ISRAEL613.COM

בס"ד

 

 

כשרות - מונסי- קראקא-ט
 

 KASHRUT - MONSEY- KRUKA IN ENGLISH PAGE 4

 

PAGE 1  2   3     4   5  6  7

 

8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18

 

 ראשי

PAGE 14

מודעות ואזהרות בענין כשרות הבשר
מכ"ק מרן האדמו"ר מקאשוי שליט"א

במלחמתו הגדולה על כשרות השחיטה

ספר הבעל שם טוב והשחיטה

מכתב אודות תיקון מכשולי הניקור שכתב כבוד קדושת אדמו"ר הגה"ק מרן

רבי רפאל בלום שליט"א אבדק"ק קאשוי להאדמו"ר מסאטמאר שליט"א

בו מגלה סודות נוראות איך שנכשלו בשוגג, ורוצים להכשיל במזיר באכילת חלב שהוא איסור כרת, והולכים לקבל חתימות מגדולי ישראל שכאילו הכל על צד היותר טוב, וכך יעשו רושם שכל הבשר מותר לאכלו בלי חשש ופקפוק, וכל זה נעשה אחר שכבר ידעו מהפירצות והמכשולות הגדולות שהכשילו את הרבים באיסורי כריתות

 שנת תשמ"ג לפ"ק -ברוקלין נוא יארק מגלה סיבת המכשולות באיסורי חלב שהוא איסור כרת, - המכשולות אופני התיקון.

קונטרס קול קורא'ס

חלק ב'' מאת כבוד קדושת אדמו"ר הגה"ק מרן

רפאל בלום שליט"א

אבדק"ק קאשוי בעדפארד היללס עשרת ימי תשובה

אסור לאכול מן התורה שום בשר בהמה כי נשאר עליהם חלק אחוריים רח"

מאיסורא

מכתב אזהרה נגד אכילת בשר בהמה ממרן הגה"ק אדמו"ר מקאשוי שליט"א 

י"ג מדות של רחמים שנת תשמ"ג לפ"ק.

אסור לאכול מן התורה שום בשר בהמה כי נשאר עליהם חלק אחוריים רח"ל 

הוראה ואזהרה לאפרושי מאיסורא

מכתב אזהרה נגד אכילת בשר בהמה ממרן הגה"ק אדמו"ר מקאשוי שליט"א  

הוראה ואזהרה לאפרושי מאיסורא

ה' ניסן תשס"ב לא יטמטם עצמו ואת בני ביתו באכילת בשר מאיזה סוג שיהיה, כי כשרות הוא אחד משלשה דברים שגורמו ירידת היהדות פה אמעריקא ושאר מקומות כמבואר בזוהר הקדוש

 

הוראה ואזהרה לאפרושי מאיסורא

מכתב אזהרה נגד אכילת בשר בהמה ממרן הגה"ק אדמו"ר מקאשוי שליט"א

שלא לאכול בשר בהמה עד ביאת המשיח  

קול קורא במחנה החרדי א' כסלו תשמ"ג

אכן נודע הדבר נעשתה התועבה הזאת בישראל מזייפים כל סדר הניקור מה שהיה ביוראפ

 

את אשר אסרת התרתי

 

דרשה וקול קורא מהגאון הצדיק הקדוש והטהור כ"ק אדמו"ר מקלויזנבורג זצוקללה"ה

שיצא בקול חוצב להבות אש נגד הרבנים המכשירים המכשילים שמאכילים נבילות וטריפות חלב ודם להכלל ישראל, רחמנא ליצלן.

 

ספר שפע חיים 

- דרוש ומאמר ברית שלש עשרה - מאת כבוד קדושת אדומו"ר הגה"ק מרן יקותיאל יהודה הלברשטאם שליט"א [זצוקללה"ה] אבדק"ק צאנז - אשר בשר צדק בקהל רב - ביום י"ג מדות שנת תש"נ לפ"ק

בו מבאר האיסור הגדול של חלב עכו"ם בחתימת גדולי הרבנים שליט"א.

 

להסיר מכשול - האיסור על חלב עכו"ם לאנשים וקטנים

ביאור גדול ורחב על מה שכתבו בש"ס בזוהר הקדוש ומדרשים ובספרי בעל שם טוב זי"ע בענין כשרות הטבחים שהם שותפם של עמלק.

