא'ס  חדשות בפרשת מונסי

לעצטיגע אפדעיט פון מאנסי:

וויינלאנד הייבט אהן צו באקומען הונדערטער ארדער'ס וואס ביז יעצט האבן זיי שוין אט אט געהאלטן ביים באנקראט!
אלתר משה גאלדבערגר רעדט מיט הרב שעין פון לעיקוואד מ'קען עס מיטהאלטן אויף

2129906143 אויפ'ן קנעפל 3

די פארשונגען קומען פאר אונטער געהיימע טירן אבער דאך ווייסט מען אזוי,
1. דער רוסקי וואס האט געארבעט אין שבח איז נעלם געווארן תיכף יענעם צופרי, מען זוכט אים אין
גרויסן
2. פינקל האט אויך זייט נעכטן געמאכט פליטה, ער איז נישט צום האבן
3. רבנים האבן פרישע אינפארמאציע וועגן דעם דיסטריביוטער פון נעסאו פראוויזשענס, זיינע מעשים
זענען זייער פארדעכטיגט

די רבנים האבן אויך געהערט פול עדות וואס האבען מעיד געווען וועגן דעם פינקל שר"י, שוין איבער
זעקס יאר צוריק האט הרב שעהן פון לעיקוואד חושד געווען פינקל אז עפעס איז נישט כשורה ווייל ער
איז געווען דער איינציגסטער וואס האט נישט געהאט א שארטעדזש אין צינג, ער האט גערעדט מיט הרב
ברעסלויער און ער האט עס אוועק געמאכט,

מענטשן קומען אויך יעצט ארויס און זאגן עדות אז פינקל פלעגט פשוט באגאנבענען קאסטומערס, למשל
איין האלל האט דערציילט אז שוין לאנג צוריק האט ער געמאכט א ארדער ביי שבח, און ער האט
באקומען אין ארדער ווייניגער וויפיל ער האט באשטעלט אבער די ביל איז יא געווען פארן גאנצן
סכום, ער האט נאכגעקוקט די נעקסטע פאר ארדערס און געזען אז די זאך חאזערט זיך איבער, האט ער
פארגעהאלטן פינקל און ער האט אים מער נישט געמאנט די דיפערענץ פונעם פאלשן סכום, יענער האט
חושד געווען אז ער איז א פאפער וועם מ'קען נישט גלייבן, איז ער געגאנגען רעדן מיט הרב
ברעסלויער און ער האט געדרייט מיטן פינגער אז אפילו אויב ער האט נישט קיין נאמנות אין ממונות
איז ער להלכה נאך אלץ באגלייבט אין כשרות,

מענטשן טענהן אויך אז פינקל ליידט אויף קלעפטאמעניע, די בעל הבית פון ג. פיש סטאר דערציילט אז
ער האט אים מער ווי איינמאל געכאפט ממש גאנבענען, און ווען ער האט אים פארגעהאלטן האט ער מודה
געווען אז ער ליידט פון די קרענק, יודעי דבר זאגן אז פארדעם האט הצלחה אים אליין לעצטענס נישט
געלאזט אריין קומען אין סופערמארקעט, נאר זיינע ארבעטער פלעגן קעיר נעמען,

טייל רבנים דרוקן יא אויס פארדרוס אויף הרב ברעסלויער, הגם ער איז א ערליכער איד, אבער מיט
זיין גראדע יעקישקייט איז אויסגעקומען אזא שרעקליכער מכשול, און ווי איינער האט זיך
אויסגעדרוקט אז "כל ת"ח שאין בו דעת נבלה טובה הימנו", גאנץ אנפאנג ווען די מעשה האט זיך
אנגעהויבן האבן די רעאקציע פוןרב ברעסלויער און הרב זימערמאן שיעור נישט גורם געווען מען זאל
מיינען אז עס איז עפעס א בלוט בלבול פון חסידים, עס איז געווען צופיל פראגע צייכענס אויף דעם
פינקל און אין אזא צייט איז א חוב אויפן בעל המכשיר מער נאכגיין די זאך,

הרב שנעעבאלג האט מעורר געווען, אז וואלטן ווען היינטיגע בעל הביתטעס געוויסט וויאזוי א כשר'ע
טשיקען דארף אויסזען, וואלט מען גראד באמערקט אז שבח'ס טשיקענס איז טריפה ווייל ס'איז געווען
clean shaved אן קיין שום פעדערן וואס איז כמעט נישט מעגליך ביי כשר'ע טשיקען,

פון אקאונטינג וואס מען האט נאכגעפארשט שטעלט זיך ארויס אז אין 2005 האט שבח פארקויפט פלייש
אין ווערט פון איבער 500 אלפים, אבער מען האט נאר א קלארע חשבון (bills invoices) אויף בערך
230 טויזענט $$

די אויספארשונג גייט אן אין גרויסן צוזאמען מיט די סטעיט אינוועסטיגעשאן,
מענטשן קענען נישט צו זיך קומען פונעם שרעקליכען חורבן, מען ווייסט נישטאמאל וויאזוי מען קען
תשובה טון אויף אכילת נבילות וטריפות, שומו שמים!צבי,
עס טוט זייער וויי צו זעהן ווי דער וואס האט דיך מכשיל געווען מיט מאכלות אסורות, איז גאר א ראש הקהל, און דער בעל תפלה ימים נוראים, און בעל קורא, און ער האט נאך אפילו געליינט דעם פארגאנענעם שבת, ווען זייער אסאך יודען האבען נישט געהאט און מויל צונעמען ווייל ער האט זיי בשאט נפש פארטרפה'ט דעם קאך, אדער ווייל זיי זענען געוואר געווארען אז זיי האבען נאר נבילה און שטוב.
*
צבי

צוריק געשמועסט

בעל גאאוה איז גערעכט,

שטעל דיך פאהר ווען מען כאפט איינעם וואס צולעב בצע כסף לייגט ער אריין LEAD םאיקר MERCURY  ח"ו אין דיין אקינדס מאכלים יאהרן לאנג.

