"מפעל הזוהר העולמי" - שע"י "חברה מזכי הרבים העולמי"

מיסודו של הגה"צ רבי שלום יהודה גראס כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א

"MIFAL HAZOHAR Hoilumi" - C\o CHEVREH MAzakei Harabim Hoilumi

 Under The Supervision Of Rabbi Sholom Yehuda Gross

The Head Of The Rabbinical Court Of Holmin

קהל האלמין - רחוב נחל לכיש 24/8 - רמת בית שמש 99093 - ארץ ישראל
Cong. Of Holmin - Nachal Lachish 24/8 -
Ramat Beth Shemesh 99093, Israel - Tel: 011-97254-843-6784


HOME/ערב רב על פי הזוהר - ראשי


עניני ערב רב

כל עניני ערב רב

ALL THINGS OF THE EREV RAV

 

דף 1 PAGE

 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18

 

אנציקלופדיה על הערב רב

השערים בספרי

רבני הערב רב

יצא לאור בירושלים עיה"ק תובב"א

 

 

 

קול קורא'ס על הערב רב בלשון הקודש

EREV RAV IN HEBREW (SMALL ANOUNCEMENTS)

1 11 21 31 41 51 61 71 81
2 12 22 32 42 52 62 72 82
3 13 23 33 43 53 63 73 83
4 14 24 34 44 54 64 74 84
5 15 25 35 45 55 65 75 85
6 16 26 36 46 56 66 76 86
7 17 27 37 47 57 67 77 87
8 18 28 38 48 58 68 78 88
9 19 29 39 49 91 69 79 89
10 20 30 40 50 60 70 80 90

 

EREV RAV IN ENGLISH
(SMALL ANNOUNCEMENTS)

קול קורא'ס על הערב רב באנגלית

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
31 32 33 34  

 

מִלְחָמָה לַה' בַּעֲמָלֵק מִדֹּר דֹּר

על ידי שנלחם נגד עמלק – הם רבני הערב רב נזכה להגאולה שלימה במהרה בימינו אמן

מי לה' אלי!

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26    

 

שאלות ותשובות ששאלו את כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א בענין ביאת המשיח.  למה משיח לא בא? מי הם המעכבים את המשיח שיבוא?. מה עשו הצדיקים הקודמים שמשיח יבא? מה אנו צריכים לעשות שיבא תיכף ומיד ממש. מה הם הסימנים האמיתיים לביאת המשיח   הסימנים לדור של עקבתא דמשיחא ספר ביאת המשיח חלק א'

הספר מגלה סודות נוראים ונפלאים מה שכתוב בספרים הקדושים בענין ביאת המשיח

בו יבואר: א. המכשולות הגדולות שיעשו מנהיגי הערב רב לפני הגאולה - המנהיגים האלו ישלטו חמשה במינם (סימנם נג"ע ר"ע) ויבנו בתי כנסיות גדולות, רק כדי להתגבר בכך על העם. ומבלבלים את האנשים כאלו עושים את הכל לשם שמים, אבל כל החסד שהם עושים זה רק לטובת עצמם. הראשים בכל אתר ואתר יהיו מהערב רב וישלטון על ישראל רמאים ודייני שקר וערב רב, והמשתחוה והנכנע לו הוא משתחוה לעבודת א-ל נכר, והם העמלקים של הדור (זוהר פ' תצא, זוהר חי בראשית דף קי"ג, שמות דף פ"ו, תיקו"ז עה"פ ויפן כה וכה וירא כי אין איש, תיק"ז צ"ז ע"ב ד"ה עמלקים, ושם דף קי"א, ושם עה"פ באיכה א' היו צריה לראש ב. הסימן של צדיק אמת ג. ימות המשיח: הסימנים לדור עקבתא דמשיחא הערב רב בימות המשיח חלק א'

 

