בס"ד

אתר הזוהר העולמי

דבר האתר:

הקמנו כאן אתר זוהר עולמי, בעבר קיבלנו רשות מאתרים רבים להכניס קטעים שאנחנו נותנים לכם כאן בחינם, אין כסף. כמו"כ ביקשנו רשות מכ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין הרב הגה"צ רבי שלום יהודה גראס שליט"א, שנתן לנו רשות להעתיק כל ספריו והקובצים וקול קורא'ס שיו"ל ע"י מכון הוצאת "מכון להוצאות ספרי יהודה וישראל" ומכון "אור יחזקאל" שע"י קהל חסידי האלמין בארה"ק, ובכל העולם. וכאן אנו מביעים דעתנו ודעת קדשו שליט"א: 

 

לפניכם תוכן דבריו מה שענה לנו, וציוה עלינו לפרסם:

תורתינו הק' לא שלנו היא, את התורה קיבלנו בהר סיני על ידי משה רבינו עליו השלום, ורבינו שליט"א רק השליח של משה רבינו לפרסם את התורה, והעביר להמשך דור דור ממה שהעביר לנו משה עבד ה' מאת הבורא ית"ש.

רבינו שליט"א לא כותב כלום משלו, אלא רק מעתיק את תורת משה רבינו עבד ה', ואינו יכול לומר שהוא בעל הבית על זה, אלא זאת למודעי! כל הספרים והקול קורא'ס שמדפיס רבינו שליט"א עולה לו בדמים מרובים תרתי משמע ממש, כמו שיכולים לראות בספה"ק שהו"ל, רבינו שליט"א רק השליח, ואינו מעכב מלגלות תורת משה רבינו עליו השלום.

אלא אדרבא רבינו מגלה דעתו לכל מי שרוצה לפרסם דבריו יפרסם כמה שיותר, ועי"ז יזכה לעשות יותר נחת רוח להקב"ה, ויהיה לו חלק בזיכוי הרבים. ע"כ.

עוד ציוה עלינו הרב מהאלמין שליט"א לכתוב: למען דעת! כי הספרים והקונטרסים שהדפיס הוא אך ורק מה שכתב וחתם שמו עליהם, כמו הספרים על כשרות הניקור ובשר וחלב עכו"ם, ואפילו שהדברים מגיעים אליו במסירות נפש, מ"מ הכל כדאי לעשות על פי התורה הקדושה, ללא שום פחד כמו שצווה עלינו התורה הק' "ולא תגורו מפני איש". וכמו שכתב מרן הרמב"ם ז"ל, הבאתי באריכות בהרבה מספרי.

על כן, כל מה שלא כתוב וחתום שמו של רבינו שליט"א, כולל ספרים, קונטרסים, מודעות, קול קורא'ס, פרסומת, איננו לוקחים שום אחריות על זה, אגב שהשונאים של רבינו שליט"א בעלי מפעלי הבשר כתבו בשמו הרבה דברים כדי לבלבל את העולם, כיוצא בזה, ידוע שמדפיסים היום את השם של הגה"צ אבדק"ק קארלסבורג שליט"א שאחר 20 שנה שהוריד ההכשר ממיל מארט שקוראים לו וויינשטאק, ועל הסאלאמי כתוב השם והחתימה שלו, ואינו יכול לעשות כלום, כמו כן עושים וכותבים על חשבון רבינו שליט"א להתיר איסורים, והגם שכל ספרי רבינו שליט"א מלאים להיפוך מזה, וכל אחד שיש לו שאלה על איזה דבר יכול להתקשר לבית רבינו שליט"א ולקבל מענה הולם על כל דבר, אפשר לשאול ולהתייעץ בכל עניין.

ב"ה זכינו אחר כל המסירות נפש שספרי רבינו שליט"א יצאו במאות מיליונים עותקים, גם כן במהדורות של ספרים, וכן על ידי קלטות ודיסקים שאנשים אחרים הפיצו את ספרי רבינו שליט"א, ויצאו כבר לערך 50 מיני סידיס, וכמו כן מתרגמים ספרי רבינו שליט"א ומוכרים אותם, ומחלקים ג"כ בחינם, וכל זה זכינו שבראש מעיינותינו הוא העיקר זיכוי הרבים.

 ושוב עלינו להזהיר: "כל דבר בלי שם המחבר נקרא פאשקעוויל, ואם בן אדם לא כותב וחותם שמו אולי יותר טוב שלא יכתוב, ולא ידפיס".

וע"ז בעה"ח ל"ג בעומר תשס"ח
פה אתרא קדישא מירון ארה"ק

 

הק' שמעון איש מירון

מנהל האתר

   הערת הכותב: וזאת למודעי! ששם האתר אין לזה שום שייכות וקשר לא במישרין ולא בעקיפין עם קהילת האלמין, אלא אם רואים שם הרב מהאלמין מתנוסס באתר זה ו מפני שיש שם הרבה מספה"ק בערך 60% מהספרים הם משלו, אך האתר אינו שלו, ולא שייך אליו בכלל.

ספר הזוהר על התורה רבן שמעון בר יוחאי ספר הזהר זוהר זהר רשבי רשב"י מירון לג בעומר ל"ג בעומר רבי שמעון בר יוחאי רבי שמעון בן יוחאי רבן שמעון בן יוחאי אור הזוהר החדש אור הזוהר קול קורא'ס מודעות ספר הזוהר הקדוש זהר הקדוש זוהר עם פירוש הסולם זהר עם פירוש מתוק מדבש ספר זהר תורה ספר זוהר תורה מהרב יודל רוזנברג קבלה מקובלים קבליסטן Rashbi meron zohar hazohar ha-zohar ha'zohar miron Shimon bar Yochai lag Ba'Omer The grave of Rabbi Simeon bar Yochai Rash-bee Rabbi Akiva Rav Shimon Bar Yochai Rebbe Shimon Bar Yochai, Zohar Kabbalah Rabbi Shimon Bar Yochai - Author of the Zohar RABBI or hazohar SHIMON BAR YOKHAI rebbe_shimon_bar_yochai_zohar_kabalah_kabbalah_kabala_kabalah kabalist-kabbalist-zohar lagbaomer free zohar books zohar download ZOHAR PDF ZOHAR TEXT