הבעל שם טוב הקדוש נוסע מעיר לעיר לגלות שמאכילים את עם ישראל בנבילות וטריפות חלב ודם.  

קונטרס שותפו של עמלק חלק א'

בו יבואר הדרך האמיתי של הבעל שם טוב הקדוש ותלמידיו.  מלחמתו הגדולה על הכשרות.

ביאור גדול ורחב על מה שכתבו בש"ס בזוהר הקדוש ומדרשים ובספרי בעל שם טוב זי"ע בענין כשרות הטבחים שהם שופם של עמלק.

וביאור גדול בענין מה הוא באמת מלחמת עמלק, ובמה אנו יכולים לעשות לנצח אותו. כמו שכתוב בתורה מלחמה לה' בעמלק מדר דר.

ועיקר עבודתו של השטן הוא לרמות את המנהיגים שלא ידעו את האמת, ואלו שיודעים מסית אותם שלא יגלו את האמת מה שהולך בשחיטה ובניקור.

 

קונטרס שותפו של עמלק חלק ג'

בו יבואר הדרך האמיתי של הבעל שם טוב הקדוש ותלמידיו.

ואיך שהבעל שם טוב הקדוש היה נוסע מעיר לעיר לגלות שמאכילים נבילות וטריפות.

ובזה יתבאר מה שהצדיקים הקדושים אמרו שנשתכך דרך הבעל שם טוב זי"ע. מה עיקר העבודה של השטן? נסיון האחרון בגלות המר.

האסיפה הגדולה על הכשרות שנעשה על ידי ממשלת ארצות הברית שהיה בטווין טאויערס, ושם נתגלה הסוד על מצב הכשרות בארצות הברית איך שמאכילים נבילות וטריפות בכל ארצות הברית לעיני כל חי? , טריליאן פעמים יותר ממה שהיה בעיר קראקא, ואין פוצה פה ומצפצף. יצא לאור ונדפס ונחלק בבתי מדרשים בבוקר לפני שהמטוסים נכנסו לטווין טאויערס כ"ג אלול תשס"א.

הבשר הכשר?
המכתב נכתב להלוחם מלחמת ה' במסירת נפש כ"ק מרן אדמו"ר מקאשוי שליט"א  בעדפורד היללס נוא יארק

רב דקהל דרכי נועם - מחבר ספרי לשלמה משפטיך על ד"ח שו"ע אילנא דחיי על הלכות ברכת אילנות, ברה כחמה על ברכת החמה, גדולי שלמה בדין גילוח בחול המועד, דרשת שלמה על עניני כשרות המאכלים וידיעות נחוצות בעניני כשרות

ספר תיקון הכשרות - ומכתב הצלה

על מצב השחיטה והניקור

מאת הרה"ג רבי שלמה יהודה שוויצער שליט"א 

 

י"ג מדות של רחמים שנת תשמ"ג לפ"ק

אסור לאכול מן התורה שום בשר בהמה כי נשאר עליהם חלק אחוריים רח"ל 

הוראה ואזהרה לאפרושי מאיסורא

מכתב אזהרה נגד אכילת בשר בהמה ממרן הגה"ק אדמו"ר מקאשוי שליט"א

רבי חיים פלאג'י

תוכחת חיים

 

כשרות השחיטה
אכילת בשר הלכה למעשה 10 חלקים
דיניו - ומנהגיו
 

יצא לאור על ידי וועד הכשרות דהתאחדות הקהילות - הוצאה שביעית שנת תשמ"ט

אכילת בשר הלכה למעשה חלק א'

יצא לאור על ידי וועד הכשרות דהתאחדות הקהילות - הוצאה שביעית שנת תש"ס

אכילת בשר הלכה למעשה חלק ב'

יצא לאור על ידי וועד הכשרות דהתאחדות הקהילות - הוצאה שביעית שנת תש"ס

אכילת בשר הלכה למעשה חלק ג'

יצא לאור על ידי וועד הכשרות דהתאחדות הקהילות - הוצאה שביעית שנת תש"ס

אכילת בשר הלכה למעשה חלק ד'