ער איז איהם גורם א מום לכל ימי חייו

וואלסטו אנדערש רעאגירט?

דער טמטום הלב ומוח איז שוין געשעהן.

שמעתי אבער אז סאיז דא א בן איש חי, אז אשוגג אדער יעדער אנדערער וואס עסט א מאכל אסור ברשות התורה, איז עס נישט מטמטם הלב.

אפשר ווייסט איינער דעהם מקור?

איך ווייס נאר דעהם באקאנטן קצות אז איין איסור דרבנן איז נישט מטמטם הלב ווייל סאיז איין איסור גברא. ר' יוסך ענגל האלט אנדערש.

דער פאקט איז אבער אז ביי די מדקדקים ביותר אויף כשרות, ווי קלויזנבורג, סקווירא, אין געוויסע עלעמענטן אין סאטמער (יא!) זענען נישט נכשל געווארן דארט.

די שאלה איז צו די אידען הייסן שוגגים וואס דארפן א כפרה, צו אונסים וואס האבן געטוהן ברשות בי"ד. 

כשרות-משגיח פאַרמשפּט צו טורמע אויף העלפן אימפּאָרטירן טריפה-פלייש קיין ישראל

 

THE IMPORTANCE OF KASHRUT OBSERVANCE AND THE SEVERITY OF THE PUNISHMENT FOR TRANSGRESSING THE LAWS SET FORTH IN THE TORAH AND THROUGH OUR RABBIS O.B.M.

 

 Whosoever eats forbidden foods…

1) Is judged as a despised person since Hashem loathes him in this world and the world to come. (Zohar‑part 111, 41.)

2) Defiles his soul (ibid) (Reishis Chochma)

3) Will suffer much since all of a man's suffering in this world is because he was not scrupulous in the observance of kashrut. (ibid, 42)

4) Attaches his soul to the forces of impurity and a spirit of defilement rests upon him. (Ibid)

5) Leaves the sphere of holiness and enters a sphere of impurity. (ibid, 42)

6) Woe unto him and woe unto his soul. He has not attached himself to those of the eternal life. (ibid, 41)

 

IT IS AS IF HE WORSHIPS IDOLS

7) Is as though he has a worshipped idols G-d forbid. (ibid,)

8) Has no part of the G-d of Israel (ibid, 41)

9) Will have his face take on the appearance of a wild animal. (Zohar part 11, 125)

 

THE IMPORTANCE OF KASHRUT OBSERVANCE AND THE SEVERITY OF THE PUNISHMENT FOR TRANSGRESSING THE LAWS SET FORTH IN THE TORAH AND THROUGH OUR RABBIS O.B.M.

 

 Whosoever eats forbidden foods…

1) Is judged as a despised person since Hashem loathes him in this world and the world to come. (Zohar‑part 111, 41.)

2) Defiles his soul (ibid) (Reishis Chochma)

3) Will suffer much since all of a man's suffering in this world is because he was not scrupulous in the observance of kashrut. (ibid, 42)

4) Attaches his soul to the forces of impurity and a spirit of defilement rests upon him. (Ibid)

5) Leaves the sphere of holiness and enters a sphere of impurity. (ibid, 42)

6) Woe unto him and woe unto his soul. He has not attached himself to those of the eternal life. (ibid, 41)

 

IT IS AS IF HE WORSHIPS IDOLS

7) Is as though he has a worshipped idols G-d forbid. (ibid,)

8) Has no part of the G-d of Israel (ibid, 41)

9) Will have his face take on the appearance of a wild animal. (Zohar part 11, 125)

10) Is as though his soul has left him and he remains a living corpse and is considered evil. (Chasam Sofer Parshas Shmini)

11) Has entered within him thoughts of atheism and heresy. (Rambam)

12) Unintentionally defiles his soul; with intent – his soul becomes like that of a lizard. (Or Hachayim Shmini)

 

HE PROLONGS THE EXILE

13) Prolongs the coming of the Mashiach, (Bris Mateh Moshe)

14) Does not belong to Hashem (Rashi on the verse A Holy Nation")

15) Forces his soul to become subservient to the body and its physical environs. (Sefas Emes, Parshes Shmini) 36) even though he merely is lenient in something which requires stringency, defiles his soul and is unable to comprehend the ideas of the Torah. (Meor Veshemesh)

16) Will see his children turn to evil ways. (Igre D pirke 126)

 

HE WILL COMMIT OTHER SEVERE SINS

17) Will commit other severe sins and will fall prey to the evils of the gentile world. (Divrei Yoel Parshas Shmini).