הסימנים לדור עקבתא דמשיחא הערב רב בימות המשיח חלק ב'
הסימן של צדיק אמת?
ימות המשיח: הסימנים לדור עקבתא דמשיחא
הערב רב בימות המשיח חלק ג'
בו יבואר מה שכתוב בזוה"ק ובמדרשים ובספרי בעל שם טוב זי"ע שלפני ביאת המשיח יהיו רוב הרבנים מן הערב רב, והסמ"ך מ"ם יעשה חסידים לרבבות, והנסיון גדול מאוד לדעת האמת לאמיתו מי הוא באמת הרב שהוא המן האמיתי וצריך לומר עליו ארור המן, ומי הוא באמת הצדיק הקדוש האמיתי שהוא באמת ברוך מרדכי וצריך לומר עליו ברוך מרדכי היהודי. עוד יבואר בו סוד נפלא ונורא בביאור ארור המן וברוך מרדכי היהודי, ועוד כמה גימטריאות בענין הנ"ל,

לב יצחק – פורים

ברוך מרדכי בגימטרי' 502 כמנין בשר. ארור המן גם כן בגימטרי' 502 כמנין בשר.     ה' אופנים על ארור המן וברוך מרדכי

 


ספר הערב רב על פי הזוהר הקדוש - בו יבואר גודל ענין חיוב הלימוד ולחקור מעשי ועניני הערב רב, ואיך שצריכים ללחום נגדם, שמקלקלים את כל עם ישראל בכל העולם כולו, ועוקרים כל המצות שבתורתינו הקדושה. - גם יבואר בו השכר הגדול למי שעוסק להציל את עם ישראל מן הערב רב, ומעורר את הרבים שלא יפלו ברשתם ח"ו. -  עוד יבואר שהערב רב הם רמאים כנחשים ועקרבים כמבואר אבל נחשים ועקרבים יש בו. וז"ל: ונחשין ועקרבין דילה אינון ערב רב. (זהר חדש פרשת יתרו מאמר ז' ימי בראשית(. - עוד יבואר בו העונשים הגדולים אשר מענישים את האדם בזה ובבא, ושאין אדם יכול לשער עד כמה שיסבול על זה שעזר את הערב רב בזה ובבא, והפגם הגדול הנעשה על ידי אלו העוזרים להם, וגודל החיוב שמוטל על כל איש ואיש להיות בקי בהם בפרטותיהם ובדקדוקיהם כדי שלא יכשלו חס ושלום לבנות בתי עבודה זרה של  דור ההפלגה של:  הָבָה נִבְנֶה לָּנוּ עִיר וּמִגְדָּל וְרֹאשׁוֹ בַשָּׁמַיִם וְנַעֲשֶׂה לָּנוּ שֵׁם (בראשית פי"א פ"ד)  כי בזה תלוי יסוד קדושת ישראל, ובו תלוי גם כן ביאת משיח בן דוד, כמו שגילה לנו העץ חיים בהקדמתו


ספר הערב רב על פי האר"י ז"ל – בו יבואר גודל ענין חיוב הלימוד ולחקור מעשי ועניני הערב רב, ואיך שצריכים ללחום נגדם, שמקלקלים את כל עם ישראל בכל העולם כולו, ועוקרים כל המצות שבתורתינו הקדושה.


ספר מפתח - הערב רב על פי האר"י ז"ל


גליון "הצילו מן הערב רב בעוד מועד" – יו"ל על ידי ביד"צ להצלת הדת, - שנה א' גליון א' ר"ח כסלו שנת תש"ן לפ"ק, ברוקלין ניו יארק. – אין לנו להשען – על שום רבי'ס מפורסמים, מנהיגים, של זמנינו. – אלא על אבינו שבשמים


גליון "הצילו מן הערב רב בעוד מועד" – יו"ל על ידי ביד"צ להצלת הדת, - שנה א' גליון ב' ר"ח טבת שנת תש"ן לפ"ק, ברוקלין ניו יארק. - גילוי נורא ואיום מהבעל שם טוב הק' זי"ע


גליון "הצילו מן הערב רב בעוד מועד" – יו"ל על ידי ביד"צ להצלת הדת, - שנה א' גליון ג' ר"ח שבט שנת תש"ן לפ"ק, ברוקלין ניו יארק. - גילוי נורא ואיום מהיהודי הקדוש זי"ע, כשיבוא משיח צדקינו אז ילכו לקראתו כל הצדיקים ומנהיגי ישראל עם אנשים החסידים אשר שאבו מימיהם, ויהיו ביניהם מנהיגים כאלה אשר משיח צדקינו יאמר להם תלך לך עם החסידים שלך