יצא לאור על ידי וועד הכשרות דהתאחדות הקהילות - הוצאה שביעית שנת תש"ס

אכילת בשר הלכה למעשה חלק ה'

יצא לאור על ידי וועד הכשרות דהתאחדות הקהילות - הוצאה שביעית שנת תש"ס

אכילת בשר הלכה למעשה חלק ו'

יצא לאור על ידי וועד הכשרות דהתאחדות הקהילות - הוצאה שביעית שנת תש"ס

אכילת בשר הלכה למעשה חלק ז'

יצא לאור על ידי וועד הכשרות דהתאחדות הקהילות - הוצאה שביעית שנת תש"ס

אכילת בשר הלכה למעשה חלק ח'

יצא לאור על ידי וועד הכשרות דהתאחדות הקהילות - הוצאה שביעית שנת תש"ס

אכילת בשר הלכה למעשה חלק ט'

יצא לאור על ידי וועד הכשרות דהתאחדות הקהילות - הוצאה שביעית שנת תש"ס

אכילת בשר הלכה למעשה חלק י'

יצא לאור על ידי וועד הכשרות דהתאחדות הקהילות - הוצאה שביעית שנת תש"ס

       סדר קליפת הסירכות חלק א'

 

מצוה אנציקלופדיה

השחיטה בישראל כהלכתה

 

ספר הלכה למשה מסיני על מכשולי השחיטה בה' הלכות שחיטה, והוא:

קובץ כל ספרי שחיטה המובהקים בעניני הגרמה

בו נקבצו תחת גג אחד 52 ספרי שחיטה היסודיים אשר מהם יתד ומהם פנה בכל הדורות לסדר השחיטה האמיתי ובכל קצות הארץ תמכו וסמכו הרבנים ומנהיגי דור ודור על הספרים הללו בלבד, וב"ה לא אינה להן כל און! הבקי בשחיטה יכול לראות עין בעין שהשוחטים בשחיטות הגדולות עוברים על הגרמות שהוא אחד מחמשה הלכות שחיטה שהוא הלכה למשה מסיני

 

על מכשולי השחיטה בה' הלכות שחיטה והוא: קובץ כל ספרי שחיטה המובהקים הלכות הגרמה

הלכה למשה מסיני

הלכות הגרמה, הלכה למשה מסיני

עטרת זהב

הלכות הגרמה, הלכה למשה מסיני

עצי לבונה

הלכות הגרמה, הלכה למשה מסיני

בית דוד

הלכות הגרמה, הלכה למשה מסיני

בית לחם יהודי

הלכות הגרמה, הלכה למשה מסיני

בית שמואל

הלכות הגרמה, הלכה למשה מסיני

חדרי דעה

הלכות הגרמה, הלכה למשה מסיני

חוקי דעת #14

הלכות הגרמה, הלכה למשה מסיני

חוקי דעת #46

הלכות הגרמה, הלכה למשה מסיני

חוט המשולש

הלכות הגרמה, הלכה למשה מסיני

דעת תורה

הלכות הגרמה, הלכה למשה מסיני

דרכי תשובה

הלכות הגרמה, הלכה למשה מסיני

הגהות מהר"ץ

הלכות הגרמה, הלכה למשה מסיני

הוכשר הזבח

הלכות הגרמה, הלכה למשה מסיני

עקרי הד"ט על שחיטה וטריפות

הלכות הגרמה, הלכה למשה מסיני

כרתי ופלתי

הלכות הגרמה, הלכה למשה מסיני

כנסת הגדולה

הלכות הגרמה, הלכה למשה מסיני

לחם הפנים

הלכות הגרמה, הלכה למשה מסיני

להורות נתן

הלכות הגרמה, הלכה למשה מסיני

לבוש מרדכי

הלכות הגרמה, הלכה למשה מסיני

לקוטי ישרים

הלכות הגרמה, הלכה למשה מסיני

מקור מים חיים

הלכות הגרמה, הלכה למשה מסיני

מנחת יוסף

הלכות הגרמה, הלכה למשה מסיני

מנחת יעקב

הלכות הגרמה, הלכה למשה מסיני

מסגרת השלחן

הלכות הגרמה, הלכה למשה מסיני

מורה לזובחים

הלכות הגרמה, הלכה למשה מסיני

אהל יצחק

להצדיק הקדוש רבי חיים בן עטר זי"ע, שנת תק"ע

בעל מחבר ספרי אור החיים הקדוש על התורה, חפץ ה' על מסכתות הש"ס, ראשון לציון על נביאים וחמש מגילות