18) Even rabinically forbidden foods, brings one to further sins (Kav Hayashor, Avot D'rabeinu Noson chap. 15)

19) Creates an impurity in his heart and soul (Mesilat Yesharim)

20) Feeds his body with prohibited objects. Eventually his body will become filled with all types of impurity. (Nidchai Israel chap. 29)

21) Will have impurity become another limb on his body. (Reishis Chochmo Shar Hakedusho chap. 17)

 

HE CAN NEVER BE PURIFIED AND DESTROYS
HIS SHARE IN THE WORLD TO COME

22) Can never be purified and destroys his share of this world and the world to come. (Yesh S'char pg. 42)

23) Because of minimal impurity one can be brought to the depths of Gehinomm. (Arugath Habosem)

24) Most apikorsim (heretics) have become so due to eating neveilos and treifos. (Chasam Sofer Kdoshim)

25) Because of unsuitable shochtim, Jews are unable to earn a livelihood. (Likutei Moharan)

 

ENTIRE JEWISH COMMUNITIES HAVE BEEN LOST THROUGH THIS SIN

26) There is no sin so severe as forbidden foods, since entire Jewish communities were lost and turned to evil ways because of eating treifos and neveilos. (Divrei Chayim‑Yoreh Deah)

27) Will find it impossible to pray with the proper devotion and intention  (Or Haganuz ‑ Parshas Toldos)

 

THOSE WHO STUMBLE THROUGH FORBIDDEN FOODS BECOME INSOLENT PEOPLE AND ARE THOSE WHO DON’T FEAR G-D

28) The majority of insolent people in every generation, failing in yiras shomayim (fear of Hashem) and non‑acceptance of rebuke come about by eating forbidden foods. (Pri Chadash ‑Yoreh Deah 81)

29) Will become a heretic and evil. (Shulchan hatohor­ quoting the Ari z.l)

30) Is held captive by his own impurity and is thus unable to ascend to holiness. He is unable to separate himself from his impurity until he is buried in the grave or through consistent penitence and fasting. (Sefer Tfila Lemoshe, chap. 68)

31) Even unknowingly, needs to repent for the wrong he has done. (Sifrei Chasidim in the name of the holy Baal Shem Tov) 

 

The prohibition of the foods that the Torah prohibited is not due to the harm they cause one’s health, for the nations eat all those things deemed disgusting for us, and they are, nevertheless, strong and untiring.

The G-dly Torah did not come to cure the bodies of men and to seek their health but to seek the health of the soul and to cure its illnesses. The Torah prohibited certain foods because they contaminate and sully the pure soul and create in the person’s nature an obstruction and deterioration of his desires, whence they create an evil nature in a person, from which the spirit of contamination originates, the spirit that contaminates the thoughts and deeds and drives out the spirit of purity and sanctity. concerning this spirit, King David begged, “And Your Holy Spirit remove not from me (Ps. 51).” And he said, “A pure heart create in me, O L-rd, and a proper spirit renew in my midst.” Therefore, G-d said, “Do not contaminate your souls..,and do not become unclean through them.” For this was the matter of the obstruction and the uncleanness. The reason for its prohibition is that nature of the body be balanced and that from its foods will eminate pure blood, not contaminated thick and coarse blood. (Rabbi Don Isaac Abarbanel, Shemini).

 

 

 

 
ספר במדבר פרק יא
(א) וַיְהִי הָעָם כְּמִתְאֹנֲנִים רַע בְּאָזְנֵי יְדֹוָד וַיִּשְׁמַע יְדֹוָד וַיִּחַר אַפּוֹ וַתִּבְעַר בָּם אֵשׁ יְדֹוָד וַתֹּאכַל בִּקְצֵה הַמַּחֲנֶה:
(ב) וַיִּצְעַק הָעָם אֶל משֶׁה וַיִּתְפַּלֵּל משֶׁה אֶל יְדֹוָד וַתִּשְׁקַע הָאֵשׁ:
(ג) וַיִּקְרָא שֵׁם הַמָּקוֹם הַהוּא תַּבְעֵרָה כִּי בָעֲרָה בָם אֵשׁ יְדֹוָד:
(ד) וְהָאסַפְסֻף אֲשֶׁר בְּקִרְבּוֹ הִתְאַוּוּ תַּאֲוָה וַיָּשֻׁבוּ וַיִּבְכּוּ גַּם בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וַיֹּאמְרוּ מִי יַאֲכִלֵנוּ בָּשָׂר:

 

 

 

(BAMIDBAR 11: 1-4)

 

1 And when the people (Always the people [HA AM] refers to the Erev Rav) complained, it displeased Hashem; and Hashem heard it; and his anger was kindled; and the fire of Hashem burnt among them, and consumed those who were in the outlying parts of the camp.
2 And the people cried to Moshe; and when Moshe prayed to Hashem, the fire was quenched.
3 And he called the name of the place Taberah; because the fire of Hashem burnt among them.
4 And the mixed multitude that was among them had a strong craving; and the people of Israel also wept again, and said, Who shall give us meat to eat?
 