גליון "הצילו מן הערב רב בעוד מועד" – יו"ל על ידי ביד"צ להצלת הדת, - שנה א' גליון ד' ר"ח אדר שנת תש"ן לפ"ק, ברוקלין ניו יארק. – גילוי נורא ואיום מהרה"ק מרוזין זי"ע, קודם ביאת המשיח יהיו מנהיגי שקר שיבררו מתורה נביאים כתובים ש"ס בבלי וירושלמי וכו', היפוך מדרך האמת כדרך הרשעים, ותדעו להשמר מאוד מהם


בין אור לחושך – בין חכמים אמיתיים לאדמורי"ם מזוייפים - הרב שלמה חיים הכהן אבינר ירושלים התש"ס לפ"ק

 

The Modern Erev Rav: Learn what the Erev Rav are doing in our days right before the arrival of Mashiach

The Master of Prayer: One of Rebbe Nachman's stories. Refers to the times we are living in, and the idolatry the world has for money and honor even among the more religious people

A CALL TO SAVE KLAL ISRAEL:SAVE YOURSELVES FROM THE RABBONIM OF THE EREV RAV WHO LIKE THE NAZIS ARE BENT ON DESTROYING THE JEWISH PEOPLE. ONLY THESES ONES DO IT FROM WITHIN BY FEEDING JEWS TEREFOT AND NEVELOT

El Señor de la Plegaria: Uno de los cuentos de Rebe Najman donde podemos ver lo que acontece en nuestros dias, wue todo el mundo persigue e idolatra el dinero y los honores

 

 

► לדף הבא

 

► Next Page

 

 

 

 

 

 

דבר האתר

Contact - צור קשר
hazohar.com@gmail.com

 

 

 

 

 

ha-zohar.com | ISRAEL613.COM | ISRAEL613.NET | ISRAEL613.INFO | ISRAEL613.ORG | vaadhakashrus.com | KLAFKOSHER.COM | HOLMININTERNATIONAL613.COM | MIKVAH613.INFO | HOLMIN613.COM | ERETZISRAEL613.INFO | GAN-EDEN.INFO | GEULAH.INFO | HATZOLAH-1.INFO | JERUSALEM613.COM | JERUSALEM613.INFO | KOTEL613.INFO | MOSHIACH613.INFO | OLAM-HABA.INFO | SEFER-TORAH-BOOKS.INFO | VAADHARABONIM.COM | VAADHARABONIM.INFO | aaronteitelbaum.com | שמיטה | שחיטה | ניקור | דפי ועד הכשרות העולמי | שנת השמיטה וצויתי את ברכתי דברים נאים ויפים על השמיטה | אתר המפות | MEZAKEIHARABIM.INFO | TREIFMEAT.COM

ספר הזוהר על התורה רבן שמעון בר יוחאי ספר הזהר זוהר זהר רשבי רשב"י מירון לג בעומר ל"ג בעומר רבי שמעון בר יוחאי רבי שמעון בן יוחאי רבן שמעון בן יוחאי אור הזוהר החדש אור הזוהר קול קורא'ס מודעות ספר הזוהר הקדוש זהר הקדוש זוהר עם פירוש הסולם זהר עם פירוש מתוק מדבש ספר זהר תורה ספר זוהר תורה מהרב יודל רוזנברג קבלה מקובלים קבליסטן Rashbi meron zohar hazohar ha-zohar ha'zohar miron Shimon bar Yochai lag Ba'Omer The grave of Rabbi Simeon bar Yochai Rash-bee Rabbi Akiva Rav Shimon Bar Yochai Rebbe Shimon Bar Yochai, Zohar Kabbalah Rabbi Shimon Bar Yochai - Author of the Zohar RABBI or hazohar SHIMON BAR YOKHAI rebbe_shimon_bar_yochai_zohar_kabalah_kabbalah_kabala_kabalah kabalist-kabbalist-zohar lagbaomer free zohar books zohar download ZOHAR PDF ZOHAR TEXT