פרי תואר על שו"ע יורה דעה

הלכות הגרמה, הלכה למשה מסיני

ראומה

הלכות הגרמה, הלכה למשה מסיני

ספר האגור

הלכות הגרמה, הלכה למשה מסיני

ספר מהרי"ל

הלכות הגרמה, הלכה למשה מסיני

שערי דעה

הלכות הגרמה, הלכה למשה מסיני

שחיטות ובדיקות

הלכות הגרמה, הלכה למשה מסיני

הלכה למשה מסיני

הלכות הגרמה, הלכה למשה מסיני

שאלות ותשובות

הלכות הגרמה, הלכה למשה מסיני

שלחן גבוה

הלכות הגרמה, הלכה למשה מסיני

שמלה חדשה #40

הלכות הגרמה, הלכה למשה מסיני

שמלה חדשה #35

הלכות הגרמה, הלכה למשה מסיני

שמלה חדשה #2

הלכות הגרמה, הלכה למשה מסיני

שמלה חדשה #3

הלכות הגרמה, הלכה למשה מסיני

שמלה חדשה #38

הלכות הגרמה, הלכה למשה מסיני

שמלה חדשה #39

הלכות הגרמה, הלכה למשה מסיני

תשב"ץ

הלכות הגרמה, הלכה למשה מסיני

תשורת ש"י

הלכות הגרמה, הלכה למשה מסיני

טבח והכן

הלכות הגרמה, הלכה למשה מסיני

תפארת למשה

הלכות הגרמה, הלכה למשה מסיני

תפארת יעקב

הלכות הגרמה, הלכה למשה מסיני

תיקוני הזבח

הלכות הגרמה, הלכה למשה מסיני

טוב לזכרון

הלכות הגרמה, הלכה למשה מסיני

ויוסף אברהם

הלכות הגרמה, הלכה למשה מסיני

יד דוד

הלכות הגרמה, הלכה למשה מסיני

זבחי שלמים #12

הלכות הגרמה, הלכה למשה מסיני

זבחי שלמים #11

 

כשרות השחיטה בישראל כהלכתה

מלחמה לה' בעמלק מדור דור מלחמת הצדיקים עם רבני הערב רב (העמלקים)
בשדי כשרות השחיטה,
בד' מאות שנים האחרונים

מהגאון הגדול רבי נתן געשטעטנער אבדק"ק קרית אגו"י בני ברק בעל להורות נתן על ד"ח שלחן ערוך. מתאר מצב הנורא בשחיטות בארצות הברית, ובפרט נגד השחיטה בבאקס, ושחיטה תלויה

להורות נתן

ניקור

עטרת ישועה

חלק ג' מספר אבן מקיר תזעק: על הפירצה הנוראה להפך סדר השחיטה בלונדון, ממה שמקובל אצלנו מדור דור, ואשר פירצה זו גרמה לכפות ידי השוחטים בשאר מדינות אירופא ובארץ ישראל, להנהיג לעבור על חמשה הלכות שחיטה שהם הלכה למשה מסיני

דעת תורה השמר לך פען

חלק א', בענין שחיטה ב"באקס" (פען בלע"ז): בו יבואר איך שהרב הנ"ל משקר במצח נחושה, ומזייף ביודעין דעת רבני וגדולי דורינו ודעת רבני וגדולי הדור שעבר אודות השחיטה בארצה"ב, ממה שהעתקנו מספר "בשבילי השחיטה" להגרש"ב ליברמאן שליט"א, ברוקלין תשנ"ח