 

Tikkune Zohar Tikkun 19

THE EREV RAV ASKED FOR MEAT AND IT WAS GIVEN TO THEM [AND NOWADAYS THEY STILL CONTROL THE MEAT]

And the EREV RAV asked for meat and it was given to them. And what is written? “And the meat was still between their teeth before being torn and the fury of G-d” (Bamidbar 11,33)…And the secret of this meat is “For he is also flesh” [SHAGAM HU BASSAR] (Bereshit 6:3). And this secret was left in the hands of the wise of heart…And this BASSAR [meat] in reverse is SHEBER [Broken] And on this it is written: “SHEVER RAAVON BATECHEM” [The broken famine of your houses] (Bereshit 42:19). If they are deserving then the meat is holy as it is written “MI BESSARI ECHEZE ELOKA” But if they don’t guard that BASSAR [meat] the sign of the Brit, then it will change for them to SHEBER.

Tikkune Zohar Tikkun 19

 

THE RABBANIM OF THE EREV
RAV FOOL THE JEWISH PEOPLE

THE MISGUIDANCE OF THE KOSHER MARKETPLACE

ARTICLE APPEARED ON THE JEWISH PRESS

 

Glatt Kosher? 

Dear Editor,

Mr. Eli Sacks’ letter concerning “Glatt-Kosher’’ published in your Aug. 6th edition caught my eye. Having practiced ‘‘Sh’chita Ubdika’’ several years, I feel I have some knowledge — as well as questions — in this matter and would like to express my opinion.

An animal slaughtered kosher requires “B’dikas Hore’oh” — inspection of the lungs. If this inspection turns up a “sircha’ — an adhesion — the entire animal is taref. The Ra’moh, whose decisions we usually accept in matters of Halacha, is lenient in this case. He permits the practice of “Mi’uch U’mishmush” — rubbing gently the ‘sircha’ between the ringers of the “bodek” and if this process removes the “sircha” the animal is kosher (Ramoh, Yore Deah, 39:13). Those who refuse to accept this lenient view of the Ramoh or question whether the ‘bodek’’ was gentle enough in the handling of the ‘‘sircha” insist that their meat be from an animal with “glatt’’ — (smooth, in Yiddish) lungs with no “sircha” at all  and are willing to pay the price. So much for the basic halacha:

 May I now ask several questions. based upon practical experience:

1) Beef cattle without a “sircha’ is very rare. At times, as little as 0- 5% are really ‘‘glatt. ‘Where does all the beef sold in New York as “Glatt-Kosher’ come from?

2) The Ramoh (ibid) specifically excludes calves and lambs from his lenient decision concerning ‘‘Mi’uch U’mishmush,’’ Consequently, a calf or a lamb which has a ‘sircha” is treif even according to the Ramoh. What, then, is ‘‘Glatt-Kosher” veal or lamb?

3) Poultry requires no inspection of the lungs. In fact! the lungs of all poultry is adherent to the ribs. What, then! is “Glatt­ Kosher” chicken or duck?

                 I have been asking these and similar questions for the last 45 years and, to date, heard no satisfactory answer. Isn’t it time that the authorities in charge of Kashruth listen to them seriously and begin mending fences?

 Most respectfully,

Rabbi Joseph Goldberg      Brooklyn. N.Y

 

The whole matter of death in this world came about because of the sin of eating something that was forbidden, the fruit of the Tree of Knowledge As it is written (Bereshit 2:17): “But of the tree of the knowledge of good and evil, you shall not eat of it; for in the day that you eat of it you shall surely die”. As a direct result of it, death was brought onto the world to all men for all generations. The Ramban

 

There is no sin so severe as forbidden foods, since entire Jewish communities were lost and turned to evil ways because of eating treifos and neveilos. (Divrei Chayim‑Yoreh Deah)

 

THE EREV RAV ASKED FOR MEAT AND IT WAS GIVEN TO THEM [AND NOWADAYS THEY STILL CONTROL THE MEAT]

And the EREV RAV asked for meat and it was given to them. And what is written? “And the meat was still between their teeth before being torn and the fury of G-d” (Bamidbar 11,33)…And the secret of this meat is “For he is also flesh” [SHAGAM HU BASSAR] (Bereshit 6:3). And this secret was left in the hands of the wise of heart…And this BASSAR [meat] in reverse is SHEBER [Broken] And on this it is written: “SHEVER RAAVON BATECHEM” [The broken famine of your houses] (Bereshit 42:19). If they are deserving then the meat is holy as it is written “MI BESSARI ECHEZE ELOKA” But if they don’t guard that BASSAR [meat] the sign of the Brit, then it will change for them to SHEBER. Tikkune Zohar Tikkun 19

 

THE EREV RAV MADE THE GOLDEN CALF AND THEIR FLESH
 IS THE FLESH OF DONKEYS

When they did the golden calf, Moshe thought that it was the Jews who had done it… Then Hashem told him “Go down for your people have corrupted” Immediately he descended and saw the calf who had the image of a donkey and a bull. And he asked the donkey: Who made you? And it said the EREV RAV made me, for their flesh is the flesh of donkeys. The bull said the same thing… Tikkune Zohar, 142a

 

THE SERPENT IS THE FORBIDDEN FAT WHICH IS FORBIDDEN TO THE JEWS

The thin intestine this is the healthy serpent, the serpent AKALATON, that the Tzaddikim are destined to eat. And there is an impure fat [Chelev], which is the serpent and which is forbidden to eat the holy Jews, for about it, it is written (Bereshit 3: 14): “Cursed are you more than all cattle”  Tikkune Zohar, 140b

 