אבן מקיר תזעק

חלק ב' מספר אבן מקיר תזעק, בענין שחיטה ב"באקס" (פען בלע"ז): בו יבורר תשובות מרבנים גדולי ישראל נגד ההיתר הפורח באויר שכתב ר' יצחק אליעזר יאקאב למחלקת הכשרות של הרבנות הראשית בארץ ישראל בקונטרס המתיר אסורים. בו יווכח לעין כל איך שהנ"ל משקר במצח נחושה, ומזייף ביודעין דעת רבני וגדולי דורינו ודעת רבני וגדולי הדור שעבר אודות השחיטה בארצה"ב. ברוקלין תשנ"ח

וזבחת כאשר צויתיך

ספר כולל, טובו של השוחט וגורלו, השוחט והשחיטה בארצות הברית, תולדות השוחט וקורותיה, כל מה שעבר עליהם מימי חז"ל, הסיפור מהשוחט מבארדיטשוב, למה טוב שבטחים שותפו של עמלק? מאת יקותיאל יהודה גרינוואלד, רב ואב"ד מקלאמבוס אהייא, ניו יארק תשט"ו

השוחט והשחיטה בספרות הרבנות

מאנאטליכער זשורנאל, ארויסגעגעבען ביי די אגודת שוחטי עופות דניו יארק רבתי שנת תרצ"ב

די שוחטים שטימע

תיאור פרטי במצב השחיטה המתקיים כעת בכל ארצות הברית. ברוקלין ניו יארק שנת תשד"ם

שחיטת ואכילת בשר כהלכתה חלק ג

בו יבואר ענין התקנה הקדומה המוזכרת בפוסקים והיה נהוג בכל תפוצות ישראל להצריך שני שובי"ם עומדים זה ע"ג זה רואים ומשגיחים שהוכשר כדת וכהלכה מתחלתו עד סופו, עם כל המסתעף להלכה ולמעשה, ברוקלין שנת תשל"ח

זבחו זבחי צדק  שלש תשובות

כשרות השחיטה והניקור

ירחון חודשי יוצא לאור על ידי אגודת שוחטי עופות דניו יארק רבתי

מאנאטליכער זשורנאל, ארויסגעגעבעם ביי די אגודת שוחטי עופות דניו יארק רבתי שנה תרצ"ב תרצ"ג

די שוחטים שטימע

 

יצא לאור אדר שנת תשנ"ח

קונטרס כרוזים, מודעות ואזהרות בענין אכילת בשר בהמה

ביאור מקיף על ניקור חלב הפנים הקדמי מהתלמוד ושו"ע מהראשונים והאחרונים ומספרי ניקור.  

בזמנו של הגאון מוילנא זצ"ל נכשלו כל העיר באיסורי חלב. יצא לאור ע"י בית המדרש הלכה למעשה בני ברק  - 200 עמודים

סדר הניקור הפנים והקדמי

עם תמונות הלכה למעשה מאת הרב מרדכי גבריאל מלאכי - רב בביהמ"ד דהחסידים "יבנה" תל אביב וראש ביהמ"ד הלכה למעשה בני ברק

דרשה וקול קורא מהגאון הצדיק הקדוש והטהור כ"ק אדמו"ר מקלויזנבורג זצוקללה"ה  שיצא בקול חוצב להבות אש נגד הרבנים המכשירים המכשילים שמאכילים נבילות וטריפות חלב ודם להכלל ישראל, רחמנא ליצלן.

 

ספר שפע חיים 

- דרוש ומאמר ברית שלש עשרה - מאת כבוד קדושת אדומו"ר הגה"ק מרן יקותיאל יהודה הלברשטאם שליט"א [זצוקללה"ה] אבדק"ק צאנז - אשר בשר צדק בקהל רב - ביום י"ג מדות שנת תש"נ לפ"ק

בו מבאר האיסור הגדול של חלב עכו"ם בחתימת גדולי הרבנים שליט"א.

 

להסיר מכשול - האיסור על חלב עכו"ם לאנשים וקטנים

ביאור גדול ורחב על מה שכתבו בש"ס בזוהר הקדוש ומדרשים ובספרי בעל שם טוב זי"ע בענין כשרות הטבחים שהם שותפם של עמלק  הבעל שם טוב הקדוש נוסע מעיר לעיר לגלות שמאכילים את עם ישראל בנבילות וטריפות חלב ודם

קונטרס שותפו של עמלק חלק א'

בו יבואר הדרך האמיתי של הבעל שם טוב הקדוש ותלמידיו מלחמתו הגדולה על הכשרות

ביאור גדול ורחב על מה שכתבו בש"ס בזוהר הקדוש ומדרשים ובספרי בעל שם טוב זי"ע בענין כשרות הטבחים שהם שופם של עמלק  וביאור גדול בענין מה הוא באמת מלחמת עמלק, ובמה אנו יכולים לעשות לנצח אותו. כמו שכתוב בתורה מלחמה לה' בעמלק מדר דר  ועיקר עבודתו של השטן הוא לרמות את המנהיגים שלא ידעו את האמת, ואלו שיודעים מסית אותם שלא יגלו את האמת מה שהולך בשחיטה ובניקור   ובזה יתבאר מה שהצדיקים הקדושים אמרו שנשתכך דרך הבעל שם טוב זי"ע. מה עיקר העבודה של השטן? נסיון האחרון בגלות המר.

קונטרס שותפו של עמלק חלק ג'

איך שהבעל שם טוב הקדוש היה נוסע מעיר לעיר לגלות שמאכילים נבילות וטריפות

האסיפה הגדולה על הכשרות שנעשה על ידי ממשלת ארצות הברית שהיה בטווין טאויערס, ושם נתגלה הסוד על מצב הכשרות בארצות הברית איך שמאכילים נבילות וטריפות בכל ארצות הברית לעיני כל חי? , טריליאן פעמים יותר ממה שהיה בעיר קראקא, ואין פוצה פה ומצפצף. יצא לאור ונדפס ונחלק בבתי מדרשים בבוקר לפני שהמטוסים נכנסו לטווין טאויערס כ"ג אלול תשס"א.

הבשר הכשר?

לחם שערים

המכתב נכתב להלוחם מלחמת ה' במסירת נפש כ"ק מרן אדמו"ר מקאשוי שליט"א  דפורד היללס נוא יארקרב דקהל דרכי נועם - מחבר ספרי לשלמה משפטיך על ד"ח שו"ע אילנא דחיי על הלכות ברכת אילנות, ברה כחמה על ברכת החמה, גדולי שלמה בדין גילוח בחול המועד, דרשת שלמה על עניני כשרות המאכלים וידיעות נחוצות בעניני כשרות

ספר תיקון הכשרות - ומכתב הצלה

על מצב השחיטה והניקור מאת הרה"ג רבי שלמה יהודה שוויצער שליט"א

 

  ספר ראומה, מדבר בצדקה רב האיכות בדיני שחיטה ובדיקה, מהרב נחשון מארץ בבל, ונתחברו עליו על הדף ב' ספרים, צפנת פענח וחזקת יד ממוהר"ר רבי יצחק עונקינירא זצ"ל.

 הלכות שחיטה ואו"ה לאלדד הדני, הנקרא ארץ ישראל, הלכותיו בהדורות שונות על פי כתבי-יד ודפוסים עתיקים עם מבוא והערות, מאת אברהם עפשטיין, פרעסבורג, תרנ"א.

 בדיקות, סדר הניקור, לרש"י ז"ל עם הגהות מבעל העיטור, מנטובה.

ספר ריב"ן, הלכות טריפות לריב"ן זצ"ל, הוא מכתב יד גאון קדמון רבינו יהודה ב"ר נתן זצ"ל, נ"י שנת תש"ג.

 ספר חוט המשולש, האחד: רבינו יהודה החסיד מבעלי התוספות על הלכות שחיטה. והשני הלכות שחיטה וטריפות להרז"ה, זצ"ל

 ספר ל"ו שערים על טריפות הראיה, מאת גאון קדמון מבעלי התוספות רבינו אליעזר מגרמיזא זצ"ל, בעל מחבר ספר רוקח, ברוקלין שנת תש"א.