Unfortunately, now the breach in the observance of kashruth has become much more widespread than in years gone by. In years gone by, every Jew, even the unlearned ones, kept a very close watch over the food that entered their homes, since all foods were prepared at home. No one would dare purchase commercially prepared foods and rely on hechsherim and lenient rulings of all sorts. Ask your parents or grandparents who lived in Europe before the Holocaust, and they will tell you how scrupulous they were with the sanctity of foods in the European communities that have since been destroyed, that no one, not even the most unlearned, would eat or give his family to eat foods prepared outside his home, without his supervision over their preparation from beginning to end. Now, however, there are many who permit all kinds of products according to the most lenient rulings in halachah, and the most observant purchase all sorts of commercially produced foods, even those manufactured by non‑Jews, as long as there is some kind of hechsher stamped on the container. It is irrelevant whose hechsher it is, as long as it says, "kosher" in Hebrew letters. As will be explained in this book, many of the hechsherim are given by rabbis who have no idea of the intricacies of food manufacturing. Consequently, they inadvertently permit many products containing non‑kosher ingredients. People should, therefore, avoid using all kinds of commercial products.

 

 

 

The saintly Chofetz Chaim writes in his book, Machaneh Israel, that a Jewish soldier once asked him what he should choose. He was given the choice to be in a division under a fine commander, who allows the soldiers to slaughter and eat kosher meat, but there he would have to work on the Shabbat, or to be in another division where he would not be able to eat kosher food, but he would not be coerced to work on the Shabbat. He asked what he should do. The Chofetz Chaim told him to go to the division where he would be forced to work on the Shabbat and added the following reason: Even though Shabbat is a capital offense, when he comes home, he would be able to observe many Shabbossim. If he eats neveilos and trefos, however, "the damage to his soul will remain permanently," [..And he will end up not eating Kosher and not observing Shabbat]

 

 

 

Prohibited Foods Contaminate a Person’s Soul

The prohibition of the foods that the Torah prohibited is not due to the harm they cause one’s health, for the nations eat all those things deemed disgusting for us, and they are, nevertheless, strong and untiring. The G-dly Torah did not come to cure the bodies of men and to seek their health but to seek the health of the soul and to cure its illnesses. The Torah prohibited certain foods because they contaminate and sully the pure soul and create in the person’s nature an obstruction and deterioration of his desires, whence they create an evil nature in a person, from which the spirit of contamination originates, the spirit that contaminates the thoughts and deeds and drives out the spirit of purity and sanctity. concerning this spirit, King David begged, “And Your Holy Spirit remove not from me (Ps. 51).” And he said, “A pure heart create in me, O L-rd, and a proper spirit renew in my midst.” Therefore, G-d said, “Do not contaminate your souls..,and do not become unclean through them.” For this was the matter of the obstruction and the uncleanness. The reason for its prohibition is that nature of the body be balanced and that from its foods will eminate pure blood, not contaminated thick and coarse blood. (Rabbi Don Isaac Abarbanel, Shemini).

 


גם אתה יכול להצתרף

 

THE PERSON SUFFERS WHETHER HE
 EATS KNOWINGLY OR WITHOUT KNOWING

The  Zohar Ha Kaddosh (Shemini 41b) states: Come and see. Everyone who eats of those forbidden foods, cleaves to the forces of evil and thereby contaminates himself and his soul, resulting, an unclean spirit to rest upon him, displaying, thereby he has no part in the Most High G­-d ... and if he departs from this world in that condition, all those that adhere to the forces of uncleanness cling to him, contaminate, and judge him as a person who despised his Master, he is despised in this world and despised in the World to Come ... Woe is to them! Woe is to their souls for they will not cling to the bundle of eternal life, for they have become contaminated ... All of a person's toil is for his mouth. All judgment, all one suffers and all vengeance wrought upon him, is all on account of his mouth, because he did not watch it and thereby, contaminated himself.

A person should quake when he reads the words of the Zohar concerning the immeasurable damage a person wreaks upon his soul by eating forbidden foods. For in doing so, he grasps and clings to the evil forces resulting in unclean spirits to cleave unto him, thereby demonstrating he has no part in the G‑d of Israel, G‑d forbid! Therefore, one must be particularly suspect from eating foods of dubious kashrus, surely not definitely non‑kosher foods.

In this matter, the Zohar Ha Kaddosh continues (42a): Rabbi Yitzchak said: Whoever becomes contaminated through these foods is like one practicing idolatry, which is an abomination to the L‑rd, as the Torah writes: You shall not eat any abomination. Whosoever practices idolatry departs from the side of life, departs from the Holy domain, and enters the evil one; as does also one who contaminates himself with these foods depart from the side of life, depart from the Holy domain, and enter an evil one, and not only that, but he becomes contaminated both in this world and in the World to Come.

 

 

 

 

 

 

 

In the holy book, M'lo Haomer (Shemini) we read that if one eats unclean species or forbidden foods, not only does he not raise up the "sparks" but he contaminates himself with them since they are from the "evil side," and his soul descends to the "husks." Therefore, Scripture states: It is unclean to you. Not only are they not capable of rising, but also he will contaminate himself with them.

Also, in Tefillah LeMoshe (ch. 68): Whoever eats forbidden foods is bound to the uncleanness, and he cannot ascend to the holiness. It is impossible for him to separate himself from the loathsomeness of the uncleanness except through fasts and penitence or through chibut hakever known otherwise as beating in the grave. Who needs it.

Also, in Or Tzaddikim, ch. 19: Be thou advised… Whoever was not exact in his observance of dietary laws in this world and was not careful to differentiate between that prohibited and that permitted, even if it was not prohibited by the Torah but by the Rabbis, his punishment is, that after his death, the angel in charge of the beating of the grave comes and hits him on his stomach with his bar of iron and fire, until his stomach splits and the ordure spills out. They then turn him over his face to strike him.. They say to him, "Swallow what you gave out” May G‑d guard and save us from this harsh judgment or the like! And especially is this true of the sin of mingling meat and milk, which is a serious offense, and the Zohar states: Whoever eats that food which is joined together at one time or at one meal, for forty days a roasted kid in its skin appears ... and if he begets a son in these forty days, they give him a soul from the 'evil side,' that we do not need.

 

 

 

THE MOST UPRIGHT BUTCHER IS A PARTNER
OF AMALEK 
Kiddushin (82a)

"The most upright butcher is a partner of Amalek." Rashi explains that many cases of questionable kashrut come to his hand, and in trying to save money, declares them kosher, and ‑ sell them as such. We can see to what extent the Rabbis evaluate the pitfalls resulting from the butchers, that they did not hesitate to use the sharpest epithet when referring to them. The expression, "partner of Amalek," is, by far, the sharpest epithet used in the Talmud. One's hair can stand on end when one thinks about how far this matter extends. For a question of doubtful kashrut the Rabbis called him such a name, and not only a usual butcher, but "the most upright butcher " so that no one can be confident in himself and say that since he appointed a reliable butcher, no pitfalls can result from him, and it is accepted that a Torah scholar does not allow any pitfall to result from his doings, especially if the butcher is really learned, since the Rabbis say that a Torah scholar will commit a minor infraction in order to prevent an ignorant person from committing a major infraction.

 

 

 

READ ALL ABOUT THE BIGGEST MEAT SLAUGHTERER IN THE WORLD "RUBASHKIN"

 

PDF FILE

ENGLISH                                                         HEBREW

 

  REGARDING BET YOSEF MEAT

ATTENTION SEPHARDIC PEOPLE

        An important note for all sephardic people: All meat that is not Beit Yosef is considered TAREF for Sefaradim, if a sephardic person eats regular Kosher meat, he is eating Taref, G-d forbid, If a sephardic person eats Glatt Kosher meat, he may be also eating TAREF because even if the meat is called Glatt Kosher, some adhesions in the lungs (UP TO 3 VERY SMALL ADHESIONS, SEE SIMLA CHADASHA IM PERUSH MATE ASHER PAGE 436) are allowed in a Glatt Kosher animal for Ashkenazim. And for Sephardim, not even one adhesion is allowed

BE CAREFUL WITH BET YOSEF MEAT FROM THE SEFARDIC BET DIN AS THIS MEAT IS SLAUGHTERED BY RUBASHKIN AND IT IS MOST LIKELY NOT BET YOSEF ANYWAY AND NOT KOSHER FOR SEFARADIM (AND PROBABLY NOT EVEN KOSHER FOR ASHKENAZIM EITHER)

 

NOTE VERY SIMILAR LOGOS

 

 

 

EATING FORBIDDEN FOODS IS WORSE THAN OTHER SINS

 

We learn in the holy book entitled Likutei Amarim, known popularly by the name, Tanya (chs. 6 and 7) and authored by the holy Rav Schneur Zalman of Liadi:

We learn in the holy Zohar at the end of parshas Shemini, that an unclean spirit rests on forbidden foods. Consequently, whoever eats them contaminates his soul and body, resulting in the unclean spirit to rest up on him. Moreover, he demonstrates that he has no part in the G‑d of Israel and the sanctity of Israel. He brings upon himself confusion of the mind. Additionally, it is known from Tosafos (Shabbos 12b, Chulin 5b) that eating forbidden foods is worse than infracting other prohibitions. This is what King Solomon refers in (Ecclesiastes 6:7): All of a person's toil is for his mouth. The Zohar explains this to mean that all the toil and punishments a person suffers after his death, in Gehinnom, are because he contaminated his soul during his lifetime by eating forbidden foods, such as dead animals not slaughtered properly, and trefos. Also the soul will not be fulfilled. Its punishment will never be completed. It is also written in Proverbs (21:23): Whoever watches his mouth and his tongue, watches his soul from troubles. Do not read, "From troubles (mitzaros)," but "From tzaraas." (ibid, Tazria; Tanchuma, Metzora). Now, if you ask, don't we see many people who stumble upon this sin and are not punished with Tzaraas, the Sefer Reishis Chochmah (Shaar Hakedushah ch. 13) answers that the Tzaraas is established in the soul, and when the soul ascends to heaven every night, all the holy creatures stay away from it and announce that it is unclean, as the Torah states: And he shall call, "Unclean, unclean!" This is true even after its departure from this world, if he did not repent. (Shaar Bath Rabbim).