ספר הלכות בדיקות הסכין ובדיקת הראיה לרבינו יונה גירונדי זצ"ל, וויען תרל"א

בולעטין וועד הכשרות ארגון מוקדש לתיקון מצב הכשרות באמצעים של בירור, חקירה ודרישה, התיעצות, הודעה, והצעה - חדש תשרי תש"נ לפ"ק. - עד מתי נחשה ? מכתב א': על הבעיות הגדולות אצל  השחיטה מרובאשקין. מכתב עדות ממשגיח חסיד חב"ד שכותב להגה"צ מהאלמין שליט"א, -  ולהבית דין של חב"ד אודות הכשרות אצל רובאשקין.   מכתב ב' - הכתב יד של משגיח חב"ד חשוב מאוד שמתאר את כל מצב הכשרות אצל רובאשקין בדיוק נפלא. מכתב ג' מהגה"צ רבי יוסף יצחק זצ"ל שכתב לר' אברהם אהרן שי' רובאשקין

שאלות ותשובות מהגאון רבי יצחק לוי שו"ב בירושלים עיה"ק על השחיטה של רובאשקין, עם הרבה דוקאמענטען.

 מכתב למערכת ישראל 613 שחיטה של רובאשקין נבילה וטריפה חלב ודם סיפור נורא והשגחה פרטית - השוויגער מזיווג שני של רובאשקין הודיעו לה בחלום כי רובאשקין מאכיל חלב ליהודים, היא חלמה שהכל בגלל הסבא והבן שמאכילים חלב לעם ישראל. הדבר כבר עלה שני קרבנות ל"ע, ומאכילים חלב הלאה ואין מפחדים כי כסף מטהר ממזרים.- הרב ווייסמאן בדין תורה עם  הגה"צ ממארגארעטין שליט"א ונתגלה שהרב ממארגארעטין האכיל חלב לעם ישראל בשחיטת רובאשקין רח"ל.

אכן נודע הדבר - יצא לאור על ידי  תלמידי הרידב"ז על הירושלמי שנלחם להציל את הכשרות בשיקאגוי והקצבים יצאו נגדו בחרב ובחנית עם ספרים שלימים, וזה קונטרס קטן שענו להם על כל הטעראר שעשו

סכסוך בענין השחיטה (תרלד תרל"ה), דפים 99-112 - מספר זכרונות לבן ירושלים תקצ"ד תרע"ח מאת יהושע ב"ר דוד יעלין, ירושלים תרפ"ד, בהוצאת מגנזי ירושלים תשל"ב,

GENERAL KASHRUT

Encyclopedia of Kashrut Vol  3 Kosher for Long Life

ETHICAL TEACHINGS ON THE OBSERVANCE OF KASHRUT, CURRENT PROBLEMS WITH KASHRUT - By Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical Court of Holmin, Shlita

Nefesh Yeshaya Kashrus - vol 2 
TREATISE ON THE LAWS OF KASHRUT (PAGE 44) - By Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical |Court of Holmin, Shlita
Kashrus ha Bassar ke Chilchato Questionnaire

QUESTIONNAIRE FOR THE OBSERVANCE OF THE KASHRUT OF MEAT  - By Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical Court of Holmin, Shlita

Kashrus ha Bassar ke Chilchato Questionnaire

QUESTIONNAIRE FOR THE OBSERVANCE OF THE KASHRUT OF MEAT  - By Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical Court of Holmin, Shlita

The Journal of Jewish health
LEARN WHAT THE ANIMALS YOU EAT ARE FED BY THE BIG CORPORATIONS . YOU WILL BE AMAZED OF WHAT GOES ON
Encyclopedia of Kashrut Vol  4 

ETHICAL TEACHINGS ON THE OBSERVANCE OF KASHRUT, CURRENT PROBLEMS WITH KASHRUT  - By Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical Court of Holmin, Shlita

Problems with the OU
PROBLEMS WITH THE KOSHER CERTIFICATION OF THE ORTHODOX UNION
Worms in New York's water
THE WATER SUPPLY IN NEW YORK'S HOMES MAY CONTAIN WORMS WHICH IS A PROHIBITION FROM THE TORAH
CONTRACT OF KASHRUT
TO BE SIGNED BETWEEN THE CONSUMER AND THE RABBI WHO GIVES THE HECHSHER
The meat which was left unguarded
MEAT WHICH HAS LEFT THE SIGHT OF A JEW IS FORBIDDEN BY RABBINICAL LAW