 

 

RABBINICAL OPINION PERTAINING
TO JEWISH LAW

REGARDING WHITE VEAL

FROM RABBI MOSHE FEINSTEIN

….With regard to calf slaughter that has recommenced recently, the animals are fattened with very rich liquids that are not intended for animals, which is in opposition to what is stated in the Talmud, tractate Bechoros, p. 39. In addition, this makes the animals ill, causing them to need all types of medication. Highly-skilled ritual slaughterers have themselves only deemed some 16% of the animals as kosher. In general, most are thus not kosher. Although it appears that this is because of problems in the lungs of the animals examined by slaughterers according to laws pertaining to the lungs, it is also possible that animals are considered unkosher by virtue of their internal organs, which must also be checked because this is a very serious issue. Therefore, it is appropriate that this should be forbidden, and G-d-fearing persons should not eat this type of veal even if their internal organs are checked. Without examining the internal organs, these animals may not be deemed kosher at all. An examination of the imperforated internal organs, and of blisters that are perforated, and only a cursory examination of the internal organs and the blisters caused by weak organs, without an examination of the internal organs, may not be deemed kosher.  

signed  RABBI MOSHE FEINSTEIN

 

 

 

 

THE CITY OF CRAKOW
 

FOR MANY YEARS JEWISH HOUSEHOLDS WERE SUPPLIED WITH NON KOSHER MEAT.  A TRAGIC STORY WHICH HAPPENED IN THE TIME OF THE TZADDIK RABBI NATTAN NOTA SHAPIRO ZTK'L AUTHOR OF THE MEGALE AMUKOT THIS STORY WAS PRINTED IN NEWSPAPERS AND BOOKS MORE THAN 300 YEARS AGO

 
 

 

 

 

 

CONTRACT WITH THE RABBI or STORE OWNER RESPONSIBLE FOR THE KASHRUT OF FOODS ESPECIALLY MEATS AND CHAMETZ FREE PRODUCTS DURING PASSOVER

Dear Rabbi ___________ OR Mr_______________:

--Being that the punishment for eating Non Kosher foods is very grave, especially the punishment for eating forbidden fats which carries the penalty of Karet, and also the consumption of Chametz in Passover which also carries the penalty of Karet

--Being that the Zohar ha Kaddosh Shemini 41b says:

 Come and see: Everyone who eats of those forbidden foods, cleaves to the forces of evil and thereby contaminates himself and his soul, resulting in an unclean spirit to rest upon him, displaying, thereby he has no part in the Most High G­-d ... and if he departs from this world in that condition, all those that adhere to the forces of uncleanness cling to him, contaminate, and judge him as a person who despised his Master, despised in this world and despised in the World to Come ... Woe is to them! Woe is to their souls for they will not cling to the bundle of eternal life, for they have become contaminated ... All of a person's toil is for his mouth. All judgment, all one suffers and all vengeance wrought upon him, is all on account of his mouth, because he did not watch it and thereby, contaminated himself…(Shemini 42a): Rabbi Yitzchak said: Whoever becomes contaminated through these foods is like one practicing idolatry, which is an abomination to the L‑rd, as the Torah writes: You shall not eat any abomination. Whosoever practices idolatry departs from the side of life, departs from the Holy domain, and enters the evil one; as does also one who contaminates himself with these foods depart from the side of life, depart from the Holy domain, and enter an evil one, and not only that, but he becomes contaminated both in this world and in the World to Come

--There is no sin so severe as forbidden foods, since entire Jewish communities were lost and turned to evil ways because of eating treifos and neveilos. (Divrei Chayim‑Yoreh Deah) See also: Chasam Sofer Parshas Shmini, Or Hachayim Shmini, Bris Mateh Moshe, Nidchai Israel chap. 29, Reishis Chochmo Shar Hakedusho chap. 17, (Kiddushin 82a), Tzafnath Paneach and Degel Machanay Ephraim (Parshath Ekev), Shne Luchot Ha Brit, Chullin 93b, Pele Yoetz, taref, Yoreh Deah, end of ch. 116, Pri Chadash to Yoreh Deah, ch. 81, MIDRASH VAYIKRA 1:1, BACH (Orach Chayim, Siman 670):

We therefore request from you that you take all responsibility for the possible punishments that we may incur in case the foods under your supervision are not Kosher. We are sure you are willing to take responsibility for the possible punishment from Hashem since you have signed the certificate that claims that the place we patronize or the products we are consuming specifically________________ are kosher. Therefore in case of meats or Chametz free products in Pesach, you assume responsibility for the punishment of Karet we may incur, G-d forbid if these products contain forbidden fats or if they claim they are Chametz free and nevertheless contain Chametz and are consumed during Pesach.

Regarding meats by signing this contract you accept responsibility for the fact that the animal was slaughtered and checked 100% in accordance with the laws of Shechitah which would make the animal Glatt Kosher as the stamp which you have signed claims.

We hope that Hashem gives you strength to continue your most difficult and demanding labor and that you will do your duty in a faithful manner in accordance to the Holy Torah and the Sages of Israel

Rabbi _________________

Date:

Witnesses: _________________    and _____________________________

 

 

 

 

בספר דרך הנשר מובא מהצדיק הקדוש רבי נתן אדלער, שעיקר עיכוב ביאת המשיח שאינו בא הוא בגלל השחיטה שמאכילים את עם ישראל בנבילות וטריפות ואם יתקנו זאת יבא תיכף ומיד ממש, ואעתיק מה שכתוב ממקצת מספר "האבי"ב" (ראשי תיבות א'חינו ב'ני י'שראל ב'גולה) כתב, מהנוגע לדעת בדורנו וז"ל: ר' נתן אדלר ותלמידו ר' משה סופר מפ"ב (פראנקפוט דמיין) מקובלים בנסתר, ר' נתן אדלער רצה לפסול השוחטים דפפד"מ, ולהכניע חותם הסטרא אחרא ששורה על שוחטים פסולים בסוד על חרבך תחי' וגו' ואלמלא השיג כל רצונו בא משיח, אך הסמ"ם מ"ם העמיד עליו רודפים קצבים והוצרך לברוח מפ"ב. [וזה היה סוד ירידת הבעל שם טוב הקדוש לעלמא הדין ורמז על זה ב"זע"ם" תצעד ארץ, ראשי תיבות ז'ביחה ע'ירובין מ'קוואות]