HASHEM'S WAR AGAINST AMALEK FROM
 GENERATION TO GENERATION

Amalek and his Partner: Questions and answers regarding meat consumption
LEARN WHY YOU CAN NOT FIND KOSHER MEAT IN AMERICA OR ANYWHERE ELSE IN THE WORLD
The Twin Towers Kosher Meat? The secret is out
THE MEETING IN THE TWIN TOWERS WHERE THE TRUTH ABOUT THE MEAT BUSINESS IS EXPOSED  - By Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical Court of Holmin, Shlita
In The City Of Krakow

FOR MANY YEARS JEWS WERE FED NON KOSHER MEAT IN KRAKOW AROUND 500 YEARS AGO - By Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical |Court of Holmin, Shlita

Until when
A PAINFUL CRY FROM THE GAON AND TZADDIK RAV SHRAGA FEIVEL MENDELOWITZ TZK'L ON THE SITUATION OF KASHRUT IN AMERICA
The Gate and Kashrut and Hashem's war against Amalek
NON KOSHER FOODS IS THE ENTRYWAY FOR THE SATAN TO MAKE THE JEWS DEVIATE FROM THE PATH OF TORAH AND MITZVOT. NON KOSHER FOODS GIVE STRENGTH TO THE ENEMIES OF THE JEWS TO DESTROY US 
Warning against transgressing the laws of Kashrut
WHEN YOU SEE THE CONSEQUENCES OF NOT OBSERVING THE LAWS FO KASHRUT YOU WILL THINK TWICE ABOUT TRANSGRESSING  - By Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical Court of Holmin, Shlita
Who has the merit to eat meat?
SELECTIONS FROM CHAPTER 36 OF THE BOOK SHEVET MUSSAR EXPLAINING THE LEVEL ONE MUST HAVE IN ORDER TO PARTAKE OF MEAT
Milchemet ha Shem  The Wars of Hashem 
THE PROBLEMS OF NIKKUR A CALL TO RABBANIM - By Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical Court of Holmin, Shlita
Milchemet ha Shem  Vol 1 Yain Nessech

PUBLIC ANNOUNCEMENTS WARNING OF PROBLEMS WITH THE KASHRUS OF WINE (YAIN NESSECH) - By Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical |Court of Holmin, Shlita

Kashrut and damages
THE TERRIBLE DAMAGE THAT BEFALLS TO THE ONE WHO DOES NOT OBSERVE THE LAWS OF KASHRUS
Kelipat ha Sirchot
REGARDING THE PRACTICE OF PEELING OFF ADHESIONS OF THE LUNGS
When He Left In Peace 
THE WAR AGAINST THE MAFIAS OF KASHRUT AND HOW HASHEM HELPED ME AND PRESERVED ME  - By Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical Court of Holmin, Shlita

KASHRUT OF POULTRY

WARNING ON CHICKEN VACCINATION LAWS OF EATING CHICKEN AND THE VACCINES THAT CAN RENDER IT TAREF  - By Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical Court of Holmin, Shlita
Government Reports - Chicken

LETTERS FROM COMPANIES AND GOV'T ON KASHRUT OF CHICKEN (SOME SECTIONS IN ENGLISH)  - By Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical Court of Holmin, Shlita

SHECHITA (RITUAL SLAUGHTER)

Shemira Tovah PROBLEMS OF SLAUGHTER HOUSES IN NY AND ALL USA AS FAR BACK AS 1925 - By Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical Court of Holmin, Shlita
History of Shechita in the US SELECTIONS FROM THE BOOK SHEHITA AUTHORED IN 1941 BY JEREMIAH BERMAN
Problems and pitfalls of Shechita today THE SITUATION NOWADAYS IS NOT BETTER THAN WHAT IT WAS LONG TIME AGO. LEARN WHY - By Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical Court of Holmin, Shlita
Kol ha Shechita FACTS AND FINDING REGARDING THE PRESENT SITUATION OF RITUAL SLAUGHTER - By Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical Court of Holmin, Shlita

SMALL ANNOUNCEMENTS ON KASHRUT IN ENGLISH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65                              

 

GO TO NEXT PAGE

GO TO PRIOR PAGE

 

Published with the help of Jason Robert Kovan