 

 

 

 

רבי חיים הלבערשטאם מצאנז זי"ע בעל "דברי חיים"

 

ידוע שעל ידי שוחטים הקלים שהאכילו בשר פיגול, יצאו מן הדת לערך ג' וחצי מיליאן יהודים רח"ל, כמבואר בשאלות ותשובות דברי חיים (יו"ד חלק א' סי' ז') שאין עבירה כמאכלות אסורות שמטמטם הלב הישראלי, ובעוונותינו הרבים ראינו דעל ידי זה יצאו מן הדת כמה קהילות בארץ לוע"ז שאכלו ונתפטמו בנבילות וטריפות על ידי השובי"ם הקלים, וגברו עליהם דעות זרות עד שנאבדו מן הקהל. (עיי"ש דבריו החוצבים להבות אש

 

 

 

WARNING OF THE CHAFETZ CHAYIM ZT’L

How much will an individual regret, when with a mere admonition, he could have extricated himself from all these punishments. Let him not be misled by the fact that others will share the punishment with him considering that he is not the only one in the city to have transgressed thereby finding false comfort. As an analogy: In the event a person is a co-signer on a note encumbering a debt of millions of dollars, regardless the number of additional co-signers, when the debt becomes due, even if required to reimburse only a small fraction thereof, it could amount to a sizable sum, which will be quite painful to pay.

Similarly, since today the ingestion and partaking of prohibited foods has become unfortunately widespread when the time for reckoning arrives, it will amount to many thousands of olive sized pieces of prohibited foods. Consequently, those capable of arousing the populace in their vicinity to observe kashrus strictly and thereby prevent untold thousands of Jews who were lax from eating non-kosher, will surely be considered the most guilty. Our sages admonish (Tana D'vei Eliyahu): Anyone able to protest and refrains to do so; Anyone able to elicit repentance and does not do so, all blood spilled will be credited to his negligence and held against him...

 

רבי יעקב דוד רידב"ז זי"ע

   

 על הכשרות בשיקגו, כי זה היסוד הראשון שמוטל על הרב לתקן, עד שהשוחטים והבוטשערס העמלקים רדפו אותו והוצרח לברוח משם, ועלה לארץ ישראל, ונתיישב בעיה"ק צפת, ושם מנו"כ.
העולם אמרו שחשב עצמו (רבינו משה חיים לוצאטו – הרמח"ל) למשיח. ושמעתי מפי מו"ר הרידב"ז זצ"ל, שפעם אחת אמר לתלמידיו שיחפשו עליו שאם עבר פעם אחת על דברי חז"ל, אזי אינו יכול להיות משיח, והזכירו לו כי פעם אחת עבר על מחז"ל לעולם יצא אדם בכי טוב (פסחים ב'), ואז הסיח דעתו מלהית משיח (ספר "עדן ציון" עמוד קמ"ה).
  חלק מספריו: מגדל דוד – חידושים ופלפולים לתלמוד בבלי וירושלמי (ווילנא תרל"ד). ב. חנה דוד – חידושים על מסכת חלה מתלמוד ירושלמי (שם תרל"ו). ג. תשובות רידב"ז (שם תרמ"א). ד. פירוש רידב"ז ותוספות רי"ד – על התלמוד ירושלמי (פיטריקוב תרנ"ט – תר"ס). הראשון הוא פירוש הענין (דוגמת פירוש רש"י בתחמוד בבלי), והשני, הרחב ביאור (דוגמת התוספות בתלמוד בבלי), בפירושיו אלה קנה לו את פרסומו הגדול כ"תנא ירושלמי". ה. נימוקי רידב"ז דרושים ופירושים על בראשית שמות (שיקאגו תרס"ד). ו. שו"ת בית רידב"ז (ירושלים תרס"ח.). ז. קונטרס השמיטה - הלכות שביעית (ירושלים תרס"ט). ח. קונטרס הלכה למעשה - בדין פירות שביעית (ירושלים תרע"ב). ט. שו"ע לשבת – בית רידב"ז – הלכות שביעית שהוציא לאור במצורף לספר "פאת השלחן" ירושלים תרע"ב. ועוד

 

 

רבי אהרן רוקח מבעלזא זי"ע

 

כל כוחו של הרשע הגרמני ימ"ש בא על ידי שאכלו מאכלות אסורות שהיו שוחטים קלים ומזה נולד עמלק הגרמני, והיה במדה כנגד מדה מפני שלא השחיזו הסכינים כדבעי השחיז את החרב של הבעל דבר שהוא שר של עמלק ועל ידי זה היה בכוחו לשחוט מיליוני יהודים רח"ל (ספר דרשות הגר"ש שווייצער שליט"א)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GO TO NEXT PAGE

Published with the help of Jason Robert Kovan